Показники структури міжнародної торгівлі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники структури міжнародної торгівлі.2.2.1. Структурні показники розвитку міжнародної торгівлі ха­рактеризують експортні та імпортні товарні потоки за такими ознаками, як товарний склад і регіональна спрямованість.

Товарна структура експорту це систематизація за пев­ними ознаками сукупності товарів, що вивозяться з країни (групи країн, всіх країн світу), атоварна структура імпорту — відпо­відно систематизація за певними ознаками сукупності товарів, що ввозяться до країни або групи країн. Таким чином, товарна структура експорту може розраховува­тися для країни, групи країн, усіх країн світу (товарна структура світового експорту), а товарна структура імпорту — за окремими країнами та групами країн. Товарна структура світового імпорту не виокремлюється і не розраховується, оскільки в світовій економіці як у замкнутій системі все, що експортується, є одночасно і предметом імпорту.

Товарна структура експорту країни — структурований за пев­ними ознаками обсяг товарного експорту країни за певний період, як правило, рік. Вона показує експортну спеціалізацію країни та питому вагу кожної товарної позиції в експорті. В більшості країн світу това­рна структура експорту складається за основними його статтями.

Товарна структура імпорту країни — структурований за пев­ними ознаками обсяг товарного імпорту країни за певний період, як правило, рік. Вона показує імпортну залежність країни від окремих товарів і товарних груп, а також питому вагу кожної то­варної позиції в імпорті. В більшості країн світу товарна структу­ра імпорту також складається за основними його статтями.

Товарна структура експорту групи країн являє собою розпо­ділений за певними ознаками загальний обсяг товарного експорт ту цих країн за рік. Вона показує експортну спеціалізацію цієї групи країн та використовується в міжнародних зіставленнях.

Товарна структура імпорту групи країн — це розподілений за визначеними ознаками загальний обсяг товарного імпорту цих країн за рік. Показує імпортну залежність цієї групи країн та ви­користовується в міжнародних зіставленнях.

Індекс диверсифікації експорту це індекс відхилення товарної структури експорту країни від структури світового екс­порту. Використовується, як правило, для визначення розбіжнос­тей у структурі зовнішньої торгівлі країн, експорт яких є достат­ньо різнобічним. Розраховується на базі абсолютного відхилення частки або іншого товару в експорті країни від його частки у сві­товому експорті. Для цього використовується формула:

де Sj — індекс диверсифікації експорту країни j;

hij — частка i-го товару в загальному експорті країни j;

hi, — частка i-го товару в загальному світовому експорті.

Хоча індекс і характеризує кількісну відмінність товарної структури експорту країни від структури світового чи регіональ­ного експорту, але на його підставі не можна засвідчувати, що структура експорту однієї країни краща або гірша за іншу.

Регіональні (географічні) структури експорту та ім­порту характеризують розподіл товарних потоків (в обох напря­мах) за місцями (країнами, регіонами) призначення або походження і класифікуються за структурами експорту та імпорту країни, структурами експорту та імпорту товару (або товарної групи), а також за зовнішньою та внутрішньою структурами.

Зовнішня регіональна структура експорту країни — розподіл національного експорту по країнах або регіонах призначення. Вона демонструє регіональну спеціалізацію експорту країни та визначає основні ринки збуту товарів і послуг за кордоном.

Внутрішня регіональна структура експорту країни — розпо­діл національного експорту по регіонах (адміністративних оди­ницях) його походження всередині країни. Показує питому вагу кожного регіону (області, землі, штату, провінції тощо) в загаль­ному експорті країни і характеризує участь регіону в зовнішньо­торговельній діяльності.

Зовнішня регіональна структура імпорту певного товару — розподіл країн—постачальників певного товару за їх питомою вагою у формуванні загального обсягу імпорту даного товару.

Регіональна структура імпорту групи країн — розподіл за­гального обсягу імпорту країн даної групи за регіонами (країна­ми) походження.

Регіональна структура світового імпорту товару — це ча­стка країн-імпортерів товару у світовому обсязі його імпорту. Визначає основних споживачів даного товару на світовому ринку.

Індекс географічної концентрації експорту (або імпорту) товару характеризує стан світового ринку конкретного това­ру за такими ознаками, як кількість експортерів (імпортерів) та питома вага основного експортера (імпортера). Цей індекс, відо­мий в економічній літературі як індекс Херфіндаля-Хіршмана, тим вищий, чим менша загальна кількість експортерів (імпорте­рів) та чим вищою є питома вага основного експортера (імпорте­ра). Індекс географічної концентрації експорту (або імпорту) роз­раховується за формулою:

де Sk індекс географічної концентрації експорту (імпорту) то­вару k;

xki обсяг експорту (імпорту) товару k країною і;

xk світовий експорт (імпорт) товару k ;

п — кількість країн-експортерів (або імпортерів).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)