ТЕМА 15 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДОБРОБУТ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 15 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДОБРОБУТОдноваріантні запитання

 

1.Критерій Парето надає можливість дати оцінку розподілу благ з точки зору його прийнятності для членів суспільства.

Так Ні

2.Парето-ефективними є розподіли, за яких не існує способу підвищити добробут всіх учасників.

Так Ні

3.Парето-ефективний розподіл благ не гарантує соціально справедливого розподілу.

Так Ні

4.Суспільні стани, що належать межі можливих корисностей є Парето-ефективними.

Так Ні

5.Прибутковий податок на відміну від акцизів не є перешкодою досягненню Парето-ефективного розміщення ресурсів.

Так Ні

6.Монополія не дозволяє досягти Парето-ефективного розміщення ресурсів через скорочення обсягів виробництва.

Так Ні

7.Всі умови Парето-оптимальності можуть виконуватися лише за регульованої економіки.

Так Ні

8.За умов ринкової рівноваги розподіл ресурсів є Парето- оптимальним.

Так Ні

9.Розподіл благ, за якого один індивід одержує весь наявний запас благ, а інший не має нічого, не може бути Парето- оптимальним.

Так Ні

10.При оптимальному, за Парето, розподілі благ у людей відсутні стимули до обміну.

Так Ні

11.Критерій Роулза визначає, що суспільний добробут залежить від стану найбільш забезпеченого члена суспільства.

Так Ні

12.Переміщення з однієї точки в іншу на межі можливих корисностей означає поліпшення стану одного з учасників.


Так Ні

13.У стані ринкової рівноваги відбувається одночасна оптимізація станів як продавців, так і покупців.

Так Ні

14.Модель загальної рівноваги досліджує пристосування, спрямовані на визначення рівності попиту та пропозиції одночасно на всіх ринках.

Так Ні

15.Закон Вальраса описує умови досягнення часткової рівноваги.

Так Ні

16.Загальна рівновага за Вальрасом не буде досягнута, якщо хоча б на одному з ринків обсяг попиту перевищує обсяг пропонування.

Так Ні

17.Якщо в моделі загальної рівноваги Вальраса відбудеться збільшення дефіциту на одному з ринків, це призведе до збільшення надлишку на інших ринках.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1.Вивчення рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках це:

а) аналіз загальної ринкової рівноваги;

б) аналіз часткової ринкової рівноваги;

в) аналіз ринкових структур;

г) аналіз споживаної рівноваги.

 

2.Головна перевага конкурентної ринкової системи полягає у тому, що ринок досконалої конкуренції забезпечує:

а) рівномірний розподіл доходів;

б) ефективний розподіл ресурсів економіки;

в) стабільність цін;

г) максимальний економічний прибуток виробникам.


 

3.В економіці обміну для двох споживачів А та Б:

а) MRSaxy = MRSБxy завжди;

б) MRSaxy=1/MRSБxy завжди;

в) MRSaxу = 1 / MRSБxy на кривій контрактів;

г) всі відповіді неправильні.

 

4.Головним критерієм Парето-ефективності є:

а) наявність чи відсутність конкурентних ринків;

б) наявність чи відсутність справедливого розподілу доходів;

в) наявність чи відсутність економічного прибутку;

г) наявність чи відсутність витрат ресурсів.

 

5.Якщо розподіл ресурсів Парето-ефективний:

а) жодна торгівля не може поліпшити становище осіб;

б) він перебуває на кривій контрактів;

в) обидві особи перебувають у кращому становищі, ніж при їх початкових внесках;

г) правильні відповіді (а) і (б);

д) правильні відповіді (а), (б) і (в).

 

6.Згідно з критерієм Парето-ефективності в економіці відбувається поліпшення, якщо в результаті перерозподілу:

а) доходи заможних скорочуються на меншу величину, ніж зростають доходи незаможних;

б) підвищується добробут хоча б одного суб'єкта без погіршення добробуту всіх інших;

в) встановлюється більш рівномірний розподіл доходів;

г) підвищується добробут всіх учасників.

 

7.Що з перерахованого не характеризує ефективний розподіл за Парето?

а) ефективність у споживанні;

б) ефективність у виробництві;

в) ефективність у розподілі ресурсів за напрямками вико­ристання;

г) тенденція до рівності у розподілі результатів виробництва.

 

8.Яке з явищ несумісне з досягненням економічної ефективності?

а) досконала конкуренція;

б) відсутність зовнішніх ефектів;

в) монополія;

г) монополістична конкуренція.

 

9.Межа можливості корисності:

а) може мати відрізок, на якій вона висхідна;

б) описує корисності для всіх розподілів на кривій контрактів;

в) залежить від розподілу початкових пожертв;

г) правильні відповіді (а) і (б);

д) правильні відповіді (а), (б) і (в).

 

10.Розподіли благ на межі можливих корисностей:

а) можуть не бути Парето-ефективними;

б) допускають існування крайньої нерівномірності розподілу благ;

в) відповідають розподілам, які задовольняють всіх учасників;

г) відповідають рівномірним розподілам благ між учасниками.

 

11.Якщо двоє індивідумів обмінюються товарами, то виграє кожний, бо:

а) зростає загальний обсяг продуктів;

б) зростає загальна корисність продуктів;

в) загальні витрати виробництва зменшуються;

г) зростає загальний обсяг споживання.

 

 

12.У зображеній ситуації відбувається:


 

а) перехід від ефективного до неефективного варіанта розподілу;

б) перехід від неефективного до ефективного варіанта розподілу благ при збільшенні корисності обох учасників;

в) перехід від неефективного до ефективного варіанта розподілу при втраті корисності учасника А;

г) перехід від неефективного до ефективного варіанта розподілу при втраті корисності учасника В.

 

13.Парето-оптимальний розподіл благ:

а) є економічно ефективним та соціально справедливим;

б) є лише соціально справедливим;

в) є лише економічно ефективним;

г) не є ні економічно ефективним, ні соціально справедливим.

 

14.Економіка перебуває в Парето-оптимальному стані, якщо:

а) використовуються сучасні технології;

б) ніхто не може поліпшити свого становища, не погіршуючи становища іншого;

в) граничний доход дорівнює граничним витратам;

г) досягається рівномірний розподіл доходу.

 

15.За умов недосконалої конкуренції:

а) сукупний надлишок споживачів і виробників максимізується, але за вищої ціни, ніж конкурентна;

б) гранична цінність товару для покупців перевищує граничні витрати його виробництва;

в) досягається Парето-ефективний розподіл ресурсів;

г) сукупний надлишок споживачів і виробників максимізується, але за нижчих обсягів випуску, ніж конкурентні.

 

16.Аналіз загальної рівноваги:

а) визначає одночасно всі ціни;

б) допускає можливість зворотнього зв'язку;

в) корисний при вивченні споріднених ринків;

г) може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів;

д) всі відповіді правильні.

 

17.Дослідження загальної рівноваги є аналізом:

а) рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках;

б) стану економіки, за якого одночасно забезпечується рівновага попиту та пропозиції на всіх ринках товарів і ресурсів;

в) рівноваги окремого споживача;

г) рівноваги окремої фірми.

 

18.У стані загальної рівноваги:

а) забезпечується рівновага на ринках всіх товарів і ресурсів;

б) не існує тенденції до зміни попиту чи пропозиції;

в) встановлюється рівновага всіх фірм та споживачів;

г) всі відповіді правильні.

 

19.При загальній рівновазі в умовах досконалої конкуренції:

а) для кожного споживача гранична корисність кожного спожитого блага дорівнює ціні цього блага;

б) для кожного споживача граничні корисності всіх благ, що споживаються, пропорційні граничним витратам вироб­ництва цих благ;

в) граничний продукт кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу;

г) ціна продукту дорівнює ціні ресурсу.

 

20.Рівновага вважається нестабільною, якщо:

а) еластичність попиту більша за еластичність пропозиції;

б) еластичність попиту дорівнює еластичності пропозиції;

в) еластичність попиту менша за еластичність пропозиції;

г) всі відповіді неправильні.

 

21.Ефект зворотного зв'язку:

а) відображає зміни рівноважних цін та обсягів на певному ринку як реакцію на зміни цін та обсягів на всіх взаємопов'язаних ринках;

б) відображає зміни рівноважних цін та обсягів на певному ринку як реакцію на зміни цін та обсягів на ринках товарів- субститутів;

в) відображає зміни рівноважних цін та обсягів на певному ринку як реакцію на зміни цін та обсягів на ринках товарів- комплементів;

г) відображає зміни рівноважних цін та обсягів на певному ринку як реакцію на зміни цін та обсягів на ринках ресурсів;

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 492; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.013 с.)