Кафедра економічної теорії та статистики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра економічної теорії та статистикиКафедра економічної теорії та статистики

 

 

ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

з дисципліни

«Мікроекономіка»

ВАРІАНТ № ___

 

Студента ___курсу____групи

_______________факультету

__________________________

Перевірив ________________________

 

ХДАУ - 2013


ЗМІСТ

СТР.

РОЗДІЛ 1ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ……………

РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ…………

РОЗДІЛ 3 ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ…………………………………………….

РОЗДІЛ 4 ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР…………………………………………

РОЗДІЛ 5 РИНКИ РЕСУРСІВ…………………………………………………….…..

РОЗДІЛ 6 ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ………………………….…

ЗАДАЧІ…………………………………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………

РОЗДІЛ 1

ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ

ТЕМА 4 ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ

Одноваріантні запитання

 

1. Ринковий попит показує обсяг попиту окремого споживача.

Так Ні

2. Закон попиту твердить, що коли ціна товару зростає, то попит на товар скорочується.

Так Ні

3. Зі зростанням кількості споживачів на ринку попит на товар зростає.

Так Ні

4.Збільшення обсягу попиту означає зміщення кривої попиту праворуч.


Так Ні

5. Зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на всі товари.

Так Ні

6.Зі зростанням доходів споживача крива попиту за ціною на червону ікру буде зміщуватися вправо.

Так Ні

7. Підвищення цін на комп'ютери призведе до скорочення попиту на вершкове масло.

Так Ні

8. Товари-субститути характеризуються прямою залежністю між ціною на один із них і попитом на інший.

Так Ні

9. "Маніфест Комуністичної партії" K. Маркса і Ф. Енгельса і "Злочин і покарання" Ф. M. Достоєвського - , товари-субститути.

Так Ні

10. Прибуткові податки скорочують доходи споживачів і, впливаючи як нецінова детермінанта, зміщують криву попиту ліворуч.

Так Ні

11. Нормальні товари - це товари, попит на які не змінюється зі зміною доходу споживача.

Так Ні

12. Закон пропозиції твердить, що між ціною та обсягом пропозиції існує прямий зв'язок.

Так Ні

13. Обсяг пропозиції - це конкретна кількість товару, яку продавці бажають і можуть продати на ринку протягом деякого періоду часу за кожним значенням ціни.

Так Ні

14. Зрушення кривої пропозиції праворуч означає, що виробники пропонують більшу кількість продукту за кожного рівня цін.

Так Ні

15. Якщо ціна товару зростає, то його пропозиція також зросте.

Так Ні


16. Якщо частина фірм залишає ринок, крива пропозиції зміщується ліворуч.

Так Ні

17. Непрямі податки призводять до зменшення пропозиції і зміщують криву пропозиції.

Так Ні

18. Встановлення відсоткового податку на продавців призводить до скорочення пропозиції за кожного значення ціни, крива пропозиції зміститься паралельно до попередньої.

Так Ні

19. Субсидія є "податком навпаки" і дозволяє збільшити пропозицію і знизити рівноважну ціну товару.

Так Ні

20. Часткова рівновага - це стан ринку певного товару, за якого обсяг попиту на товар збігається з обсягом його пропозиції.

Так Ні

 

21. У точці ринкової рівноваги ціна, за якою купують товар покупці, може не співпадати з ціною, яку отримують за свій товар продавці.

Так Ні

22. Якщо уряд встановлює верхню межу ціни, то за цієї ціни обсяги попиту і пропозиції даного товару завжди рівні.

Так Ні

23. Чим активніше держава втручається в ринкове ціноутворення, встановлюючи фіксовані ціни, тим вищий дефіцит товарів.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів збільшуються, то вони купують більше товарів;

в) крива попиту має позитивний нахил;

г) коли ціна товару знижується, то обсяг покупок збільшується.

 

2. Якщо ціна товару зростає, то згідно з законом попиту:

а) попит скорочується;

б) попит збільшується;

в) обсяг попиту скорочується;

г) обсяг попиту збільшується.

 

3.Точки на кривій ринкового попиту показують:

а) обсяг попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни;

б) сукупний обсяг платежів споживачів за одиницю товару;

в) видатки споживачів за кожної можливої ціни;

г) виторг продавців за кожної можливої ціни.

 

4. Згідно з графіком:

 

Зростання ціни від 6 до 10 грн. призведе до того, що кількість попиту:

а) зменшиться на одиницю;

б) зменшиться на 2 одиниці;

в) зменшиться на 4 одиниці;

г) збільшиться на 2 одиниці.

 

5.Товар вважається нормальним, якщо попит на нього:

а) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі збільшенням доходів споживачів;

в) збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

г) скорочується зі зростанням ціни товару-доповнювача.

 

6. Товар вважається нижчим, якщо попит на нього:

а) збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

б) зменшується зі збільшенням доходів споживачів;

в) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

г) зменшується зі зростанням ціни товару-доповнювача.

 

7. Товар вважається нейтральним, якщо попит на нього:

а) не змінюється зі зміною ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

г) не змінюється зі зміною доходів споживачів.

 

8. Товари-субститути - це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

 

9. Які з наведених нижче товарів є товари-субститути?

а) фотоапарат і фотоплівка;

б) олія і маргарин;

в) телевізор і телефон;

г) одяг і їжа.

 

10. Товари-комплементи - це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

 

11. Незалежними у споживанні вважаються товари, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) підвищення ціни одного не впливає на попит на інший;

г) попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.

 

12. Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на перший викликає:

а) падіння попиту на другий товар;

б) збільшення попиту на другий товар;

в) збільшення обсягу попиту на другий товар;

г) падіння обсягу попиту на другий товар.

 

13. Нехай товари А і Б є товари-замінники. Зниження ціни товару А за інших однакових умов викличе:

а) зменшення попиту на товар Б;

б) зниження ціни товару Б;

в) збільшення попиту на товар А;

г) всі відповіді правильні.

 

14. Пересування за кривою попиту товару А відбуватиметься, якщо зміняться:

а) ціни на товари-замінники;

б) доходи споживачів;

в) ціна товару А;

г) смаки споживачів.

 

15.Які з наведених далі чинників не призведуть до зміщення кривої попиту на футбольні м'ячі?

а) падіння ціни на футбольні буци;

б) збільшення чисельності хлопців віком 10 років;

в) зростання ціни на футбольні м'ячі;

г) всі наведені чинники спричиняють зміщення кривої попиту на футбольні м'ячі.

 

16. Якщо попит знижується, то крива попиту зсувається:

а) вниз і ліворуч;

б) за годинниковою стрілкою;

в) вгору і праворуч;

г) проти годинникової стрілки.

 

17. Крива попиту на пластикові кухонні стільці зміститься вгору праворуч при:

а) падінні цін на дерев'яні кухонні стільці;

б) зростанні цін на пластикові кухонні столи;

в) падінні цін на пластик;

г) збільшенні споживчих доходів за умови, що пластикові кухонні стільці - нормальний товар.

 

18. Ринковий попит не відчуває впливу:

а) прибутків споживачів;

б) цін на взаємозалежні товари;

в) цін на ресурси;

г) чисельності покупців.

 

19. Які з факторів не призведуть до зміщення кривої попиту на морозиво?

а) дуже спекотне літо;

б) падіння цін на молоко;

в) збільшення чисельності населення країни;

г) початок зими;

д) всі фактори призведуть до зміщення кривої попиту.

 

20. Ринкова пропозиція не відчуває впливу:

а) зростання цін на ресурси;

б) вдосконалення технології;

в) збільшення кількості продавців на ринку;

г) зниження податків;

д) уподобання споживачів.

 

21. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, проявляється:

а) у збільшенні пропозиції;

б) у зниженні пропозиції;

в) у збільшенні обсягу пропозиції;

г) у зниженні обсягу пропозиції.

ТЕМА 5 ТЕОРІЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ

 

Одноваріантні запитання

 

1. Еластичність попиту за ціною є величиною від'ємною.

Так Ні

2. Для всіх точок лінійної кривої попиту коефіцієнт цінової еластичності є величиною сталою.

Так Ні

3. Обсяг виторгу продавця змінюється, залежно від величини коефіцієнта цінової еластичності попиту на даний товар.

Так Ні

4. Попит на предмети розкоші є більш еластичним, ніж на товари першої необхідності.

Так Ні

5. Якщо з підвищенням ціни товару виторг від його реалізації зростає, це означає, що попит на цей товар є еластичним.

Так Ні

 

6. У сучасній Україні напередодні парламентських виборів варто очікувати збільшення еластичності попиту на долари.

Так Ні

7. Чим більше замінників має товар, тим більш еластичним є попит на нього.

Так Ні

8. Чим меншу частку свого доходу споживач витрачає на певний товар, тим більш еластичним є попит на нього.

Так Ні

9. Якщо зі зниженням ціни товару обсяг його продажу не зміниться, це означає, що попит на цей товар є абсолютно еластичним.

Так Ні

10. Якщо зі зміною ціни на 1 % обсяг попиту на товар змінюється на 5 %, це означає, що попит на цей товар є нееластичним.

Так Ні

11. Точка одиничної еластичності на лінійній кривій попиту розме­жовує два її відрізки - еластичного та нееластичного попиту.

Так Ні

12. Еластичність попиту за доходами на шуби з натурального хутра висока.

Так Ні

13. Показник перехресної еластичності визначається тільки для попиту, його визначення для пропозиції не має сенсу.

Так Ні

14. Позитивне значення коефіцієнта перехресної еластичності попиту означає, що аналізовані товари є субститутами.

Так Ні

15. Показники перехресної еластичності попиту та еластичності попиту за доходом визначають відсоткову зміну попиту на товар, спричинену впливом відповідних нецінових детермінант попиту.

Так Ні

16. Визначальним фактором цінової еластичності пропозиції є наявність у товару близьких і досконалих замінників.

Так Ні

17. З підвищенням цін на ювелірні вироби сукупний виторг фірм-виробників зростає.

Так Ні

18. У всіх точках лінійної кривої пропозиції коефіцієнт цінової еластичності є величиною сталою.

Так Ні

19. Еластичність пропозиції у довгостроковому періоді є значно вищою, ніж у короткостроковому; для еластичності попиту часовий період не має значення.

Так Ні

20. Економічний розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями визначається відносною еластичністю попиту і пропозиції.

Так Ні

 

Багатоваріантні запитання

 

1. Цінова еластичність попиту на товар вимірює чутливість обсягу попиту до зміни:

а) ціни даного товару;

б) уподобань і смаків споживачів;

в) цін інших товарів;

г) доходів споживачів.

 

2. Еластичність попиту за ціною найвища на товари:

а) хліб;

б) мило;

в) квіти;

г) каблучки з діамантами.

 

3. Цінова еластичність попиту буде вищою:

а) на товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші;

б) у тих випадках, коли товар не має близьких замінників;

в) чим більші альтернативні витрати виробництва товарів;

г) на товари, які потребують значних бюджетних витрат;

д) всі відповіді неправильні.

4. Згідно з графіком, яке з порівнянь еластичності за ціною на кривих А та В правильне?

а) при P = 20 і Q = 100 попит більш еластичний на кривій А, ніж на кривій В;

б) при P = 20 і Q = 100 попит менш еластичний на кривій А, ніж на кривій В;

в) при P = 20 і Q = 100 еластичність попиту на обох кривих однакова;

г) для порівняння показників еластичності на кривих А та В необхідно більше інформації.

 

5. Якщо одновідсоткове скорочення ціни на товар призводить до двовідсоткового зростання обсягу попиту на нього, то це попит:

а) еластичний;

б) нееластичний;

в) абсолютно еластичний;

г) абсолютно нееластичний.

 

6. Крива абсолютно нееластичного попиту представляє собою:

а) вертикальну лінію;

б) горизонтальну лінію;

в) криву лінію з від'ємним нахилом;

г) пряму лінію з від'ємним нахилом;

д) криву лінію з додатнім нахилом.

 

7. Якщо попит нееластичний:

а) зростання ціни на 2 % буде наслідком зменшення попиту менш ніж на 2 %;

б) зростання ціни на 2 % буде наслідком зменшення попиту на 2 %;

в) внаслідок зростання ціни на 2 % - зменшення попиту більш ніж на 2%;

г) внаслідок зростання ціни на 2 % - зменшення попиту менш ніж на 2%;

д) всі відповіді неправильні.

 

8. Для яких із наведених товарів треба очікувати вищого показника еластичності в короткостроковому періоді порівняно з довгостроковим?

а) бензин;

б) квитки в кіно;

в) автоматичні посудомийки;

г) молоко;

д) жоден з наведених товарів, тому що попит в довгостроковому періоді завжди більш еластичний щодо ціни.

 

9. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то за умов великого врожаю доходи фермерів:

а) зростуть, оскільки збільшиться обсяг реалізованої продукції;

б) зменшаться, оскільки відносне зниження цін буде більшим, ніж відносне збільшення обсягу продукції;

в) зростуть, оскільки відбудеться збільшення цін на продукцію, викликане підвищенням попиту;

г) залишаться незмінними.

 

10. Еластичність попиту за ціною в короткостроковому періоді в порівнянні з довгостроковим:

а) вища;

б) нижча;

в) однакова;

г) всі відповіді неправильні.

 

11. У випадку, якщо, незважаючи на зміни ціни товару, загальна виручка не зміниться, коефіцієнт цінової еластичності:

а) менше 1;

б) більше 1;

в) дорівнює 0;

г) дорівнює 1;

д) дорівнює оо.

 

12. Якщо залежність між обсягом попиту на товар та його ціною носить лінійний характер, то вздовж графіка попит є:

а) нееластичним нижче точки одиничної еластичності та еластичним вище за неї;

б) еластичним нижче точки одиничної еластичності та нееластичним вище за неї;

в) нееластичним нижче точки одиничної еластичності тільки лише для товарів вищої якості;

г) не існує залежності.

 

13. Видавництво виявило, що при вихідній ціні 12 грн. воно могло б продати 1000 екземплярів книги за тиждень, а після підвищення ціни до 16 грн. - 900 екземплярів за тиждень. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює:

а) - 0,3;

6)-0,37;

в)-0,5;

г)-0,6;

Д)-1.

 

14. Для якого з товарів попит за доходом є найбільш еластичним?

а) картопля;

б) яловичина;

в)бензин;

г) подорож за кордон.

 

15. Еластичність попиту за доходом на ювелірні вироби дорівнює 5. Підвищення доходу споживача на 5 % збільшить попит на ювелірні вироби на:

а) 1 %;

б) 5 %;

в) 10%;

г) 25 %.

 

16. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту за доходом стосується товарів першої необхідності? '

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) дорівнює 1.

 

17. Коефіцієнт еластичності попиту на товар N за доходом дорівнює 1,75. Можна стверджувати, що цей товар є:

а) нижчим товаром з еластичним попитом за доходом;

б) нормальним товаром з еластичним попитом за доходом;

в) нижчим товаром з нееластичним попитом за доходом;

г) нормальним товаром з нееластичним попитом за доходом.

 

18. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом становить 0,5 %. Це свідчить про те, що при збільшенні доходу споживачів на 10 % обсяг попиту на даний товар:

а) зменшиться на 5 %;

б) збільшиться на 5 %;

в) зменшиться на 20 %;

г) збільшиться на 20 %.

 

19. Еластичність попиту за доходом більша за одиницю для:

а) товарів першої необхідності;

б) товарів нижчої якості;

в) товарів-субститутів;

г) предметів розкоші.

 

20. Перехресна еластичність попиту - це:

а) відсоткова зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1 % ціни іншого товару;

б) відсоткова зміна обсягу попиту на товар при зміні на 1 % доходу споживачів;

в) відсоткова зміна обсягу попиту на товар при 1 %-й зміні його ціни;

г) відсоткова зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1 % обсягу попиту на інший товар.

 

ТЕМА 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

Одноваріантні запитання

 

1. Постійні витрати - витрати, які не залежать від обсягу виробленої продукції.

Так Ні

2. Чим більший обсяг виробництва фірми, тим менші її постійні витрати.

Так Ні

3. Якщо фірма нічого не виробляє, її постійні витрати дорівнюють нулю.

Так Ні

4. Змінні витрати - це витрати, які зростають при збільшенні обсягів виробництва.

Так Ні

5. Якщо для одержання ліцензії на виробництво доводиться давати хабара відповідальним чиновникам, то це збільшує змінні витрати підприємця.

Так Ні

6. Сукупні витрати - усі витрати фірми, як змінні, так і постійні.

Так Ні

7. Максимізація прибутку означає мінімізацію сукупних витрат на одиницю випуску продукції.

Так Ні

8. Граничні (маргінальні) витрати - додаткові витрати, необхідні для виробництва додаткової одиниці продукції.

Так Ні

9. Причиною зміни граничних витрат фірми є зміна граничної продуктивності змінного фактора виробництва.

Так Ні

10. Граничний продукт - це зміна обсягу випуску внаслідок нескінченно малої зміни обсягу залученого змінного виробничого ресурсу.

Так Ні

11. Для будь-якої виробничої функції характерний зростаючий граничний продукт.

Так Ні

12. Коли граничний продукт досягає максимуму, граничні витрати є мінімальними.

Так Ні

13. Якщо граничний продукт стає від'ємною величиною, то сукупний обсяг виробництва фірми знижується.

Так Ні

 

14. Середні постійні витрати - відношення постійних втрат до обсягу виробництва.

Так Ні

15. Середні змінні витрати - відношення змінних витрат до обсягу виробництва.

Так Ні

16. Якщо ціна дорівнює середнім змінним витратам, то в короткостроковому періоді фірма обов'язково повинна призупинити свою діяльність.

Так Ні

17. Криві граничних і середніх змінних витрат є дзеркальним відображенням кривих граничної і середньої продуктивності змінного фактора.

Так Ні

18. Середні сукупні та середні змінні витрати мінімізуються за умови їх рівності граничним витратам.

Так Ні

19. Зі збільшенням обсягів випуску відстань по вертикалі між кривими середніх сукупних та середніх змінних витрат зменшується.

Так Ні

20. Дія законів зростаючої та спадної віддачі обумовлює U-подібну форму кривих граничних, середніх сукупних та середніх змінних витрат.

Так Ні

21. У короткостроковому періоді не існує межі зростання обсягу випуску.

Так Ні

22. У короткостроковому періоді спостерігається скорочення граничного продукту з розрахунку на одиницю фіксованого фактора виробництва.

Так Ні

23. Якщо крива довгострокових середніх витрат галузі має таку форму, то в цій галузі повинні переважати дрібні фірми.

Так Ні

24. Рівновага конкурентної галузі в довгостроковому періоді встановлюється за умови, що відбувається вирівнювання економічного прибутку всіх фірм, зайнятих у даній галузі.

Так Ні

25. Економічні витрати включають зовнішні і внутрішні витрати.

Так Ні

 

26. Економічні витрати включають явні і неявні витрати.

Так Ні

27. Економічний прибуток відрізняється від бухгалтерського прибутку на величину неявних витрат.

Так Ні

28. Неявні витрати завжди дорівнюють нормальному прибутку.

Так Ні

29. Економічний прибуток обраховується як різниця між сукупним виторгом і явними витратами, а бухгалтерський - як різниця між сукупним виторгом і сумою явних і неявних витрат.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Постійні витрати фірми - це:

а) витрати на ресурси за цінами, діючими на момент їхнього придбання;

б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції за найсприятливіших умов виробництва;

в) витрати, які має фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється;

г) всі витрати на виробництво продукції.

 

2. Який фактор збільшує постійні витрати фірми?

а) підвищення заробітної плати робітників;

б) підвищення цін на сировину та паливо;

в) підвищення залізничних тарифів;

г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу.

 

3. Які витрати належать до змінних?

а) відсотки за банківський кредит і витрати на сировину;

б) орендна плата і вартість обладнання;

в) заробітна плата, вартість електроенергії і матеріалів, що використовуються;

г) всі витрати, необхідні для випуску продукції.

 

4. Який фактор збільшує змінні витрати фірми?

а) підвищення орендної плати;

б) підвищення відсоткової ставки на банківські кредити;

в) підвищення заробітної плати основних робітників;

г) підвищення заробітної плати іиженерно-технічних робітників.

 

5. Сукупні витрати обраховуються як:

а) VC - FC;

б) FC + VC;

в) FC + VC + MC;

г) (FC + VC) / Q.

 

6. Середні постійні витрати фірми можна визначити як:

а) різницю між ATC і AVC;

б) постійні витрати, поділені на обсяг випуску;

в) різницю між сукупними і змінними витратами, поділену на обсяг випуску;

г) всі відповіді правильні.

 

7. Графічно середні змінні витрати представляють собою відстань по вертикалі між кривими:

а) ATC і AFC;

б) AVC і AFC;

в) ATC і AVC;

г) АТС і MC.

 

8. Середні змінні витрати є мінімальними, коли вони дорівнюють:

а) постійним витратам виробництва;

б) граничним витратам виробництва;

в) середнім сукупним витратам;

г) середнім постійним витратам.

 

9. Середні сукупні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного обсягу випуску:

а) середні змінні витрати дорівнюють сукупним постійним витратам;

б) граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам;

в) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

г) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

 

10. Зв'язок між граничними і середніми сукупними витратами є таким:

а) зміна MC не впливає на динаміку ATC;

б) якщо ATC перевищують MC, то MC зростають;

в) якщо MC знижуються, то ATC можуть як зростати, так і знижуватись;

г) якщо MC менші за АТС, то АТС повинні знижуватись.

 

11. Граничні витрати - це:

а) приріст сукупних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю;

б) приріст змінних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю;

в) додаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукту;

г) всі відповіді правильні.

 

12. Гранична виручка може бути алгебраїчно записана у вигляді:

 

13. Якщо AVC скорочується у міру збільшення обсягу виробництва, то:

а) MC також повинні скорочуватися;

б) TFC також повинні скорочуватися;

в) TC також повинні скорочуватися;

г) MC повинні бути нижчі, ніж AVC.

 

14. Мінімум AVC досягається:

а) при меншому випуску, ніж мінімум ATC;

б) коли MC = ATC;

в) при меншому випуску, ніж мінімум MC;

г) коли MC знижуються.

 

15. При постійній віддачі за обсягом постійні середні сукупні витрати:

а) постійні;

б) дорівнюють тривалим граничним витратам;

в) дорівнюють нетривалим граничним витратам;

г) правильні відповіді (а) і (б);

д) правильні відповіді (а) і (в).

 

16. Неправильним щодо кривої граничних витрат на короткому етапі є таке твердження:

а) граничні витрати дорівнюють середнім витратам, коли середні витрати мають мінімальне значення;

б) коли середні витрати скорочуються, то граничні витрати виявляються меншими середніх витрат;

в) граничні витрати більші середніх витрат тоді, коли обсяг виробленої продукції перевищує оптимальний;

г) на величину граничних витрат не впливає зміна цін на фактори виробництва;

д) граничні витрати не залежать від постійних витрат.

 

17. Якщо MO AVC, то:

а) MC мають спадати з обсягом виробництва;

б) AVC мають зростати з обсягом виробництва;

в) AVC мають спадати з обсягом виробництва;

г) АТС мають зростати з обсягом виробництва;

д) ATC мають спадати з обсягом виробництва.

 

18. Яка з наступних ліній ніколи не приймає U-подібної форми?

а) AVC;

б) MC;

в)AFC;

г) AC.

 

19. Фірми зацікавлені в мінімізації витрат. Вони можуть досягти цього за наступних умов:

а) купувати фактори виробництва на конкурентних ринках;

б) дотримуватись рівності граничної норми технічного заміщення факторів і співвідношення цін на ці фактори;

в) підтримувати рівність змінних та постійних витрат;

г) підтримувати максимальний рівень виробництва.

 

20. Внаслідок дії законів спадних та зростаючих граничних витрат, графік граничних витрат:

а) має від'ємний нахил;

б) повинен бути лінійним;

в) випуклий догори;

г) має U-подібний характер.

 

21. Якщо MR > MC, то фірма:

а) має стимули до скорочення виробництва;

б) має обсяг виробництва, що максимізує прибуток фірми;

в) має стимул до збільшення обсягу виробництва;

г) повинна згортати виробництво.

 

ТЕМА 9. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

 

Одноваріантні запитання

 

1. Усі види монополій створюються державою.

Так Ні

2. Монополія не досягає ні ефективності розподілу ресурсів, ні виробничої ефективності.

Так Ні

3. Спільним для ринків чистої монополії і досконалої конкуренції є те, що це ідеальні ринкові структури, які в реальній економіці практично не трапляються.

Так Ні

4. Якщо за будь-якого обсягу випуску середній виторг фірми перевищує її граничний виторг, то фірма є недосконалим конкурентом.

Так Ні

5. Якщо конкурентна фірма і монополія збільшать обсяг випуску на одну й ту ж величину, то за інших рівних умов їхній сукупний виторг зміниться однаково, і за наявності споживчого попиту може зростати нескінченно.

Так Ні

6. Монополія завжди обирає обсяг випуску в межах еластичного відрізку кривої попиту.

Так Ні

7. Оскільки монополія - єдиний виробник в галузі, для неї не існує ситуацій збитковості і закриття.

Так Ні

8. Монополіст буде збільшувати обсяг випуску і знижувати ціну, якщо MR > MC.

Так Ні

9. Монополія не має кривої пропозиції, оскільки може продавати один і той же обсяг продукції за різними цінами або різні обсяги за однією ціною залежно від ринкового попиту.

Так Ні

10. Крива попиту на продукцію фірми-монополіста є кривою ринкового попиту.

Так Ні

11. Монополіст визначає ціну, що дорівнює граничним витратам.

Так Ні

12. Монопольна фірма призначає ціну, вищу за граничні витрати на величину, прямо пропорційну еластичності попиту.

Так Ні

13. Щоб отримати максимальний прибуток монополії необхідно, щоб виконувалася така умова: обсяг виробництва продукції, для якого граничний прибуток дорівнював нулю.

Так Ні

14. Ринкова влада монополіста означає його спроможність впливати на ринкову ціну.

Так Ні

15. Чим більш еластичним є попит на продукцію монополії, тим меншою буде її ринкова влада.

Так Ні

16. Монопсоніст визначає обсяг покупок за правилом максимізації вигоди MB = ME.

Так Ні

17. Монопсонічна влада залежить від еластичності попиту.

Так Ні

18. Безповоротні суспільні втрати - це втрати надлишку споживача і виробника, пов'язані з нижчими обсягами випуску і вищими цінами в умовах монополії.

Так Ні

19. Якщо виробництво будь-якого обсягу продукції однією фірмою буде дешевшим, ніж його виробництво кількома фірмами, галузь є природною монополією.

Так Ні

20. Природні монополії потребують регулювання з боку держави.

Так Ні

21. Будь-яка цінова дискримінація незаконна.

Так Ні

22. Монополіст, який здійснює політику цінової дискримінації, може збільшити свій прибуток за рахунок захоплення споживчого надлишку.

Так Ні

23. Єдиною умовою застосування цінової дискримінації є можливість виділити групи покупців з різною еластичністю попиту.

Так Ні

24. У довгостроковому періоді монополіст виробляє обсяг, який мінімізує довгострокові середні витрати.

Так Ні

25. Чим вище в довгостроковому періоді Х-неефективність, тим сильніший монополізований ринок.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Термін "недосконалий конкурент" у ринковій економіці стосується продавця, що:

а) діє поза системою спеціалізації і цін;

б) пропонує достатній обсяг товарів, щоб впливати на ціни;

в) намагається зруйнувати існуючий стандарт споживчих переваг;

г) свідомо або несвідомо використовує неефективні засоби виробництва.

 

2. За умов недосконалої конкуренції, в тому числі чистої монополії:

а) крива попиту на продукцію фірми співпадає з кривою граничного виторгу;

б) граничний виторг дорівнює ціні за всіх обсягів випуску;

в) крива сукупного виторгу є нелінійною, опуклою до гори;

г) крива попиту на продукцію фірми є горизонтальною прямою.

 

3. Галузь є недосконало конкурентною, якщо:

а) у довгостроковому періоді всі фірми галузі отримують лише нормальний прибуток;

б) у довгостроковому періоді нові фірми не можуть увійти в галузь;

в) граничний виторг типової фірми галузі на всіх обсягах випуску дорівнює ціні;

г) середній виторг типової фірми галузі на всіх обсягах випуску дорівнює ціні.

 

4. Монополія - це структура ринку, коли:

а) на ньому діють багато продавців та лише один покупець;

б) на ньому діє лише один продавець та багато покупців, вхо­дженню на ринок перешкоджають високі бар'єри;

в) невелика група фірм-виробників виробляє значну частку пропозиції ринку;

г) велика кількість продавців реалізує диференційовану про­дукцію на ринку з вільним входом та виходом для нових виробників.

 

5. До утворення монополій не призводить:

а) дія ефекту масштабу;

б) наявність у фірми патентів, ліцензій, авторських прав;

в) виробництво та збут товару, який має багато близьких субститутів;

г) контроль над стратегічними ресурсами, необхідними для виробництва.

 

6. На відміну від конкурентної фірми, монополіст:

а) має однорідну продукцію;

б) максимізує прибуток при рівності граничного доходу і гра­ничних витрат;

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати його за будь-якою ціною;

г) при даній кривій ринкового попиту може вибрати комбінацію ціни й обсягу випуску, що дає максимум прибутку;

д) зіштовхується з цілком еластичною кривою попиту.

 

7. Яке з наступних тверджень щодо монополії невірне?

а) середній доход відрізняється від граничного доходу;

б) граничний доход вище ціни продукту;

в) граничний доход дорівнює нулю, коли цінова еластичність попиту дорівнює - 1;

г) іраничний доход знижується при збільшенні обсягу випуску;

д) граничний доход може бути від'ємною величиною.

 

8. Крива пропозиції монополіста:

а) не існує;

б) має додатний нахил;

в) є вертикальною;

г) співпадає з кривою MC.

 

9. Суспільні втрати від монопольної влади полягають у тому, що за інших рівних умов:

а) монополіст виробляє менший обсяг продукції, ніж виробляла б конкурентна галузь;

б) монополіст встановлює вищу ціну на товар порівняно з конкурентним ринком;

в) монополія захоплює і перетворює на монопольний прибуток частину надлишку споживача;

г) всі відповіді правильні.

 

10. Перевищення ціни граничних витрат монополіста для оптимального обсягу випуску є вимірником:

а) величини виробничого надлишку фірми;

б) еластичності попиту на продукцію монополії;

в) ринкової влади монополіста;

г) величини економічного прибутку фірми.

 

11. Ринкова влада монополіста буде тим більшою:

а) чим більш еластичним є попит на продукцію монополії;

б) чим менш еластичним є попит на продукцію монополії;

в) ринкова влада не пов'язана з еластичністю попиту;

г) чим більш еластичним є його пропозиція.

 

12. Джерелами монопольної влади є:

а) патенти;

б) авторські права;

в) економія на масштабах;

г) урядові ліцензії;

д) всі відповіді правильні.

 

13. Негативний вплив монополізації виробництва полягає у тому, що: а) завищуючи ціни, монополії знижують рівень добробуту

споживачів;

б) монополії не забезпечують ефективності розподілу ресурсів;

в) монополії не забезпечують мінімізації витрат виробництва;

г) всі відповіді правильні.

 

14. Яке твердження є неправильним?

а) за умови монополії у стані рівноваги середні витрати пере­вищують монопольну ціну;

б) за умови монополії ціна буде вищою, а обсяг виробництва -меншим, ніж за досконалої конкуренції;

в) за умови монополії суспільство в цілому програє, а монополія виграє;

г) за умови монополії крива граничної виручки розташована під кривою попиту.

 

15. Монопсонія - це ринкова структура, за якої:

а) продукція однорідна, вхідні бар'єри на ринок відсутні, на ринку діють два продавця і багато покупців;

б) на ринку багато покупців і продавців, вхідні бар'єри відсутні, продукція диференційована;

в) на ринку багато продавців і лише один покупець;

г) на ринку багато покупців і лише один продавець.

 

16. Фірма-монопсоніст:

а) визначає оптимальну кількість товару за правилом максимізації вигоди MB = ME;

б) за кривою ринкової пропозиції обирає комбінацію ціни та обсягу, що максимізує його вигоду;

в) встановлює ціну, нижчу за граничні видатки і граничну вигоду товару для покупця;

г) всі відповіді правильні.

 

17. Монопсоніст, на відміну від конкурентного покупця:

а) може купувати будь-який обсяг продукції за будь-якою ціною:

б) купує товару менше і за нижчою ціною;

в) купує товару більше і за вищою ціною;

г) купує товару більше і за нижчою ціною.

 

18. Ринкова влада монопсоніста буде тим більшою:

а) чим більш еластичним є його попит;

б) чим менш еластичним є його попит;

в) ринкова влада не пов'язана з еластичністю попиту і пропозиції;

г) чим менш еластичною є ринкова пропозиція.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.182 с.)