ТЕМА 2 КОРИСНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГА. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 2 КОРИСНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГА. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІРОдноваріантні запитання

 

1. Функція корисності - це відношення між обсягом споживання і ступенем задоволення, яке отримує споживач.

Так Ні

2. Оптимальне правило покупки раціонального споживача полягає в тому, що він купує товар за найвищою ціною.

Так Ні

3. Більша кількість товарів приорітетніша, ніж менша.

Так Ні

4. Споживач завжди віддає перевагу набору, в якому більша кількість товарів.

Так Ні

5. Раціональний споживач буде купувати різні товари за однаковими цінами тільки тоді, коли корисність цих товарів також буде для нього однакова.

Так Ні

6. Припущення щодо уподобань стосуються тільки однієї особи, колективні уподобання, як правило, не співпадають.

Так Ні

7. У кардиналістській теорії козисності не враховується обмеженість грошей у покупця.

Так Ні

8. Гранична корисність - це зміна сукупної корисності, спричинена зміною споживання даного блага на одиницю.

Так Ні

9. Якщо Ви купуєте більше якогось товару, то гранична корисність кожної наступної його одиниці зростає.

Так Ні

10. Сукупна корисність пропорційна граничній корисності.

Так Ні

11. Якщо гранична корисність кожної наступної одиниці блага зменшується, то і його сукупна корисність також зменшується.

Так Ні

12. Сукупна корисність від споживання блага зростає в міру збільшення його споживання і досягає максимуму у точці повного насичення потреби.


Так Ні

13. Закон спадної граничної норми заміни благ є проявом закону спадної граничної корисності.

Так Ні

14. Крива байдужості - це крива однакової корисності.

Так Ні

15. Якщо товари є абсолютними замінниками, то крива байдужості має вигляд прямого кута.

Так Ні

16. Криві байдужості ніколи не перетинаються.

Так Ні

17. Карта байдужості- це сукупність кривих байдужості, кожна з яких представляє інший рівень корисності.

Так Ні

18. Кожна точка на кривій байдужості визначає різну комбінацію двох благ.

Так Ні

19. Криві байдужості для абсолютної більшості благ є спадними і опуклими до початку координат.

Так Ні

20. Форма і нахил кривої байдужості відображають уподобання споживача.

Так Ні

21. Кожна вища крива на карті байдужості відповідає вищому рівню корисності.

Так Ні

22. Реклама побудована в основному на використанні ефекту сноба.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Корисність - це:

а) задоволення, яке отримує людина від споживання благ;

б) кількість благ, які здатні задовольнити потреби споживача;

в) мінімальне задоволення, яке споживач може одержати від споживання певного блага;

г) максимальне задоволення, яке споживач може одержати від споживання певного блага.


 

2. Корисність блага:

а) є суб'єктивно-психологічною оцінкою задоволення від споживання благ;

б) є різною для різних споживачів;

в) є різною для одного й того ж споживача залежно від інтенсивності потреби, ступеня її насиченості, запасу благ, періоду часу;

г) всі відповіді правильні.

 

3. Кардиналістська модель поведінки споживача:

а) не потребує кількісного визначення величини корисності;

б) не потребує порівняння корисності різних благ;

в) не вимагає незалежності корисностей різних благ однієї від іншої;

г) передбачає можливість визначення кількісної величини корисності.

 

4. Ординалістський підхід до аналізу поведінки споживача на відміну від кардиналістського:

а) передбачає можливість кількісного визначення величини корисності;

б) не вимагає вимірювання величини корисності;

в) не враховує суб'єктивної оцінки споживачем корисності благ;

г) не враховує бюджетних обмежень споживача.

 

5. Сукупна корисність - це:

а) мінімальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

б) середня величина задоволення від споживання певного набору благ;

в) загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

г) додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.

 

6. Гранична корисність - це:

а) мінімальна сума задоволення від споживання певного

б) набору благ; б)середня величина задоволення від споживання певного

набору благ;

в) загальна сума задоволення від споживання певного набору благ;

г) додаткове задоволення від споживання додаткової одиниці блага.

 

7. Сукупна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) збільшується або зменшується, але є додатньою величиною;

г) збільшується повільно.

 

8. Між кривими сукупної та граничної корисності існує геометричний зв'язок:

а) крива сукупної корисності досягає максимального значення в точці, яка відповідає нульовому значенню граничної корисності;

б) кут нахилу кривої сукупної корисності показує величину граничної корисності;

в) за від'ємних значень граничної корисності крива сукупної корисності відхиляється донизу, стає спадною;

г) всі відповіді правильні.

 

9. Функція корисності для цілком взаємодоповнюючих товарів X і Y має вигляд:

а) U(X, Y) = X;

б) U(X, Y)={minX,Y};

в) U(X, Y) = X + Y;

г) U(X, Y) = Xa Y, 0 < a < 1.

 

10. Закон спадної граничної корисності означає, що:

а) відношення граничних корисностей до цін на предмети розкоші менше, ніж на товари першої необхідності;

б) корисність, що дає кожна наступна одиниця товару, знижується у міру збільшення кількості куплених товарів;

в) відношення граничних корисностей до цін однакове для всіх товарів;

г) корисність куплених товарів знижується із збільшенням доходу споживача.

 

11.Закон спадної граничної корисності (перший закон Госсепа) твердить, що:

а) відношення граничних корисностей благ до їхніх цін повинні бути рівні;

б) сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ;

в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до досягнення нульового значення в точці повного насичення потреби;

г) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується.

 

12. Закон зростаючої сукупної корисності полягає у тому, що:

а) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зростає;

б) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується;

в) з нарощуванням споживання будь-якого блага величина задоволення від кожної додаткової його одиниці зменшується;

г) з нарощуванням споживання будь-якого блага загальна сума корисності зростає.

 

13. Гранична корисність товару X дорівнює 10, а його ціна - 5. Ціна товару Y-10, а ціна товару Z-5. Якщо споживач хоче досягти максимуму корисності від споживання цих товарів, то чому повинні дорівнювати граничні корисності товарів Y і Z:

а) MUy =10, MU2 = 20;

б) MUy = 20, MU2 =10;

в) MUy = 5, MU2=IO;

r)MUy=10, MU2 = 5.

 

14. Якщо загальна корисність від споживання якогось блага збільшується, то гранична корисність цього блага:

а) залишається постійною;

б) може зменшуватися, а може збільшуватися;

в) обов'язково зростає;

г) обов'язково зменшується.

 

15. Яке припущення щодо уподобань споживача свідчить про те, що найбільш привілейований ринковий кошик споживача лежатиме на лінії бюджету, а не нижче від неї"?

а) завершеність;

б) транзитивність;

в) "більше-краще";

г) спадна гранична норма заміщення;

д) жодне з припущень цього не гарантує.

 

16. Поверхні байдужості:

а) це множина еквівалентних з точки зору споживача наборів благ;

б) відображають уподобання споживача;

в) для двопродуктових кошиків можуть бути зображені набором кривих байдужості;

г) всі відповіді правильні.

 

17. Криві байдужості - це криві:

а) однакової кількості двох благ;

б) однакового рівня корисності наборів двох благ;

в) однакового рівня доходу споживача;

г) однакових цін двох товарів.

 

18. Криві байдужості мають такі властивості:

а) вони ніколи не перетинаються;

б) для абсолютної більшості благ є спадними;

в) криві байдужості, розташовані далі від початку координат, відповідають наборам з вищим рівнем корисності;

г) всі відповіді правильні.

 

19. Карта байдужості - це:

а) сукупність кривих, кожна з яких представляє різний рівень доходу споживача;

б) сукупність кривих однакового рівня корисності, кожна з яких представляє деякий інший рівень;

в) сукупність кривих однакового рівня доходу споживача, кожна з яких представляє деякий інший рівень доходу;

г) сукупність кривих сукупної та граничної корисності.

 

20. Форма і нахил кривих байдужості залежать:

а) від ступеня замінності благ у споживанні;

б) від співвідношення цін товарів;

в) від уподобань споживача, його доходу та співвідношення цін товарів;

г) всі відповіді правильні.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 418; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.015 с.)