Організація аукціонної торгівлі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація аукціонної торгівлі.За своєю сутністю аукціон є публічним торгом, що поріднює його з товарною біржею. Але від біржі його відрізняють такі осо­бливості: на аукціоні торгівля ведеться тільки наявним товаром;

аукціонні товари відрізняються тим, що часто не підлягають стандартизації, в т. ч. за параметрами якості; правила всіх аукціонів передбачають попереднє ознайомлення покупців або їх пре­дставників з виставленими на торг партіями приблизно однако­вих за якістю товарів (лотів).

Міжнародні товарні аукціони є спеціально організованими, періодично діючими у певних місцях ринками, на яких шляхом публічних торгів у заздалегідь обумовлений час і в спеціально призначеному місці проводиться продаж попередньо оглянутих покупцем товарів, які переходять в його власність за умов пропо­зиції найвищої ціни.

Таким чином, поняття аукціон у міжнародній торгівлі має три значення:

• як спеціально організований товарний ринок, на якому здійс­нюється процес продажу-купівлі товару, що складається з певних етапів — підготовки, огляду товару, аукціону (торгу), оформлен­ня контракту;

• як безпосередній торг за товар, який відбувається між аукці­оністом (особою, що проводить торг і представляє інтереси орга­нізаторів і продавців) та покупцями;

• як комерційна структура, що організовує, готовить і прова­дить продаж товарів за допомогою торгу.

Аукціони як комерційні організації можна класифікувати за такими критеріями: джерела отримання прибутку, функціональна спрямованість, форма організації торгівлі

Аукціони,джерелами отримання прибутку яких є різниця в цінах, скуповують за свій рахунок у виробників товари, диктую­чи, як правило, закупівельні ціни, і перепродають їх оптовим посередникам або безпосередньо споживачам. Інший тип аукціонів здійснює перепродаж товарів незалежних від них виробників на комісійних засадах. Наприклад, всесвітньо відомий американсь­кий аукціон «СОТБІС» працює на комісійних, розмір яких зале­жить від суми угоди та типу товару. Так, для коштовностей скла­лась приблизно така залежність: якщо сума угоди коливається в межах від 120 тис. до 1,2 млн швейцарських франків, то аукціон отримує 6 % плюс компенсація витрат, а якщо річ продана більше ніж за 20 млн, то 2 % суми угоди та компенсація половини витрат. При реалізації творів живопису та раритетних меблів комісійні збільшуються до 12 %. При цьому доставка товару на аукціон та мито сплачуються володарем. Поширеною в міжнародній прак­тиці є змішана модель діяльності, коли аукціонна фірма виконує одночасно як операції з перепродажу, так і комісійні.

Зафункціональною спрямованістю переважаюча більшість аукціонів є суто торговими фірмами, які мають відповідні при­міщення, обладнання, кваліфікований персонал. У той же час де­які великі аукціони мають власне виробництво, на якому завер­шується процес підготовки товару до продажу (наприклад, виділка сирих шкурок, що скуповуються у заготівельників, або сорту­вання та пакування овочів, фруктів, квітів). Такі аукціони можна класифікувати як торговельно-виробничі.

Залежно відформи організації торгівлі аукціони поділяють­ся на відкриті, з безпосередньою участю самих покупців, та за­криті, в яких самі продавці і покупці не беруть участі, а їх дору­чення в межах визначених повноважень виконують брокери.

Організація аукціонної торгівлі має певні особливості залежно від товару і практики, яка склалася в торгівлі конкретними аукціонними товарами. Залежно від характеру діяльності всі фірми, що здійсню­ють аукціонну торгівлю, умовно можна поділити на три групи:

• спеціалізовані;

• брокерсько-комісійні;

• аукціонні, які належать кооперативам або спілкам виробників. Спеціалізовані фірми займаються організацією аукціонів і продажем на них аукціонних товарів як за свій рахунок, так і на комісійних засадах. Такі фірми беруть на себе виконання всіх функцій з підготовки й проведення аукціонів. Частіше за все во­ни видають продавцям позички під їх товари, передані аукціон­ній фірмі для продажу. Прикладом таких фірм є спеціалізовані хутряні фірми, що є торговими монополіями.

Брокерсько-комісійні фірми дістали поширення у торгівлі ху­тряними виробами, вовною, чаєм, тютюном. Вони організують аукціони і продають на них на комісійних засадах товари за до­рученням своїх клієнтів. Брокерська фірма, що проводить аукці­они, як правило, може виступати одночасно представником як покупця, так і продавця, отримуючи від них комісійну винагоро­ду. В її обов'язок входить продаж визначеної кількості товарів у межах повноважень комітента (власника товару), переданих ко­місіонеру (посереднику) і встановлених у договорі комісії. Всі взаємні права і обов'язки виникають далі між покупцем і брокер­ською компанією. Власник товару не отримує безпосередньо жо­дних прав і не несе жодних зобов'язань стосовно покупця.

Аукціонні фірми, які належать кооперативам або спілкам (асоціаціям) виробників, набули поширення в Скандинавських країнах. Так, у кожній з них (Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії) є по одній фірмі, що посідає монопольне положення в аукціонній торгівлі хутром у своїй країні.

Міжнародні аукціони належать до добровільних і регулярних форм організації торгівлі на зовнішньому ринку, що мають пуб­лічний характер, тобто надають можливість усім заінтересованим експортерам та імпортерам брати участь у торгових операціях.

Переваги міжнародних аукціонів полягають у тому, що вони дозволяють створювати відкриту конкуренцію, виявляти ціну то­вару та швидко його реалізовувати у великих обсягах. З ураху­ванням цього на міжнародних товарних аукціонах частіше за все превалює пропозиція товарів з боку великої кількості продуцен­тів, переважно потужних представників індустріальне розвину­тих держав. Великі торгові фірми виступають як брокери з про­дажу. Покупцями ж є обмежена кількість компаній, в основному роздрібної та оптової торгівлі і переробної промисловості, що використовують надмірну пропозицію в своїх інтересах і заціка­влені в заниженні цін.

 

6.2. Види та особливості аукціонних торгів.

Основними предметами торгу на міжнародних аукціонах є хутряні товари (у вигляді сировини та вже перероблених товарів), немита вовна, щетина, чай, тютюн, овочі, фрукти, квіти, риба, тропічні породи лісу, худоба, прянощі, антикваріат, витвори мис­тецтва та інші. Для таких товарів, як хутро, немита вовна, чай, тютюн, аукціон є найважливішою формою реалізації на міжнаро­дному ринку. Наприклад, через міжнародні аукціони в США і Канаді реалізується понад 70 % усього хутра, що продається цими країнами, в Данії — 90 %, у Швеції і Норвегії — приблизно "^1%. Через міжнародні аукціони реалізується близько 70 % чаю, що продається на світовому ринку, 90—95 % немитої вовни, що експортується Австралією і Новою Зеландією.

Для кожного аукціонного товару склалися свої центри аукці­онної торгівлі. З продажу хутра в усьому світі щорічно проводи­ться майже 150 міжнародних аукціонів. Головними центрами ау­кціонної торгівлі хутром норки є Нью-Йорк, Монреаль, Лондон, Копенгаген, Осло, Стокгольм, Санкт-Петербург. Для останніх років характерно значне збільшення обсягів продажу хутра норки на аукціонах у Скандинавських країнах при одночасному змен­шенні значення Нью-Йорка і Лондона. Основні аукціонні центри з продажу каракуля — це Лондон і Санкт-Петербург. Переважне Значення на лондонських аукціонах має південно-африканський каракуль. Найважливішими центрами з продажу інших видів ху­тра є Санкт-Петербург і Лейпциг. На санкт-петербурзьких аукці­онах реалізується в значних кількостях шкурки лисиці, соболя, білки, ондатри, сурка, горностая, нерпи та ін. Аукціони з прода­жу шкірок блакитного песця провадяться в Копенгагені, Осло, Лондоні, з продажу кролика - в Лондоні. Хутрові аукціони орга­нізуються також у Німеччині, Італії, Франції, Гонконзі, Південній Кореї, Японії, але їх роль у світовій торгівлі хутром незначна.

Важливими центрами аукціонної торгівлі немитою вовною є Лондон, Ліверпуль, Кейптаун, Мельбурн, Сідней, Веллінгтон (Нова Зеландія). Через аукціони в цих центрах реалізується 75— 80 % продажів немитої вовни на світовому ринку. Основними цен­трами аукціонної торгівлі ковдровою вовною є Ліверпуль, де ре­алізується в основному індійська і пакистанська ковдрова вовна. На аукціоні в Ліверпулі продається також вовна кіз.

Для аукціонної торгівлі чаєм характерне її переміщення в міс­та виробництва цього товару. Індія через аукціони в Калькутті і Кочіне продає близько 70 % усього чаю, що експортується, а че­рез аукціони в Лондоні — ЗО %. Шрі-Ланка приблизно 70 % чаю, що вивозиться, продає через аукціони в Коломбо і 30% — через Лондонський аукціон. Індонезія реалізує чай через аукціони в Лондоні, Гамбурзі та Антверпені. Африканські країни більшу ча­стину чаю, що експортується, реалізують через аукціони в Най­робі (Кенія) і Малаві. Так, через аукціони в Найробі продається 85—90 % кенійського чаю. На цих аукціонах продається також чай з Танзанії, Уганди, а інколи з Конго, Маврикії, Родезії і Мо­замбіку. Всесвітню відомість дістав чайний аукціон у Сінгапурі, в якому беруть участь фірми із США, Японії, Австралії, КНДР.

Найважливішими центрами світової аукціонної торгівлі тю­тюном є Нью-Йорк, Амстердам, Бремен, Лусака (Замбія), Лімба (Малаві), квітами — Амстердам, овочами і фруктами — Антвер­пен, Амстердам, рибою — США і порти західноєвропейських країн (крім Ісландії і Норвегії), кіньми — Довіль (Франція), Лон­дон, Москва.

Всесвітньо визнаними, беззаперечно, є такі аукціонні фір­ми, як «СОТБІС» (Нью-Йорк, США) та «Крістіс» (Лондон, Ве­ликобританія), які спеціалізуються на продажу антикваріату, художніх цінностей і виробів з дорогоцінних металів. Автори­тет цих фірм завойовувався десятиріччями через уважне став­лення до клієнтів і високі професійні навички організаторів аукціону.

«СОТБІС» заснований в 1844 р. торговцем Самуелем Бейке-ром, який вирішив зробити ставку на продаж з аукціону бібліо­тек після смерті їх власників. Майже 200 років фірмі не було рі­вних у цьому бізнесі. Через «СОТБІС» пройшли найвідоміші книжкові зібрання, в т. ч. бібліотеки Наполеона і Тайлерана. У наш час не лише в Нью-Йорку, а й у Лондоні є штаб-квартира «СОТБІС», а в ЗО країнах п'яти континентів знаходяться понад 60 офісів та аукціонних залів фірми. Щорічно фірма організовує до 500 аукціонів за 70 напрямами і продає понад 250 тис. пред­метів. Тут і вироби образотворчого мистецтва, книги, рукописи, музичні інструменти, поштові марки, ювелірні вироби, старо­винні монети, ковдри, фарфор, антикварні меблі, медалі, годин­ники та автомобілі, колекційні вина, арабські скакуни, зброя, земельна і нерухома власність.

На сьогодні «СОТБІС» освоює нові території: розширює опе­рації в Німеччині, Ізраїлі, Австрії, відкрито представництва в Се­улі і на Тайвані. Першою серед західних аукціонних фірм «СОТБІС» влаштувала продаж товарів мистецтва в Китаї, має плани проникнення на ринки Східної Європи. Проведено перший міжнародний аукціон у Москві.

«КРІСТІС» є головним конкурентом «СОТБІС». Він контро­лює майже 41 % цього ринку («СОТБІС» — 50 %). Дві третини угод конкуренти укладають щорічно протягом двох тижнів наве­сні і восени, коли провадяться аукціони з продажу полотен імп­ресіоністів, творів авангарду і сучасного мистецтва.

В останні роки на цьому ринку активізувалась діяльність японських бізнесменів, які дебютували в 1990р. на художньому аукціоні фірми «Сінва», а через рік з'явився щомісячний комп'ю­теризований аукціон «Амонте».

Оскільки міжнародний аукціон є за суттю комерційною орга­нізацією, що об'єднує, як правило, торгових монополістів (за пе­вним видом товарів) або брокерські фірми, що спеціалізуються на комісійному перепродажу товарів, то для організації і загаль­ного керівництва проведенням аукціону створюється аукціонний комітет, який має в своєму розпорядженні приміщення, спеціально обладнане для проведення аукціонних торгів, а також кваліфіко­ваний персонал, що займається вивченням ринкової кон'юнктури даного товару. До складу аукціонного комітету зазвичай входять: голова (директор аукціону), комерсант, юрисконсульт, експерт, маркетолог, аукціоніст, бухгалтер.

Техніка проведення аукціонів по окремих товарах має свої епецифічні особливості, що визначаються насамперед характе­ром товару. Проте сам порядок проведення аукціонів приблизно однаковий і включає чотири стадії: підготовка аукціону, перед-аукціонна демонстрація товарів, аукціонний торг, оформлення і виконання аукціонної угоди (табл.).

ТаблицяПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.013 с.)