На сукупний попит ціни впливають:Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На сукупний попит ціни впливають:а) Обернено.

б) Прямо.

в) Безпосередньо.

г) Опосередковано.

7. До цінових чинників сукупного попиту належать:

а) Ефект багатства.

б) Ефект відсоткової ставки.

в) Ефект обмінного курсу.

г) Усі відповіді є слушними.

8. Нецінові чинники сукупного попиту:

а) Не зміщують криву сукупного попиту.

б) Зміщують криву сукупного попиту.

в) Зміщують криву сукупного попиту і сукупної пропозиції.

г) Не впливають на сукупний попит.

д) Кривої сукупної пропозиції праворуч.

9. Сукупна пропозиція – це:

а) Обсяг реального ВВП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

б) Обсяг потенційного ВВП, який економіка пропонує для експорту з метою отримання доходу.

в) Обсяг номінального ЧНП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

г) Обсяг прогнозного ВВП, який економіка планує виробити.

10. До факторів пропозиції економічного зростання належить:

а) Обсяг внутрішніх інвестицій.

б) Сукупні витрати.

в) Кількість і якість трудових ресурсів.

г) Пропозиція на грошовому ринку.

Який з наведених показників більше за інші характеризує економічний потенціал країни?

а) Номінальний обсяг ВВП.

б) Реальний обсяг ВВП.

в) Номінальний обсяг ВВП на душу населення.

г) Дохід сім’ї у розрахунку на кожного члена сім’ї.

12. Історичне переміщення робочої сили із сільського господарства у промисловість:

а) Породжує інфляційні явища.

б) Не впливає на зростання продуктивності праці.

в) Зумовлює зростання середньої продуктивності праці.

г) Призводить до зменшення ВВП на душу населення.

13. Економічне зростання вимірюється:

а) Приростом реального ВВП.

б) Приростом грошової маси.

в) Зниженням загального рівня цін.

г) Зниженням рівня безробіття.

14.На економічне зростання позитивно впливають:

а) Підвищення продуктивності праці.

б) Освіта.

в) Рівень зайнятості.

г) Технічний прогрес.

15. Яка з наведених країн досягла за останні десятиліття найбільш високих темпів економічного зростання:

а) США. г) Німеччина.

б) Японія. д) Китай.

в) Індія. є) Бразилія.

 

 

Тема 8. Безробіття та інфляція як прояв макроекономічної нестабільності в умовах ринку.

План семінарського заняття

1.Ринок праці та особливості його функціонування.

2.Безробіття, його види, причини і наслідки. Закон Оукена.

3.Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайнятості.

4.Інфляція: суть, причини, види та соціально-економічний і наслідки.

5.Антиінфляційна політика. Особливості інфляції в Україні та шляхи її подолання.

Література до теми: [4, с. 346-368; 9, с. 252-267; 25, с. 48; 26,с. 52; 30, с. 286-309; 33; 36; 41, с. 457-459; 43, с. 407-418, с. 563-579]

Терміни і поняття.

Ринок праці, безробіття, закон Оукена, ціна безробіття, інфляція, дефляція, стагфляція, індекс цін, інфляція попиту, інфляція пропозиції, крива Філіпса, соціальний захист.

 

Теми рефератів.

1. Особливості і причини безробіття в Україні в період переходу до ринку.

2. Соціальний захист безробітних як важливий напрямок державної соціальної політики.

3. Суть, причини і особливості інфляції в Україні в період світової фінансової кризи 2008 – 2010 рр.

4. Антиінфляційна політика держави та її види в умовах ринку.

Питання до теми.

1. Що собою представляє ринок праці та його рівновага?

2. В чому полягають причини безробіття в умовах ринку?

3. Які соціально-економічні наслідки безробіття вимірюються за допомогою закону Оукена?

4. В чому суть соціального захисту безробітних?

5. В чому суть і причини інфляції?

6. Чим відрізняються види і форми інфляції?

7. Яка антиінфляційна політика проводиться урядом України на сучасному етапі?

Задачі до теми.

1.Чисельність населення країни дорівнює 50 млн. осіб; 12 млн. осіб – діти до 16 років, а також люди, які перебувають у тривалій ізоляції; 15 млн. осіб – вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, студенти, домогосподарки); 3 млн. осіб – безробітні; 1 млн. осіб – працівники з неповним робочим днем, які шукають кращу роботу.

Розрахуйте: а) чисельність робочої сили; б) рівень безробіття.

2.Природний рівень безробіття в країні В у 2000 р. становив 6%, фактичний – 15%.

Розрахуйте: а) відносне відставання фактичного ВВП від потенційного; б) втрати ВВП, спричинені циклічним безробіттям, якщо фактичний ВВП становив 150 млрд. євро.

3.Розрахуйте згідно із законом Оукена відносне відставання фактичного ВВП від потенційного за таких умов: фактичне безробіття – 9%, фрикційне безробіття – 2%, структурне безробіття – 4%.

4.У таблиці наведено дані про трудові ресурси і зайнятість працездатного населення країни у 1-му та 5-му роках (млн. осіб).

Показник 1-й рік 5-й рік
Робоча сила 84,889 95,453
Зайняті 80,796 87,524
Безробітні - -
Рівень безробіття, % - -

Розрахуйте чисельність безробітних і рівень безробіття у 1-му і 5-му роках. Чим можна пояснити одночасне зростання зайнятості і безробіття?

5.В країні Б чисельність робочої сили у попередньому році становила 75 млн. осіб, чисельність зайнятих – 68 млн. осіб.

Розрахуйте циклічне безробіття і втрату потенційного ВВП у відсотках.

6.Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 155 млрд. грн., реальний ВВП – 118 млрд. грн.; у поточному році очікується одержати номінальний ВВП 190 млрд. грн. при індексі цін ВВП 152%.

7.Визначте середньорічний темп інфляції для умов поточного року, якщо відомо, що середньомісячний темп інфляції у цьому році становитиме 3%.

8.Національний дохід країни Б у базовому році становив 200 млрд. євро, а грошовий попит – 45 млрд. євро. В аналізованому періоді національний дохід збільшився на 6 %, а швидкість обертання грошей і рівень цін не змінилися.

Чому дорівнює попит на гроші в аналізований період?

9. Реальний ВВП зменшився на 7,5%. Грошова маса зросла на 2,5%. Швидкість обертання грошей не змінилась. Як і на скільки змінився рівень цін?

10.Реальний обсяг виробництва дорівнює 150 млрд. грн. Рівень цін становить 105%. Кількість грошей в економіці 40 млрд. грн. Розрахувати швидкість обертання грошей в економіці.

11.У результаті економічних шоків ціни зросли на 5%, пропозиція грошей – на 10%. Як і на скільки змінився номінальний ВВП, якщо швидкість обертання грошей залишилась незмінною?

12. Визначте індекс цін і темп інфляції за такими даними: ціна ринкового кошика поточного року становить 560 одиниць, а ціна ринкового кошика минулого року – 520. Індекс цін минулого року до позаминулого року становить 105 %.

 

Приклади розв’язування задач.

Приклад 1. Номінальний дохід збільшився на 6%, рівень цін – на 7%. Як і на скільки змінився реальний дохід?

Розв'язок.

Наближено зміна реального доходу визначається як різниця між номінальним доходом та інфляцією: , .

Відповідь. Реальний дохід знизився приблизно на 1%.

Приклад 2. Рівень фактичного безробіття 10%, природного – 6%. Фактичний ВВП становить 126 млрд. гр. од. Обчислити втрати ВВП від циклічного безробіття або втрати ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни.

Розв’язок.

1) Обчислюємо відсоток відставання фактичного ВВП від потенційного:

2) Обчислюємо ВВП потенційний, який обчислюється в постійних цінах і є величиною, зіставленою з фактичним (реальним) ВВП.

Yp = 100%, Yf = 100%-10% = 90%.

Отже, пропорція є такою:

126 млрд. гр. од. – 90%

Yp – 100%

Yp = 140 млрд. гр. од.

3) За цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття дорівнюватимуть:

млрд. гр. од.

Відповідь. Втрати ВВП від циклічного безробіття становитимуть 14 млрд.гр. од.

Приклад 3. Кількість безробітних у країні становить 2 млн. чоловік. Робоча сила – 50 млн. чоловік. Визначити рівень безробіття в країні.

Розв’язок.

Рівень безробіття визначається як відношення кількості безробітних до робочої сили (у відсотках).

Рівень безробіття становить:

Uфакт = Кількість безробітних / Кількість робочої сили ·100 % =

= 2 / 50 · 100% = 4%.

Відповідь. Рівень безробіття в країні становить 4%.

Приклад 4. Індекс цін у 1999 р. становив 99,5%, у 2000 р. – 102,78%. Обчислити темп інфляції у 2000 р. відносно 1999 р.

Розв’язок.

Темп інфляції = =3,3%.

Відповідь. Темп інфляції у 2000 р. відносно 1999 р. становив 3,3%. Отже, інфляція прискорилась.

Приклад 5. У 2007 р. мали роботу 32 млн. осіб; через рік до існуючих 3-х млн. безробітних ще додалось 0,25 млн. осіб, але із країни виїхали за кордон 0,3 млн. осіб, раніше працюючих. Визначте сукупну робочу силу, кількість безробітних і рівень безробіття.

Розв’язок

Сукупна робоча сила – це сума кількості зайнятих і безробітних.

Визначимо: кількість зайнятих: 32 млн. ос. – 0,25 млн.ос. – 0,3 млн. ос. =31,45 млн.ос.; тоді визначаємо кількість безробітних: 3 млн..ос. + 0,25 млн. ос. = 3,25 млн. ос.

Сукупна робоча сила = 31,45+ 3,25=34,7 млн. ос.

Рівень безробіття розраховується за формулою:

Б′= ×100%, де:

Б′ - рівень безробіття, %;

Б – кількість безробітних, особи;

З – кількість зайнятих, особи.

Б′= ×100%=9%.

Відповідь: Сукупна робоча сила - 34,7 млн. ос.

Кількість безробітних – 3,25 млн. ос.

Рівень безробіття – 9%.

Приклад 6.Чисельність населення певної країни – 50 млн. осіб, в т.ч.: 10 млн. – діти до 16 років; 2 млн. – люди, які перебувають у тривалій ізоляції; пенсіонери, студенти та домогосподарки разом становлять 15 млн. осіб; кількість повністю безробітних – 3 млн.; 1 млн. працівників зайняті неповний робочий день і шукають кращу роботу. Природній рівень безробіття в країні дорівнює 6 % .

Визначте рівень циклічного безробіття для наведеної країни.

Розв’язок

1) Обчислюємо загальний рівень безробіття за наведеною у поясненні методикою:

2) Рівень циклічного безробіття визначаємо як різницю між рівнем загального і природного безробіття:

Рівень цикл. безроб = Рівень заг. безроб. – Рівень природ. безроб.;

Рівень цикл. безроб = 13 % - 6 % = 7 %/

 

Відповідь: Загальний рівень безробіття в наведеній країні становить близько 13 %, в тому числі циклічне безробіття – 7 %, що свідчить про наявність в країні кризових явищ.

Приклад 7. В першому кварталі поточного року ціна споживчого кошику становила 600 грош. од. Перші два квартали вона зростала на 2%, у ІІІ кв. - на 2,5%, у IV кв. – на 3% від попереднього рівня. Ціна споживчого кошику минулого року була на 7% менше за ціну поточного року. Індекс споживчих цін минулого року був на 5% менший за відповідний показник поточного року. Визначте: а) індекс цін поточного року; б) темп інфляції у поточному році.

Розв’язок

І. Розрахуємо індекс цін поточного року за формулою:

 

І цін = ×100%

 

1)Визначимо розмір споживчого кошику даного року:

І кв. 600грош. од. × 1,02 = 612 гр. од.

ІІ кв. 612грош. од. × 1,02 = 624 гр. од.

ІІІ кв. 624грош. од. × 1,025 = 640 гр. од.

IV кв. 640грош. од. × 1,03 = 659 гр. од.

2) Визначимо ціну споживчого кошику минулого року:

7% від суми за чотири квартали (612+624+640+659= 2535 гр. од.):

2535*0,07= 177,5 гр. од.

2535 – 177,5 = 2357,5 гр. од.

3) За наведеною формулою визначимо індекс споживчих цін даного року:

І цін = ×100% = 107,5%

Згідно з умовою задачі індекс цін минулого року дорівнює:

107,5% - 5% = 102,5%.

ІІ. Показник темпу інфляції визначається за формулою :

 

Тємп інфляції = × 100% =

= ×100% = 4,88%

Відповідь: а)Індекс цін поточного року = 107,5%;

б) Темп інфляції = 4,88%

Приклад 8. Реальний ВВП зменшився на 7,5%. Грошова маса зросла на 2,5%. Швидкість обертання грошей не змінилась. Як і на скільки змінився рівень цін?

Розв’язок.

Скористаймося кількісним рівнянням: .

Визначимо з нього рівень цін: . Оскільки реальний ВВП зменшився на 7,5%, то його величина почала дорівнювати 0,925Y. Грошова маса зросла на 2,5%. Це означає, що вона почала дорівнювати 1,025М. Підставимо у рівняння.

Одержимо .

Відповідь. Рівень цін зріс на 10,8%.

Приклад 9. Реальний обсяг виробництва дорівнює 75 млрд. євро. Рівень цін становить 110%. Кількість грошей в економіці 20 млрд. євро. Розрахувати швидкість обертання грошей в економіці.

Розв’язок.

Використовуємо рівняння кількісної теорії грошей:

MV = PY,

де М – кількість грошей, V – швидкість обертання грошей, P – рівень цін, Y – реальний ВВП.

З рівняння знаходимо V = (PY)/V = (75*1,1)/20 = 4,125.

Відповідь. Швидкість обертання грошей в економіці становить 4,125 обертів на рік.

Приклад 10. Кількість грошей в економіці дорівнює 10 млрд. гр. од. Швидкість обертання грошей в економіці становить 4 оберти на рік. Розрахувати номінальний обсяг виробництва.

Розв’язок.

Використовуємо рівняння кількісної теорії грошей:

MV = PY.

Номінальний обсяг виробництва – це добуток реального ВВП на рівень цін:

PY = 4 *10 = 40 млрд. гр. од.

Відповідь. Номінальний ВВП становить 40 млрд. гр. од.

Приклад 11.Нижче наведені дані про динаміку цін за п’ять років:

Роки 2000 2001 2002 2003 2004

Індекс цін 100 112 128 136 140

За даними таблиці обчислити темп інфляції для наведених років.

Розв’язок.

Інфляція – знецінення грошей, спричинене диспропорціями у суспільному виробництві та порушеннями вимог законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги.

Індекс цін (Іцін) – показник динаміки цін за певний період часу, який визначається співвідношенням ринкової вартості (ціни) певного набору товарів (споживчого кошику, Qі1), обчисленої у цінах поточного (Рі1) і базисного (Рі0) років:

Темп інфляції– показник динаміки інфляції за певний період часу, який обчислюється за формулою:

де Іцін п.р. та Іцін б.р. – індекси цін відповідно у поточному і базовому роках.

Обчислюємо за наведеною вище формулою темпи інфляції. Результати обчислень заводимо у таблицю з умови задачі, додавши до неї відповідний рядок:

Роки 2000 2001 2002 2003 2004

Індекс цін 100 112 128 136 140

Темп інфляції – 12 14,29 6,25 2,94

Відповідь: Як видно з наведених результатів розрахунків у 2001 і 2002 р.р. спостерігалося зростання темпів інфляції, які відповідно становили 12 % і 14,29 %. Починаючи з 2003 р. інфляція уповільнюється, її темпи почали знижуватися і становили відповідно 6,25 % у 2003 році і 2,94 % у 2004 р.

 

Тести.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.02 с.)