Та методичні вимоги до її виконанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та методичні вимоги до її виконанняМодуль 1 (теми 1–6 навчального курсу „Економічна теорія”) завершується написанням модульної контрольної роботи №1, якапроводиться по індивідуальним завданням, що складаються із теоретичних завдань, вправ, задач і тестів. Всі варіанти індивідуальних завдань розроблені таким чином, що охоплюють провідні питання усіх тем, включених до даного модулю.

Для успішного виконання контрольної роботи треба добре опрацювати відповідні розділи підручників, конспекти лекцій, самостійно, в процесі підготовки до семінарських занять, розв’язати всі включені у даний посібник задачі, виконати запропоновані вправи, розібратися із тестовими завданнями. У разі виникнення певних труднощів, доцільно звернутися заздалегідь за консультацією до викладача, що веде семінарські заняття або до лектора.

Завдання 1передбачає визначення п’яти базових понять за темами 1-6 навчальної дисципліни. Мета завдання – контроль засвоєння студентами понятійного апарату дисципліни. За кожне повне й чітке визначення категорії студент отримує 0,4 бали. Таким чином, максимальна кількість балів за це завдання може становити максимум 1,5 бали (0,3 бал. · 5 зав. =1,5 бал.). Якщо мають місце помилки, знижується оцінка за кожне окреме завдання й відповідно загальна сума балів.

Завдання 2 –теоретичне питання тем 1-6, відповідь на яке дає змогу з’ясувати ступінь засвоєння теоретичних засад „Економічної теорії”. Максимальна оцінка за це завдання, яка виставляється в разі повного, точного і всебічного висвітлення заданого питання, – 3,5 бали.

Завдання 3, –це задача із різних тем модуля 1, розв’язання якої повинне продемонструвати опанування студентом навичок застосування теоретичних знань. Повне розв’язання задачі передбачає наявність необхідних пояснень, формул, розрахунків та аналізу економічного явища або ситуації. Максимальна оцінка за задачу – 3 бали.

Завдання 4 – складається із п’яти тестів, що відносяться до різних розділів курсу і дозволяють з’ясувати глибину розуміння економічних категорій, законів, процесів та явищ. Вірна відповідь по кожному тесту оцінюється у 0,4 бали, відповідно максимальна кількість балів, яку можна набрати за виконання даного завдання – 2 бали.

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за виконання модульної контрольної роботи №1 складає 10 балів.

У разі отримання незадовільної оцінки за модульну контрольну роботу № 1, тобто одержання за неї менше мінімальної кількості балів (менше 6 балів), роботу треба виконати повторно, але у такому разі вона оцінюється тільки у мінімум балів, передбачених за цю форму контролю поточних знань студентів. Це пов’язано із тим, що модульно-рейтингова система організації навчального процесу має на меті сумлінну систематичну самостійну роботу студентів над опануванням включених до навчального плану дисциплін і своєчасне виконання графіку навчального процесу. Студенти, що ігнорують ці вимоги і не працюють над навчальними дисциплінами систематично, не можуть добре засвоїти навчальну дисципліну і розраховувати на отримання високої підсумкової оцінки.

Нижче наводиться приклад типового завдання контрольної роботи з модулю 1:

Зразок модульної контрольної роботи І

1. Визначте поняття:економічна система, закон вартості, економічний метод, приватизація, фактор виробництва.

2. Теоретичне запитання:Власність, її сутність, місце і роль в економічній системі. Механізм реалізації власності.

3. Задача. Крива попиту на товар задана рівнянням Qd = 400 - 5P, а крива пропозиції задана рівнянням Qs = 10 + 8P:

а) визначте рівноважну ціну та кількість;

б) яка кількість товару буде продана за ціною 50 грн. за одиницю товару?

в) яка кількість буде продана за ціною 20 грн. за одиницю товару?

ТЕСТИ

1. До складу економічних ресурсів не входить:

а) капітал; б) земля; в) робочий час; г) інформація;

д) підприємницькі здібності;

е) всі відповіді правильні;

ж) всі відповіді неправильні.

2. На відміну від законів природи, економічні закони:

а) є об’єктивними і доступними для пізнання;

б) відбивають істотні, внутрішньо необхідні зв’язки;

в) діють незалежно від волі і свідомих зусиль людей;

г) можуть бути введені (скасовані) рішення уряду або парламенту;

д) діють протягом певного історичного часу.

3. Продукт праці набуває економічної форми товару в разі, якщо він:

а) є корисною річчю і здатен задовольнити будь-яку потребу людини;

б) буде спожитий будь-ким;

в) призначений для власного споживання виробника;

г) призначений для продажу будь-кому;

д) обов’язково має будь-яку матеріально-речову форму.

4. Коли Ви сплачуєте готівкою за товар, що купуєте в магазині або на базарі, гроші виконують функцію:

а) міра вартості; б) засів обігу; в) засіб платежу;

г) засіб нагромадження; д) світові гроші.

5. Вкажіть, що є альтернативною вартістю виробництва ще одного літака:

а) ціна літака;

б) кількість гелікоптерів, від яких слід відмовитися задля виробництва одного літака;

в) прибуток, який отримує виробник літака після його продажу;

г) граничні витрати останнього літака.


ІІ модуль (теми 7 – 10)

Тема 7. Основні положення макроекономіки. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ

План семінарського заняття

1.Система національних рахунків та основні макроекономічні показники.

2.Суть суспільного відтворення та його види і фактори. Ефективність суспільного виробництва.

3.Економічні цикли, їх суть, причини і фази. Теорія "довгих хвиль" в економіці.

4.Теорія сукупного попиту і сукупної пропозиції та їх макроекономічна рівновага.

5. Економічне зростання: сутність, типи і фактори. Моделі зростання.

Література до теми: [6, с. 205-244; 23, с. 120-134; 26; 33; 36; 41, с. 410-457; 43, с. 463-528, 58]

Терміни і поняття.

Система національних рахунків, валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт, національний дохід, амортизація, інвестиції, трансфертні платежі, кінцевий продукт, сукупні витрати, суспільне відтворення, економічний цикл, криза, депресія, сукупний попит, сукупна пропозиція, макроекономічна рівновага, економічне зростання, типи зростання.

Теми рефератів.

1. Суть суспільного відтворення, його закономірності і пропорції.

2. Суть та моделі економічного зростання.

3. Світова фінансова криза 2008 – 2010 рр. та її вплив на економіку України.

Питання до теми.

1. В чому полягає відмінність ВНП від ВВП?

2. Які існують види і фактори суспільного відтворення?

3. Які фактори впливають на динаміку сукупного попиту?

4. Які фактори впливають на зміну пропозиції?

5. Які існують причини циклічних коливань? Які існують види циклів?

6. Що являється джерелами і факторами економічного зростання?

Задачі до теми.

1. Розрахуйте ВВП і ЧНП за таких умов (млрд. євро): споживчі витрати (СВ) дорівнюють 160, валові інвестиції (ВІ) – 40, державні видатки (ДВ) – 60, трансферти (Т) – 20, експорт (Е) – 14, імпорт (ІМ) – 12, амортизація (А) – 38.

2. Країна А має такі макроекономічні показники (млрд. євро): зарплата (ЗП) становить 156, дохід від індивідуального бізнесу (змішаний дохід) (ЗД) – 48, валовий корпоративний прибуток (ВКП) – 96, неприбуткові податки (НП) – 37, субсидії (С) – 12.

Розрахуйте ВВП за доходами.

3. Доходи і податки населення країни Б характеризуються такими даними (млрд. євро): зарплата (ЗП) – 200, відрахування від зарплати в соціальні фонди (ВСФ) – 60, чисті відсотки (ЧВ) – 24, рента (Р) – 11, змішаний дохід (ЗД) – 17, внутрішні соціальні трансферти (СТВ) – 38, чисті соціальні трансферти зовнішні (ЧСТЗ) – 5, дивіденди (Д) – 10.

Розрахуйте особистий дохід населення країни.

4. У базовому році реальний ВВП країни Г становив 500 млрд. євро, в аналізованому році приріст реального ВВП дорівнює 5%, а дефлятор ВВП становить 120%.

Визначте номінальний ВВП в аналізованому році.

5. Обчислити темп приросту та темп зростання ВВП у 2001 р. порівняно з 2000 р., якщо обсяг виробництва у 2001 р. становив 28 млрд. гр. од., а обсяг виробництва в 2000 р. – 25 млрд. гр. од.

6.Реальний обсяг ВВП США у 1929 р. становив 710 млрд. дол., чисельність населення – 121,993 млн. осіб. У 1940 р. чисельність населення збільшилась до 139,204 млн. осіб, а реальний ВВП – до 773 млрд. дол.

Визначте:

1) темпи зростання реального ВВП за період з 1929 по 1940 р.;

2) темпи зростання чисельності населення США за цей період;

3) темпи зміни реального ВВП на душу населення.

Поясніть, чому перший показник збільшився, а третій – зменшився.

7. Побудуйте модель AD – AS і визначте графічним методом рівноважний обсяг реального ВВП і рівень цін, якщо динаміка сукупного попиту за визначений період характеризується такими даними (ВВП – у млрд. євро, рівень цін – в одиницях):

Y
P 1,4 1,0 0,7 0,5 0,3 0,28

а динаміка сукупної пропозиції визначається такими показниками:

Y
P 0,45 0,76 1,11 1,52 1,98 2,5

8.Економічна система характеризується такими показниками (млрд євро):

С = 20 + 0,7 (Y-T);

Y = 200; T = 40;

I = 35; G = 50; XN = 10.

Розрахуйте обсяг сукупного попиту, який в грошовій формі визначається сукупними витратами.

9. Споживчі витрати й інвестиції у ВВП краї­ни Д на кінець року співвідносяться як 4 : 1, державні закупівлі становлять 12 млрд євро, чистий експорт — З млрд євро. Обсяг ВВП на початок року становив 60 млрд євро. Темпи зростання ВВП дорівнюють 4 %. Визначте обсяг інвестицій на кінець року.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.013 с.)