Який із наведених переліків факторів виробництва є більш точніший?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який із наведених переліків факторів виробництва є більш точніший?а) земля, робоча сила, управління;

б) праця, засоби виробництва, підприємництво;

в) продуктивні сили, ресурси, технології.

г) праця, земля, капітал, підприємництво.

 

Тема 14. Організаційні основи підприємницької діяльності.

1. Підприємництво, його суть, принципи та функції.

2. Економічні основи розвитку підприємництва та його види і форми. Інтереси підприємців та суспільства.

3. Менеджмент та маркетинг як наукові основи підприємницької діяльності.

Література до теми: [4, с. 256-264; 6, с. 190-204; 8, с. 191-200; 23, с. 103-105; 41, с. 267-287; 43, с. 307-318; ]

Терміни і поняття.

Бізнес, підприємництво, підприємець, самостійність, новаторство, ініціатива, ризиковість, венчурне підприємство, партнерство, корпорація, одноосібне володіння, лізинг, франчайзинг, інжиніринг, менеджмент, маркетинг.

Теми рефератів.

1. Економічні основи та проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні.

2. Роль менеджменту у діяльності вітчизняних підприємств.

3. Порівняльна характеристика американської та японської моделей менеджменту.

Питання до теми.

1. Що є спільного та відмінного в поняттях “підприємництво” та “бізнес”, “підприємець” та “бізнесмен”?

2. Які форми підприємництва поширені в Україні і чому?

3. Доведіть, що успішно працювати на сучасному ринку неможливо без розвинутої маркетингової системи.

4. Яка основна мета та завдання сучасного маркетингу?

5. В чому полягає відмінність термінів „управління”, „менеджмент” та „керування”?

6. Покажіть, як взаємопов’язані між собою функції менеджменту.

Задачі до теми.

1.Кожна з трьох форм організації бізнесу – одноосібне володіння, товариство і корпорація – має певні переваги і недоліки. Визначте, які з ознак різних форм бізнесу відносяться до переваг, а які – до недоліків.

Одноосібне володіння

Переваги: Недоліки:

Товариство

Переваги: Недоліки:

Корпорація

Переваги: Недоліки:

2.Заповніть таблицю, визначивши види підприємств за розміром, а також їх переваги та недоліки:

За розміром: 1) 2) 3) Переваги: Недоліки:

3.Розвиток вітчизняної науки управління пройшов декілька етапів і має певні особливості. На основі підручника (Кредісов А.І. Історія вчень менеджменту. – К, 2001. – 300с.) складіть хронологію основних напрямків вітчизняних досліджень в галузі менеджменту і дайте їм характеристику.

4.Визначте переваги та недоліки кожної з основних видів організаційних структур управління. В яких умовах доцільно застосовувати кожний з видів цих оргструктур

5.Прийміть управлінське рішення – оберіть один із трьох варіантів:

А. Ви є власником 1 т цукру, роздрібна ціна на які в Вашому регіоні на даний час – 8 грн. за 1 кг. Витрати виробництва – 5000 грн., витрати реалізації становитимуть не менше 1000 грн.

Б. В іншому регіоні цукор-пісок можна продати по 10 грн. за 1 кг, але витрати транспортування складуть додатково 6500 грн. і при пакуванні ви можете втратити 10% цукру.

В. Підприємство, що займається продажем цукру і борошна, пропонує позбавити вас клопоту реалізації і хоче придбати цукор гуртом за ціною 7000 грн.

Тести

1. З перелічених відповідей виберуть ту, яка найбільше відповідає сутності менеджменту:

а) діяльність, направлена на організацію матеріальних та нематеріальних потоків в організації;

б) вид професійно здійснюваної управлінської діяльності, направленої на досягнення поставлених цілей шляхом раціонального використання певних ресурсів в умовах ринкової економіки;

в) діяльність, направлена на мотивацію персоналу фірми для досягнення запланованих цілей.

2. Менеджмент як певний вид організуючої діяльності притаманний:

а) будь-яким економічним системам;

б) соціально-економічним неринковим системам;

в) ринковим соціально-економічним системам;

г) технічним та біологічним системам.

3. Маркетинг включає в себе:

а) дослідження ринку;

б) продаж і рекламу;

в)транспортування товару;

г) все вище перераховане.

4. До функцій маркетингу належать:

а) реалізація товарів і послуг;

б) планування асортименту товарів і послуг;

в) дослідження форм і систем заробітної плати;

г) комплексне дослідження ринку;

д) управління просуванням товарів і послуг;

є) складання бізнес-плану підприємства.

5. Рекламу для просування товару на ринку доцільно використовувати, коли:

а) реалізують товари промислового значення;

б) ціна одиниці товару висока;

в) реалізується продукція, яку важко відрізнити від конкурентної;

г) реалізовуються технічно нескладні товари, характеристика яких описується легко;

д) реалізується товар-новинка.

6. Вкажіть, які критерії класифікації підприємств за розмірами прийняті в Україні:

а) річний обсяг виробленої продукції у вартісному виразі;

б) річний обсяг прибутку і кількість працюючих;

в) річний обсяг валового доходу від реалізації продукції та кількість працюючих;

г) річний обсяг витрат і кількість працюючих.

7. Визначте, яку функцію виконував менеджер приватного підприємства, що надає послуги з автоперевезень, запропонувавши створити нові підрозділи: шиномонтаж та автомийку:

а) аналізу;

б) планування;

в) організації;

г) контролю.

8. Вкажіть вищий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю:

а) генеральний директор;

б) збори учасників товариства;

в) правління;

г) рада директорів.

9. Визначте, що не є недоліком партнерства:

а) імовірність виникнення суперечок між партнерами під час прийняття рішень;

б) більша досконалість управління внаслідок розподілу функцій між учасниками партнерства;

в) відповідальність кожного партнера за рішення інших;

г) припинення діяльності й необхідність перереєстрації при виході з партнерства одного з учасників.

10. Вкажіть, що є характерним тільки для корпорацій:

а) використання найманої праці;

б) розподіл прибутку серед співвласників фірми;

в) виплата дивідендів;

г) залучення до управління найманих менеджерів.

 

Тема 15. Світова економіка: сутність, тенденції та перспективи

1.Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства.

2.Форми міжнародних економічних відносин.

3.Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці

Література до теми: [1, с. 271-285; 4, с. 420-432; 6, с. 306-360; 23, с. 137-142; 24; 41, с. 558-562, 586-610; 42, с. 512-601; 43, с. 627-659; 44, с. 504-537]

Терміни і поняття.

Міжнародний поділ праці, світове господарство, світовий ринок, вивезення капіталу, міграція робочої сили, міжнародна кооперація виробництва, міжнародна спеціалізація виробництва, експортна квота, міжнародні економічні відносини, міжнародний рух капіталів, міжнародна міграція робочої сили, міжнародна економічна інтеграція.

Теми рефератів.

1. Сучасні проблеми інтеграції України у світове ринкове господарство.

2. Основні міжнародні економічні організації, їх роль та значення.

3. Глобалізація світової економіки і економічна безпека України.

Питання до теми.

1. Чим відрізняються категорії “світова економіка” і “світове господарство”?

2. Назвіть особливості міжнародного поділу праці і спеціалізації на сучасному світовому ринку.

3. Визначте поняття “відкрита економіка”. Які показники характеризують ступінь відкритості економіки?

Задачі до теми.

1. Уявіть, що Вам потрібно довести необхідність участі України в світовій торгівлі, які із наведених аргументів ви би використали?

а) Україна має значний науковий потенціал і розвинуті технології у деяких сферах;

б) 25 % світових чорноземів розташовано в Україні;

в) Україна має значний дефіцит платіжного балансу;

г) обсяги виробництва в Україні низькі.

2. У 1981 – 1985 р.р. Японія погодилась на добровільне обмеження експорту, що зменшило американський імпорт японських автомобілів приблизно на 10 %. Які це мало наслідки, на Вашу думку, для американської та японської автомобільних галузей у короткостроковому періоді? За умови, що обмеження стало помітним, як би воно вплинуло у довгостроковому періоді на:

а) розподіл ресурсів;

б) рівень цін;

в) рівень зайнятості;

г) життєвий рівень в обох країнах.

3. Припустимо, що між країнами А і Б здійснюється вільна міграція капіталу. Якщо номінальна відсоткова ставка по внутрішніх кредитах в країні А складає 12 %, а у В – 9 %, то в якому напрямку буде мігрувати капітал, якщо рівень інфляції в країні А дорівнює 6 %, а у країні В – 3 %?

 

Тести

1. Найпростішою формою організації товарного виробництва є:

а) світова економіка;

б) національний ринок;

в) світовий ринок;

г) внутрішній ринок.

2. Поняття “світова економіка” містить у собі:

а) міжнародну торгівлю;

б) міжнародний поділ праці на рівні окремих галузей, технологічних операцій;

в) свободу переміщення капіталу з однієї країни в іншу;

г) свободу міжнародної міграції робочої сили;

д) усі відповіді вірні;

3. Світові економічні відносини роблять країни світу:

а) взаємозалежними;

б) незалежними ;

в) не впливають на взаємозалежність держав.

4. Якщо експорт країни падає, то за інших рівних умов ВНП країни:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається незмінним.

5. Експортна квота - показник участі країни у міжнародному поділу праці – розраховується як:

а) відношення експорту до ВНП;

б) відношення експорту до ВВП у відсотках;

в) відношення експорту до імпорту у відсотках.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.009 с.)