Зміст адміністративної діяльності транспортної міліції 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст адміністративної діяльності транспортної міліції 

Діяльність адміністративної служби міліції на транспорті складає один із напрямків забезпечення громадського порядку, закріплених в законах України разом з охороною власності і забезпеченням прав та свобод громадян.

За своїми характерними рисами адміністративна діяльність ОВС на транспорті від­різняється від інших основних напрямів роботи органів внутріш­ніх справ, зокрема, від кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності. Характерні риси - це риси, які відрізняють адміністративну діяльність від інших основних напрямків роботи органів внутрішніх справ на транспорті, зо­крема, від кримінально-процесуальної та оперативно-розшукної ді­яльності.

Традиційно виділяються наступні характерні риси адміністра­тивної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті.

1. Підпорядкованість і підконтрольність виконавчим органам державної влади. Міліція (в тому числі і транспортна) - невід'ємна ланка саме виконавчої влади, що текстуально закріплено в ст. 1 Закону України “Про міліцію”.

Підпорядкованість і підконтрольність міліції виконавчим орга­нам влади яскраво відображена в першому розділі Закону “Про міліцію”, яким регламентується порядок призначення й звільнення з посад керівників органів внутрішніх справ. Так, у відповідності зі ст. 7, у своїй діяльності міліція підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України. В той же самий час вона незалежна від не правового впливу Міністерства транспорту і зв’язку України та його структурних підрозділів - управлінь транспортними галузями.

2. Державно-владний характер. Ця характерна риса адміністративної діяльності різко відрізняється від оперативно-розшукової. Державно - владний характер адміністративної діяльності органів внутрішніх справ виражається в тому, що вона здійснюється від імені держави з використанням наданих державою владних повноважень у рамках компетенції, суворо обкресленої законом, співробітниками органів внутрішніх справ на транспорті під час виконання службових обов'язків.

У процесі здійснення внутрішньо організаційної адміністратив­ної діяльності транспортної міліції визначаються структура, конкретні служби або підрозділи, розміщення, а також порядок відбору кадрів, при­ймаються управлінські рішення, здійснюється планування роботи, контроль і перевірка виконання, вивчається, узагальнюється, поши­рюється і впроваджується позитивний досвід роботи. До внутрішньо організаційної діяльності міліції належить заохочення працівників, використання дисциплінарної практики, атестування тощо.

Внутрішньо організаційна адміністративна діяльність ОВС на транспорті складаєть­ся з організації роботи не тільки адміністративних, а й оперативно-розшукових апаратів, а також підрозділів дізнання, попереднього слідства, інших служб транспортної міліції. Слід відзначити, що внутрішньо організаційна адміністративна діяльність транспортної міліції має допоміжний характер щодо зовнішньої.

3.Підзаконність. Дана риса адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті означає, що завжди й всі дії співробітників повинні ґрунтуватися на законі або підзаконних нормативних актах, сприяти найбільш точному їхньому виконанню, проходити в межах й у порядку, визначених певним законодавством. При цьому в більшості випадків співробітникам міліції надається самостійність в ухваленні остаточного рішення.

4.Організуючий характер. На відміну від оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності основу змісту адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті становить позитивна, творча робота з організації й розвитку суспільних відносин, що виникають у зв'язку з перевезеннями пасажирів, вантажів та багажу, перебуванням людей у громадських місцях на об’єктах транспорту, необхідністю забезпечення безпечного руху транспортних засобів, в'їздом громадян до України й виїздом за кордон, функціонуванням об'єктів транспорту, що являють собою підвищену небезпеку для оточуючих і т.ін.

Застосування норм права в процесі адміністративної діяльнос­ті органів внутрішніх справ на транспорті у переважній більшості випадків не пов'язане із правопорушеннями, а спрямоване на організацію про­ведення норм права в життя, на рішення чисельних організаційних питань, що виникають при правомірному поводженні пасажирів, ді­яльності транспортних підприємств, установ і організацій та їх посадових осіб.

5. Профілактична спрямованість. Кінцевою метою адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті є попередження правопо­рушень. У процесі профілактичної спрямованості також проводяться чисельні й різноманітні як за змістом, так і за правовою природою профілактичні заходи, які можна розділити на заходи загальної та індивідуальної профілактики.

Загально профілактичні заходи адресовані невизначеному колу осіб і спрямовані на виявлення й усунення причин та умов, що сприя­ють здійсненню злочинів й інших правопорушень на об’єктах транспорту.

Разом з тим попередження правопорушників є кінцевою метою не тільки адміністративної, але й кримінально-процесуальної, а також оперативно-розшукової діяльності. Тому справедливим буде твер­дження про те, що профілактична спрямованість не є характерною рисою лише адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ на транспорті базуєть­ся на загальних принципах державного управління: участі громад­ськості в управлінні, законності, плановості, науковості управління. Разом з тим прояв цих принципів, їх реалізація в розглянутій сфері мають деяку специфіку. Адміністративною, власне кажучи, є діяльність багатьох служб, підрозділів, апаратів органів внутрішніх справ. Вона торкається сфери хорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, що охоплює своїм регулюючим і охоронним впливом різнома­нітні суспільні відносини. Ці відносини виникають у зв'язку з пере­буванням людей у громадських місцях, користуванням транспортними засобами, виконанням правил перевезення пасажирів, вантажу та багажу, у зв'язку з веденням статистичного обліку населення та міграційних процесів, в'їздом до України і виїздом за кордон, виготовленням, придбанням, викорис­танням і зберіганням зброї, вибухових, отруйних і радіоактивних ре­човин, функціонуванням окремих підприємств. Адміністративно-правові засоби знаходять ши­роке застосування в охороні власності та природного середовища тощо.

З метою більш повної характеристики адміністративної діяльності окремих служб ОВСТ слід мати на увазі, що кожна з них разом із загальними має ряд конкретних завдань, які охоплюють певну сторону охорони громадського порядку, конкретні завдання міліції, визначені в спеціальних актах.

Загальне завдання міліції по охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю на транспорті охоплює комплекс більш конкретних завдань: забезпечення порядку в громадських та в інших місцях. Виконання цих конкретних завдань відбувається у специфічних формах: наприклад, забезпечення порядку на вокзалах шляхом несення служби постовими нарядами і патрулювання членів добровільних народних дружин. Відносини, які виникають у процесі виконання цих завдань, регулюються відповідним законодавством. Так, відносини, які складаються у зв’язку з наданням дозволів на предмети дозвільної системи регулюються спеціальними актами.

Таким чином, специфіка громадських відносин, що складається в тому чи іншому конкретному напрямку адміністративної діяльності, обумовлює, з одного боку, наявність спеціальних правових актів, з іншого – особливі форми діяльності та втілення цих актів у життя.

Вирішення однорідних завдань адміністративно-правовими засобами здійснюється шляхом виконання однотипних дій, які визначаються характером виникаючих при цьому громадських відносин. Структурність такого роду дій складає вид адміністративної діяльності, що розкриває її зміст.

Як вже зазначалося, у процесі адміністративної діяльності забезпечується виконання основних завдань, поставлених перед органами внутрішніх справна транспорті. До яких належать:

– охорона громадського порядку і забезпечення громадської без­пеки на об’єктах транспорту;

– боротьба зі злочинністю на об’єктах транспорту;

– охорона власності на транспорті;

– профілактика правопорушень на об’єктах транспорту.

Адміністративна діяльність у сфері охорони громадського поряд­ку об'єднує широкий комплекс заходів, а саме:

– попередження і припинення правопорушень на транспортних магістралях, вокзалах, пристанях, в аеропортах та інших громадських місцях;

– адміністративний нагляд за виконанням посадовими особами і громадянами рішень органів влади та управління з питань охорони громадського порядку на транспорті;

– виявлення правопорушників на об’єктах транспорту і притягнення винних до відпо­відальності.

У рамках цієї діяльності органи внутрішніх справ разом з інши­ми державними органами і громадськими організаціями вживають передбачених законом заходів щодо осіб, які з'являються на вули­цях і в інших громадських місцях у нетверезому стані, розпивають спиртні напої в невстановлених місцях, здійснюють нагляд за дотри­манням встановлених правил торгівлі спиртними напоями. Змістом адміністративної діяльності охоплюються також:

- боротьба з хуліганством на транспорті;

- боротьба з бродяжництвом на об’єктах транспорту;

- попередження дитячої безпритульності і боротьба з правопору­шеннями неповнолітніх на об’єктах транспорту.

- У сфері забезпечення громадської безпеки органи внутрішніх справ на транспорті:

- втілюють у життя встановлені державою правила дозвільної системи;

- не допускають блокування або порушення нормальної роботи об’єктів транспорту;

- забезпечують громадську безпеку на об’єктах транспорту;

- забезпечують порядок при настанні аварій та катастроф на об’єктах транспорту;

- забезпечують порядок при настанні особливих умов (епідемій, епізоотії і стихійних лих).

У сфері боротьби зі злочинністю органи внутрішніх справ на транспорті за до­помогою адміністративно-правових засобів вживають необхідних за­ходів щодо заяв громадян-пасажирів і повідомлень посадових осіб підприємств транспорту про злочини, що готуються або учиняються, забезпечують своєчасну реєстрацію та облік вчинених злочинів.

Вони проводять роботу з попередження злочинів і вживають необхідні заходи до припинення їх на об’єктах транспорту, охоро­няють і конвоюють затриманих і ув'язнених під варту осіб, забезпечують роботу приймальників – розподільників для осіб, які запідозрені у бродяжництві або піддані адміністративному арешту.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ на транспорті у сфері охорони власності містить у собі охорону об'єктів транспорту, вантажів та особистого майна пасажирів, попередження, припинення і розкриття посягань на власність. Важлива роль нале­жить адміністративній діяльності міліції також у боротьбі з дрібни­ми розкраданнями державного і громадського майна.

Органи внутрішніх справ ведуть серед населення правову пропа­ганду, використовуючи засоби масової інформації (друк, радіо, кіно, телебачення), і вживають інші заходи попередження правопору­шень.

Успіх профілактичної роботи багато в чому залежить від зв'язку міліції з громадськістю, взаємодії з правоохоронними та іншими дер­жавними органами, правильного і глибокого аналізу причин право­порушень, вмілої організації міліцейської служби, розумного вико­ристання сил і засобів.

Для виконання покладених на міліцію обов'язків вона наділена необхідними державно-владними повноваженнями адміністратив­ного характеру. Так, працівникам транспортної міліції надане право вимагати від пасажирів і посадових осіб підприємств транспорту дотримання громадського порядку, вжи­вати заходи до припинення порушень при невиконанні цих вимог, у передбачених законодавством випадках складати протоколи про адміністративні правопорушення; у межах своєї компетенції засто­совувати різні примусові заходи (адміністративно-попереджувальні та запобіжні заходи, стягнення).

У процесі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті охороняються від протиправних посягань певні види суспільних від­носин. Ці відносини характеризуються єдністю, спільністю та одно­рідністю, пов’язаною як із загальними питаннями захисту суспільних відносин, так і з особливістю їх функціонування на транспорті. Та обставина, що вони підлягають охороні, зумовлює необ­хідність, по-перше, видання відповідних правових актів, по-друге, певної цілеспрямованості діяльності органів внутрішніх справ із втілення цих актів у життя, нагляду за їх дотриманням і, по-третє, наявності системи служб, підрозділів та апаратів, укомплектованих відповідними фахівцями.

Розрізняють такі напрями адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті:

1) охорона громадського порядку;

2) забезпечення громадської безпеки, в тому числі:

а) забезпечення безпеки дорожнього руху;

б) здійснення дозвільної системи;

в) здійснення перед польотного огляду авіапасажирів;

3)охорона власності юридичних і фізичних осіб;

4) нагляд за дотриманням правил перебування в Україні іноземних громадян та осіб без громадянства на об’єктах транспорту.

Кожний із цих видів характеризується певною єдністю правової регламентації, однорідністю правовідносин, наявністю спеціальних служб, апаратів або груп працівників, які займаються цією діяльніс­тю.

Адміністративна діяльність у галузі охорони громадського по­рядку на транспортіоб'єднує широкий комплекс заходів, що стосуються:

– попередження і припинення правопорушень на вокзалах, платформах, у рухомому складі та в інших громадських місцях на об’єктах транспорту;

– адміністративного нагляду за виконанням посадовими особами і громадянами рішень органів державної влади і управління з питань охорони громадського порядку;

– виявлення правопорушень і забезпечення притягнення до відпо­відальності правопорушників;

– боротьба з хуліганством, бродяжництвом;

– попередження дитячої безпритульності та боротьба з правопору­шеннями серед дітей на транспорті.

Завдання служби охорони громадського порядку полягає в орга­нізації і безпосередньому практичному здійсненні патрульними, по­стовими міліціонерами та іншими працівниками охорони порядку на об’єктах транспорту (транспортних магістралях, вокзалах, пристанях, в аеропортах у рухомому складі транспортних засобів та інших громадських місцях).

У галузі забезпечення громадської безпеки органи внутрішніх справна транспорті :

1. Втілюють у життя встановлені державою правила дозвіль­ної системи.

Дозвільна система - це сукупність правових норм, що регулю­ють суспільні відносини, які виникають у зв'язку з виготовленням, придбанням, використанням, зберіганням і перевезенням певних предметів і речовин, а також відкриттям і функціонуванням деяких підприємств. Норми права встановлюють і предмети та об'єкти до­звільної системи: холодна та вогнепальна зброя, боєприпаси до неї, вибухові матеріали, сильнодіючі отрути, радіоактивні речовини, по­ліграфічні, штемпельно-граверні і піротехнічні підприємства, стрі­лецькі тири, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та боєприпасів. Специфіка цих предметів та об'єктів зумовлює недопущення безконтрольного користування ними, у зв'язку з чим держава вста­новлює порядок обов'язкового одержання підприємствами, устано­вами, організаціями, посадовими особами і громадянами дозволів і ліцензій в органах внутрішніх справ, що стосується тих або інших питань використання зазначених об'єктів і предметів.

2. Разом зі Службою авіаційної безпеки МТЗ України забезпечують перед польотну безпеку повітряних суден з метою недопущення незаконного втручання сторонніх осіб у діяльність цивільної авіації .

У процесі здійснення перед польотного огляду органи внутріш­ніх справ на транспорті виявляють предмети заборонені до перевезення повітряними суднами, вилучають їх та притягують осіб, винних у порушенні встановлених правил перевезення пасажирів авіаційним транспортом до адміністративної відповідальності, ведуть облік адмінправопорушень, аналізують причини й умови їх виникнення, вживають заходи до усунення цих причин і умов, виконуючи поряд із цим загальні обов'язки міліції з охорони громадського порядку.

3. Забезпечують громадську безпеку під час руху транспортних засобів та встановлений порядок функціонування обєктів транспортної системи.

Підрозділи транспортної міліції забезпечують нормальне функціонування об’єктів транспорту шляхом забезпечення нагляду за дотриманням громадянами встановлених правил перевезення та користування транспортними засобами; проводять заходи по недопущенню актів незаконного втручання в діяльність транспорту, захоплення транспортних засобів, вчинення дій, що можуть порушувати технологію роботи транспорту з перевезення вантажів та пасажирів, загрожувати життю та здоров’ю людей, а також нанести майнову шкоду підприємствам транспорту.

Адміністративна діяльність ОВС на транспорті у галузі охорони власності охоплює відносини з надання охоронних послуг на підставі договорів охорони майна громадян, юридичних осіб України, а також майна іноземних держав, міжнарод­них організацій, іноземних юридичних осіб і громадян під час перевезень або здійснення комерційної діяльності на об’єктах транспорту.

Під час реалізації адміністративної діяльностіконвойні підрозділи міліції громадської безпеки ОВСТ здійснюють охорону, утримання і конвоювання підозрюваних та обвину­вачуваних у вчиненні злочинів в ізоляторах тимчасового тримання, а також осіб, запідозрених у занятті бродяжництвом та підданих адміністративному арешту в спеціальних приймальниках - розподільниках.

4. Важливе місце в адміністративній діяльності посідає забезпе­чення правил перебування в Україні іноземних громадян та осіб без громадянства, а також порядку в'їзду в Україну і виїзду за кордон. Контролюючи дотримання зазначеними особами встановлених дер­жавою правил реєстрації та пересування на території України, органи внутрішніх справ на транспорті виконують у цій сфері функції охорони правопорядку.

Отже, основу адміністративної діяльності органів внутрішніх справ на транспорті та її сутність становлять організація і безпосередня практична охорона громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьба зі злочинністю та охорона власності, здійснення профілак­тичних заходів щодо попередження правопорушень. Зміст адміні­стративної діяльності розкривають конкретні її напрями, у процесі здійснення яких забезпечується виконання завдань, покладених на органи внутрішніх справ, зокрема, транспортну міліцію.

Отже, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ на транспорті - це врегульована нормами адміністративного права їх виконавчо-владна діяльність, що спрямована на забезпечення особистої безпе­ки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, громадсько­го порядку, громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями на об’єктах транспорту.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.008 с.)