Визначення показників руху та продуктивності праці персоналу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення показників руху та продуктивності праці персоналуКоефіцієнт обороту по прийому

 

(22)

 

де Ч ПРИЙОМ – чисельність прийнятих працівників на підприємстві протягом року;

Ч РІЧН – середньооблікова чисельність персоналу підприємства за рік.

Кпр=7/105=0,06

 

Коефіцієнт обороту по вибуттю:

 

(23)

 

де Ч ВИБ – чисельність працівників, що вибули на підприємстві протягом року.

Квыб=13/105=0,12

 

Коефіцієнт загального обороту:

 

(24)

Коб.заг=(7+13)/105=0,19

 

Коефіцієнт плинності кадрів:

(25)

де Ч ВИБ ' – чисельність працівників, що вибули на підприємстві протягом року за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни.

Кобл.пл=10/105=0,09

 

Середньорічний виробіток у розрахунку на одного працюючого в будівельній організації визначається за формулою

 

(26)

ПТб.р=О/Ч=1104000/105=10514,28

ПТот.г=1194000/105=11371,43

 

Врр=Оотч/Чср+Чауп=1104000/108=10222,22

Вро=1194000/113=10566,37

 

Висновки

В цілому дана курсова робота спрямована на закріплення теоретичних знань та практичних навичок студентів на вирішенні конкретних економічних завдань. Асаме розробка даної роботи передбачає розрахунок основних показників діяльності підприємства. Кожне підприємство – економічно відособлене:самостійно роспо-ряджається своїм майном, самостійно складає виробничу програму, набирає персонал, здійснює управління виробничими процесами, реалізує вироблену продукцію, відшкодовує свої витрати та отримує прибуток.
В економіці підприємства в мініатюрі відбивається вся економіка, з усіма її економічними процесами: виробництвом, обміном і виробництвом.
Саме в курсовій роботі було розглянуто головні аспекти діяльності нашого підприємства, розраховані різні економічні показники, що характеризують цю діяльність. Проведено порівняльний аналіз цих показників з показниками минуло - го, базового року. На основі одержаних результатів зроблено ряд узагальнених вис - новків, щодо ефективності діяльності нашого підприємства.

Після одержання кінцевих результатів роботи можна зробити наступні висновки:
• Персонал підприємства: взагалом діяльність персоналу підприємства в звітному році в порівнянні з базовим покращилася, зокрема зріс показник виробітку як на одного робітника так і на одного працюючого; структура персоналу змінилась, зменшилася кількість адміністративного персоналу порівняно з числом робітників. За бажане хотілося б сказати наступне: потрібна подальша ефективна кадрова політика на підприємстві.
• Основні виробничі фонди підприємства: під час розробки даного розділу курсового проекту була розрахована технологічна структура основних фондів підприємства; розраховані показники, які хараетризують ефективність їх вико-ристання (фондовіддача, фондоємкість, фондоозброєнність) як результат можна відмітити позитивні тенденції, які спостерігаються при порівняні аналогічних показників за аналізовані роки. Пропозиція в даному розділі буде наступною: розраховані показники руху та стану основних фондів не відповідають загальній картині зростання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства. При розрахунку показників ліквідації та надходження було умовно взято, об'єкти, які надійшли нові та які було ліквідовано, тобто їхню вартість, і було визначено, що на підприємстві проводиться неефективна політика по оновлення основних виробничих фондів, тобто вартість ліквідованих значно переважає вартість введених нових в експлуатацію.
• Обігові засоби: під час проведення аналізу даних засобів підприємства були розраховані всі необхідні показники. Як негативне слід відмітити збільшення тривалості одного обороту обігових засобів в звітному році порівняно з базовим і наслідком цього є залучення додаткових обігових засобів, тобто для забезпечення такого ж об'єму виробництва як в базовому році знадобилося більший їхній обсяг. Як позитивний момент потрібно відзначити низьку питому вагу запасів готової продукції на складі в структурі обігових засобів. Проте як показав розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємства на даному підприємтсві спостерігається тенденція до нарощення темпів та обсягів виробництва, тобто до загального зростання.
Під час виконання цієї курсової роботи ми наочно вивчили діяльність підприємства, освоїли методи виконання типових планово-економічних розрахунків і обгрунтувань. Також ми отримали практичні навички керування підприємством.

 

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 278; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.31.134 (0.005 с.)