ТОП 10:

ТЕМА: СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини у війні
– Закінчення Другої світової війни поставило проблему післявоєнного врегулювання, основні принципи якого були визначені на Потсдамській конференції. – Для реалізації вказаних рішень була створена Рада мі­ністрів закордонних справ (РМЗС) країн переможниць. – РМЗС підготувала проекти мирних договорів з перемо­женими країнами - колишніми союзниками Німеччини. – Остаточне вироблення та узгодження текстів мирних договорів було здійснено на Паризькій мирній конфе­ренції (19.07.-15.10.1946.), де були присутні представники 21 країни з правом голосу та 7 як спостерігачі. – На цій конференції вже не вперше зіткнулися підходи СРСР та Західних країн щодо колишніх союзниць Ні­меччини. – Незважаючи на суттєві протиріччя, договори були під­писані з Італією, Фінляндією, Болгарією, Угорщиною ти Румунією 10.02.1947.
Договори передбачали: • припинення стану війни і що кожна з цих країн дістане підтримку при прийомі до ООН; • зобов'язання забезпечити всім громадянам цих країн основні демократичні свобо­ди, не допустити відроджен­ня фашистських організацій; • повернення територій, що були ними захоплені під час війни і передачу частини власних територій іншим державам; • був зафіксований основ­ний принцип збереження стабільності в Європі — непорушність повоєнних кордонів; • скорочення військового по­тенціалу; • відшкодування частки збитків країнам — пере­можницям.
Італія втратила всі свої колонії та зобов'язалася виз­нати суверенітет і незалежність Ал­банії та Ефіопії.
Фінляндія пере­давала СРСР обл. Петсамо і війсь­ково-морську ба­зу Поркала-Удд.
Болгарія віднов­лювалася в кор­донах вересня 1940 р.
Пн. Трансільванія із складу Угорщи­ни переходила до Румунії. Закар­патську Україну включено до складу СРСР
Кордон між Ру­мунією та СРСР проходив по лінії, зафіксованій ру­мунсько-радян­ською угодою від 28 червня 1940 р.

 

Репараційні зобов'язання Фінляндії що­до СРСР було визначено у сумі 300 млн. $  
Репараційні зобов'язання Італії щодо СРСР було визначено у сумі 100 млн. $  

 

 

Закінчення війни породило дві тенденції пово­єнного розвитку: з одного боку, прагнення до збере­ження міцного миру (репрезентована створенням та діяльністю ООН); з іншого, розкол Світу та два ворогуючі військово-політичні блоки на чолі з супердержавами - США та СРСР (НАТО і ОВД), розгортання між ними економічного, військового, політичного, ідеологічного протистояння — "холодної війни"  
Створення ООН  

 

 


– Установча конференція ООН працювала з 25 квітня по 26 червня 1945 р. у Сан-Франциско і завершилась прийняттям Статуту. – 25 жовтня 1945 року вважається днем створення ООН, оскільки в цей день набув чинності Статут і в ООН були доставлені ратифікаційні грамоти держав, що його підписали. – ООН серед вищих органів має постійно діючу Раду Безпеки, що складається з 5 постійних членів (США, Франція, Великобританія, СРСР, Китай), що повинні приймати рішення на основі одностайності, та непос­тійних членів (спочатку — 6, тепер — 10), які обира­ються на 2 роки. – Іншим вищим органом є Генеральна Асамблея (одна країна — один голос), що збирається раз на рік для розгляду найважливіших питань. Вона обирає Гене­ральний секретаріат (і його голову), Ради з Еконо­мічних та Соціальних питань та Опіки і Міжнарод­ний суд. – При ООН діють ЮНЕСКО, ВООЗ, МОП, ЮНІСЕФ, та інші міжнародні організації (МАГАТЕ тощо). – Відстоюючи мир та права людини, ООН прийняла в 1947 році конвенцію про заборону пропаганди війни, а в 1948 — Загальну декларацію прав людини, певні положення якої були деталізовані в наступних доку­ментах. Вказані документи повинні бути ратифіко­ваними і покладеними в основу правових систем дер­жав — членів ООН і тому складають основу міжна­родного права.

Формування військово-політичних блоків
НАТО     • Квітень 1949 р. • Під егідою США. • Спочатку увійшли: США, Канада, В. Британія, Фран­ція, Італія. Бельгія. Нідерланди, Люк­сембург, Норвегія, Данія. Ісландія, Португалія (12 держав)  
Північноатлантичний договір про спільну оборону
ОВД     • Травень 1955 р. • Під егідою СРСР. • Спочатку увій­шли: СРСР, Поль­ща, Чехословаччина, Угорщина, Ру­мунія, Болгарія. Албанія, Югосла­вія, НДР (9 держав)  
Організація Варшавського договору
Друга половина XX ст. — це період:

 


Протистоян­ня капіталіс­тичних та соціалістич­них країн (США -СРСР) "холодна війна"
  Ліквідації системи колоніалізму
1945 - сер. 50-х: Деколонізація в Азії (Індія, Індонезія. Індокитай)
Сер. 50-х - сер. 60-х: Деколонізація Пів­нічної та Тропічної Африки (1960 р. —"Рік Африки")
1975-1990: Деколонізація Півдня Африки Припинила існуван­ня найстаріша коло­ніальна імперія — Португальська (не­залежність отрима­ли Ангола, Мозам­бік, Гвінея-Бісау). Надання незалеж­ності Намібії (1989 р.) Падіння режимів апартеїду в Півден­ній Родезії (1980 р.) і ПАР (1989 р.)    
Переходу від індустріального до постіндустріального суспільства. Розгортання НІР
Поч. 50-х: Виробництво атомної енергії, початок освоєння космосу, початок використання ЕОМ (електрон­но-обчислюваль­них машин)  
Поч. 60-х: Масова автома­тизація конвеєр­ного виробниц­тва, запровад­ження АСУ (ав­томатичних сис­тем управління)  
Поч.80-х: Роботизація ви­робництва, поши­рення ПК (персо­нальних комп'ю­терів), створення всесвітньої ком­п'ютерної мережі - INTERNET  
1949-1962: "Холодна війна"  
1946-1949: Початок "холодної війни" і становлення біполярного світу
1979-1985: Друге видан­ня "холодної війни"
1962-1979: Непевна "відлига" "Розрядка"
1985-1991: Кінець "холодної війни"  

 


Запитання та завдання______________________________________________

1. Які зміни у співвідношенні сил відбулись у світі після Другої світової війни?

2. Наведіть факти, що свідчать про експансивну політику СРСРу 40-60-х роках.

3. Порівняйте і вкажіть основні відмінності між країнами Заходу і комуністичного блоку: а) в економічному розвитку; б) у політич­ному розвитку.

4. Назвіть характерні риси світового розвитку у 70-80-х роках.

5. Які причини призвели до корінних змін у міжнародних відноси­нах наприкінці 80-х - на початку 90-х років?

6. Назвіть нові держави, що з'явилися на карті світу після краху тоталітарних режимів.

7. В яких країнах сучасного світу знаходять найбільший прояв за­лишки тоталітаризму?

8. Проаналізуйте наведену вище таблицю і визначте, які країни мають найбільші досягнення у цифрових показниках.

 

 

ТЕМА: США У 1945-1960-Х pp.

В другій половині ХХ-го століття США оста­точно займають місце лідера капіталістичного сві­ту. В ході війни рівень промислового виробництва в США зріс в 2,4 рази, а в результаті вигідної торгів­лі їм вдалося сконцентрувати біля 75% золотого запасу Західного Світу, що визначила стабільність $, як світової валюти. США зайняли місце провідної військової держави завдяки монопольному володін­ню атомною зброєю та засобами Ті несення, що доз­волило скоротити чисельність збройних сил з 19 до 1,5 млн. Вказане вище визначило роль США, як наддержави, що домінувала в повоєнному світі.  
  – збереження основних принципів "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта, що передбачало посилення ролі держави; – вирішення пробле­ми демобілізованих солдатів (пільги), – розпочато конвер­сію військового ви­робництва; – певні обмеження демократичних сво­бод (1947 — закон Тафта-Хартлі) і розгул маккартиз­му (1950-1954) - в умовах "холодної війни".
  – проведення прог­рами матеріальної підтримки євро­пейських країн в рамках плану Мар­шалла; – економічне співробітництво було під­кріплене військо­вим (1949 - НАТО); – Стосовно СРСР в умовах "холодної війни" був обраний курс на "стриму­вання", що вияви­лося в ескалації ядерних озброєнь та Корейській війні (1950-1953).
холодна війна
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА  
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
Президентство Г. Трумена 1945-1952 рр. від демократів  
– Політика "нормалі­зації" — не скасування попередніх реформ демократів, не запровадження нових; – втрата темпів про­мислового розвит­ку у порівнянні з єв­ропейськими краї­нами та Японією; – формування сус­пільства споживання; – зростання расових конфліктів (збері­гається і навіть прогресує дискри­мінація негрів).  
– Зростають витрати держави на ВПК (військово-промис­ловий комплекс) і відповідно його роль; наростання ядерно­го потенціалу США привело до форму­вання доктрини "масової відплати"; однак створення ядерної зброї в СРСР привело до необхідності перего­ворів. У 1959 р. від­бувся візит М.Хру­щова до США.  
Президентство Д.Ейзенхауера 1953-1960 рр. від республіканців

 

 


Запитання та завдання______________________________________________

1. Визначте найважливіші риси політичного життя США 40-х - 50-х років.

2. Прочитайте текст з наведеного документа і визначте, які конс­титуційні права громадян США обмежував «закон Маккарена»?

3. Якими особливостями відзначався економічний розвиток США в 40-50-ті роки?

4. Які факти свідчать про зміцнення позицій США на міжнародній арені в повоєнні роки?

 

 

ТЕМА: США У 1960-1970-х рр.

  – Йде стимулювали економічного зрос­тання шляхом роз­ширення соціаль­них програм: • надається допомо­га в будівництві житла сім'ям з низь­ким рівнем прибут­ків, відповідно йде стимулювання буді­вельної індустрії; • підвищується мі­німальна зарплата (1,5 дол. за годину); • започатковують­ся громадські робо­ти для безробітних; • проводиться антиінфляційна програма. – Проводиться т.зв. програма "боротьби з бідністю": • приймається закон про допомогу сім'ям і низькими доходами; • Здійсню є т ь с я програма будівниц­тва деше-вого дер­жавного житла; • запроваджується без коштовне ме­дичне страхування для престарілих громадян. – Обмежується расо­ва дискримінація (при наймі на роботу — закон 1964 р., при здачі житла закон — 1968 р., при обслуговуванні в громадських місцях, закон 1965 р. гаран­тував захист вибор­чих прав чорношкі­рих американців).
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА    
  – З однієї сторони, відбувається по­м'якшення протис­тояння з СРСР і країнами соціаліс­тичного табору, по­шук компромісів (наприклад, вихід з Карибської кризи 1962 р.). – З іншої сторони, про-довження полі­тики "стри-мування комунізму": • мирним шляхом — через пропаган­ду позитивного об­разу Америки в країнах третього світу за допомогою "Корпусу миру" та • збройним шляхом — активізація під­тримки антикому­ністичних режимів і безпосередня таєм­на та відкрита участь в боротьбі проти визвольних комуністичних ру­хів (доктрина "гнуч­кого реагування"). – Як наслідок — втя­гування у війну в Ін­докитаї, яка призве­ла до падіння авто­ритету США і роз­колу американ­ського суспільства. – Це в свою чергу викликало активіза­цію масових рухів, рухів прихильників миру, негрів за свої права (М.Л. Кінг), "хінні" тощо.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА  
– Проголошення доктрини "нової економічної полі­тики - НЕПу". З метою її реалізації йде заохочення ка­піталовкладень: • відміняється пода­ток на надприбуток: • знижується при­бутковий податок: • запроваджуються податкові пільги для компаній, які інвес­тують виробництво.  
– У В'єтнамі був здійснений перехід до "в'єтнамізації війни" масованих бомбардувань та поступового виводу американських військ (1973 р.). – В сфері міжнародних відносин визначився курс на " розрядку" (нормалізацію стосунків з СРСР):  
«Нові рубежі»
Президентство Д.Кеннеді 1961-1963 рр. від демократів  
«Велике суспільство»
Президентство Л.Джонсона 1963-1968 рр. від демократів
«НЕП»
Президентство Р. Ніксона 1969-1974 рр. від республіканців
– Р.Ніксон і Дж. Форд змогли знизити гос­троту соціальних конфліктів (за раху­нок збільшення вип­лат в системі соціаль­ного страхування). – В цей період було здійснено перехід до найманої армії за­мість загального вій­ськового обов'язку. – Але енергетична криза і економічна депресія 1974-1975 рр. підірвали пози­ції республіканців. – Спроба посилення державного регу­лювання привела до зростання чи­сельності феде­рального апарату. – Престиж республі­канців підірвав та­кож Уотергейтский скандал 1972 р. та розгляд цієї справи Конгресом у 1973р.
• 1968 р. — договір про обмеження розповсюдження ядерної зброї. • 1971 р. — договір про статус Захід­ного Берліна, • 1972 р., 1974 р. - договори про ПРО-1 (протира­кетна оборона) та ОСО-1 і ОСО-2 (обмеження стра­тегічних озбро­єнь), • 1975 р. - НБСЄ (Нарада з питань безпеки і співро­бітництва у Євро­пі, проходила у Гельсінкі).  
Президентство Дж. Форда 1974-1976 рр. від республіканців
– Його діяльність сприяла розгортан­ню другого етапу НТР, суттю якого було: • енергозбереження, • наукоємкість; • інформатизація.    
– Завдано удар по престижу США: 11 проблема американськихзаручни­ків в Ірані в 1979 р. – Загострення кон­фронтації зСРСР: бойкот Олімпіади-80 в Москві та тиск на СРСР у зв'язку з його вторгненням в Афганістан. – Орієнтація на підтримку демократичних режимів в краї­нах третього світу.    
Президентство Дж. Картера 1977-1980 рр. від демократів

 


Запитання та завдання______________________________________________

1. У чому суть програми «нових рубежів» Дж. Кеннеді?

2. Які соціальні та політичні реформи проведено в США у 60-ті роки?

3. Обґрунтуйте конкретними фактами прискорення економічного розвитку США у 60-ті роки.

4. Чим відзначаються суспільно-політичні рухи 60-х років у США?

5. Проаналізуйте і визначте характерні ознаки для США в 70-ті роки: а) політичного життя; б) економічного розвитку; в) зовнішньої політики.

 

 

ТЕМА: США У 1980-2001-х рр.

  – На противагу па­нівній протягом всього післявоєн­ного періоду лібе­ральній рефор­містській моделі розвитку суспільс­тва було зроблено поворот до неоконсерватизму, тобто жорсткої економічної полі тики, в основі якої було: • скорочення сфе­ри державного ре­гулювання; • скорочення ви­датків на соціальні програми і відпо­відно — бюджету і відповідно подат­ків (на 10%);  
  – Вирішення зов­нішньополітичних проблем з позиції сили: • вторгнення на Гренаду (1983 р.), Ліван (І983-84 рр.); • озброєння моджа­хедів Афганістану; • каральні акції проти Лівії (1986 р.); • проголошення Іраку — Північної Кореї — Куби-Ні-карагуа — Лівії — країнами — між­народними теро­ристами. – З позиції сили вівся і діалог з СРСР, як з "імперією зла". – Проголошення програми СОІ (Стратегічної обо­ронної ініціативи — системи протира­кетної оборони з елементами косміч­ного базування). – В 1987 р. було ук­ладено договір із СРСР про РМСД (ліквідацію ракет середньої і меншої дальності).  
Президентство Р. Рейгана 1981-1988 рр. від республіканців
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА  
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

 

– Продовжив полі­тику свого попе­редника.   – Це період спроби найти компроміс між ліберальними і консервативними тенденціями у внут­рішній політиці: наприклад, збіль­шеним видатків на соціальні програми і відповідно — збіль­шеним податків, а з Іншої сторони скорочення держав­ного апарату на 800 тис. службовців. – За президентства Б.Клінтона відбува­ється безперервне зростання економі­ки США. Профіцит бюджету. – Але виникають проблеми, пов'язані з особистим жит­тям президента. Це викликало ініціа­цію процедури ім­пічменту.  
– Домінувала тенден­ція розрядки, що ви­являлася в перего­ворному процесі і СРСР а після його розпаду — з Росією, Україною та Казах­станом (з метою не­допущення розпов­сюдження ядерної зброї на теренах ко­лишнього СРСР). – Розпад ОВД та СРСР дозволив США, при збере­женні провідного військово-політичного становища, провести скорочення військових вит­рат, розпочати згортання програ­ми СОІ. – В той же час США проводить силові акції на захист аме­риканських інтере­сів (вторгнення в Панаму в 1989 р., війна проти Іраку в 1991 р.)   – В зовнішній полі­тиці головна увага приділялася проб­лемам боротьби з тероризмом, наркобізнесом ("зачистка" наслід­ків своїх дій). – Проводилися "ми­ротворчі" операції в "гарячих точках" планети (наприк­лад, в Югославії, Сомалі, Камбоджі, на Близькому Схо­ді) з мстою забез­печення національ­них інтересів США. – Йде процес нала­годження відносин з новими незалеж­ними державами, які виникли на те­ренах колишнього СРСР та Югославії.
Закінчення «холодної війни»
– Посилення впливу ВИК (військово-промислового ком­плексу) та спец­служб після терак­ту в США 11 верес­ня 2001 р. – Скандали пов'язані з крахом найбільших корпорацій США внаслідок фінансо­вого трюкацтва (Enron-Andersen, ...). – Падіння темпів економічного розвитку. …  
– Проведення антитерористичної опе­рації в Афганістані (кінець 2001 — по­чаток 2002 р.) – Вихід США у 2002 р. із договору ПРО (укладеного з СРСР у 1972 р.). – Продовжується скорочення страте­гічних ядерних озб­роєнь. …
Президентство Дж. Буша 1989-1992 рр. від республіканців
Президентство Дж. Буша (мол.), 2001-…. рр., від республіканців
Президентство Б.Клінтона 1993-2000 рр. від демократів

 


Запитання та завдання______________________________________________

1. Визначте суть «рейганоміки» і охарактеризуйте її результати.

2. Які зовнішньополітичні програми визначила адміністрація Р. Рейгана?

3. Порівняйте економічну політику республіканців у 80-х та де­мократів у 90-х роках і визначте, в чому їх спільність і відмінність.

4. Охарактеризуйте громадянське та культурне життя української діаспори в США.

 

...-1948 р. М.Кінг (ліберал.) 1948-1957 рр. Л. Сен-Лоран (ліберал.) 1957-1963 рр. Д. Дифенбейкер (консерват.) 1963-1968 рр. Л. Пірсон (ліберал.) 1968-1979 рр. П.Е, Трюдо (ліберал.) 1979 р. Д. Кларк (конеерват.) 1980-1983 рр. П.E. Трюдо (ліберал.) 1984-1993 рр. Б. Малруні (консерват.) 1993-... Ж. Кретьен (ліберал.)  
Динаміка політичного життя  
ТЕМА: КАНАДА У 2-й ПОЛОВИНІ XX ст.

Політичне життя визначається протистоянням двох партій: ліберальної і консервативної, при цьому більшу частину часу при владі знаходилася ліберальна партія. При ній:  
в 1947 р. було прийнято закон про канадське громадянство  
в 1964 р. затверджено сучасний канадський прапор  
в 1949 р. Верховний суд Канади отри­мав статус вищої апеляційної інстанції  
В 1982 р. розпочато конституційну реформу з метою вста­новлення повного суверенітету Канади, у березні 1982 р. англійський парламент схвалив рішення про припинення своїх повноважень щодо домініону Канади, 17 квітня 1982 р. канадський парламент приймає нову конституцію (доповнено про демократичні права і свободи, про зв'язок між федеральним урядом і провінціями).  

 

  Головною проблемою політичного життя Канади 2-ї пол. XX ст. стає Квебекська проблема. Її суть: – у Канаді проживає 44% англомовного населення і 28% франкомовного, більша частина франкомовного населення живе у провінції Квебек (82% населення провінції); – Провінція економічно розвинута, але існує багато проб­лем (н/д: безробіття і саме серед франкомовного насе­лення, позиції в бізнесі утримує англомовне населення); – ділова мова — англійська, що загрожує насильницькій асиміляції франкомовного населення; – у 1968 р. була створена Квебекська партія, яка ставить мету виходу Квебеку із Канади, створюється Фронт визволення Квебеку, який проводить терористичні акти проти урядовців і англомовного населення; – у 1980 р. було проведено 1-й референдум (40% проголо­сувало за вихід із Канади); – Канадський уряд іде на поступки, веде більш гнучку по­літику — запроваджується двомовність у провінції, і не більше; – Через те у 1982 р.. коли йшли святкування Конституції (а там не було вказано про рівноправність франко-канадців з англо-канадцями), у Квебеку були приспущені прапори в знак трауру: – В 1995 р. було проведено 2-й референдум (49,4% прого­лосувало за вихід із Канади), але виникли проблеми — індіанці та ескімоси, які живуть у Квебеці, загрожують виділити свої резервації у випадку виходу провінції із складу Канади  
Проблема Квебеку
Багата на корисні копалини (нафту, газ, нікель, уран), через те лідируючі галузі промисловості — це нафтова, газова, лісова;
Має високий рівень ефективності с/г (наприклад, може прохарчувати 100 млн. чол., тобто в 4 рази більше ніж населення Канади на поч. 90-х рр.);  
Має тісні економічні зв'язки з США: 70% експорту припадає на США, відбувається економічна інтеграція — створення НАФТА (домовленість про вільну торгівлю між Канадою, США і Мексикою);  
Але існує нерівномірність розвитку між процвітаючими західними провінціями (Альберта, Британська Колумбія) і бідними східними (Нью-Брансвік, Нова Шотландія);  
Канада входить у велику "сімку" економічно розвинених держав і має великі потенційні можливості для подальшого економічного розвитку (2% світового виробництва).  
Особливості економічного розвитку  

 

 

Міжнародне становище і зовнішня політика Канади 2-ї пол. XX ст.
– Але в той же час прово­диться достатньо незалеж­на політика: • у 60-ті рр. вивела свої вій­ська із ядерних сил МАТО; • підтримує стосунки з Ку­бою (на відміну від США); • у 70-80-х рр.. співпрацює із соціалістичними країна­ми, більш інтенсивно, ніж американці; • у 90-х рр. (активніше, ніж США) підтримує нові не­залежні держави, які ви­никли у Східній Європі (в першу чергу — Україну, 2.12.1991 р. визнала неза­лежність України);  
– Зберігається високо ступінь воєнно-політичної інтегра­ції (США і Канади, наприклад: · в 1946 р. підписа­но американо-канадську угоду про військове співро­бітництво: · в 1958 р. — ство­рено об'єднане ко­мандування ППО — НОРАД – Канада є спів засновницею НАТО (підтримувала дії США у Кореї та В'єтнамі).  
– Особливу роль в Канаді відіграє українська діаспора — 3% населення, найбільше проживає в провінціях Онтаріо, Альберта і Монітора, в місті Вінніпег — 65 тис,Торонто — 62 тис. – В Канаді є пам'ятники М. Шашкевичу, І. Франку, Т. Шевченку, Лесі Українці. В. Стефанику, жертвам голодомору, Чорнобилю, писанці. – 47% української діаспори — православні, 32% — греко-католики, 21% — римо-католики.

 

 


Запитання та завдання______________________________________________

1. Які соціально-економічні і політичні передумови спричинили ліквідацію залишків колоніального становища Канади?

2. Проаналізуйте політику лібералів і консерваторів у 40-80-ті роки і визначте, у чому полягають відмінності.

3. Проаналізуйте проблему Квебеку. Які причини її виникнення?

4. У чому суть і значення конституційної реформи 1982 p.?

5. Порівняйте економічний розвиток Канади у 80-ті та 90-ті роки. У чому ви бачите відмінності?

6. Охарактеризуйте громадсько-політичне і культурне життя українців в Канаді.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.168.209 (0.017 с.)