Яка з нижче наведених ознак свідчить про відсутність конкуренції в галузі?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка з нижче наведених ознак свідчить про відсутність конкуренції в галузі?а) рівень прибутку в галузі нижчий за середній в національній економіці;

б) нездатність окремих фірм в галузі до розширення виробництва;

в) «заблокований» з боку однієї фірми «вхід» до галузі для інших фірм;

г) інший рівень зарплати в галузі порівняно з середнім в країні.

Визначте, для якої ринкової структури найбільш характерним є

виготовлення однорідної продукції всіма виробниками:

а) монополії;

б) монополістичної конкуренції;

в) олігополії;

г) досконалої конкуренції.

3. Визначте, що мають робити фірми на ринку досконалої конкуренції для збільшення виручки від своєї діяльності:

а) збільшувати обсяг виробництва продукції за незмінного рівня цін;

б) зменшувати обсяг виробництва продукції та збільшувати ціну;

в) збільшувати обсяг виробництва продукції та зменшувати ціну;

г) зменшувати ціну за сталого обсягу виробництва.

4. Монополістична конкуренція - це:

а) ринок, де багато фірм продають абсолютно однакові товари, і жодна з фірм не володіє достатньо великою долею ринку, щоб впливати на ринкову ціну товарів;

б) два або більше продавців, кожен з яких має деякий контроль над ціною, конкурують на ринку;

в) тип ринку, на якому оперує невелика кількість крупних фірм;

г) ринкова структура, за якої багато фірм конкурують, продаючи на ринку диференційований товар.

5. Визначте, якою рисою характеризується монопсонія:

а) наявність одного покупця певного товару на ринку;

б) наявність одного продавця певного товару на ринку;

в) наявність тільки одного продавця і лише одного покупця певного товару на ринку;

г) ринок товару, на якому пропонує товар тільки державна монополія.

6. Вкажіть, у якій з галузей української економіки зберігається

державна монополія:

а) чорній металургії;

б) атомній енергетиці;

в) авіатранспортній;

г) книговидавничій.

Вкажіть спільну рису ринків досконалої та монополістичної

конкуренції:

а) виробляються однорідні товари;

б) відсутній контроль над ціною;

в) на ринку діє багато продавців і покупців;

г) відсутня нецінова конкуренція.

Вкажіть, хто чи що в сучасних економічних системах заважає

створенню монополій:

а) самі виробники, подаючи судовий позов на монополіста;

б) споживачі, відмовляючись купувати товари в монополістів;

в)держава, створюючи антимонопольне законодавство й контролюючи його виконання;

г) Організація Об’єднаних Націй.

Визначте, ринок якого товару більше відповідає ознакам ринку

монополістичної конкуренції:

а) електроенергії в обласному центрі;

б) картоплі в столиці України;

в) кам’яного вугілля;

г) шоколаду в Україні.

10. Олігополія - це ринкова структура, де оперує:

а) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б)велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційований продукт;

в) невелика кількість конкуруючих фірм;

г) тільки одна крупна фірма.

ТЕМА 6. ТЕОРІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. ЦІНА ЯК РЕГУЛЯТОР РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

План семінарського заняття

1. Суть попиту, закон попиту і фактори, що його визначають.

2. Пропозиція: зміст, закон пропозиції і фактори, що на неї впливають.

3. Еластичність попиту і пропозиції.

4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги.

Література до теми: [1, с. 98-120; 3, с. 38-54; 6, с. 88-104; 27, с. 46-71; 41, с. 214-230; 42, с. 299-312; 43, с. 230-243]

 

Терміни і поняття.

Попит, пропозиція, обсяг попиту, обсяг пропозиції, рівноважна ціна, рівноважний обсяг, закон попиту, закон пропозиції, товари-субститути, товари-комплементи, ринковий дефіцит, ринковий надлишок, еластичність попиту, еластичність пропозиції.

Теми рефератів.

1. Практичне значення аналізу еластичності попиту і пропозиції в комерційній діяльності.

2. Основи теорії поведінки споживача і проблема оптимізації його вибору.

3. Об’єктивна необхідність, форми, межі та наслідки втручання держави в регулювання ринкового ціноутворення.

Питання до теми.

1. Що спільного та відмінного, на вашу думку, в поняттях “потреба” і “попит”?

2. Що таке закон попиту і закон пропозиції та яке їх практичнее значення в умовах ринку?

3. В чому різниця між зміною в попиті і зміною величини попиту?

4. Які чинники зумовлюють зміщення кривої пропозиції?

5. Як відхилення ціни від рівноважного стану впливає на рівновагу?

6. Яке значення має вивчення теорії рівноваги для розуміння функціонування економічної системи?

Задачі до теми.

1.Зобразити графічно і проаналізувати, як зміняться параметри ринкової рівноваги – рівноважна ціна і обсяг продажу, – у таких випадках:

1) доходи населення зросли, а пропозиція певного повноцінного товару не змінилася;

2) впроваджуються новітні технології, що дають змогу збільшити обсяг випуску, а попит на даний товар залишається сталим;

3) кількість споживачів даного товару зменшилася, а його пропозиція залишилася сталою;

4) ціни на сировину, що використовується для виготовлення певного товару зросли, а попит на цей товар не змінився;

5) доходи населення зросли, а витрати виробництва певного повноцінного товару знизилися;

6) зменшилися доходи населення і водночас зросли ціни на енергоносії;

7) зросла кількість споживачів даного товару і водночас зросли ціни на сировину, потрібну для виробництва цього товару;

8) доходи населення зросли в той час, як були удосконалені технології виробництва певного неповноцінного товару.

2.Крива попиту на товар задана рівнянням Qd = 400 - 5P, а крива пропозиції задана рівнянням Qs = 10 + 8P:

а) визначте рівноважну ціну та кількість;

б) яка кількість товару буде продана за ціною 50 грн. за одиницю товару?

в) яка кількість буде продана за ціною 20 грн. за одиницю товару?

3.Функція попиту на молоко має вигляд Qd = 30 – p, функція пропозиції описана рівнянням Qs = 15 + 2p, знайти:

а) рівноважний обсяг та рівноважну ціну молока;

б) побудуйте графік попиту та пропозиції;

в) яка ситуація виникне на ринку, якщо ціна встановиться на рівні 3 грн. за один літр молока ? Розв’язати задачу аналітично і графічно.

4.Попит і пропозиція сніданків в інститутській їдальні відповідно мають функції: Qd = 2400 – 100Р і Qs = 1000 + 250Р. Визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу сніданків. Профспілка і адміністрація навчального закладу вирішили знизити ціну на сніданки на 1 грн. Якими будуть наслідки цього рішення?Задачу розв’язати аналітично і графічно.

5.В наведеній нижче таблиці містяться дані про динаміку обсягів попиту (Qd) і пропозиції (Qs) шоколаду в залежності від динаміки його ринкової ціни (Р):

Р, грн. 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4
Qd, млн. шт
Qs, млн. шт

За даними таблиці:

а) побудуйте криві попиту і пропозиції;

б) обчисліть цінову еластичність попиту і пропозиції для усіх точок кривих;

в) визначте виторг продавця, побудуйте його графік, зробіть аналіз динаміки;

г) визначте рівноважну ціну шоколаду;

д) визначте, якими будуть наслідки фіксації ціни на шоколад на рівні 1,6 грн і 4 грн за 1 плитку шоколаду.

Як зміниться крива попиту на шоколад, рівноважна ціна, обсяг продажу і виторг виробника, якщо покупці внаслідок зростання доходу будуть згодні за кожної із наведених цін купувати на 20 млн. плиток шоколаду більше? Відобразіть ці зміни графічно.

6.Супермаркет окрім інших товарів щодня реалізує 300 кг апельсинів по ціні 5 грн за 1 кг. Цінова еластичність попиту на апельсини є високою, її коефіцієнт дорівнює –5. Зважаючи на це адміністрація супермаркету знизила ціну на апельсини до 4 грн за 1 кг.

Визначте, як змінився обсяг реалізації апельсинів і виторг супермаркету внаслідок зниження ціни. Чи було це рішення доцільним?

7.Розрахуйте, на скільки відсотків зросла ціна товару, якщо за ціною 10 грн. продавалося 600 одиниць, а після підвищення ціни обсяг продажу зменшився на 75 одиниць. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною становить –0,5.

8.Ціна на товар A знизилася з 200 грн до 150 грн. При цьому обсяг продажів товару B також впала з 1500 шт. до 1000 шт. У якій залежності перебувають товари А і B?

9.Дохід споживача зменшився з 2000 грн у місяць до 1500 грн, кількість товару А, що він купує, також зменшилась з 12 до 10 шт. Розрахуйте еластичність попиту за доходом та зробіть висновки.

Приклади розв’язання задач.

Приклад 1. Функція попиту має вигляд: Qd = 36 – 5Р, функція пропозиції: Qs= 17P – 8. Знайдіть рівноважну ціну й рівноважний обсяг продажів. Як зміниться попит і пропозиція, якщо ціна встановиться на рівні 4 грн.? Що відбудеться з обсягом попиту й пропозиції, якщо ціна встановиться на рівні 1 грн.?

Розв’язок

1) Рівноважну ціну знаходимо з умови ринкової рівноваги: Qd = Qs:

36 – 5Р = 17Р – 8;

36 + 8 = 17Р + 5Р;

44 = 22Р;

Р = 44/22;

Рe = 2.

Рівноважна ціна (Рe) на ринку дорівнює 2 грн.

Підставляючи значення рівноважної ціни в рівняння попиту чи в рівняння пропозиції отримуємо значення рівноважної кількості:

Qd = 36 – 5´2 = 26;

Qs = 17´2 – 8 = 26.

Рівноважний обсяг продажів (Qe) складає 26 одиниць товару.

2) Для визначення попиту і пропозиції при ціні на рівні 4 грн., підставляємо значення ціни в рівняння попиту та пропозиції:

Qd = 36 – 5´4= 16;

Qs = 17´4 – 8= 60.

Отримуємо: 60 > 16 (Qs > Qd),тобто на ринку спостерігається надлишок товарів, що дорівнює 60 – 16 = +44 одиниці товару.

3) Для визначення попиту і пропозиції при ціні на рівні 1 грн, підставляємо значення ціни в рівняння попиту та пропозиції:

Qd = 36 – 5´1 = 31;

Qs = 17´1 – 8 = 9.

Отримуємо: 31 > 9 (Qd > Qs),тобто на ринку спостерігається дефіцит товарів, що дорівнює 9 –31 = –22 одиниці товару.

Проілюструємо аналітичний розв'язок задачі за допомогою графіка:

 
 

 


Відповідь: рівноважна ціна становить 2 грн., рівноважний обсяг ─ 26 од.; внаслідок встановлення ціни на рівні 4 грн. на ринку виникне надлишок в розмірі 44 одиниць, а внаслідок встановлення ціни на рівні 1 грн. буде спостерігатися дефіцит товарів в розмірі 22 одиниць.

Приклад 2.Зобразіть графічно і проаналізуйте, як зміняться параметри ринкової рівноваги на ринку певного товару, якщо водночас відбувається зростання доходів населення і впровадження у виробництві даного товару новітніх технологій.

Розв’язання.

Зростання доходів населення, за інших рівних умов, веде до зростання попиту на споживчі товари, що графічно відображається переміщенням кривої попиту D праворуч і вгору.

Впровадження новітніх технологій є чинним збільшення ринкової пропозиції, що графічно відображається переміщенням кривої пропозиції S праворуч і донизу.

Зобразимо на графіку початкові криві попиту і пропозиції D0 і S0. Точка їх перетину Е0 визначає початкову рівновагу – рівноважну ціну Р0 і рівноважний обсяг продажу q0.

Переміщення кривих попиту і пропозиції внаслідок дії вказаних чинників і нові параметри рівноваги позначимо на графіку відповідно D1, S1, E1, P1, q1 (рис. 6.1):

 

Рис. 6. 1. Можливий варіант динаміки ринкової рівноваги

внаслідок одночасного зростання попиту і пропозиції

 

Розв’язок. Як видно з наведеного графіку, точка рівноваги переміститься праворуч (з Е0 до Е1). І таке переміщення станеться незалежно від того, наскільки зростуть попит і пропозиція, тобто незалежно від співвідношення або пропорції, у якій відбувається їхнє зростання. Тому в результаті зростання попиту і пропозиції однозначно відбувається зростання рівноважного обсягу продажу, тобто q1 > q0.

Динаміка рівноважної ціни, навпаки, залежатиме від співвідношення темпів зростання попиту і пропозиції. Вона може залишитись незмінною, як наведено на графіку, якщо попит і пропозиція змінюються в однаковій пропорції. Якщо попит зростатиме швидше, ніж пропозиція – рівноважна ціна зросте, якщо швидше зростатиме пропозиція – рівноважна ціна, порівняно з початковою, – знизиться.

 

Приклад 3. Денний попит і пропозиція дитячих спортивних костюмів на певному регіональному ринку відповідно мають функції:

Qd = 6000 – 20P;

Qs = 3000 + 40P.

Визначте рівноважну ціну і обсяг продажу костюмів.

Уряд, з метою захисту споживачів, прийняв рішення про обов’язкове зниження цін на всі товари дитячого асортименту на 20%.

Проаналізуйте, якими будуть наслідки цього рішення для наведеного регіонального ринку дитячих спортивних костюмів.

Розв'язок

1) Визначимо рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу. Виходячи з того, що ринкова рівновага передбачає рівність обсягів попиту і пропозиції за, треба дорівняти задані функції попиту і пропозиції

Qd = Qs

6000 – 20P = 3000 + 40P

Pрівн. = 50 (грн.)

Qрівн. = Qd = Qs = 6000 – 20 · 50 = 3000 + 40 · 50

Qрівн. = 5000 (костюмів)

2) Знайдемо, за якою ціню будуть продаватися костюми, якщо продавці виконають рішення держави, про зниження ціни на 20%

Р1 = Ррівн. ·(1 – 0,2) = 50 · 0,8 = 40 (грн)

3) Визначимо обсяги попиту і пропозиції за новою ціною, підставивши цю ціну у задані функції попиту і пропозиції

Qd1 = 6000 – 20 · 40 = 5200 (костюмів)

Qs1 = 3000 + 40 · 40 = 4600 (костюмів)

Як свідчать результати розрахунків, обсяг попиту за нової ціни перевищує обсяг пропозиції (Qd1 > Qs1), тобто на ринку виникає дефіцит даного товару, обсяг якого становить

Qдеф. = Qd1 – Qs1 = 5200 – 4600 = 600 (костюмів)

Висновок: Фіксація ринкової ціни на рівні, нижчому за рівноважну ціну, веде до появи дефіциту даного товару.

 

Приклад 4.Підприємство продало 80 од. товару за ціною 50 гр. од. Після підвищення ціни до рівня 75 гр. од. обсяг попиту скоротився до 60 од. Визначте коефіцієнт цінової еластичності попиту і накреслити відповідний графік.

Розв’язок

Рішення здійснюється за формулою:

Коефіцієнт еластичності попиту за ціною = , де:

∆ Q D – зміна обсягу пропиту (QD1 – QD2);

% ∆ QD – відсоток, на який змінився обсяг попиту;

∆P – зміна рівня ціни (Р1 –Р2);

% ∆P - відсоток, на який змінився рівень ціни.

 

1) ∆ QD складає 80 од. – 60од. = 20од.

Зміна у 20 од. від базового рівня 80 од. складає 25%

2) Зміна рівня ціни складає 25 гр. од., що дорівнює 50% від базового рівня ціни.

3) Числове значення коефіцієнту еластичності = 25% / 50% = 0,5.

Графік будується за чотирма відомими координатами:

Приклад 5. Ціна комплекту меблів у даному році складає 5 тис. грн., а у минулому – 4700 грн. За цей час обсяг пропозиції зріс з 170 од. до 200 од. комплектів. Визначте коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною, накреслити відповідний графік.

Розв’язок

Рішення здійснюється за формулою:

Коефіцієнт еластичності пропозиції = , де:

ΔQS – зміна обсягу пропозиції,

% ΔQS – відсоток, на який змінився обсяг пропозиції;

ΔР – зміна рівня ціни, за якою був проданий товар,

% ΔР – відсоток, на який змінився рівень ціни продажу.

1)∆ QS складає 30 од. (200 - 170).

% ΔQS - зміна обсягу пропозиції (30 од.) від базового рівня (170 од.) складає 18%.

2) Зміна рівня ціни складає 300 грн., що дорівнює 6,4%.

3) Визначимо числове значення коефіцієнту еластичності:

К ел. = = 2,3

4) Графічне зображення кривої пропозиції має такий вигляд:

 

Приклад 6. У 2007 році за доходи у 30 тис. грош. од. купувалося 1200 од. комплектів товарів, а у 2008 р. дохід зріс до 33 тис. грош. од., що призвело до відповідного зростання обсягу купівлі до рівня 1260 од комплектів. Визначте коефіцієнт еластичності попиту за доходом і накреслити графік цієї залежності.

Розв’язок

Розрахунок коефіцієнту здійснюється за формулою:

К ел. = , де:

К ел. – коефіцієнт еластичності попиту за доходом;

%ΔQD – відсоткова зміна обсягу попиту;

Y – відсоткова зміна рівня доходу.

ΔQD = 1260 од. – 1200од. = 60од.

%ΔQD – 60од. комплектів від 1200 од. комплектів складає 5%.

%ΔY- зміна доходу у 3000грош.од. від базового рівня 30тис.грош.од. складає 10%

К ел. попиту = =0,5

Крива попиту за доходом (крива Енгеля) має такий вигляд:

 

 

Тести.

1. На ринку попит – це:

а) кількість товарів та послуг, які ми бажаємо мати у своєму розпорядженні;

б) зв’язок між кількістю товару, яку споживачі здатні купити і ціною цього товару;

в) платоспроможна здатність споживачів купити товар;

г) зв’язок між кількістю товару, яку споживачі здатні купити і кількістю товару, яку продавці можуть запропонувати.

2. Крива попиту зміщується праворуч, якщо:

а) доходи споживачів зростають;

б) ціна на товар-субститут (взаємозамінний товар) збільшується;

в) ціна на комплементарний (доповнюючий) товар збільшується;

г) кількість покупців на ринку зменшується.

3. Визначте, які процеси на ринку товарів зрушуватимуть криву попиту ліворуч:

а) ціни на товари, що є замінниками для даного товару, зросли;

б) доходи споживачів зменшились;

в) ціни на доповнюючи товари зросли;

г) мода на даний товар проходить.

4. Визначте, які процеси зрушуватимуть лінію пропозиції праворуч:

а) ресурси для виробництва даного товару подорожчали;

б) виробники даного товару перейшли до більш прогресивних технологій;

в) держава застосувала до виробників нижчу ставку оподаткування;

г) держава субсидує виробника виплатами із державного бюджету.

5. Вкажіть, де термін «попит» слід замінити на словосполучення «обсяг попиту»:

а) зі зростанням доходів населення зріс попит на мобільні телефони;

б) зі зростанням ціни мобільних телефонів попит на них зменшився;

в) зі зменшенням тарифів на послуги мобільного зв’язку зріс попит на мобільні телефони;

г) із появою в пресі результатів досліджень шкідливого впливу мобільних телефонів на здоров’я людей попит на них зменшився.

6. Якщо довільна кількість певного товару продається за незмінюваної ціни, то попит на цей товар є:

а) абсолютно еластичним;

б) абсолютно нееластичним;

в) еластичним;

г) нееластичним;

д) одиничної еластичності.

7. Якщо держава встановить на певний товар ціну, нижчу від ціни ринкової рівноваги, то на ринку даного товару виникає:

а) надлишок товару;

б) дефіцит товару;

в) збільшення пропозиції даного товару;

г) збільшення попиту на цей товар;

д) зростання ціни.

8. Характеристики еластичної пропозиції не стосується наступне твердження:

а) виробники чутливо реагують на зміну ринкової ціни;

б) падіння цін веде до скорочення пропозиції;

в) підвищення цін викликає збільшення пропозиції;

г) коефіцієнт еластичності пропозиції є меншим за одиницю;

д) коефіцієнт еластичності пропозиції є більшим за одиницю.

9. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом на товари щоденного споживання є таким:

а) Ed > 0; б) Ed < 0; в) 0 < Ed < 1; г) Ed > 1; д) Ed = 1.

10. Падіння ціни на певний товар може бути результатом:

а) зростання попиту на цей товар;

б) збільшення доходів споживачів даного товару;

в) зниження цін на сировину, що використовується в даній галузі;

г) зростання цін на товари-замінники (субститути);

д) зниження цін на доповнюючи товари.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.023 с.)