ТОП 10:

Аналіз інтенсивності міжнародної торгівлі.2.3.1. Показники інтенсивності міжнародної торгівлі.У світо­вій практиці для виміру зовнішньоторговельної інтенсивності країн використовується два типи показників: обсяг зовнішньої торгівлі (або експорту, або імпорту окремо) на душу населення Країни та відношення експорту (або імпорту, або зовнішньотор­говельного обігу окремо) до валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Обсяг експорту, імпорту або зовнішньоторговельного обігу на душу населення:

де ЕД — експорт на душу населення;

Ід — імпорт на душу населення;

ЗТОд — зовнішньоторговельний обіг на душу населення;

Е — вартість національного експорту за рік;

І — вартість національного імпорту за рік;

ЗТО — зовнішньоторговельний обіг країни за рік (Е + І);

Ч — чисельність населення країни на відповідний рік.

Ці показники широко використовуються в міжнародних зі­ставленнях.

Експортна квота. У міжнародних зіставленнях експор­тна квота використовується не тільки для характеристики рівня інтенсивності зовнішньої торгівлі країни, а й з метою оцінки рівня відкритості національного господарства, участі в міжнародно­му розподілі праці. Розраховується за формулою:

%,

де КЕ — квота експортна;

Е — річний обсяг експорту країни;

ВВП — валовий внутрішній продукт країни за аналогічний період.

Імпортна квотаяк частка імпорту у валовому внутріш­ньому продукті країни характеризує також рівень залежності країни від імпорту товарів і послуг. Розраховується за формулою:

де Кі — квота імпортна;

І — обсяг імпорту країни за певний рік;

ВВП — валовий внутрішній продукт країни за аналогічний період.

Зовнішньоторговельна квота:

де КЗТ — квота зовнішньоторговельна;

Е, І — обсяг відповідно експорту та імпорту країни за певний рік;

ВВП — валовий внутрішній продукт країни за аналогічний період.

Інтенсивність внутрішньогалузевого обміну в міжнародній тор­гівлі відображає паралельний експорт та імпорт виробів тієї самої галузі даної країни (або групи країн) за певний період (частіше за рік). До внутрішньогалузевого обміну належать такі його види:

· обмін диференційованими виробами, в т. ч.:

а) виробами, що задовольняють однакові або схожі потреби, але потребують різних факторів виробництва (наприклад вовняні тканини);

б) виробами, що потребують однакових факторів виробницт­ва, але задовольняють різні потреби (наприклад, бензин і па­рафін);

в) виробами, що диференціюються за якістю, стилем, дизай­ном тощо (наприклад, різні марки автомобілів);

· обмін деталями, вузлами, напівфабрикатами, які, беручи участь у створенні того самого кінцевого продукту, належать до однієї галузі;

· обмін функціонально однорідними виробами, який здійсню­ється за специфічних умов:

а) реекспорт, тобто імпорт товару з метою його подальшого експорту (з безмитних зон, після відповідної доробки тощо);

б) прикордонна торгівля (наприклад, товари, що мають високі витрати на перевезення відносно ціни самого виробу);

в) експорт та імпорт субститутів (товарів-замінників) у різні сезони року (особливо це стосується сільгосппродуктів).

Показники внутрішньогалузевої торгівлі розраховуються за методикою Грубела-Ллойда. Рівень внутрішньогалузевої торгівлівизначається як різниця загального обігу даної галузі та обсягу міжгалузевої торгівлі цієї галузі:

Ні=(Еі і)-|Еіі| ,

де Ні — рівень внутрішньогалузевої торгівлі;

Еі, Іі, — відповідно експорт та імпорт галузі і;

і + Іі) — вартість зовнішньоторговельного обігу галузі і;

|Еі – Іі| — абсолютна вартість різниці між експортом та імпор­том виробів даної галузі, що дорівнює обсягу міжгалузевої торгівлі галузі і.

Інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі між країнами ви­значається за формулою:

або

де Ui — інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі між країнами;

Ні — рівень внутрішньогалузевої торгівлі;

Еі, Іі, — відповідно експорт та імпорт галузі.

 

Розрахунок ефективності міжнародних операцій

2.1.5. Показники економічної ефективності експорту та ім­порту

Макроекономічні показники

Макроекономічний показник ефективності зовнішньо­торговельного обігу

де Ето — ефективність зовнішньоторговельного обігу;

Ві — економія витрат у результаті імпорту;

ВЕ— національні витрати на експорт.

Для національної економіки в цілому важливо, щоб національні витрати на експорт (ВЕ) були меншими за розмір економії витрат у результаті імпорту (Ві). Тільки в даному разі країна економить наці­ональну працю, беручи участь у міжнародному товарообміні.

Макроекономічний показник ефективності експорту.

де EE — ефективність національного експорту;

VE — валютна виручка від експорту товарів і послуг;

BE — національні витрати на експорт.

Макроекономічний показник ефективності імпорту:

де Еi — ефективність національного імпорту;

Вi — економія витрат у результаті імпорту;

Vi — валютні витрати на імпорт.

Показники ефективності зовнішньоторговельної опе­рації. Їх доцільно розрахувати перед укладанням зовнішньотор­говельних угод, при плануванні зовнішньоторговельної діяльнос­ті, а також з метою оцінки ефективності експортно-імпортних операцій за попередній період. Слід зазначити, що гіперболізація значення цих показників під час прийняття рішень у міжнародній торгівлі може спричинити конфлікт між реальними діями та мар­кетинговими цілями. Проникнення на нові зарубіжні ринки не завжди супроводжується високими показниками економічної ефективності, а орієнтація тільки на них може спонукати до пе­редчасного виходу з ринку або припинення експортування поки що нерентабельної продукції.

Ефект експорту:

Ee=He -Be

де Еe — ефект експорту;

Нe — гривневі надходження від експорту, які розраховуються шляхом перерахування валютної виручки в гривнях за курсом

національного банку України на день надходження валютної ви-грн.;

Ве — повні витрати підприємства на експорт, грн.

Ефективність експорту фірми:

де Ее.ф. — ефективність експорту фірми.

Показники ефективності повинні бути більше за 1 (Ее.ф. > 1), тоді реалізація товарів на зовнішньому ринку буде вигіднішою порівняно з реалізацією всередині країни.

Рентабельність експорту:

деСе — собівартість виробництва експортного товару.

Економічний ефект імпорту:

Еір – Ві ,

де Еі— економічний ефект імпорту;

Цр — ціна реалізації імпортних товарів на внутрішньому рин­ку, грн.;

Ві — витрати на імпорт товарів (контрактна вартість, митні платежі, податки тощо).

5.2.5. Економічна ефективність імпорту:

де Еф.і — економічна ефективність імпорту.

 

Показники динаміки розвитку міжнародної торгів­лі — це будь-який з розглянутих вище показників, зміни якого (темпи зростання, темпи приросту) досліджуються за певний період (20, 10, 5 років, рік по місяцях тощо).

Показники зіставлення — це будь-який з розглянутих ви­ще показників, порівнянний з аналогічним показником іншої країни (регіону або світу в цілому).Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.236.135 (0.01 с.)