Характеристика, склад і структура основних виробничих фондів; розрахунок технологічної структури 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Характеристика, склад і структура основних виробничих фондів; розрахунок технологічної структуриВступ

У сучасному суспільстві людина намагається зробити своє життя більш комфортнішим, тобто більш повно забезпечити свої потреби та інтереси. Для задоволення людських потреб виготовляється все більше товарів і послуг. Продукція, завдяки науково-технічному прогресу, стає більш якісною, доступнішою та міцно входить у наше життя, стає необхідністю.
Тому у суспільстві для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою людистворюють певні організації (трудові колективи), які спільно ту чи іншу місію (реалізують програму або мету).
Раніше товари виготовлялися окремими робітниками. Але згодом процес ви - робництва ускладнюється, а робітник не може самостійно виготовити товар, бо він має вузьку спеціалізацію, тобто орієнтується на виконання однієї з технологічних функцій. Ринок, в свою чергу визнає лише товар який пройшов повний цикл виго - товлення, тобто кінцевий продукт. Для того, щоб його виробити, робітники повин - ні об’єднувати свої трудові зусилля. Організації в які вони об’єднуються з метою випуску завершеного продукту, утворюють підприємства.
Підприємство є головною діючою особою економічних відносин. Воно здійснює виробничу, науково-технічну, комерційну діяльність з метою одержання прибутку і задаволеня суспільної потреби в товарах, роботах і послугах. Кожне підприємство займає подвійне становище в господарській структурі ринкової еко-номіки. По-перше, воно є самостійним суб’єктом ринкових відносин, а, по-друге, кожне підприємство є елементом національної економіки. Ефективна діяльність підприємства веде до його успішного функціонування і розвитку надалі, а отже і до розвитку національноїекономіки в цілому.
Основна мета економіки – створення товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію продукції. Цю мету і повинно виконувати підприємство, в цьому полягає їх основна функція. Зав - данням ж підприємства є оптимізація виробничої функції, тобто пошук такого ва - ріанта, коли б кількість виробляємої продукції булаб найбільшою, а затрачені при цьому ресурси – найменшими.
Ринковий простір, в якому діють підприємства, перетворює всі компоненти підприємства в грошову оцінку для порівняння результатів. Так, всі ресурси, які надходять на підприємство мають грошовий вираз. Результат діяльності підприєм - ства також виступає в грошовій формі.
Ринкові принципи діяльності – раціональність, економічність і ефективність – знаходять на рівні підприємства первинну сферу свого існування. Для того, щоб правильно зробити вибір і успішно управляти діяльністю підприємства, необхідні знанняоснов економіки підприємства.
Отже метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення діяльності підприємства, освоєння методів виконання широкого кола типових планово-еконо - мічних розрахунків і обгрунтувань, формування практичних навичок для керування власним підприємством.

 

1. Склад, структура й показники використання основних виробничих фондів підприємства:

Визначення середнього річного залишку оборотних коштів

Таблиця 2.7 – Склад і структура оборотних засобів підприємства у звітному році

Складові елементи оборотних засобів На початок року: На кінець року: Відхилення: (+) збільшення, (-) зменшення; чол. Темп зростання, %
Наяв-ність, грн. питома вага, % Наяв-ність, грн. питома вага, %
             
1. Оборотні фонди і фонди обігу всього, у тому числі           1,0085
2.Оборотні фонди       40,4   1,04
2.1.Виробничі запаси, з них:   35,64   36,62   1,03
сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати   19,62   20,58   1,06
Паливо   7,18   6,6 -1320 0,92
допоміжні матеріали   4,31       1,15
запасні частини   4,52   4,53   1,01
2.2. Незавершене виробництво   2,74   3,17   1,16
2.3. Розрахунки майбутніх періодів   0,61   0,6 -80 0,95
3.Фонди обігу       59,6 -2060 0,98
3.1. Готова продукція       28,8 -21350 0,76
3.2. Продукція відван-тажена, але не оплачена в строк   15,45       1,5
3.3. Грошові кошти   3,65   3,7   1,02
3.4. Дебіторська заборгованість       4,11   1,03

 

Рисунок 3 - Структура оборотних коштів підприємства на початок звітного року

Рисунок 4 - Структура оборотних коштів підприємства на кінець звітного року

 

Розрахунок показників, які характеризують ефективність використання оборотних коштів

 

На основі вихідних даних додатків В та Г необхідно визначити показники, які характеризують використання оборотних коштів (у базовому і звітному роках):

Розрахунок розміру вивільнення(додаткового залучення) оборотних коштів у звітному році порівняно до базового року

∆ОбКабс=ОбКб-ОбКот=650909-393273,75=257635,25 (19)

 

∆ОбКотн=РП/Фк(Дб-Дот)=(976818/360)*(205,71-145,16)= 164295,16 (20)

 

 

Склад, структура, показники руху та використання персоналу підприємства

Висновки

В цілому дана курсова робота спрямована на закріплення теоретичних знань та практичних навичок студентів на вирішенні конкретних економічних завдань. Асаме розробка даної роботи передбачає розрахунок основних показників діяльності підприємства. Кожне підприємство – економічно відособлене:самостійно роспо-ряджається своїм майном, самостійно складає виробничу програму, набирає персонал, здійснює управління виробничими процесами, реалізує вироблену продукцію, відшкодовує свої витрати та отримує прибуток.
В економіці підприємства в мініатюрі відбивається вся економіка, з усіма її економічними процесами: виробництвом, обміном і виробництвом.
Саме в курсовій роботі було розглянуто головні аспекти діяльності нашого підприємства, розраховані різні економічні показники, що характеризують цю діяльність. Проведено порівняльний аналіз цих показників з показниками минуло - го, базового року. На основі одержаних результатів зроблено ряд узагальнених вис - новків, щодо ефективності діяльності нашого підприємства.

Після одержання кінцевих результатів роботи можна зробити наступні висновки:
• Персонал підприємства: взагалом діяльність персоналу підприємства в звітному році в порівнянні з базовим покращилася, зокрема зріс показник виробітку як на одного робітника так і на одного працюючого; структура персоналу змінилась, зменшилася кількість адміністративного персоналу порівняно з числом робітників. За бажане хотілося б сказати наступне: потрібна подальша ефективна кадрова політика на підприємстві.
• Основні виробничі фонди підприємства: під час розробки даного розділу курсового проекту була розрахована технологічна структура основних фондів підприємства; розраховані показники, які хараетризують ефективність їх вико-ристання (фондовіддача, фондоємкість, фондоозброєнність) як результат можна відмітити позитивні тенденції, які спостерігаються при порівняні аналогічних показників за аналізовані роки. Пропозиція в даному розділі буде наступною: розраховані показники руху та стану основних фондів не відповідають загальній картині зростання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства. При розрахунку показників ліквідації та надходження було умовно взято, об'єкти, які надійшли нові та які було ліквідовано, тобто їхню вартість, і було визначено, що на підприємстві проводиться неефективна політика по оновлення основних виробничих фондів, тобто вартість ліквідованих значно переважає вартість введених нових в експлуатацію.
• Обігові засоби: під час проведення аналізу даних засобів підприємства були розраховані всі необхідні показники. Як негативне слід відмітити збільшення тривалості одного обороту обігових засобів в звітному році порівняно з базовим і наслідком цього є залучення додаткових обігових засобів, тобто для забезпечення такого ж об'єму виробництва як в базовому році знадобилося більший їхній обсяг. Як позитивний момент потрібно відзначити низьку питому вагу запасів готової продукції на складі в структурі обігових засобів. Проте як показав розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємства на даному підприємтсві спостерігається тенденція до нарощення темпів та обсягів виробництва, тобто до загального зростання.
Під час виконання цієї курсової роботи ми наочно вивчили діяльність підприємства, освоїли методи виконання типових планово-економічних розрахунків і обгрунтувань. Також ми отримали практичні навички керування підприємством.

 

 

 

Вступ

У сучасному суспільстві людина намагається зробити своє життя більш комфортнішим, тобто більш повно забезпечити свої потреби та інтереси. Для задоволення людських потреб виготовляється все більше товарів і послуг. Продукція, завдяки науково-технічному прогресу, стає більш якісною, доступнішою та міцно входить у наше життя, стає необхідністю.
Тому у суспільстві для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою людистворюють певні організації (трудові колективи), які спільно ту чи іншу місію (реалізують програму або мету).
Раніше товари виготовлялися окремими робітниками. Але згодом процес ви - робництва ускладнюється, а робітник не може самостійно виготовити товар, бо він має вузьку спеціалізацію, тобто орієнтується на виконання однієї з технологічних функцій. Ринок, в свою чергу визнає лише товар який пройшов повний цикл виго - товлення, тобто кінцевий продукт. Для того, щоб його виробити, робітники повин - ні об’єднувати свої трудові зусилля. Організації в які вони об’єднуються з метою випуску завершеного продукту, утворюють підприємства.
Підприємство є головною діючою особою економічних відносин. Воно здійснює виробничу, науково-технічну, комерційну діяльність з метою одержання прибутку і задаволеня суспільної потреби в товарах, роботах і послугах. Кожне підприємство займає подвійне становище в господарській структурі ринкової еко-номіки. По-перше, воно є самостійним суб’єктом ринкових відносин, а, по-друге, кожне підприємство є елементом національної економіки. Ефективна діяльність підприємства веде до його успішного функціонування і розвитку надалі, а отже і до розвитку національноїекономіки в цілому.
Основна мета економіки – створення товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на виробництво та реалізацію продукції. Цю мету і повинно виконувати підприємство, в цьому полягає їх основна функція. Зав - данням ж підприємства є оптимізація виробничої функції, тобто пошук такого ва - ріанта, коли б кількість виробляємої продукції булаб найбільшою, а затрачені при цьому ресурси – найменшими.
Ринковий простір, в якому діють підприємства, перетворює всі компоненти підприємства в грошову оцінку для порівняння результатів. Так, всі ресурси, які надходять на підприємство мають грошовий вираз. Результат діяльності підприєм - ства також виступає в грошовій формі.
Ринкові принципи діяльності – раціональність, економічність і ефективність – знаходять на рівні підприємства первинну сферу свого існування. Для того, щоб правильно зробити вибір і успішно управляти діяльністю підприємства, необхідні знанняоснов економіки підприємства.
Отже метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення діяльності підприємства, освоєння методів виконання широкого кола типових планово-еконо - мічних розрахунків і обгрунтувань, формування практичних навичок для керування власним підприємством.

 

1. Склад, структура й показники використання основних виробничих фондів підприємства:

Характеристика, склад і структура основних виробничих фондів; розрахунок технологічної структури

Підприємства в своїй діяльності використовують ресурси засобів праці і ресурси предметів праці, які разом складають засоби виробництва. Виражені в грошовій формі засоби виробництва складають виробничі фонди підприємства.
В залежності від періоду функціонування, способу перенесення своєї вартості на вартість продукції, робіт, послуг, характеру зміни натурально-речовинної форми, виробничі фонди підприємства діляться на: основні виробничі фонди та оборотні.
У відповідності з П(С)БУ 7 "Основні засоби" основні виробничі фонди – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за один рік).
Основні фонди діляться на основні виробничі фонди і основні невиробничі фонди. Основні виробничі фонди - це частина виробничих фондів підприємства, які беруть участь у багатьох виробничих циклах, зберігають свою натурально-речову форму і переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, виконаних робіт та послуг, частинами у вигляді амортизаційних відрахувань.
Основні невиробничі фонди - жилі доми, дитячі садки, об'єкти охорони здоров'я, культурно-побутового обслуговування, які знаходяться на балансі підпри-ємства. Основні невиробничі фонди як і основні виробничі фонди експлуатуються на протязі тривалого періоду часу, не змінюють своєї натурально-речовинної форми, проте не беруть участі у виробничому процесі і тому не переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції (робіт, послуг). Основні невиробничі фонди зникають в процесі споживання (на них нараховуються не амортизація, а знос). Основні виробничі фонди діляться на: основні виробничі фонди основного виду діяльності; основні виробничі фонди інших галузей (сільськогосподарське виробництво, громадське харчування і т.д.). Основні виробничі фонди (засоби) в залежності від їх функцій в процесі виробництва, а також однотипності технічних характеристик в статистичному і бухгалтерському обліку діляться на наступні групи:
1. Земельні ділянки.
2. Капітальні витрати на покращення земель.
3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.
4. Машини та обладнання.
5. Транспортні засоби.
6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
7. Робоча і продуктивна худоба.
8. Багаторічні насадження.
9. Інші основні засоби.
Будинки - сюди входять будівлі, в яких проходять процеси основного, допоміжного, підсобного виробництва (цехи, гаражі, склади, майстерні, адміністративно-побутові корпуси).
Споруди - інженерно-будівельні об'єкти: тунелі, мости, естакади, нафтові і газові свердловини, очисні споруди.
Передавальні пристрої - сукупність об'єктів призначених для передачі електричної, теплової і інших видів енергії, а також переміщення рідких та газо-подібних речовин (ЛЕП, кабельні лінії, телефонна мережа, радіозв'язок, водопровід, газопровід).
Машини та обладнання - силові машини та обладнання, робочі машини та обладнання, обчислювальна техніка, вимірювальні та регулюючі пристрої.
Транспортні засоби - це пересувні засоби залізничного транспорту (в т.ч. вагони) вантажний, легковий транспорт, автонавантажувачі.
Інструменти - це механізовані та немеханізовані засоби праці (тески).
Виробничий і господарчий інвентар - робочі столи, конторське обладнання, офісні меблі.
Інші - протипожежний інвентар і т.ін.
Співвідношення перерахованих дев'яти груп основних виробничих фондів в їх загальній вартості називають технологічною структурою або видовою структурою. Структура різна для підприємств різних галузей промисловості, рівня технологічної озброєності
За роллю у виробничому процесі основні виробничі фонди ділять також на: активну і пасивну частину. Активна частина приймає безпосередню участь у вироб-ничому процесі і визначає рівень технічної озброєності праці. Пасивна частина створює умови для виробничого процесу, непрямо бере участь у виробничому процесі.
Розподіл основних виробничих фондів на активну і пасивну частини неодно-значне і залежить, перш за все, від галузевої приналежності підприємства. Основні фонди, окрім приведеної класифікації можуть також поділятися на такі групи (ознакам):
1. Наприклад за приналежністю: власні і орендовані.
2. По тривалості строку використання.
3. По використанню в процесі виробництва (діючі, які находяться в запасі, а також ті, що знаходяться на консервації).
В податковому обліку з метою нарахування податку на прибуток всі основні фонди класифікують на три групи (в ці групи не входять земльні ділянки): 1. Будинки, споруди, передавальні пристрої
2. Автотранспорт, офісні меблі, електронне, оптичне, електро-механічне обладнання, інструменти, електронно-обчислювальна техніка.
Інші об'єкти основних фондів, які не ввійшли в 1 і 2 групи. За данними підприємства про наявність основних фондів на початок періоду, а також дані про надходження і вибуття основних фондів складають баланс наявності і руху основних фондів. За даними додатка А розрахуємо структуру основних виробничіх фондов на початок і кінець звітнього періоду.

 

 

Таблиця 1.1 – Склад основних виробничих фондів підприємства

у звітному році. Розрахунок технологічної структури

Найменування показника Наявність на початок року, грн Надійшло протягом року, грн. Вибуло протягом року, грн Наявність на кінець року, грн Відхилення: (+) збільшення, (-) зменшення; чол. Темп зростання, %
             
Усього основні виробничі фонди,         -1200 100%
в тому числі: -земельні ділянки   -     -3300 117%
-капітальні витрати на поліпшення земель - - - - - -
-будівлі, споруди, передавальні пристрої         -4560 104%
-транспортні засоби     -   +1500 96%
-інструмент вироб-ничий, господарський інвентар   +1260 -   +1260 81%
-машини й устаткування   +3000 -   +3000 98%
-робоча та продук- тивна худоба - - - - - -
-багаторічні насадження   +900 -   +900 140%
-інші основні фонди   - -   - 100%
             

Для визначення структури основних виробничих фондів підприємства на початок звітного року,потрібно зробити розрахунок: кожний із фондів поділити на спільне число та помножити на 100%. Ми маємо:

зем.ділянки = (22000/301300)*100% = 7,3 %

будівлі, споруди, передавальні пристрої = 34,6 %

транспортні засоби = 12,9 %

інструмент вироб-ничий, господарський інвентар = 1,8 %

машини й устаткування = 42,5 %

багаторічні насадження = 0,3 %

інші основні фонди = 0,6 %

 

Структура основних виробничих фондів підприємства на початок звітного року

 

 

Рисунок 1 – Структура основних виробничих фондів підприємства на початок звітного року.

Розподілимо ОФ на активну й пасивну частини) і визначимо їх структуру:

Найменування показника На початок року На кінець року
Вартість, грн. Питома вага, % Вартість, грн. Питома вага, %
Усього основні виробничі фонди,   100%   100%
у тому числі: активна частина   57,2%   51%
пасивна частина   42,3%   49%
           

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 525; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.21 (0.031 с.)