Тема 60. Система покарань у кримінальному праві УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 60. Система покарань у кримінальному праві УкраїниПлан

Вступ.

1. Поняття, ознаки й значення системи покарань.

2. Системи покарань в історії кримінального права й у чинному кримінальному законодавстві України.

3. Класифікація (види) покарань.

4. Проблеми вдосконалення системи покарань.

Висновки.

 

Література

1. Багрий-Шахматов Л.В. Система уголовных наказаний и исправительно-трудовое право. − М.: Высшая школа МВД., 1969.

2. Багрий-Шахматов Л.В. Теоретические проблемы классификации уголовных наказаний. − Воронеж, 1971.

3. Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний: Лекция. - Горький, 1986.

4. Гальперин И.М. Наказание социальные функции, практика применения. − М., 1983.

5. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. − М., 1973.

6. Мартиросян А.В. Загальні поняття, види покарання за кримінальним правом Німеччини і місце штрафу в системі кримінально-правових заходів // Одеського ін-ту внутр. справ. - 1999. - № 4. - С.146-148.

7. Меркулова В.О. Роль міжнародних організацій щодо визначення ефективної системи заходів кримінально-правового впливу на правопорушників // Вісник Одеського інституту внутр. справ. - 2000. -№1. - С.163-168.

8. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіка-математичних методів). − К.: АртЕк, 1997.

9. Чернов А.Д. Эффективность российской системы уголовных наказаний и предупреждение преступлений. − М., 1999.

10. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. − Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. - 160 с.

11. Дуюнов В.К., Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: теория и практика. – Фрунзе,1989.

12. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. − Часть Общая. − Т.2. – М., - 1994.

13. Юшкин С.В. Новое, или "хорошо забытое старое", в российском уголовном праве: система наказуемости как категория уголовного права и ее соотношение с системой наказаний // Российский следователь. - 2001. - №6. - С.24-28.

 

Відповідаючи на перше питання слід дати визначення системи покарань. Необхідно враховувати, що система покарань повинна бути соціально обумовлена й повинна визначатися соціальними, економічними, політичними, кримінологічними й іншими факторами. Потрібно проаналізувати усі ознаки системи покарань. При цьому особливу увагу слід зосередити на характеристиці порядку розміщення покарань, що встановлений у ст. 51 КК України. Далі необхідно показати юридичне значення системи покарань.

Розкриваючи друге питання теми, необхідно проаналізувати історію побудови системи покарань, визначити пріоритетність побудови системи покарань в діючому кримінальному законодавстві по відношенню до кримінального кодексу 1960р. Особливу увагу слід приділити характеристиці системи покарань, що існує у чинному КК України, порівняно з системами покарань передбаченими в кримінальному законодавстві зарубіжних країн.

Характеризуючи класифікацію покарань необхідно мати на увазі, що вона може бути проведена по різним підставам: 1) за порядком їх призначення; 2) в залежності від встановленого у них строку; 3) в залежності від суб’єктів, до яких ці покарання можуть бути застосовані; 4) відокремлюють нарешті, покарання, що пов’язані з виправно-трудовим впливом на засуджених і не пов’язані з таким впливом.

Необхідно послідовно розглянути кожну з названих підстав, при цьому особливу увагу необхідно зосередити на характеристиці головних, додаткових й змішаних покарань. Далі потрібно стисло проаналізувати окремі види покарань.

На завершенні необхідно вказати на проблеми вдосконалення системи покарань. Розглянути питання ефективності окремих видів покарань, необхідності їх існування в законодавстві, а також можливість включення нових видів покарань до законодавства.

Тема 61. Позбавлення волі

План

Вступ.

1. Позбавлення волі в історії кримінального законодавства та за чинним кримінальним законодавством України.

2. Поняття, види та строки позбавлення волі.

3. Види виправно-трудових установ та порядок їх призначення.

4. Проблеми удосконалення кримінального законодавства, що регламентує позбавлення волі як вид покарання.

Висновки.

 

Література

1. Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания: Учебное пособие по спецкурсу. - Махачкала,1987. - 90 с.

2. Багрий-Шахматов Л.В. Теоретические проблемы классификации уголовных наказаний. Воронеж, 1971.

3. Бандурка А.М. Правовое положение осужденных к лишению свободы. − Х. : Основа, 1997. - 242 с.

4. Белослудцев В.И. Проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний в виде длительных сроков лишений свободы. – М., 1998.

5. Бойцова В.В. Уголовное и пенитенциарное право. Опыт Нидерландов и России //Прокурорская и следственная практика. - 2000. - №3. - С.166-173.

6. Бурдін В. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання, що застосовується до неповнолітніх злочинців // Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні". − Львів, 2003. - С.382-384.

7. Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний: Лекция. - Горький, 1986. -40 с.

8. Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. - М.: Юридическая литература, 1983. - 206 с.

9. Дементьев С.Н. Лишение свободы - уголовно-правовые и исправительно-трудовые аспекты. − Ростов-на-Дону, 1981.

10. Как заставить стандарты работать: Практ. руководство по эффект. применению междунар. тюрем. правил. - М.: Права человека, 1998. - 207 с.

11. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. − М., 1973.

12. Козлов П.П. К вопросу об основных средствах и методах обеспечения режима отбывания лишения свободы. – М., 1997.

13. Маврин А.Г. Применение наказания в виде лишения свободы за преступления против собственности. - М., 1982. - 64 с.

14. Минаков Ю.А. Пожизненное лишение свободы в законодательстве зарубежных государств: Вопросы назначения и исполнения наказания. – М., 1999.

15. Петропавлоский В. Нужна не гуманизация наказания, а нормализация условий содержания заключенных // Российская юстиция. - 2002. - №10. - С.43-44.

16. Радов Г. Пенітенціарна ідея: Думки на тему. - К.: МП "Леся", 1997. -288 с.

17. Рудник В.І. Функції кримінального покарання у вигляді позбавлення волі: декларації і реальність // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України: Наук. вид., За гол. ред. В.Л. Регульського. - Львів, 2000. - С.242-249.

18. Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности. − Казань., 1980.

19. Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі // Право України. - 1999. - №2. - С.84-85, 91.

20. Стецовский А.Ю. Многократное применение лишения свободы: осужденные и наказание: Учеб. Пособие. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1990. - 64с.

21. Уголовное наказание и проблемы его исполнения: Сборник научных трудов. - М.,1988. - 128 с.

22. Уголовное наказание: Моногр. исслед. - К., 1997. - 314 с.

23. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы (Проблемы, дискуссии, предложения). - М.: Юрид. лит., 1991. - 224 с.

 

Відповідаючи на перше питання теми слід розглянути позбавлення волі в історії кримінального законодавства, а також проаналізувати історико-соціальний аспект даного інституту. В роботі необхідно показати місце позбавлення волі в системі покарань чинного кримінального законодавства України. Слід звернути особливу увагу на те, що позбавлення волі є основним покаранням і застосовується за скоєння злочинів, що складають значну суспільну небезпеку, коли, виходячи з характеру та ступеня суспільної небезпечності злочину та з урахуванням особи винного необхідна його ізоляція від суспільства з тим, щоб досягнути його виправлення та інших цілей покарання.

При висвітленні другого питання теми необхідно розкрити поняття та соціальне призначення позбавлення волі. Тут слід провести розмежування даного виду покарання від інших покарань, передбачених чинним КК України. Аналіз позбавлення волі передбачає перш за все з’ясування сутності (змісту) цього виду покарання, а також визначення його ефективності та можливостей досягнення поставлених перед ним цілей. Необхідно вказати на властиві для даного виду покарання особливості (наявність ознаки кари, певні обмеження, які воно тягне для засудженого, тривалість його відбування та ін.). Необхідно визначити терміни, на які призначається позбавлення волі, висвітлити залежність класифікації злочинів від термінів позбавлення волі. Характеризуючи терміни позбавлення волі необхідно підкреслити їх особливості при засудженні неповнолітніх.

Виклад третього питання потребує послідовного аналізу підстав обрання судом того чи іншого виду виправно-трудової чи виховно-трудової колонії. Такими є, наприклад, характер та тяжкість злочину, наявність попередніх судимостей, вік та стать засуджених. Слід звернути увагу на можливість вибору різних видів ВТУ, охарактеризувати це законодавче правило та показати його значення.

В заключній частині роботи необхідно дослідити проблему довгих та короткотермінових строків позбавлення волі. При цьому особливу увагу слід приділити проблемі включення до КК нових видів покарань, що передбачають позбавлення волі, а також проблемі реформування системи ВТУ. При висвітленні цих питань необхідно використовувати законодавство та монографічну літературу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.007 с.)