ТЕМА 8. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 8. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

Одноваріантні запитання

 

1. Характерною особливістю ринку досконалої конкуренції є наявність великої кількості різноманітних товарів.

Так Ні

2. На досконало конкурентному ринку окремий продавець не може вплинути на ринкову ціну, як би він не намагався змінити випуск продукції чи знизити ціну на власну продукцію.

Так Ні

3. Крива попиту для конкурентної фірми має від'ємний нахил.

Так Ні

4. Для конкурентної фірми граничний виторг завжди дорівнює ціні.

Так Ні

5. Якщо у короткостроковому періоді за всіх рівнів виробництва сукупні витрати конкурентної фірми перевищують її сукупний виторг, фірмі доцільно призупинити випуск продукції.

Так Ні

6. У короткостроковому періоді виробничий надлишок фірми завжди перевищує суму її економічного прибутку.

Так Ні

7. Конкурентна фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо її граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару.

Так Ні

8. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції за умови, що її граничний прибуток дорівнює нулю.

Так Ні

9. Фірма тимчасово призупинить виробництво, якщо її сукупний виторг менший за змінні витрати.

Так Ні

10. Точками критичного обсягу випуску є точки беззбитковості і точка закриття.

Так Ні


11. Якщо ринкова ціна встановлюється на рівні мінімуму середніх змінних витрат конкурентної фірми, їй абсолютно байдуже -працювати далі чи призупинити виробництво.

Так Ні

12. Метою фірми є максимізація економічного прибутку на одиницю продукції.

Так Ні

13. Функціонування конкурентного ринку є вигідним для продавців. Вимога вимірюється виробничим надлишком.

Так Ні

14. Короткострокова крива ринкової пропозиції не буде отримана шляхом додавання обсягів пропозицій всіх фірм за кожної мо­жливої ціни, оскільки кількість фірм в галузі змінюється.

Так Ні

15. Рівність P = LMC є умовою оптимізації обсягу виробництва конкурентної фірми у довгостроковому періоді.

Так Ні

16. Якщо фірми галузі отримують лише нормальний прибуток, і жодна не має стимулу залишити ринок, так само як і нові фірми не мають стимулу до входження в галузь, то це і є довгострокова конкурентна рівновага.

Так Ні

17. У довгостроковій перспективі конкурентні фірми не отримують економічний прибуток.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Вивчення ринку досконалої конкуренції є важливим тому, що:

а) більшість реальних ринків - це ринки досконалої конкуренції;

б) всі ринки в країнах з розвиненою ринковою економікою є ринками досконалої конкуренції;

в) ринок досконалої конкуренції - це модель ефективного розподілу обмежених ресурсів;


г) виявляє межі державного втручання в економіку.

 

2. Поняття досконалої конкуренції припускає, що:

а) значна кількість фірм, що функціонує в галузі, випускає стандартні товари;

б) є багато покупців, які купують цей товар за поточною ціною;

в) всі продавці та покупці мають повну інформацію про ринок;

г) має місце вільний вхід в цей ринок і вихід з нього;

д) всі відповіді правильні.

 

3. Який з наступних ринків більше всього відповідає умовам досконалої конкуренції?

а) взуття;

б) побутової техніки;

в) меблів;

г) сільськогосподарської продукції;

д) автомобілів.

 

4. Яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються?

а) фірма перебуває в рівновазі, коли її гранична виручка дорівнює граничним витратам;

б) крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат у точці, що відповідає мінімальному значенню ATC;

в) крива попиту на продукт фірми має від'ємний нахил;

г) криві середніх і граничних витрат мають U-подібну форму;

д) крива попиту на продукт фірми - горизонтальна лінія.

 

5. Яке з перелічених тверджень є невірним?

а) на ринку досконалої конкуренції пропозиція кожного про­давця складає невелику частку ринку;

б) в умовах досконалої конкуренції вхід на ринок та вихід з нього вільні;

в) крива галузевої пропозиції в умовах досконалої конкуренції є сумою кривих пропозиції фірм;

г) попит на продукцію конкурентної фірми є абсолютно нееластичним.

6. Конкурентна фірма збільшуватиме виробництво продукції, щоб максимізувати прибуток, за умови:

а) MC > MR;

б) MC = MR;

в) MR > MC;

г) MR = AFC.

 

7. У короткостроковому періоді конкурентна фірма, яка максимізує прибуток або мінімізує збиток, не продовжуватиме виробництво, якщо:

а) ціна продукту нижча від мінімальних середніх витрат;

б) середні постійні витрати перевищують ціну продукту;

в) ціна продукту нижча мінімуму середніх змінних витрат;

г) ціна продукту нижча граничних витрат;

д) загальний доход не відшкодовує загальних витрат фірми.

 

8. Конкурентній фірмі у короткостроковому періоді потрібно виробляти продукцію, якщо:

а) вона отримує економічний прибуток;

б) вона отримує тільки нормальний прибуток;

в) вона отримує збитки, які не перевищують величини постійних витрат;

г) всі відповіді правильні.

 

9. Приймаючи рішення щодо оптимального обсягу виробництва, конкурентна фірма, як і будь-яка інша, повинна виробляти таку кількість продукції, за якої:

а) середні сукупні витрати мінімальні;

б) середній виторг дорівнює середнім сукупним витратам;

в) граничний виторг дорівнює граничним витратам;

г) сукупний виторг є максимальним.

 

10. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо:

а) її граничний виторг дорівнює ціні;

б) її граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам;

в) її граничний прибуток дорівнює нулю;

г) її граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам.

 

11. Конкурентна фірма максимізуватиме прибуток або мінімізуватиме збитки, виробляючи обсяг продукції, за якого:

а) ціна дорівнює середнім сукупним витратам;

б) ціна дорівнює граничним витратам;

в) граничний виторг дорівнює середнім змінним витратам;

г) граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам.

 

12. Граничний виторг конкурентної фірми перевищує її граничні витрати. Фірма зможе збільшити економічний прибуток, якщо:

а) підвищить ціну на свою продукцію;

б) скоротить обсяг виробництва;

в) збільшить обсяг виробництва;

г) знизить ціну на свою продукцію.

 

13. Конкурентна фірма досягає точки беззбитковості, якщо:

а) ціна дорівнює мінімуму її середніх сукупних витрат;

б) сукупні витрати дорівнюють сукупному виторгу;

в) граничний виторг дорівнює граничним витратам;

г) правильні відповіді (а) і (б).

 

14. Якщо ціна продукту недостатня, щоб покрити середні витрати на його виробництво, то фірма повинна:

а) зупинити виробництво якнайшвидше;

б) продовжувати виробництво товарів на рівні, де P = MC, якщо P > AVC;

в) вибрати нову технологію;

г) скоротити непрямі витрати;

д) продовжувати виробництво доти, поки ціна покриває всі постійні витрати.

 

15. Конкурентна фірма максимізує прибуток при такому обсязі виробництва, коли:

а) відстань (по вертикалі) між кривими загальної виручки і загальних витрат найбільша;

б) гранична виручка дорівнює граничним витратам;

в) ціна продукту дорівнює граничним витратам;

г) всі відповіді правильні.

 

16. Конкурентна фірма може мінімізувати збитки у короткостроковому періоді:

а) шляхом закриття, якщо ціна менша за середні змінні витрати;

б) виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищує середні сукупні витрати;

в) виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищує середні змінні витрати;

г) правильні відповіді (а) і (в).

 

17. Конкурентній фірмі, яка одержує нульовий економічний прибуток, треба:

а) підвищити ціну на свою продукцію;

б) збільшити виробництво і намагатися отримати більший економічний прибуток;

в) залишити галузь і знайти більш прибуткове застосування ресурсам фірми;

г) діяти, як і раніше.

 

18. Конкурентна фірма, для якої P = min ATC:

а) отримує збитки, оскільки функціонує у точці закриття;

б) отримує нормальний прибуток, оскільки ціна перевищує AVC;

в) отримує нормальний прибуток, оскільки ціна покриває ATC;

г) отримує збитки, оскільки ціна не покриває AFC.

 

19. У короткостроковому періоді конкурентна фірма призупинить виробництво за умови, якщо:

а) ціна продукції є нижчою за мінімальні середні витрати;

б) її нормальний прибуток нижчий за середньогалузевий;

в) її сукупний виторг не покриває сукупних витрат;

г) її сукупний виторг не покриває змінних витрат.

 

20. У короткостроковому періоді конкурентна фірма призупинить виробництво, якщо:

а) її граничний виторг перевищує середні змінні витрати, але менший за середні сукупні витрати;

б) її граничний виторг менший за середні змінні витрати;

в) вона не отримує економічного прибутку;

г) її збитки менші за величину постійних витрат.

 

 

ТЕМА 9. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

 

Одноваріантні запитання

 

1. Усі види монополій створюються державою.

Так Ні

2. Монополія не досягає ні ефективності розподілу ресурсів, ні виробничої ефективності.

Так Ні

3. Спільним для ринків чистої монополії і досконалої конкуренції є те, що це ідеальні ринкові структури, які в реальній економіці практично не трапляються.

Так Ні

4. Якщо за будь-якого обсягу випуску середній виторг фірми перевищує її граничний виторг, то фірма є недосконалим конкурентом.

Так Ні

5. Якщо конкурентна фірма і монополія збільшать обсяг випуску на одну й ту ж величину, то за інших рівних умов їхній сукупний виторг зміниться однаково, і за наявності споживчого попиту може зростати нескінченно.

Так Ні

6. Монополія завжди обирає обсяг випуску в межах еластичного відрізку кривої попиту.

Так Ні

7. Оскільки монополія - єдиний виробник в галузі, для неї не існує ситуацій збитковості і закриття.

Так Ні

8. Монополіст буде збільшувати обсяг випуску і знижувати ціну, якщо MR > MC.

Так Ні

9. Монополія не має кривої пропозиції, оскільки може продавати один і той же обсяг продукції за різними цінами або різні обсяги за однією ціною залежно від ринкового попиту.

Так Ні

10. Крива попиту на продукцію фірми-монополіста є кривою ринкового попиту.

Так Ні

11. Монополіст визначає ціну, що дорівнює граничним витратам.

Так Ні

12. Монопольна фірма призначає ціну, вищу за граничні витрати на величину, прямо пропорційну еластичності попиту.

Так Ні

13. Щоб отримати максимальний прибуток монополії необхідно, щоб виконувалася така умова: обсяг виробництва продукції, для якого граничний прибуток дорівнював нулю.

Так Ні

14. Ринкова влада монополіста означає його спроможність впливати на ринкову ціну.

Так Ні

15. Чим більш еластичним є попит на продукцію монополії, тим меншою буде її ринкова влада.

Так Ні

16. Монопсоніст визначає обсяг покупок за правилом максимізації вигоди MB = ME.

Так Ні

17. Монопсонічна влада залежить від еластичності попиту.

Так Ні

18. Безповоротні суспільні втрати - це втрати надлишку споживача і виробника, пов'язані з нижчими обсягами випуску і вищими цінами в умовах монополії.

Так Ні

19. Якщо виробництво будь-якого обсягу продукції однією фірмою буде дешевшим, ніж його виробництво кількома фірмами, галузь є природною монополією.

Так Ні

20. Природні монополії потребують регулювання з боку держави.

Так Ні

21. Будь-яка цінова дискримінація незаконна.

Так Ні

22. Монополіст, який здійснює політику цінової дискримінації, може збільшити свій прибуток за рахунок захоплення споживчого надлишку.

Так Ні

23. Єдиною умовою застосування цінової дискримінації є можливість виділити групи покупців з різною еластичністю попиту.

Так Ні

24. У довгостроковому періоді монополіст виробляє обсяг, який мінімізує довгострокові середні витрати.

Так Ні

25. Чим вище в довгостроковому періоді Х-неефективність, тим сильніший монополізований ринок.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Термін "недосконалий конкурент" у ринковій економіці стосується продавця, що:

а) діє поза системою спеціалізації і цін;

б) пропонує достатній обсяг товарів, щоб впливати на ціни;

в) намагається зруйнувати існуючий стандарт споживчих переваг;

г) свідомо або несвідомо використовує неефективні засоби виробництва.

 

2. За умов недосконалої конкуренції, в тому числі чистої монополії:

а) крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою граничного виторгу;

б) граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;

в) крива сукупного виторгу є нелінійною, опуклою до гори;

г) крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.

 

3. Галузь є недосконало конкурентною, якщо:

а) у довгостроковому періоді всі фірми галузі отримують лише нормальний прибуток;

б) у довгостроковому періоді нові фірми не можуть увійти в галузь;

в) граничний виторг типової фірми галузі на всіх обсягах випуску дорівнює ціні;

г) середній виторг типової фірми галузі на всіх обсягах випуску дорівнює ціні.

 

4. Монополія - це структура ринку, коли:

а) на ньому діють багато продавців та лише один покупець;

б) на ньому діє лише один продавець та багато покупців, вхо­дженню на ринок перешкоджають високі бар'єри;

в) невелика група фірм-виробників виробляє значну частку пропозиції ринку;

г) велика кількість продавців реалізує диференційовану про­дукцію на ринку з вільним входом та виходом для нових виробників.

 

5. До утворення монополій не призводить:

а) дія ефекту масштабу;

б) наявність у фірми патентів, ліцензій, авторських прав;

в) виробництво та збут товару, який має багато близьких субститутів;

г) контроль над стратегічними ресурсами, необхідними для виробництва.

 

6. На відміну від конкурентної фірми, монополіст:

а) має однорідну продукцію;

б) максимізує прибуток при рівності граничного доходу і гра­ничних витрат;

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати його за будь-якою ціною;

г) при даній кривій ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни й обсягу випуску, що дає максимум прибутку;

д) зіштовхується з цілком еластичною кривою попиту.

 

7. Яке з наступних тверджень щодо монополії невірне?

а) середній доход відрізняється від граничного доходу;

б) граничний доход вище ціни продукту;

в) граничний доход дорівнює нулю, коли цінова еластичність попиту дорівнює - 1;

г) іраничний доход знижується при збільшенні обсягу випуску;

д) граничний доход може бути від'ємною величиною.

 

8. Крива пропозиції монополіста:

а) не існує;

б) має додатний нахил;

в) є вертикальною;

г) співпадає з кривою MC.

 

9. Суспільні втрати від монопольної влади полягають у тому, що за інших рівних умов:

а) монополіст виробляє менший обсяг продукції, ніж виробляла б конкурентна галузь;

б) монополіст встановлює вищу ціну на товар порівняно з конкурентним ринком;

в) монополія захоплює і перетворює на монопольний прибуток частину надлишку споживача;

г) всі відповіді правильні.

 

10. Перевищення ціни граничних витрат монополіста для оптимального обсягу випуску є вимірником:

а) величини виробничого надлишку фірми;

б) еластичності попиту на продукцію монополії;

в) ринкової влади монополіста;

г) величини економічного прибутку фірми.

 

11. Ринкова влада монополіста буде тим більшою:

а) чим більш еластичним є попит на продукцію монополії;

б) чим менш еластичним є попит на продукцію монополії;

в) ринкова влада не пов'язана з еластичністю попиту;

г) чим більш еластичним є його пропозиція.

 

12. Джерелами монопольної влади є:

а) патенти;

б) авторські права;

в) економія на масштабах;

г) урядові ліцензії;

д) всі відповіді правильні.

 

13. Негативний вплив монополізації виробництва полягає у тому, що: а) завищуючи ціни, монополії знижують рівень добробуту

споживачів;

б) монополії не забезпечують ефективності розподілу ресурсів;

в) монополії не забезпечують мінімізації витрат виробництва;

г) всі відповіді правильні.

 

14. Яке твердження є неправильним?

а) за умови монополії у стані рівноваги середні витрати пере­вищують монопольну ціну;

б) за умови монополії ціна буде вищою, а обсяг виробництва -меншим, ніж за досконалої конкуренції;

в) за умови монополії суспільство в цілому програє, а монополія виграє;

г) за умови монополії крива граничної виручки розташована під кривою попиту.

 

15. Монопсонія - це ринкова структура, за якої:

а) продукція однорідна, вхідні бар'єри на ринок відсутні, на ринку діють два продавця і багато покупців;

б) на ринку багато покупців і продавців, вхідні бар'єри відсутні, продукція диференційована;

в) на ринку багато продавців і лише один покупець;

г) на ринку багато покупців і лише один продавець.

 

16. Фірма-монопсоніст:

а) визначає оптимальну кількість товару за правилом максимізації вигоди MB = ME;

б) за кривою ринкової пропозиції обирає комбінацію ціни та обсягу, що максимізує його вигоду;

в) встановлює ціну, нижчу за граничні видатки і граничну вигоду товару для покупця;

г) всі відповіді правильні.

 

17. Монопсоніст, на відміну від конкурентного покупця:

а) може купувати будь-який обсяг продукції за будь-якою ціною:

б) купує товару менше і за нижчою ціною;

в) купує товару більше і за вищою ціною;

г) купує товару більше і за нижчою ціною.

 

18. Ринкова влада монопсоніста буде тим більшою:

а) чим більш еластичним є його попит;

б) чим менш еластичним є його попит;

в) ринкова влада не пов'язана з еластичністю попиту і пропозиції;

г) чим менш еластичною є ринкова пропозиція.

 

19. Природна монополія існує, коли товар виробляє фірма, яка:

а) є власником всіх ресурсів, що використовуються у виробництві даного продукту;

б) зі збільшенням обсягу випуску має економію на масштабі;

в) має виробничу функцію з постійною віддачею від масштабу;

г) обслуговує групу покупців з усталеними уподобаннями щодо продукції фірми.

 

20. Природна монополія відрізняється від простої монополії тим, що:

а) є ринковою структурою, яка забезпечує мінімізацію витрат;

б) має економію від масштабу на всіх обсягах випуску;

в) не породжує безповоротних втрат і є вигідною для суспільства;

г) всі відповіді правильні.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1099; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.041 с.)