Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

Підручник

Колектив авторів

 

Керівник

доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
О.В. Негодченко

 

 

Київ


ББК 67.9(4УКР)301.163.1

О-64

Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ

(протокол № 4 від 23.12.2010 р.)

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

доктор юридичних наук, професор Бандурка О.О.

доктор юридичних наук, доцент Приймаченко Д.В.

 

О-64 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Особлива частина: Підруч. / Кол. авт.; кер. – д-р юрид. наук, проф., засл. юрист України О.В. Негодченко. – К. : МВС України, 2010. – 280 с.

 

У підручнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства , типової навчальної програми відповідної дисципліни, розглянуто особливості адміністративної діяльності окремих підрозділів міліції, а також специфіка адміністративно-правової діяльності органів внутрішніх справ щодо окремих напрямів та сфер діяльності міліції

Для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, які навчаються за спеціалізацією «Громадська безпека», а також працівників міліції громадської безпеки.

Колектив авторів:

к.ю.н., доц. Баранов С.О., к.ю.н., доц. Басиста І.В., к.ю.н., доц. Басова Ю.Ю., к.ю.н., доц. Басов А.В., к.ю.н., доц. Бережной А.В., к.ю.н. Буткевич С.А., Брижик В.О., к.ю.н., доц. Варивода В.І., к. ю.н., доц. Волощук А.М., к.ю.н., доц. Доненко В.В., к.ю.н. Дроздова І.В., д.ю.н. доц., Дубко Ю.В.,

к.ю.н., доц. Заброда Д.Г., к.ю.н. Ковальова О.В., д.ю.н., доц. Константінов С.Ф.,

д.ю.н., доц. Конопльов В.В., д.ю.н., проф. Корнієнко М.В.,

д.ю.н., доц. Кузніченко С.О., д.ю.н., проф. Негодченко О.В., к.ю.н. доц., Мінка Т.П.,

д.ю.н., проф. Олефір В.І., к.ю.н., доц. Собакарь А.О., к.ю.н., доц. Фролов О.С.,

к.ю.н., доц. Ярмакі В.Х., д.ю.н., проф. Ярмакі Х.П.

© Автори, 2010

© МВС України, 2010

 


З М І С Т

ПЕРЕДМОВА  
РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ
1.1. Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки  
1.2. Адміністративна діяльність транспортної міліції  
1.3. Адміністративна діяльність Державної автомобільної інспекції  
1.4. Адміністративна діяльність міліції охорони  
1.5. Адміністративна діяльність судової міліції  
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
2.1. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил паспортної системи та правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України  
2.2. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо протидії насильству в сім’ї  
2.3. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил дозвільної системи  
2.4. Адміністративно-правова діяльність міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку  
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ  

ВСТУП

 

Розбудова демократичної, правової держави, головним завданням і змістом діяльності якої є утвердження, забезпечення і захист прав та свобод людини і громадянина, набула особливого значення. Виконання цього завдання пов’язане із вирішенням ряду складних політичних, економічних, соціальних і правових проблем, які переживає Україна. Одним з найбільш небезпечних соціальних лих залишається криміногенна ситуація, що характеризується зростанням кількості протиправних посягань на права і свободи громадян, власність, громадський порядок і громадську безпеку.

За цих умов велике значення з боку держави і суспільства надається підвищенню ефективності правоохоронної діяльності, провідна роль в якій належить органам внутрішніх справ. На ці органи покладається широке коло завдань щодо забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав, свобод та законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорони і забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, захисту власності від протиправних посягань, притягнення правопорушників до відповідальності тощо.

Виконання цих завдань здійснюється у процесі реалізації основних функцій міліції, серед яких адміністративна діяльність посідає одне з найважливіших місць.

У зв’язку з цим у вищих навчальних закладах МВС Україні викладається навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ» для курсантів 3 курсу усіх факультетів.

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність ОВС» – це система знань про врегульовану нормами адміністративного права, виконавчо-розпорядчу діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод громадян, громадського порядку і безпеки, попередження й припинення злочинів та інших правопорушень.

Адміністративна діяльність ОВС відноситься до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, що визначаються за вибором навчального закладу.

Предметом дисципліни є врегульовані нормами адміністративного права внутрішньо-організаційні та зовнішні суспільні відносини, що виникають в діяльності органів внутрішніх справ під час виконання ними завдань з охорони громадського порядку і безпеки.

Вивчення дисципліни спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС України №301 від 24 березня 2006 р.) та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта, при якому він повинен:

Знати:1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність; завдання основних підрозділів міліції щодо охорони громадського порядку і безпеки; види заходів адміністративного впливу, які застосовуються працівниками міліції під час виконання завдань з охорони громадського порядку; 2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час адміністративної діяльності ОВС; основні проблеми, які є актуальними для органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку, безпеки та протидії правопорушенням; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку та безпеки, а також напрями реформування органів внутрішніх справ у конкретний період часу; 3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації діяльності підрозділів міліції; порядок застосування заходів адміністративного примусу для забезпечення громадського порядку і безпеки; форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та громадськістю; зміст процесуальних документів, які складаються під час адміністративної діяльності ОВС.

Вміти:1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративної діяльності ОВС, а також положення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність міліції; 2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників міліції, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи; 3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час охорони громадського порядку і безпеки, спілкування з громадянами і правопорушниками; 4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.

Дисципліна „Адміністративна діяльність ОВС” вивчається одночасно з опануванням дисципліни „Адміністративне право” + м. „Адміністративна відповідальність”.

Вона має тісні структурно-логічні зв’язки з такими дисциплінами, як „Тактико-спеціальна підготовка”, „Основи управління в ОВС”, „Адміністративний процес” тощо. Є базовою для таких дисциплін спеціалізації при підготовці фахівців для міліції громадської безпеки, як: „Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів (паспортно-візова служба) ”, „Організація і тактика міліції громадської безпеки”, „Організація служби дільничних інспекторів міліції + зв’язок з громадськістю”.

Дисципліна ґрунтується на положеннях Конституції України, законах України та підзаконних нормативно-правових актах, що містять норми права, якими регулюються суспільні відносини у сфері охорони громадського порядку. Окрему увагу приділено галузевим нормативно-правовим актам МВС України, позитивному досвіду діяльності підрозділів міліції у сфері охорони громадського порядку, тенденціям реформування системи кримінальної юстиції та органів МВС України.

„Адміністративна діяльність ОВС” як навчальна дисципліна складається із загальної та особливої частини (містить два розділи), які поділені на три модулі.

Це видання присвячене характеристиці Особливої частини навчальної дисципліни.

Так, у першому розділі особливої частини висвітлюється специфіка адміністративної діяльності окремих підрозділів міліції: міліції громадської безпеки, транспортної міліції, судової міліції, міліції охорони, державної автомобільної інспекції; їх взаємодія між собою, іншими підрозділами ОВС, правоохоронними органами, органами місцевої виконавчої влади і самоврядування та громадськістю.

Зміст другого розділу особливої частини дисципліни складають теми, які розкривають специфіку адміністративно-правової діяльності ОВС щодо її окремих напрямів та сфер діяльності міліції: забезпечення правил дозвільної системи, паспортної, реєстраційної та імміграційної роботи, розгляду звернень громадян, запобіганню насильству у сім’ї, нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, охорони громадського порядку в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.

Це видання буде корисним як курсантам і слухачам, що навчаються у вищих навчальних закладах та училищах початкової підготовки МВС України, так і працівникам міліції, які бажають поглибити свої знання з цієї тематики.

Підручник розроблений з урахуванням типової програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», розробленої авторським колективом вищих навальних закладів МВС України та схвалену Науковою радою МВС 23 березня 2009 р. (протокол № 1) з метою уніфікації підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки.

РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.007 с.)