За яких умов виникає безробіття?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За яких умов виникає безробіття?а)На ринку праці попит на робочу силу більший від пропозиції.

б)На ринку праці попит на робочу силу менший від пропозиції.

в)Збігання попиту на робочу силу з пропозицією.

г)Економіка країни перебуває у кризовому стані.

Які чинники безпосередньо стимулюють зайнятість робочої сили в країні?

а) Раціональне використання робочої сили.

б) Високий рівень інфляції.

в) Розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів.

г) Низька заробітна плата.

Яка основна причина безробіття в Україні?

а)Глибока криза в економіці країни.

б)Низька заробітна плата.

в)Приватизація державних підприємств і розвиток малого бізнесу.

г)Структурна перебудова виробництва.

Обсяг ринку праці переважно визначається:

а) Пропозицією робочої сили.

б) Попитом на робочу силу.

в) Рівнем заробітної плати.

г) Впровадженням нових технологій у виробництво.

5. Циклічне безробіття визначається як:

а)Різниця між фрикційним та структурним безробіттям.

б)Сума між природним та структурним безробіттям.

в)Різниця між фактичним та природним рівнем безробіття.

г)Сума фрикційного та структурного рівнів безробіття.

6. До робочої сили відносять:

а)Зайнятих.

б)Зайнятих та безробітних.

в)Економічно активне та економічно неактивне населення.

г)Усе населення без тих, хто є безробітним.

7. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а)Раціонального розподілу робочої сили.

б)Використання робочої сили за професією.

в)Відсутності безробіття.

г)Відсутності циклічного безробіття.

8. Яке твердження визначає термін «дефляція»:

а)Тенденція до зростання загального рівня цін.

б)Тенденція до зниження загального рівня цін.

в)Уповільнення темпів зростання цін.

г)Прискорення темпів зростання цін.

9. Стагфляція відбувається за умов:

а)Зростання обсягів виробництва та зниження безробіття.

б)Падіння обсягів виробництва та зниження безробіття.

в)Падіння обсягів виробництва та зростання безробіття.

г)Зростання обсягів виробництва та зростання безробіття.

10. Інфляція попиту виникає в умовах, коли:

а)Зростання сукупного попиту випереджає зростання сукупної пропозиції.

б)Темпи зростання сукупного попиту і сукупної пропозиції однакові.

в)Зростання сукупної пропозиції випереджає зростання сукупного попиту.

г)Усі відповіді неправильні.

11. Крива Філіпса показує взаємозв’язок між:

а)Інфляцією витрат і безробіттям.

б)Природним і циклічним безробіттям.

в)Фактичним безробіттям і витратами економіки.

г)Інфляцією попиту і безробіттям.

 

 

ТЕМА 9. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ

План семінарського заняття

1.Економічна необхідність, суть і функції держави.

2.Форми і методи державного регулювання економіки. Державний сектор економіки.

3.Суть та особливості державного регулювання в Україні. Основні напрямки економічних реформ в Україні та їх соціально-економічні наслідки.

Література до теми: [4, с. 199-207; 25, с. 68; 26, с. 171; 32, с. 531-546; 33; 41, с. 511-528; 48; 51; 62]

Терміни і поняття.

Державне регулювання, державне невтручання, макроекономічна політика, економічна стабілізація, політика лібералізації, вільне ціноутворення, ринкова система, ринкові реформи.

 

Теми рефератів.

1. Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки в ринковій системі.

2. Проблеми та особливості державного регулювання в Україні в перехідний період до ринку.

3. Шляхи вдосконалення державного регулювання в період переходу економіки України до сталого економічного розвитку.

 

Питання до теми.

1. В чому полягає необхідність державного регулювання в умовах ринкової системи?

2. Які функції та інструменти державної політики у змішаній економіці?

3. Які форми і методи державного регулювання найбільш ефективні в умовах ринку?

4. В чому проявилися недоліки державного регулювання в період переходу України до ринку?

5. Досвід яких зарубіжних країн в сфері державного регулювання може бути прийнятним для України?

Задачі до теми

1.У країні Д реальний ВВП становить 300 млрд євро. Норма податків — 20 % ВВП. Функція споживчих витрат має вигляд

С = 40 + 0,6 (Y-T).

Обсяг інвестицій дорівнює 50 млрд євро, XN = 0.

Визначте рівноважний обсяг державних закупок (G).

2.Змішана рівноважна економіка закритого ти­пу характеризується такими макроекономічними показни­ками (млрд євро):

Обсяг ВВП: Y = C + I + G + X, де

Y = 2000; С= 1200; Х = 100; I = 600.

Розрахуйте обсяг державних закупок (G).

3.Економіка країни К характеризується та­кими даними (млрд євро): приватні заощадження дорів­нюють 120, податки — 750, державні витрати — 680.

Визначте обсяг національних інвестицій, за якого еко­номіка країни зможе досягти рівноважного стану.

Тести.

Що стало причиною неспроможності ринкового механізму в управлінні економікою?

а) Розвиток продуктивних сил.

б) Екологічна криза.

в) Розвиток науково-технічного прогресу.

г) Відділення сфери послуг.

2. Якщо сучасна економіка є регульованою, то чи є не­обхідність використовувати ринковий механізм?

а) Ринковий механізм у регулюванні національної економіки не потрібен.

б) Ринковий механізм має використовуватись в орга­нічній єдності з державними регуляторами.

в) Ринковий механізм має використовуватись тільки в окремих галузях народного господарства.

г) Усі відповіді неправильні.

3. Завданнями державного регулювання сучасної ринкової економіки є:

а)Модифікація ринкового механізму.

б)Послаблення конкуренції.

в)Справедливий розподіл доходу.

г)Контроль за рівнем зайнятості та інфляції.

4. Об'єктами державного регулювання є:

а) Екологія.

б) Умови конкуренції.

в) Державні службовці.

г) Соціальне забезпечення.

д) Дрібні та великі підприємства.

5. В умовах змішаної економіки відкритого типу держава виконує таку економічну функцію:

а)Отримує податки.

б)Сплачує податки.

в)Отримує трансферти.

г)Продає продукти та ресурси.

6. Засобами прямого державного регулювання є:

а)Прискорена амортизація.

б)Податки.

в)Регулювання зайнятості.

г)Бюджетна політика.

7. Основним регулятором змішаної економіки є:

а) Сукупні витрати.

б) Рівень цін.

в) Ринок.

г) Сукупна пропозиція.

8. Як суб’єкт макроекономічного регулювання ринок не може:

а) Забезпечити людей суспільними благами.

б) Реагувати на індивідуальні потреби людей.

в) Регулювати ціни.

г) Забезпечити рівномірний розвиток окремих регіонів.

9. Соціальна політика держави це:

а) напрям її діяльності по регулюванню соціально-економічних умов життя, які є фундаментом суспільного виробництва;

б) забезпечення працездатного населення можливостями у підприємництві та праці;

в) створення та підтримка соціальних стандартів та добробуту всіх членів суспільства;

г) забезпечення громадян прожитковим мінімумом;

д) формування споживчого кошика,

є) вірні відповіді а), б), в);

ж) усі відповіді вірні;

10. Перерозподіл доходів у суспільстві означає:

а) оподаткування всіх суб'єктів підприємницької діяль­ності;

б) виплата трансфертних платежів у вигляді пенсій, субсидій,
субвенцій, тощо;

в) благодійна допомога держави і заможних громадян;

г) усі відповіді вірні;

д) правильні відповіді: а), б).

11. Основними об'єктами соціальної політики є:

а) ринок праці та зайнятості населення;

б) трудові відносини;

в) система оплати праці та доходів населення;

г) система соціального забезпечення населення;

д) елементи соціальної інфраструктури;

є) громадяни як споживачі;

ж) усі відповіді вірні;

з) вірні відповіді а), б), в).

12. Інструментами соціально-орієнтованої політики держави є:

а) державні соціальні стандарти;

б) державні соціальні гарантії;

в) соціальні норми і нормативи;

г) споживчий кошик;

д) усі відповіді вірні;

є) правильні відповіді: а), б), в.

 

Тема 10.Фінансово-кредитна система.

Фіскальна політика держави.

План семінарського заняття

 

1.Фінанси, їх суть і функції. Фінансова система.

2.Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг .

3.Фіскальна політика держави. Податки та їх види.

4.Кредит: суть, види, форми і функції.

5.Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.

Література до теми: [1, с. 235-270; 4, с. 398-406; 10, с. 285-298; 23, с. 93-101; 25, с. 187; 26, с. 204; 41, с. 495-510; 48]

Терміни і поняття.

Фінансова система, державний бюджет, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, державний борг, фіскальна політика, податки, трансфертні платежі, кредит, банківська система, центральний банк.

 

Теми рефератів.

1. Фінансова система України, її структура і функції.

2. Проблеми збалансованості державного бюджету України та шляхи подолання дефіциту бюджету.

3. Основні причини світової фінансової кризи 2008 – 2010рр. та її наслідки для економіки України.

4. Завдання НБУ по стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи 2008 – 2010рр.

 

Питання до теми.

1. Яка структура фінансової системи України?

2. Яким українським терміном можна замінити поняття «фіскальна політика»?

3. Яка структура державного бюджету? Як формується його доходна частина?

4. Які причини утворення дефіциту державного бюджету? Які існують шляхи його покриття?

5. Що таке «державний борг» та які причини його утворення? Які існують шляхи його фінансування?

 

Задачі до теми.

1. Уряд країни взяв позику за кордоном у сумі 500 млн. дол. за річною ставкою 10%. Ці кошти використано для реалізації інвестиційного проекту, який забезпечує щорічний приріст ВВП на суму 100 млн. дол. упродовж трьох років. Визначте, на скільки зросте державний борг даної країни.

2.Національний дохід країни Б у базовому році становив 500 млрд. євро, а грошовий попит — 50 млрд. євро. В аналізованому періоді національний дохід збільшився на 5 %, рівень цін зріс на 10%, а швидкість обертання грошей не змінилася. Чому дорівнює попит на гроші в аналізованому періоді?

3.У базовому році відсоткова ставка за облігаціями дорівнює 15%, ціна облігації – 100 грн. В аналізованому році ціна облігації зросла на 20%. Чому дорівнює відсоткова ставка за облігаціями в аналізованому році?

4.Вартість інвестиційного проекту становить 100 млрд грн, норма прибутку — 50 %, податок на прибуток – 30%. Номінальна відсоткова ставка дорівнює 15%, темп інфляції – 8%.

Обчисліть очікуваний чистий прибуток.

5.У таблиці наведено дані про інвестиційні проекти.

Визначте сукупний інвестиційний попит, якщо відсот­кова ставка по кредиту становить 12 %.

Таблиця

 

Вартість інвестиційних проектів, млн грн
Очікуваний чистий прибуток, %

 

6.У базовому році відсоткова ставка за об­лігаціями дорівнює 15 %, ціна облігацій — 100 грн. В аналізованому році ціна облігацій зросла на 20 % по­рівняно з базовим роком.

Чому дорівнює відсоткова ставка за облігаціями в аналізованому році

7. Акціонерне товариство випустило 10 тис. акцій номіналом 250 грн. Згідно з умовами створення АТ 20 % акцій залишається протягом року у засновників. Через рік дивіденд становив 50 грн. на акцію.

Визначте засновницький прибуток, якщо відомо, що банківський процент на той час становив 10 % річних.

8.Комерційний банк має депозити від клієнтів на суму 3 млн. грн. і сплачує 10% по вкладах. Він надав кредитів на суму 2,5 млн. грн. і бере за кредит 15%. Яким буде прибуток банку? Поясніть, скориставшись цим прикладом, роль банку у функціонуванні ринку капіталів.

 

Приклади розв’язання задач

Приклад 1.Вартість інвестиційного проекту становить 100 млрд грн, норма прибутку — 50 %, податок на прибуток – 30%. Номінальна відсоткова ставка дорівнює 15%, темп інфляції – 8%.

Обчисліть очікуваний чистий прибуток.

Розв’язок:

Очікуваний прибуток від реалізації інвестиційного проекту:

100 • 0,5 = 50 млрд грн.

Сума податку на очікуваний прибуток:

50 • 0,3 = 15 млн грн.

Безподатковий очікуваний прибуток:

50 - 15 = 35 млн грн.

Реальна відсоткова ставка:

15 - 8 = 7 %.

Вартість кредиту:

100 • 0,07 = 7 млн грн за рік.

Очікуваний чистий прибуток:

35 - 7 = 28 млн грн.

Приклад 2.У таблиці наведено дані про інвестиційні проекти.

Визначте сукупний інвестиційний попит, якщо відсоткова ставка по кредиту становить 12 %.

Таблиця

 

Вартість інвестиційних проектів, млн грн
Очікуваний чистий прибуток, %

Розв’язок:

Сукупний інвестиційний попит визначається як сума вартості інвестиційних проектів, для яких ОНЧП більше відсоткової ставки:

10 + 18+ 32 + 14 = 74 млн. грн.

Приклад 3.У базовому році відсоткова ставка за облігаціями дорівнює 15 %, ціна облігацій — 100 грн. В аналізованому році ціна облігацій зросла на 20 % порівняно з базовим роком.

Чому дорівнює відсоткова ставка за облігаціями в аналізованому році

Розв’язок:

Сума відсоткового доходу у базовому році дорівнює

100 • 0,15 в 15 грн.

Ціна облігацій в аналізованому році дорівнює:

100+ (100 • 0,2) = 120 грн.

Відсоткова ставка за облігаціями в аналізованому році, виходячи із рівняння

15 = 120 • х,

становить (15/120)×100=12,5%.

Приклад 4.Власний капітал банку – 4 млн. грн, сума залучених депозитів, за якими сплачують 5 % річних, становить 40 млн. грн. Річні витрати на організацію банківської діяльності – 1,2 млн. грн. Банк надав кредитів на суму 39 млн. грн за ставкою позичкового проценту 12 % річних.

Визначте величину і норму банківського прибутку.

Розв'язок

1) Обчислюємо величину отриманого банком прибутку, як різницю між доходами по активним операціям і видатками по пасивним операціям та на організацію банківської діяльності:

Рбанк. =ΣП ·r – ΣD ·i – TCбанк.,

рбанк. = 39 · 0,12 – 40 · 0,05 – 1,2 = 1,48 млн. грн.

2) Обчислюємо норму банківського прибутку:

Відповідь: Банк отримав 1,5 млн. грн прибутку, норма прибутковості роботи банку становить 37,5 %.

Тести

1. Державна політика в галузі витрат і оподаткування називається:

а) Монетарною політикою.

б) Політикою розподілу доходів.

в) Політикою, заснованою на теорії економіки пропозиції.

г) Фіскальною політикою.

2. Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ВВП, він може:

а) Знизити державні закупівлі товарів та послуг.

б) Знизити рівень бюджетного дефіциту.

в) Знизити податки.

г) Зменшити трансфертні платежі.

3. Бюджет – це грошове вираження збалансованого кошторису:

а) Доходів держави та доходів домогосподарств.

б) Витрат держави та витрат домогосподарств.

в) Доходів та видатків держави.

г) Доходів та податків держави.

4. Дефіцит державного бюджету утворюється, якщо:

а) Обсяг податкових надходжень зменшується.

б) Витрати держави зменшуються.

в) Сума активів держави перевищує обсяги її зобов’язань.

г) Сума активів держави перевищує обсяг податкових надходжень.

5. Дефіцит державного бюджету може фінансуватися за рахунок:

а) Зовнішніх позик.

б) Державного запозичення.

в) Зменшення державних закупівель.

г) Зменшення трансфертів.

6. За інших рівних умов значний бюджетний дефі­цит у період повної зайнятості призводить до:

а) Зниження міжнародної цінності національної ва­люти.

б) Інфляції, обумовленої зростанням витрат.

в) Зростання реальної відсоткової ставки.

г) Зниження реальної відсоткової ставки.

7. Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

а) Зростання податків і більш високий рівень державних витрат.

б) Підвищення рівня оподаткування та скорочення державних витрат.

в) Скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень.

г) Зниження податків і більш високий рівень державних витрат.

8. Якщо уряд щорічно прагнутиме до збалансованого бюджету, то цей бюджет:

а) Буде сприяти послабленню інфляції.

б) Буде стимулювати сукупний попит.

в) Буде посилювати коливання у межах економічного циклу.

г) Буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу.

9. Державний борг — це сума попередніх:

а) Бюджетних дефіцитів.

б) Державних витрат.

в) Бюджетних надлишків за вирахуванням бюджет­них дефіцитів.

г) Бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.028 с.)