ХАРАКТЕРИСТИКА БІРЖОВИХ УГОД 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХАРАКТЕРИСТИКА БІРЖОВИХ УГОДВид угоди Різновид угоди Суть і мета угоди
    1. Угоди на реальний товар 1.1. Угоди з негайною поставкою наявного товару (кеш, спот) 1.2. Угоди на товар з поставкою в майбут­ньому (угоди на строк, або форвардні) Товар, що передається на біржі, знаходиться на одному з її складів і передається покупцеві негайно (до 15 днів) після укладання угоди Угода передбачає поставку прода­вцем реального товару за ціною, зафіксованою в контракті в мо­мент його укладання, та у термін, обумовлений у контракті
2. Термінові (ф'ючерсні) угоди Подібні угоди не передбачають обов'язків сторін поставити або прийняти реальний товар у термін, що обумовлений у контракті, а передбачають купівлю-продаж права на товар
    3. Спекулятив ні операції 3.1. Гра на підвищенні цін в майбутньому Операції з реальним товаром
3.2. Гра на різниці цін на окремі товари Операції з ф'ючерсними контрактами
3.3. Операції з ф'ючерсними контрактами На один і той же товар з близьким і віддаленим строками На один і той же товар на різних ринках На різноманітні взаємозамінні то­вари На товар та його похідні
  4. Операції хеджування Страхування від мож­ливих втрат у разі змі­ни цін при укладанні угод на реальний товар    

 

5.3. Специфічні характеристики біржового товару

Головною рисою біржових товарів є простота і стандартизованість асортименту та якості, завдяки чому сам товар на бі­ржі є відсутнім, оскільки немає потреби в його пред'явленні. Фактично на біржах продаються не партії товарів, а біржові контракти, що містять встановлену біржею кількість товару певного сорту, типу, марки (біржова одиниця, партія, лот, які відповідають або місткості транспортних засобів, або є тради­ційними за обсягом та вагою) та регламентують строки його поставки. При цьому покупець отримує на біржі від продавця документ, що підтверджує право власності покупця на цей то­вар (варрант).

Крім зазначених, основними вимогами до біржових товарів є такі: товар може бути масовим і випускатися у досить великому обсязі, що дозволяє визначити попит і пропозицію, на основі яких встановлюється рівноважна ціна; він повинен відповідати жорстким вимогам до умов зберігання, транспортування та вимі­рювання.

Об'єктом торгівлі на міжнародних товарних біржах є майже 70 видів товарів, на які припадає 30 % міжнародного товарообо­роту. Структурно біржовий товарооборот можна умовно поділи­ти на дві групи: сільськогосподарські товари і товари лісової промисловості, промислова сировина і продукція.

На товари першої групи припадає понад 2/3 усього това­рообороту на міжнародних товарних біржах. Основними то­варами в цій групі є маслинні культури та продукти їх пере­робки (38 % обороту першої групи), зернові культури (22 %), м'ясо та живі тварини (18%). Інші товари мають менше значення: на текстиль, цукор, каву, какао та інші продоволь­чі товари припадає в сумі 20 %, пиломатеріали — 1,3 %, кау­чук — 1 %.

Серед товарів другої групи більше половини товарообороту припадає на паливні матеріали; дорогоцінні метали становлять близько 30 % товарообігу, а питома вага кольорових металів (міді, алюмінію, свинцю, олова, нікелю та інших) — приблиз­но 20 %.

Біржові угоди з товарами широкого вжитку та машинно-технічною продукцією не відбуваються внаслідок їх якісної різ­номанітності, швидкої зміни технічних параметрів і високого ступеня монополізації Їх виробництва та збуту.

 

К крупнейшим мировым товарным биржам относятся Лондон­ская биржа металлов, Чикагская торговая палата. Чикагская товар­ная биржа, Нью-Йоркская товарная биржа, Французская междуна­родная фьючерсная биржа. Ниже приведен перечень основных то­варных бирж.

Австралия - Sydney Futures Exchange Ltd.(SFE) фьючерсная биржа Сиднея Основными предметами оборота являються шерсть, скот, золото, серебро, а также ценные бумаги. Бразилия - Bolsa Brasileira de Futures (Brazilian Futures Exchange) Бразильская фьючерсная биржа Основными предметами оборота являются кофе, скот, бобы сои, золото. - Bolsa de Marcadorias de Sao Paulo (Sao Paulo Commodities Exchange) Товарная биржа Сан-Паулу - Bolsa Mercantile & de Futures (BM&F) (The Mercantile & Futures Exchange) Товарная и фьючерсная биржа Сан-Паулу
Великобритания - London Futures and Options Exchange (FOX), Лондонская фьючерсная и опционная биржа, Торговля какао-бобами, кофе сорта «Робуста», сахаром-сырцом и сахаром рафинированным. - International Petroleum Exchange of London Ltd. Международная нефтяная биржа Лондона. Торговля дизельным топливом, мазутом, североморской нефтью «Брент». - London Commodity Exchange Лондонская товарная биржа London. Одна из крупнейших товарных бирж мира. Основным предметом оборота является сельскохозяйственная продукция. Особен­ности торговли каждым видом сельско­хозяйственной продукции привели к выде­лению соответствующих рынков: Канада - The Montreal Exchange Монреальская биржа, - The Winnipeg Commodity Exchange (WCE), Виннипегская товарная биржа, Основными предметами оборота являются пшеница, ячмень, овес, рожь, семена льна, а также золото.  
Япония - Tokyo Commodity Exchange for Industry, Токийская промышленная товарная биржа, Торговля золотом, серебром, платиной, каучуком, хлопковой и шерстяной пряжей.   США - Chicago Board of Trade (CBT) Чикагская торговая палата, Одна из крупнейших товарных бирж в мире. Предметами оборота являются в основном зерновые (кукуруза, пшеница, овес), а так­же соевый шрот, соевое масло, серебро, золото, нефтепродукты и др. Около 46% фьючерсных сделок США; - Chicago Mercantile Exchange (CME) Чикагская товарная биржа, Одна из крупнейших товарных бирж мира. В отличие от CBT основными предметами оборота являются продукты животноводст­ва (крупный рогатый скот, живые свиньи, бекон), также осуществляется торговля золотом, валютой, пиломатериалами и цен­ными бумагами. Около 30% объема фьючерсных сделок США

 

5.4. Страхування біржових операцій

Деятельность спекулянтов способствует искусственному увеличе­нию частоты и амплитуды колебания цен. При спекулятивных оборотах внешне увеличивается спрос или предложение, при этом усили­ваются действующие на бирже ценовые тенденции, определяемые объективными рыночными факторами. Однако, с другой стороны, благодаря спекулянтам существует возможность заключения страховых сделок, защищающих продавцов и покупателей реального това­ра от нежелательного колебания цен. К; таким сделкам относится хеджирование (hedging), которое осуществляется, как правило, в тех случаях, когда:

а) производитель биржевого товара хочет застраховаться от воз­можного падения цен в период от начала производства этого товара до его реализации на рынке;

б) торговый посредник хочет застраховаться от падения цен в период от покупки им товара до момента его перепродажи либо в .период от заключения сделки на перепродажу до момента закупки товара для этой операции;

в) потребитель биржевого товара, купив этот товар и начиная выпуск готовой продукции на его основе, хочет застраховаться от возможного падения цен на производимую им готовую продукцию.

Суть хеджирования состоит в одновременном заключении дейст­вительной (на реальный товар) и обратной ей фьючерсной (спекуля­тивной) сделок. Результат хеджирования выступает как результат по обеим сделкам.

Существуют два основных вида хеджирования:

1. Хеджирование продажей, или короткое хеджирование (selling hedge, short hedge). Осуществляется товаропроизводителем или то­варовладельцем с целью страхования от снижения цен при продаже в будущем товара либо уже имеющегося в наличии, либо еще не произведенного, но предусмотренного к обязательной поставке в определенный срок.

2, Хеджирование покупкой, или длинное хеджирование (buying hedge, long hedge). Осуществляется потребителем или торговцем с целью страхования от увеличения цены при покупке в будущем не­обходимого товара.

 


Тема 6. Міжнародні аукціони і тендери

6.1. Організація аукціонної торгівлі.

6.2. Види та особливості аукціонних торгів.

6.3. Особливості організації та види міжнародних тендерів.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.018 с.)