ТОП 10:

ТЕМА: КУЛЬТУРА КРАЇН ЗАРУБІЖНОГО СВІТУУ 2ПОЛОВИНІ XXСТ.

Загальні тенденції у розвитку культури
Індустріалізація культури (широкомасштабне великосерійне виробництво "куль­турної продукції", що ґрун­тується на ринкових засадах та промислових технологі­ях). Н/д навчальна, художня література, газети, аудіо, відеокасети і т.д. Споживачем цієї "культур­ної продукції" стає все сус­пільство. Урбанізація культурної сфери (домінування міської культури, кон­центрація інформацій­них засобів і досягнень культури в містах).
Технізація культури (більшу роль грають технічні засоби переда­чі культури, а не осо­бисті якості митця).
Глобалізація культури, на­буття нею планетарних рис (коли певні досягнення куль­тури стають загальноприй­нятими у всьому світі. Йде проникнення західних ідеалів та стереотипів пове­дінки — "американізація" — в культуру інших країн, екс­пансія Східної культури (фі­лософії). Елементи латиноамери­канської та африканської культури виступають певни­ми мотивами в інтернаціона­лізованій культурі світу. Інформатизація куль­тури (передача куль­турних цінностей за до­помогою інформацій­них технологій — через INTERNET, цифрові записи і т.д.)
Екологізація культури (як один із гуманістич­них аспектів — спрямо­ваність на охорону ото­чуючої природи).
Співіснування і взаємодія "масової" і високої "елітар­ної" культур (призначеної для масового споживача і роз­рахованої на смаки обраних). "Масова культура" — це спрощення, створення певних стереотипів, зведення всього художнього досвіду до якоїсь певної однієї норми. Н/д Бетмен, Кінг-Конг...

 

Освіта
– Обов'язкове навчання дітей закріплено в законодавстві переважної більшості країн світу (держава гарантує і регламентує освітній рівень). – Зростають витрати на освіту (державні та приватні, в першу чергу на оснащення освітніх закладів необхід­ним обладнанням, комп'ютерами, аудіо відеотехнікою). – Проходять радикальні реформи в освітній галузі з ме­тою встановлення відповідності між освітою та сус­пільними потребами (розбудова освітніх ланок, модер­нізація змісту та методів навчання, створення якісно нових видів навчальних закладів). – В умовах НІР зростає увага до вивчення природничо-математичних предметів, але в той же час йде процес гуманізації і гуманітаризації системи освіти. – Посилюється інтеграція освіти (міждержавні, міжрегі­ональні освітні проекти). – Але в ряді африканських та азіатських країн рівень ос­віти є настільки низьким, що головною проблемою ли­шається ліквідація неписьменності (н/д в Ірані, Афга­ністані, Індії, Бангладеш частка грамотного населення становить лише 20%).

 

 

Наука
– Др. йол. XX ст. — період розгортання НТР, яка пройшла в своєму розвитку три етапи:   • I-й (з початку 50-х), коли наукові досягнення були переважно пов'язані з військовим виробництвом; • II–й (60-70-ті рр.)коли розпочалася масова автоматизація виробництва; • III-й (з початку 80-х рр.) визначається зростанням ролі управління та інформатизацією суспільства. – Активізувалися наукові розробки, що покликані були забезпечити енергозбереження та нові джерела енер­гії (ядерна, хімічна, біологічна, сонячна, водна, вітрова), розробка нових біотехнологій та нових матеріалів та приладів на основі їх мінімізації. Йде активне вивчен­ня космосу (штучні супутники, космічні польоти, висад­ка на Місяць, орбітальні станції). – Визначенням найбільш вагомих внесків в розвиток на­уки (фізика, хімія, фізіологія і медицина) займається комітет по Нобелевським преміям. – Але НТП має і негативну сторону: особлива небезпеки пов'язана з досягненнями у галузі медицини, генної ін­женерії (біологічна зброя, клонування).

 

Література  
– Два основні напрямки: реалізм і модернізм. – В реалізмі окремі течії: • "розгнівані молоді люди" (сарказм, критика тих, що "на горі", Д.Осборн) • "антиколоніальний роман" (Д. Олдрідж) у Великій Британії; У Франції найбільш видатні представники реалізму — Л. Арагон, М. Дрюон; у США — У Фолкнер, Е. Хемінгуей, Дж. Стейнбек. – В модернізмі: • екзистенціалізм (філософське обґрунтування сво­боди вибору для людини) Ж.П. Сартр, А. Камю, А. Мердок; • "драма абсурду" (фатальна самітність, песимізм, безглуздість слів та вчинків) С. Беккет; • "антироман" (відмова від логічної та психологічної послідовності у розвитку сюжету) Ф. Саган, Н. Саррот.

 

 

Живопис  
– Дві основні течії др. пол. XX ст.: соціальний реалізм і модернізм. – Соціальний реалізм втілюється у двох формах: • неореалізм (характерний для демократичних країн; критичне осмислення подій, створення символічно­го образу-узагальнення, велике смислове наванта­ження кольору, представники — Р.Гуттузо, М.Тосіко "Жахи Хіросіми", А. Сальваторе). Сучасні різнови­ди неореалізму: "сердитий реалізм", фотореалізм; • соціалістичний реалізм (у країнах соцтабору; на ос­нові соціалістичної ідеології; всі явища, зображені митцем, наділяються суспільним сенсом; навіть пей­зажі — як образи Батьківщини; н/д М. Сар'ян - цикл картин "Моя Батьківщина"). – Модернізм втілюється у таких формах як: • абстракціонізм (показ не реальної дійсності, а влас­ного духовного світу митця, стану його душі при від­ході від традиційної манери зображення, Д. Поллок); • сюрреалізм (не реальний світ, а містично-підсвідо­мий, С. Далі); • поп-арт (використання на полотні побутових речей, Дж. Джонс); • кінетичне мистецтво (рухливі елементи твору, Ж. Тенгелі); – Особливе місце займає творчість П. Пікассо.

 

Архітектура  
– Основний архітектурний напрямок — функціоналізм(для якого ха­рактерний принцип, що архітектурну форму повинна визначати функція, призначення будинку). Теоретики напрямку — В. Гропіус (нім), Ш.М. Корбюз'є (фр.), X. Мейєр (англ.). Цей напрямок стає інтернаціональ­ним (будинок ООН і т.д.). – Поява органічної архітектури(зв'язок із природою). Започатковує американець Ф.Л. Райт. За його проек­том у Нью-Йорку побудований як панцир равлика бу­динок музею Гугенхейма. Австралієць Й.Утзон створює оперний театр у Сіднеї (зі склепіннями, уподібненими вітрилам). – Особливий напрямок в архітектурі др. иол. XX ст. — по­будова не окремо взятого будинку, а міста в цілому(н/д за проектом О. Німейєра — Бразиліа і т.д.)

 

Музика Кіно
– Елітарна музика(не­окласика, електронна музика, джаз, мюзик­ли). – "Масова" музика(рок і його різновиди: панк-рок, хард-рок, метал-рок; поп-музика і т. д.). – Легендарними група­ми і виконавцями др. п. XX ст.є: Е.Преслі, "Бітлз", "Роллінг Стоунз", Мадонна... – Італійський кінематог­раф (розквіт — 50-60-ті рр., неореалізм) – Французький кінематог­раф (розквіт 60-70-ті рр., комедійний жанр і т.д.). – Американський (розквіт — з 80-х, ігрове кіно — бойовики, тріллери, фільми жахів і т.д.) – Латиноамериканський (розквіт з 90-х рр., теле­серіали).

Запитання та завдання______________________________________________

1. Якими характерними ознаками відзначається розвиток культу­ри зарубіжних країн в другій половині XX ст. ?

2. Які відмінності між «елітарною культурою» і «масовою культу­рою» ?

3. Обґрунтуйте судження: «Роз'єднаний світ набуває єдності в культурі».

4. Розкрийте суть реформ освіти в індустріальних країнах у після­воєнний період.

5. Які проблеми в організації освіти існують в країнах, що розви­ваються?

6. Доведіть, що позбутися бідності окремим народам можна лише підвищенням освітнього рівня населення.

7. Розкрийте основні тенденції розвитку науки в другій половині XX ст.

8. Складіть таблицю «Основні наукові досягнення в другій поло­вині XX ст.» за такою схемою:

Галузь науки Відкриття і винаходи Рік Прізвища науковців і винахідників
       

9. Які три наукові винаходи другої половини XX ст. є, на вашу дум­ку, найвизначнішими?

 

ТЕМА: СВІТ НА МЕЖІ ДВОХ ТИСЯЧОЛІТЬ

Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх розв'язання
Екологічна проблема Проблема збереження природних і енергоресурсів
– Суть — протиріччя між про­дуктивною діяльністю людс­тва і стабільністю природно­го середовища його прожи­вання. Діяльність людей зав­дала великих збитків природі. Порушилася здатність приро­ди самовідтворюватися: • забруднене повітря окис­лами сірки, азоту, вуглекис­лим газом. Це спричинило зміну клімату — глобальне потепління за рахунок " парникового ефекту"; • з'явились озонові дірки, кислотні дощі; • забруднені джерела питної води. – Під егідою ООН розпочала­ся робота по збереженню навколишнього середовища (н/д у грудні 1997 р. в Японії міжнародна конференція ООН прийняла рішення про загальне скорочення на 5,2% викидів в атмосферу так зва­них "парникових газів"). Важливе значення надається екологічному вихованню під­ростаючого покоління. – Вичерпуються за­паси корисних ко­палин планети. – НІР та індустріалі­зація підвищили по­пит на окремі рід­кісні ресурси. Через те при збереженні існуючого річного зростання їх видо­бутку на 2,5% хро­му на планеті вис­тачить на 80 років, алюмінію — на 63, нікелю — на 43, срібла — на 17. – І хоча існують більш оптимістичні підрахунки, проте ця проблема на ме­жі тисячоліть набу­ла глобального ха­рактеру. Швидко вичерпуються запа­си нафти, газу. – Людство шукає альтернативні дже­рела енергії (сонця, вітру і т.д.).

 

Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх розв'язання
Соціально-економічна проблема
– Суть проблеми — наявність на планеті двох полюсів: бідних і багатих країн (проблема "Північ-Південь"). – Основна маса "однодоларових" країн (де люди в день отримують не більше 1$) знаходиться в Азії, Африці, Латинській Америці (хоча останнім часом деякі країни Східної Європи, в т.ч. і Україна, також опинилися в цій зоні). 20% жителів планети представляють розвинені країни, 80% — відсталі. – Періодично збираються форуми "Північ-Південь", де обговорюється питання створення справедливого світового господарського порядку (через відмову від протекціонізму і дискримінації товарів країн, що розвиваються; збільшення активів МВФ і МБРР; анулювання боргів слаборозвинених країн).
Демографічна проблема
– В другій половині XX ст. прискорено зростає населення планети (щорічний приріст 2,5%, подвоюється воно че­рез кожні 30 років за рахунок демографічного вибуху в країнах Азії, Африки і Латинської Америки) – При цьому збільшення населення в окремих регіонах Південно-Східної Азії, Африки, Латинської Америки як правило не супроводжується створенням умов для жит­тя людей. – Лише окремі країни (Китай, Японія, Південна Корея) проводять тактовну і вивірену демографічну політику. – Зростання кількості населення призводить до посилен­ня навантаження на природні ресурси, прискорює їх ви­черпування, створює небезпечну для загального миру ситуацію на планеті.

 

Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх розв'язання
Продовольча проблема, в світі Проблеми невиліковних хвороб
– Суть проблеми — хро­нічне недоїдання людей (в Азії, Африці). Відо­мо, що постійно 450 млн. чоловік на планеті голодують, а декілька сот мільйонів одержу­ють недостатню кіль­кість їжі. – їм надається допомога — через місії ООН, створення інфраструктури робочих місць (по можливості) і т.д. – Найбільш поширені: СНІД, рак, депресії, хво­роби серцево-судинної системи, малярія, алко­голізм, наркоманія і т. д – 1,5 млрд. людей на пла­неті не мають елемен­тарної медичної допо­моги. І і хвороби, які с виліковними у багатих країнах можуть бути у бідних країнах смер­тельними. – Йдуть пошуки нових лі­ків та методів лікування.
Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх розв'язання
Військово-політична проблема
– Суть проблеми — загроза війни із застосуванням зброї масового знищення (термоядерної, хімічної, бактеріо­логічної), що може призвести до ліквідації людської цивілізації. – Загроза неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї по всьому світові, використання її терористами — в своїх цілях. – Загроза переростання локальних збройних конфліктів у світову війну. – ООН прийняла ряд рішень про заборону випробування і поширення ядерної, хімічної, біологічної зброї, але ці рішення не завжди виконуються окремими державами. Знищення запасів ядерної зброї потребує значних по­літичних зусиль і величезних коштів.

 

Екстремізм і міжнародний тероризм
– Загострилася проблема цивілізаційної взаємодії, вза­ємної адаптації суспільства з різною культурою. – На зміну ідеологічним конфліктам приходять кон­флікти релігійні і етнічні. Саме ці конфлікти є голов­ним джерелом напруженості і фанатизму, екстремізму (міжнародного тероризму). – Зараз існує ряд міжнародних терористичних організа­цій, які несуть загрозу миру на планеті (пропалестинські терористичні організації — "ХАМАС", "Мучени­ки Алякса", "Хезболлах", "Ісламський джихад", між­народні мусульманські — "Аль каїда" на чолі з У. Бен Ладеном, баскська терористична організація — ЕТА). Жертви тероризму вимірюються десятками тисяч. – Боротьба з міжнародним тероризмом проводиться всі­ма цивілізованими країнами, які об'єднуючі» свої зусил­ля (конференції, семінари спецслужби різних країн де­далі активніше координують свої зусилля через ІНТЕРПОЛ).
На межі двох тисячоліть перед людством відкриваються нові перспективи і нові проблеми, нові події і нові тривоги. Воно не приречено ні на позитивний, ні на негативний кінець. Навіть вірячи в історичний прогрес, не можна забувати, що він не відбувався сам по собі, але був "справою рук людських"

 

Використана література:

1. Основна:

1. Всесвітня історія. Новітні часи. (1914-1945). Рожик М.Є., Ернестюк М.І., Пасі ч тік М.С., Сухий О.М., Федик LI.: /Підручник для 10-го кл. серед, шк./ Вид. 2-е, виправлене і доповнене. - К.: Генеза, 1998. - 230 с.

2. Всесвітня історія: Новітні часи (1939-2001) /Бура­ков Ю.В., Кипаренко ГМ., Мовчан С.П., Мороз Ю.М.: Підручник для 11 класу середньої школи - Вид. 3-тє, виправл. та доповн., - К.: Генеза, 2001. - 368 с.

2. Додаткова:

1. Всесвітня історія: 1939-1998 : Навч. посібник для 11 кл. серед, загальноосвіт. шк. / Авт.-упоряд.: Я.М. Бердичевський,Т.В. Ладиченко, І.Я. Щупак. - 2-ге вид., перероб. - К.: А.С.К., 1999 - 576 с.

2. Давлетов О.Р, Космина В.Г, Мороко В.М. Всесвітня іс­торія: 1945-1997 рр. 11 клас. / 68 уроків за програмою Міністерства Освіти України. - Запоріжжя: Просвіта, 1997. - 534 с.

3. Те миров Ю.Т., Тодоров И.Я. Всемирная история XX ве­ка (1945-1997 гг.) 11-й класс. / Учебное пособие для уча­щихся, учителей, абитуриентов. - Донецк: Центр под­готовки абитуриентов, 1997. - 352 с.

4. Кредер A.A. Новейшая история. XX век: Учебник для основной школы. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЦГО, 1996. - 320 с. - (гуманитарное образование в Росии).

5. Давлетов О.Р Всесвітня історія XX століття. Нариси: Посібник для школярів, абітурієнтів, студентів. - Запо­ріжжя: Просвіта, 2001. - 140 с.

6. История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-1990 гг.: Учеб. пособие для студ. вузов по спец. "История" / И.В.Григорьева, Ю.Н. Рогулев,

В.П. Смирнов и др.; Под ред. Е.П. Язькова. — М:Высш. шк., 1993.-447 с.

7. Войны второй половины XX века / Авт.-сост. А.Н. Гордиенко. — Мн.: Литература, 1998. - 544 с. - (Энциклопе­дия военного искусства).

8. Миллер Д. Коммандос: Формирование, подготовка, вы­дающиеся операции снециодразделений. - Мн.: Хар-вест, 1998. - 521 с. - (Коммандос).

9. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. Т.2: Учеб. по спец. "История". - М.: Высш. шк., 1993. - 495 с.

10. Кристина Хопкинсон. Двадцатый век. М.: "Росмэн", 1995. - 96 с.

11. История фашизма в Западной Европе. - М.: "Наука", 1978. - 616 с.

12. Коваль Б.И. Революционный опыт XX века. - М.: Мысль, 1987. - 542 с.

13. Энциклопедия для детей. Т. 1. Всемирная история / Сост. СТ. Измайлова. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Аванта , 1996. - 704 с.

14. Энциклопедия для детей. Т. 13. Страны. Народы. Циви­лизации / Глав. ред. М.Д.Аксенова.. - М.: Аванта , 1999. - 704 с.

15. Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Исто­рия XX века. Зарубежные страны. / Глав. ред. В.А.Во­лодин. - М.: Аванта , 2002. - 448 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.74 (0.011 с.)