ТЕМА 10. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 10. РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

Одноваріантні запитання

 

1. Монополістична конкуренція - це конкуренція фірм- монополістів різних галузей за гривню споживача.

Так Ні

2. Монополістична конкуренція поєднує значний розвиток конкуренції з незначною монопольною владою.

Так Ні

3. На ринках монополістичної конкуренції не досягається ефективне використання ресурсів.

Так Ні

4. Якщо монополія в галузі замінюється монополістичною конкуренцією, то від цього виграють продавці.

Так Ні

5. Монополістичний конкурент одночасно визначає обсяг випуску і ціну продукції.

Так Ні

6. Монополістичний конкурент визначає обсяг випуску за правилом Р = МС.

Так Ні

7. Галузі з монополістичною конкуренцією характеризуються великою кількістю фірм, кожна з яких виробляє відносно невеликий обсяг продукції.

Так Ні

8. У роздрібній торгівлі ліками кожна аптека має невелику ринкову владу, але у довгостроковому періоді неспроможна отримувати економічний прибуток від своєї діяльності.

Так Ні

9. На відміну від конкурентної фірми, монополістичний конкурент може чинити вплив не тільки на пропозицію, але й на попит на свою продукцію.

Так Ні

10. Якщо досконала конкуренція витісняється монополістичною, те це погіршує стан споживача.

Так Ні

11. За монополістичної конкуренції фірма може дістати економічний прибуток тільки в короткостроковому періоді.

Так Ні

12. Більшість галузей монополістичної конкуренції не отримує високих прибутків, а вищі ціни на їхню продукцію є одним з наслідків незадіяних надлишкових виробничих потужностей.

Так Ні

13. Фірми за умов монополістичної конкуренції віддають перевагу неціновій конкуренції над ціновою.

Так Ні

14. Диференціація продукції дозволяє монополістичним конкурентам набути обмеженого контролю над цінами на свою продукцію і є джерелом підвищення прибутковості фірм.

Так Ні

15. Диференціація продукції на монополістично конкурентних ринках зміцнює ринкову владу фірми і водночас створює умови для її підриву.

Так Ні

16. Формою диференціації продукції не можуть бути функціональні особливості товару.

Так Ні

17. Реклама пристосовує продукт до смаків і попиту споживачів.

Так Ні

18. Якщо реклама кожної з фірм монополістично конкурентної галузі нейтралізує вплив реклами конкурентів, попит на продукцію окремої фірми не зміниться, а середні сукупні витрати зростуть.

Так Ні

20. Довгострокова рівновага монополістичного конкурента встановлюється на рівні Р = АС, отже, монополістична конкуренція забезпечує виробничу ефективність так само, як і досконала конкуренція.

Так Ні

21. У довгостроковому періоді на ринках з монополістичною конкуренцією встановлюються монопольні ціни, але фірми не отримують монопольних прибутків.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1.Основна характеристика монополістичної конкуренції полягає у тому, що:

а) фірми не можуть вільно входити в галузь і виходити з неї;

б) на ринку діє незначна кількість фірм;

в) фірми випускають диференційовану продукцію;

г) фірми не мають ніякого контролю над цінами.

 

2.Для ринку монополістичної конкуренції не є характерним:

а) обмежений контроль над цінами;

б) відносно великі витрати на виробництво і реалізацію продукції;

в) неможливість впливу на еластичність попиту з боку виробника;

г) використання засобів нецінової конкуренції.

 

3.Монополістичній конкуренції властиві наступні ознаки:

а) виробництво диференційованого продукту, наявність в галузі великих фірм, що реагують на дії конкурентів;

б) наявність в галузі невеликої кількості фірм і значні бар'єри для входження нових фірм в галузь;

в) абсолютна еластичність кривої попиту внаслідок виробництва диференційованого продукту;

г) виробництво диференційованого продукту і низькі бар'єри для входження нових фірм в галузь;

д) всі відповіді неправильні.

 

4.Яке з перелічених тверджень не є ознакою монополістичної конкуренції?

а) фірма змушена враховувати реакцію свого конкурента;

б) товар кожного продавця є недосконалим замінником товарів інших фірм;

в) ринок складається з відносно великої кількості продавців, кожен з яких володіє невеликою часткою ринку;

г) ринок не має бар'єрів для входу та виходу.

 

5.Прихильники точки зору, яка полягає в тому, що монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна споживачам, стверджують, що:

а) диференціація продукту сприяє кращій реалізації різноманітних смаків споживачів;

б) в умовах монополістичної конкуренції фірми виробляють ефективний, з точки зору ринку, обсяг продукції;

в) монополістична конкуренція призводить до цінової війни між фірмами;

г) в умовах монополістичної конкуренції досягається ефективне, з погляду суспільства, використання ресурсів;

д) всі відповіді правильні.

 

6. У галузі, що випускає велосипеди і мотоцикли, спостерігається монополістична конкуренція. У такому випадку стан у цій галузі можна охарактеризувати за допомогою кривої виробничих можливостей крапкою:

 
 

 


мотоцикли

 

а) А;

б) С;

в) В;

г) або А, або В.

 

7.Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

а) як правило, низька;

б) більша за одиницю;

в) дорівнює одиниці;

г) може бути якою завгодно.

 

8.Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають спільні ознаки:

а) випускаються диференційовані товари;

б) на ринку оперує багато покупців і продавців;

в) кожна фірма зіштовхується з горизонтальною кривою попиту на свій продукт;

г) випускаються однорідні товари;

д) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

 

9.Спільним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції є:

а) виробництво однорідної продукції;

б) нецінова конкуренція;

в) відсутність бар'єрів для вступу в галузь нових конкурентів;

г) нижча еластичність попиту на продукцію фірми, ніж за умов чистої монополії.

 

10.Фірми на ринку монополістичної конкуренції мають обмежений контроль над цінами через:

а) наявність значної кількості фірм-конкурентів;

б) відносно вільний вступ фірм в галузь і вихід з неї;

в) відносно малу ринкову частку окремої фірми;

г) всі відповіді правильні.

 

11.Модель монополістичної конкуренції характеризується тим, що:

а) крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою граничного виторгу;

б) граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;

в) крива попиту на продукцію фірми є спадною;

г) крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.

 

12.На відміну від конкурентної фірми, монополістичний конкурент:

а) визначає оптимальний обсяг випуску за правилом MR = МС;

б) визначає комбінацію обсягу випуску та ціни, що забезпечує максимізацію економічного прибутку;

в) у довгостроковому періоді отримує лише нормальний прибуток;

г) у короткостроковому періоді призупинить виробництво, якщо TR < VC.

 

13.Монополістичний конкурент максимізує прибуток або мінімізує збитки, виробляючи обсяг продукції, для якого:

а) граничний виторг дорівнює ціні;

б) граничний виторг дорівнює граничним витратам;

в) граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам;

г) граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам.

14.Монополістична конкуренція виникає на ринках товарів, де попит на продукцію фірми:

а) більш еластичний, ніж за умов монополії;

б) менш еластичний, ніж за умов досконалої конкуренції;

в) абсолютно еластичний;

г) правильні відповіді (а) і (б).

 

15.Еластичність попиту на продукцію монополістичного конкурента залежить від:

а) кількість конкуруючих фірм в галузі;

б) результативності рекламної діяльності;

в) ступеня диференціації продукції;

г) всі відповіді правильні.

 

16.Ринкова влада монополістичного конкурента буде тим більшою:

а) чим більш еластичним є попит на продукцію фірми;

б) чим менш еластичним є попит на продукцію фірми;

в) ринкова влада не пов'язана з еластичністю попиту;

г) чим більш еластичним є пропозиція.

 

17.Граничний доход не нижчий ринкової ціни у:

а) монополістичних конкурентів;

б) монополістів;

в) учасників картелю;

г) олігополістів, що не беруть участь у картелі;

д) досконалих конкурентів.

 

18.У короткостроковому періоді монополістичний конкурент може:

а) максимізувати прибуток;

б) мінімізувати збитки шляхом виробництва;

в) мінімізувати збитки шляхом закриття;

г) всі відповіді правильні.

 

19.У короткостроковому періоді поведінка фірм за умов мо­нополістичної конкуренції не відрізняється від поведінки:

а) фірми-конкурента;

б) фірми-олігополіста;

в) фірми-монополіста;

г) фірми-монопсоніста.

 

20.Фірма працює за умов монополістичної конкуренції. Попит на продукцію фірми характеризується функцією: Р = 20 Q - 80. Якщо виручка фірми буде максимальною, то обсяг вироб­ництва складатиме:

а) 2;

б)20;

в) 40;

г) 80.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.013 с.)