До яких економічних наслідків може призвести державний борг?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До яких економічних наслідків може призвести державний борг?а) Зниження рівня життя.

б) Збільшення сукупних національних витрат. -

в) Скорочення виробничих можливостей національ­ної економіки.

г) Перерозподіл національного багатства між членами суспільства.

11. Відносні витрати на обслуговування державного боргу визначаються:

а) Відношенням суми відсоткових сплат за боргом до обсягу ВВП.

б) Сумою державного боргу.

в) Відношенням розміру боргу до обсягу ВВП.

г) Сумою відсоткових сплат за боргом.

12. Однією з реальних проблем державного боргу є:

а) Зростання частки заощаджень при всіх рівнях безподаткового доходу.

б) Зростання обсягів інвестицій.

в) Відплив частини національного продукту за межі країни.

г) Зменшення трансфертних платежів.

13. Важливою умовою збереження вартості грошей (кур­су національної валюти) будь-якої країни є:

а) Контроль уряду за емісією грошей.

б) Державний контроль цін.

в) Забезпечення грошового обігу золотом або валютою.

г) Зростання швидкості обертання грошей.

14. Емісія готівкових грошей — це:

а) Продаж національним банком облігацій держав­ної позики.

б) Одержання національним банком чергового траншу від МВФ.

в) Випуск національним банком в обіг грошей у готів­ковій і безготівковій формах.

г) Кредитування національним банком комерційних банків країни.

15. Що має за мету комерційний банк, зменшуючи від­соткову ставку:

а) Збільшення заощаджень населення

б) Збільшення кредитів населення.

в) Сприяння інвестуванню.

г) Пожвавлення кон'юнктури ринку.

16. Норма обов'язкових резервів запроваджується як засіб:

а) Обмеження грошової маси.

б) Зниження рівня інфляції.

в) Економічного зростання країни.

г) Активізації іноземних інвестицій.

17. Основними статтями активу національного банку є:

а) Банкноти, державні цінні папери, кредити.

б) Золоті сертифікати, готівкові гроші, банківські де­позити.

в) Золоті сертифікати, готівкові гроші, державні цінні папери, кредити.

г) Банкноти, золоті сертифікати, державні цінні папери.


Зразок типового домашнього завдання до ІІ модульного контролю знань.

І. Розкрийте питання: В чому полягає відмінність між категоріями:

а) «попит» та «сукупний попит»

б) «пропозиція» та «сукупна пропозиція»

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження:

1.ВВП – це валовий випуск товарів і послуг в країні, мінус амортизація.

2.Економічне зростання в країні вимірюється темпом приросту реального ВВП.

3.Сукупна пропозиція – це обсяг реального ВВП який виробники пропонують для продажу з метою отримання прибутку.

4.Безробіття виникає, якщо попит на робочу силу перевищує її пропозицію.

ІІІ. Тести.

1. Із наведених визначень правильним є таке:

а)ВВП – це валовий випуск мінус амортизація.

б)ВВП – це валовий випуск плюс матеріальні витрати усіх галузей народного господарства.

в)ВВП – це валовий випуск мінус матеріальні витрати усіх галузей плюс чисті продуктові податки.

г)ВВП – це валовий випуск плюс продуктові податки мінус амортизація.

2. Циклічне безробіття визначається як:

а)Різниця між фрикційним та структурним безробіттям.

б)Сума між природним та структурним безробіттям.

в)Різниця між фактичним та природним рівнем безробіття.

г)Сума фрикційного та структурного рівнів безробіття.

3. Матеріальною основою середніх циклів є:

а)Необхідність оновлення основного капіталу.

б)Необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку.

в)Процеси, що відбуваються на грошовому ринку.

г)Необхідність оновлення об’єктів інфраструктури.

4.Інфляція попиту виникає в умовах, коли:

а)Зростання сукупного попиту випереджає зростання сукупної пропозиції.

б)Темпи зростання сукупного попиту і сукупної пропозиції однакові.

в)Зростання сукупної пропозиції випереджає зростання сукупного попиту.

г)Усі відповіді неправильні.

5. Сукупна пропозиція – це:

а)Обсяг реального ВВП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

б)Обсяг потенційного ВВП, який економіка пропонує для експорту з метою отримання доходу.

в)Обсяг номінального ЧНП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

г)Обсяг прогнозного ВВП, який економіка планує виробити.

ІV. Задачі.

Задача 1. Країна А має такі макроекономічні показники (млрд. євро): зарплата (ЗП) становить 156, дохід від індивідуального бізнесу (змішаний дохід) (ЗД) – 48, валовий корпоративний прибуток (ВКП) – 96, неприбуткові податки (НП) – 37, субсидії (С) – 12.

Розрахуйте ВВП за доходами.

Задача 2.У таблиці наведено дані про інвестиційні проекти.

Визначте сукупний інвестиційний попит, якщо відсоткова ставка становить 12%.

Вартість інвестиційних проектів, млн. грн.
ОНЧП, %

 

Теоретичні питання для підготовки до

ІІ модульного контролю знань.

1. Система національних рахунків та основні макроекономічні показники.

2. Суть суспільного відтворення та його види і фактори. Ефективність суспільного виробництва.

3. Економічні цикли, їх суть і фази. Теорія "довгих хвиль" в економіці.

4. Поняття сукупного попиту і сукупної пропозиції та їх макроекономічна рівновага.

5. Економічне зростання: сутність, типи і фактори. Моделі зростання.

6. Безробіття, його види, причини і наслідки. Закон Оукена.

7. Інфляція: суть, причини, види та соціально-економічний і наслідки.

8. Економічна необхідність, суть і функції держави.

9. Форми і методи державного регулювання економіки. Державний сектор економіки.

10. Фінанси, їх суть і функції. Фінансова система.

11. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг .

12. Фіскальна політика держави. Податки та їх види.

13. Кредит: суть, види, форми і функції.

14. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.

Зразок модульної контрольної роботи ІІ

1. Визначте поняття:валовий внутрішній продукт, сукупна пропозиція, економічне зростання, стагфляція, державний бюджет.

2. Теоретичне запитання:Фіскальна політика як основний напрям державного регулювання економіки.

3. Задача. Природний рівень безробіття в країні В у 2000 р. становив 6%, фактичний – 15%. Розрахуйте: а) відносне відставання фактичного ВВП від потенційного; б) втрати ВВП, спричинені циклічним безробіттям, якщо фактичний ВВП становив 150 млрд. євро.

ТЕСТИ

1. Сукупний попит — це:

а) Обсяг номінального ВВП, який макроекономічні суб'єкти мають бажання закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб.

б) Обсяг реального ВВП, який макроекономічні суб'єкти мають бажання закупити з метою задоволення своїх пла­тоспроможних потреб.

в) Обсяг потенційного ВВП, який макроекономічні суб'єк­ти мають бажання закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб.

2. Трансфертні платежі – це:

а)Виплати домашнім господарствам, не зумовлені участю у процесі виробництва.

б)Частина доходу, яка включається в національний дохід.

в)Тільки виплати уряду окремим особам.

г)Усі відповіді неправильні.

Яка основна причина безробіття в Україні?

а) Глибока криза в економіці країни.

б) Низька заробітна плата.

в) Приватизація державних підприємств і розвиток малого бізнесу.

г) Структурна перебудова виробництва.

4. Стагфляція відбувається за умов:

а)Зростання обсягів виробництва та зниження безробіття.

б)Падіння обсягів виробництва та зниження безробіття.

в)Падіння обсягів виробництва та зростання безробіття.

г)Зростання обсягів виробництва та зростання безробіття.

5. Соціальна політика державице:

а) напрям її діяльності по регулюванню соціально-економічних умов життя, які є фундаментом суспільного виробництва;

б) забезпечення працездатного населення можливостями у підприємництві та праці;

в) створення та підтримка соціальних стандартів та добробуту всіх членів суспільства;

г) забезпечення громадян прожитковим мінімумом;

д) формування споживчого кошика,

є) вірні відповіді а), б), в);

ж) усі відповіді вірні;


ІІІ модуль (теми 11 – 16)

Тема 11. Аграрні відносини та теорія земельної ренти

План семінарського заняття

1.Аграрні відносини, їхній зміст і особливості.

2.Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки.

3.Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення.

4.Ринок земельних ресурсів. Ціна землі.

5.Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс.

6.Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва.

Література до теми: [4, с. 312-328; 15, с. 486-500; 16, с. 4; 17, с. 22-32; 23, с.110-119; 31, с. 160-164; 41, с. 318-342; 55]

Терміни і поняття.

Аграрні відносини; селянське господарство; фермерське господарство; аграрна корпорація; агропромисловий комплекс; диференціальна земельна рента І та ІІ; абсолютна земельна рента; монопольна рента; орендна плата за землю; ціна землі; агропромислова інтеграція;

Теми рефератів.

1. Сучасні проблеми становлення і розвитку фермерського господарства в Україні.

2. Основні напрямки сучасної аграрної реформи в Україні.

3. Агропромислова інтеграція в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

4. Кооперація в сільському господарстві: світовий досвід та перспективи її відродження і оновлення в Україні.

Питання до теми.

1. Доведіть, що саме власність на землю є провідною ланкою всієї системи аграрних відносин.

2. Наведіть аргументи “за” і “проти” приватної власності на землю.

3. Розкрийте в чому полягають особливості сільськогосподарського виробництва порівняно із іншими галузями економіки. Доведіть залежність продуктивності праці, результативності та ефективності виробництва у сільському господарстві від природно-кліматичних умов господарювання. Чи можна, завдяки розвитку науки і техніки подолати вплив природних чинників на результат виробництва? Чи можна подолати поділ земель на кращі, середні і гірші? Доведіть, що ці поняття є не тільки відносними, але і абсолютними. В яких галузях економіки, окрім сільського господарство, вирішальну роль відіграють природні чинники?

4. Доведіть справедливість (або помилковість) твердження К.Маркса про те, що “земельна рента – це данина, якою землевласники обкладають все суспільство”.

5. Проаналізуйте особливості механізму ціноутворення на землю і доведіть відмінність ціни землі від ціни усіх інших засобів виробництва, що використовуються у сучасному виробництві.

Задачі до теми.

1.У три земельні ділянки площею по 10 га кожна авансовано по 15 тис. дол. Врожайність з 1 га становить на першій ділянці становить 1,5 т, на другій – 3 т, на третій – 4 т пшениці. Середня норма прибутку в народному господарстві – 20 %. Визначте диференційну ренту І, поясніть механізм її утворення і привласнення.

2.Фермер орендар щорічно сплачує власнику землі10 тис. грн. орендної плати. Визначте, яку частку цієї суми становить земельна рента, якщо на ділянці зведені будівлі і споруду вартістю 80 тис. грн. із середнім терміном окупності 20 років, причому 20 % з них повністю зношені. Середньозважена ставка банківського процента становить 7 % річних.

3.У дві різні за родючістю і однакові за розміром ділянки землі інвестовано по 30 тис. грн. і отримано відповідні 600 і 500 ц пшениці. Середня норма прибутку в економіці – 20 %.

Як зміниться ринкова ціна пшениці і диференціальна рента 1 у разі, якщо буде оброблятися ще одна ділянка, яка за рівних витрат дає змогу зібрати 300 ц пшениці?

4.У земельну ділянку площею 100 га авансовано 100 тис. грн. за середньої норми прибутку 20 %. Через три роки підприємець провів комплекс меліоративних робіт, завдяки чому врожайність зернових зросла з 12 ц/га до 30 ц/га. Меліоративні роботи коштували 100 тис. грн. Визначте диференційну ренту ІІ, поясніть механізм її утворення та привласнення.

5.Сім’я має садову ділянку, на якій вирощую для власного споживання овочі та фрукти. Це дає сім’ї змогу щорічно заощаджувати майже 1000 грн. своїх сукупних витрат на харчі. Визначте, за якою ціною доцільно продати цю садову ділянку, якщо ставка банківського процента дорівнює 15 % річних. Чи є сенс сьогодні продавати цю земельну ділянку? Зробіть аналіз зважаючи на реальну динаміку цін на продовольчі товари і перспективні зміни ставок банківського відсотку, які мають місце у вітчизняній економіці.

6.Власник земельної ділянки у США щорічно одержує 40 тис. дол. орендної плати. Банк сплачує вкладникам 3,5 % річних. Як зміниться ціна даної ділянки землі, якщо орендна плата зросте в 1,2 рази, а банківський процент скоротиться до 3 % річних?

Приклади розв’язання задач

Приклад 1.Три однакові за розміром і родючістю ділянки землі розташовані на різній відстані від ринку збуту. Витрати на виробництво на кожній ділянці дорівнюють 200 тис.грн. Середня норма прибутку – 20%. На кожній ділянці зібрано по 3000 ц пшениці. Транспортні витрати на 1-й ділянці дорівнюють 44 тис.грн., на 2-й – 20 тис.грн., на 3-й – 14 тис.грн. Визначте ринкову ціну 1 т пшениці і диференційну ренту І за місцезнаходженням землі для кожної ділянки. Поясніть механізм її утворення і привласнення.

Розв’язок

Диференціальна рента I (ДР І)утворюється не на всіх землях, а на кращих і середніх за природною родючістю чи місцем розташування до ринку збуту земельних ділянках. Умовами формування диференціальної ренти І є відмінності в природній родючості земель та відмінності у віддаленості земельних ділянок до ринку збуту.

Причина утворення диференціальної ренти І – монополія на землю як об’єкт господарювання, тобто виключне право хазяїна використовувати кращу чи середню родючість земель чи близькість ринку збуту.

Джерело диференціальної ренти I – більш продуктивна праця сільськогосподарських робітників на кращих і середніх за природною родючістю чи місцем розташування до ринку збуту земельних ділянках.

Механізм утворення диференціальної ренти І – це різниця між суспільною (ринковою) ціною виробництва сільськогосподарської продукції (ЦВсусп.), що формується за витратами праці з гірших земель, і індивідуальною ціною виробництва сільськогосподарської продукції (ЦВінд.) на кращих і середніх за природною родючістю, або за місцем розташування земельних ділянках до ринку збуту

Ділянка Врожай,ц Витрати виробництва   Середня норма прибутку, ' Середній прибу ток, Транспортні витрати ЦВ інд. ЦВ сусп. ДРІ
1 ц Усього 1 ц Усього
І 200 тис. грн. 20% 40 тис. грн. 44 тис. 284 тис./ 3000 =94,67грн./ц 284 тис. грн. 94,67 грн./ц. 284 тис 284-284= 0 тис. грн.
ІІ 200 тис. грн. 20% 40 тис. грн. 20 тис. 260 тис./ 3000 = 86,67грн./ц. 260 тис. грн. 94,67 грн./ц. 284 тис 284-260= 24 тис. грн.
ІІІ 200 тис. грн. 20% 40 тис. грн. 14 тис. 254 тис./ 3000 = 84,67грн./ц. 254 тис. грн. 94,67 грн./ц. 284 тис 284-254= 30 тис. грн.

ДР I = ЦВсусп.- ЦВінд.

Утворення диференційної ренти І , гр.од.

Середній прибуток = К • ';

= 200 тис. • 0,2 = 40 тис.

Розрахуємо індивідуальну ціну виробництва усього врожаю й одного центнера:

ЦВ інд. = К + + транспортні витрати;

Для того, щоб визначити ціну одного центнера на кожній ділянці, поділимо індивідуальну ціну виробництва усього врожаю на зібраний обсяг продукції.

Суспільна ціна виробництва одного центнера буде дорівнювати 94,67 грн. з одного центнера, тому що це ціна з гіршої ділянки (найбільші транспортні витрати). Помножимо її на зібраний врожай і визначимо суспільну ціну виробництва всієї продукції:

Ціна виробництва суспільна= 94,67 • 3000 = 284 тис.

Визначимо диференціальну ренту I за родючістю як різницю між суспільною й індивідуальною ціною виробництва. Як бачимо на гіршій земельній ділянці диференціальна рента не утворюється, тобто рівна нулю.

Відповідь: диференціальна рента I на І-ій ділянці складає 0 тис. грн., на ІІ-ій ділянці - 24 тис. грн., на ІІІ-ій ділянці - 30 тис. грн.

Приклад 2. За орендовану ділянку землі фермер щорічно сплачує 6600 грн. Визначте, яку частину цієї суми становить земельна рента, якщо на ділянці зведені споруди вартістю 40 тис. грн, що мають середній термін служби 20 років. Середня ставка банківського процента – 5 % річних.

Розв’язок

Орендна плата за землю, ОП – грошова сума, сплачувана орендарем за право господарського використання орендованої земельної ділянки, до складу якої входять земельна рента (R), амортизаційні нарахування (Ам) на інвестований у землю основний капіталу (Косн.) і плата за користування цим капіталом – відсоток на інвестований у землю капітал (Ав.):

ОП = R + Ам + %КАв.

1). Виведемо формулу обчислення земельної ренти (R) з формули розрахунку орендної плати за землю (ОП):

ОП = R + Ам + %КАв. R = ОП – Ам – %КАв.

2). Обчислюємо річну суму амортизаційних нарахувань, зважуючи на те що вона дорівнює річному зносу основного капіталу:

3). Відсоток на авансований капітал обчислюємо за заданої в умові задачі ставкою банківського проценту (і = 5 % = 0,05):

Ав. = і·КАв. = 0,05·40 = 0,8 тис. грн.

4). За обчисленими даними знаходимо величину земельної ренти як складової орендної плати:

R = 6 600 – 2 000 – 800 = 3 800 грн.

5). Визначаємо питому вагу земельної ренти у загальній сумі орендної плати як відсоткове співвідношення ренти (R) орендної плати (ОП):

Відповідь: Земельна рента становить 57,6 % орендної плати і дорівнює 3,8 тис. гривень.

Приклад 3. Власник земельної ділянки у США одержує щорічно 40 тис. дол. ренти. Банк сплачує вкладникам 3,2% річних. Як зміниться ціна даної ділянки, якщо рента зросте у 1,2 рази, а банківський процент скоротиться до 3% річних.

Розв’язок

1). Визначимо початкову ціну землі за формулою:

2). Визначимо, якою стала земельна рента після її збільшення у 1,2 рази:

R2 = R1 ·1,2 = 40 000 ·1,2 = 48 000 дол.

3). Обчислюємо ціну земельної ділянки за нової величини ренти і нової ставки банківського процента:

4). Обчислюємо величину зміни ціни землі:

ΔЦЗ = ЦЗ2 – ЦЗ1 = 1 600 000 – 1 250 000 = 350 тис. дол..

Відповідь: Збільшення земельної ренти і одночасне зниження ставки банківського процента привели до зростання ціни наведеної земельної ділянки з 1,25 до 1,6 млн. дол., тобто на 350 тис. доларів.

Тести

1. Якщо із сільськогосподарського обороту будуть вилучені гірші за родючістю землі, то диференційна рента І:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г) може як зрости, так і зменшитися;

д) усі відповіді неправильні.

2. Первісним джерелом земельної ренти є:

а) родючість землі;

б) праця сільськогосподарських робітників;

в) інвестований в землю капітал;

г) монополія приватної власності на землю;

д) новітні засоби праці використовувані в аграрному виробництві.

3. Головна ознака, за якою фермерське господарство відрізняється від селянського – це:

а) товарний характер виробництва;

б) приватна власність господаря на землю;

в) використання найманих працівників;

г) вища якість продукції;

д) використання кращих за родючістю земель.

4. Якщо із господарського обороту будуть вилучені гірші за родючістю землі, то ціни на сільськогосподарську продукцію:

а) зростуть;

б) скоротяться;

в) не зміняться;

г) можуть як зрости, так і знизитися;

д) передбачити динаміку у даному випадку взагалі не можливо.

5. Диференційна земельна рента не може виникнути, якщо:

а) приватна власність на землю відсутня;

б) усі землі обробляються їх власниками;

в) наймана праця в аграрному секторі не використовується;

г) всі землі, що обробляються мають однакову родючість;

д) уся аграрна продукція продається за стандартними цінами.

6. За сучасних умов в Україні існують такі види земельної ренти:

а) тільки диференціальна рента І та ІІ;

б) тільки абсолютна рента;

в) тільки монопольна рента;

г) тільки несільськогосподарські види ренти;

д) диференціальна, монопольна і несільськогосподарські види ренти;

е) абсолютна і несільськогосподарські види ренти.

7. Якщо із господарського обороту будуть вилучені кращі за родючістю землі, то диференційна земельна рента І:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г) може як зрости, так і зменшитися;

д) усі відповіді неправильні.

8. Провідною ланкою системи аграрних відносин є :

а) відносини власності на землю;

б) відносини з приводу оренди землі;

в) рентні відносини;

г) відносини між найманими робітниками та власниками землі;

д) відносини з приводу виробництва, розподілу та споживання аграрної продукції.

9. Рентні відносини не виникають, якщо:

а) власником усієї землі є держава;

б) всі землі обробляються їх власниками;

в) в аграрній сфері не використовується наймана праця;

г) всі наявні землі мають однокову родючість;

д) всі відповіді правильні;

е) всі відповіді неправильні.

10. Якщо найбагатші поклади корисних копалин будуть вичерпані, то рента у видобувній промисловості:

а) зменшиться; б) збільшиться;

в) не зміниться; г) може як зрости, так і зменшитися;

д) усі відповіді неправильні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.03 с.)