ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУТЕМА 4 ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ

Одноваріантні запитання

 

1. Ринковий попит показує обсяг попиту окремого споживача.

Так Ні

2. Закон попиту твердить, що коли ціна товару зростає, то попит на товар скорочується.

Так Ні

3. Зі зростанням кількості споживачів на ринку попит на товар зростає.

Так Ні

4.Збільшення обсягу попиту означає зміщення кривої попиту праворуч.

Так Ні

5. Зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на всі товари.

Так Ні

6.Зі зростанням доходів споживача крива попиту за ціною на червону ікру буде зміщуватися вправо.

Так Ні

7. Підвищення цін на комп'ютери призведе до скорочення попиту на вершкове масло.

Так Ні

8. Товари-субститути характеризуються прямою залежністю між ціною на один із них і попитом на інший.

Так Ні

9. "Маніфест Комуністичної партії" K. Маркса і Ф. Енгельса і "Злочин і покарання" Ф. M. Достоєвського - , товари-субститути.

Так Ні

10. Прибуткові податки скорочують доходи споживачів і, впливаючи як нецінова детермінанта, зміщують криву попиту ліворуч.

Так Ні

11. Нормальні товари - це товари, попит на які не змінюється зі зміною доходу споживача.

Так Ні

12. Закон пропозиції твердить, що між ціною та обсягом пропозиції існує прямий зв'язок.


Так Ні

13. Обсяг пропозиції - це конкретна кількість товару, яку продавці бажають і можуть продати на ринку протягом деякого періоду часу за кожним значенням ціни.

Так Ні

14. Зрушення кривої пропозиції праворуч означає, що виробники пропонують більшу кількість продукту за кожного рівня цін.

Так Ні

15. Якщо ціна товару зростає, то його пропозиція також зросте.

Так Ні

16. Якщо частина фірм залишає ринок, крива пропозиції зміщується ліворуч.

Так Ні

17. Непрямі податки призводять до зменшення пропозиції і зміщують криву пропозиції.

Так Ні

18. Встановлення відсоткового податку на продавців призводить до скорочення пропозиції за кожного значення ціни, крива пропозиції зміститься паралельно до попередньої.

Так Ні

19. Субсидія є "податком навпаки" і дозволяє збільшити пропозицію і знизити рівноважну ціну товару.

Так Ні

20. Часткова рівновага - це стан ринку певного товару, за якого обсяг попиту на товар збігається з обсягом його пропозиції.

Так Ні

 

21. У точці ринкової рівноваги ціна, за якою купують товар покупці, може не співпадати з ціною, яку отримують за свій товар продавці.

Так Ні

22. Якщо уряд встановлює верхню межу ціни, то за цієї ціни обсяги попиту і пропозиції даного товару завжди рівні.

Так Ні

23. Чим активніше держава втручається в ринкове ціноутворення, встановлюючи фіксовані ціни, тим вищий дефіцит товарів.


Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів збільшуються, то вони купують більше товарів;

в) крива попиту має позитивний нахил;

г) коли ціна товару знижується, то обсяг покупок збільшується.

 

2. Якщо ціна товару зростає, то згідно з законом попиту:

а) попит скорочується;

б) попит збільшується;

в) обсяг попиту скорочується;

г) обсяг попиту збільшується.

 

3.Точки на кривій ринкового попиту показують:

а) обсяг попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни;

б) сукупний обсяг платежів споживачів за одиницю товару;

в) видатки споживачів за кожної можливої ціни;

г) виторг продавців за кожної можливої ціни.

 

4. Згідно з графіком:

 

Зростання ціни від 6 до 10 грн. призведе до того, що кількість попиту:

а) зменшиться на одиницю;

б) зменшиться на 2 одиниці;

в) зменшиться на 4 одиниці;

г) збільшиться на 2 одиниці.

 

5.Товар вважається нормальним, якщо попит на нього:

а) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі збільшенням доходів споживачів;

в) збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

г) скорочується зі зростанням ціни товару-доповнювача.

 

6. Товар вважається нижчим, якщо попит на нього:

а) збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

б) зменшується зі збільшенням доходів споживачів;

в) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

г) зменшується зі зростанням ціни товару-доповнювача.

 

7. Товар вважається нейтральним, якщо попит на нього:

а) не змінюється зі зміною ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

г) не змінюється зі зміною доходів споживачів.

 

8. Товари-субститути - це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

 

9. Які з наведених нижче товарів є товари-субститути?

а) фотоапарат і фотоплівка;

б) олія і маргарин;

в) телевізор і телефон;

г) одяг і їжа.

 

10. Товари-комплементи - це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі збільшенням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

 

11. Незалежними у споживанні вважаються товари, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) підвищення ціни одного не впливає на попит на інший;

г) попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.

 

12. Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на перший викликає:

а) падіння попиту на другий товар;

б) збільшення попиту на другий товар;

в) збільшення обсягу попиту на другий товар;

г) падіння обсягу попиту на другий товар.

 

13. Нехай товари А і Б є товари-замінники. Зниження ціни товару А за інших однакових умов викличе:

а) зменшення попиту на товар Б;

б) зниження ціни товару Б;

в) збільшення попиту на товар А;

г) всі відповіді правильні.

 

14. Пересування за кривою попиту товару А відбуватиметься, якщо зміняться:

а) ціни на товари-замінники;

б) доходи споживачів;

в) ціна товару А;

г) смаки споживачів.

 

15.Які з наведених далі чинників не призведуть до зміщення кривої попиту на футбольні м'ячі?

а) падіння ціни на футбольні буци;

б) збільшення чисельності хлопців віком 10 років;

в) зростання ціни на футбольні м'ячі;

г) всі наведені чинники спричиняють зміщення кривої попиту на футбольні м'ячі.

 

16. Якщо попит знижується, то крива попиту зсувається:

а) вниз і ліворуч;

б) за годинниковою стрілкою;

в) вгору і праворуч;

г) проти годинникової стрілки.

 

17. Крива попиту на пластикові кухонні стільці зміститься вгору праворуч при:

а) падінні цін на дерев'яні кухонні стільці;

б) зростанні цін на пластикові кухонні столи;

в) падінні цін на пластик;

г) збільшенні споживчих доходів за умови, що пластикові кухонні стільці - нормальний товар.

 

18. Ринковий попит не відчуває впливу:

а) прибутків споживачів;

б) цін на взаємозалежні товари;

в) цін на ресурси;

г) чисельності покупців.

 

19. Які з факторів не призведуть до зміщення кривої попиту на морозиво?

а) дуже спекотне літо;

б) падіння цін на молоко;

в) збільшення чисельності населення країни;

г) початок зими;

д) всі фактори призведуть до зміщення кривої попиту.

 

20. Ринкова пропозиція не відчуває впливу:

а) зростання цін на ресурси;

б) вдосконалення технології;

в) збільшення кількості продавців на ринку;

г) зниження податків;

д) уподобання споживачів.

 

21. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, проявляється:

а) у збільшенні пропозиції;

б) у зниженні пропозиції;

в) у збільшенні обсягу пропозиції;

г) у зниженні обсягу пропозиції.

ТЕМА 5 ТЕОРІЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ

 

Одноваріантні запитання

 

1. Еластичність попиту за ціною є величиною від'ємною.

Так Ні

2. Для всіх точок лінійної кривої попиту коефіцієнт цінової еластичності є величиною сталою.

Так Ні

3. Обсяг виторгу продавця змінюється, залежно від величини коефіцієнта цінової еластичності попиту на даний товар.

Так Ні

4. Попит на предмети розкоші є більш еластичним, ніж на товари першої необхідності.

Так Ні

5. Якщо з підвищенням ціни товару виторг від його реалізації зростає, це означає, що попит на цей товар є еластичним.

Так Ні

 

6. У сучасній Україні напередодні парламентських виборів варто очікувати збільшення еластичності попиту на долари.

Так Ні

7. Чим більше замінників має товар, тим більш еластичним є попит на нього.

Так Ні

8. Чим меншу частку свого доходу споживач витрачає на певний товар, тим більш еластичним є попит на нього.

Так Ні

9. Якщо зі зниженням ціни товару обсяг його продажу не зміниться, це означає, що попит на цей товар є абсолютно еластичним.

Так Ні

10. Якщо зі зміною ціни на 1 % обсяг попиту на товар змінюється на 5 %, це означає, що попит на цей товар є нееластичним.

Так Ні

11. Точка одиничної еластичності на лінійній кривій попиту розме­жовує два її відрізки - еластичного та нееластичного попиту.

Так Ні

12. Еластичність попиту за доходами на шуби з натурального хутра висока.

Так Ні

13. Показник перехресної еластичності визначається тільки для попиту, його визначення для пропозиції не має сенсу.

Так Ні

14. Позитивне значення коефіцієнта перехресної еластичності попиту означає, що аналізовані товари є субститутами.

Так Ні

15. Показники перехресної еластичності попиту та еластичності попиту за доходом визначають відсоткову зміну попиту на товар, спричинену впливом відповідних нецінових детермінант попиту.

Так Ні

16. Визначальним фактором цінової еластичності пропозиції є наявність у товару близьких і досконалих замінників.

Так Ні

17. З підвищенням цін на ювелірні вироби сукупний виторг фірм-виробників зростає.

Так Ні

18. У всіх точках лінійної кривої пропозиції коефіцієнт цінової еластичності є величиною сталою.

Так Ні

19. Еластичність пропозиції у довгостроковому періоді є значно вищою, ніж у короткостроковому; для еластичності попиту часовий період не має значення.

Так Ні

20. Економічний розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями визначається відносною еластичністю попиту і пропозиції.

Так Ні

 

Багатоваріантні запитання

 

1. Цінова еластичність попиту на товар вимірює чутливість обсягу попиту до зміни:

а) ціни даного товару;

б) уподобань і смаків споживачів;

в) цін інших товарів;

г) доходів споживачів.

 

2. Еластичність попиту за ціною найвища на товари:

а) хліб;

б) мило;

в) квіти;

г) каблучки з діамантами.

 

3. Цінова еластичність попиту буде вищою:

а) на товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші;

б) у тих випадках, коли товар не має близьких замінників;

в) чим більші альтернативні витрати виробництва товарів;

г) на товари, які потребують значних бюджетних витрат;

д) всі відповіді неправильні.

4. Згідно з графіком, яке з порівнянь еластичності за ціною на кривих А та В правильне?

а) при P = 20 і Q = 100 попит більш еластичний на кривій А, ніж на кривій В;

б) при P = 20 і Q = 100 попит менш еластичний на кривій А, ніж на кривій В;

в) при P = 20 і Q = 100 еластичність попиту на обох кривих однакова;

г) для порівняння показників еластичності на кривих А та В необхідно більше інформації.

 

5. Якщо одновідсоткове скорочення ціни на товар призводить до двовідсоткового зростання обсягу попиту на нього, то це попит:

а) еластичний;

б) нееластичний;

в) абсолютно еластичний;

г) абсолютно нееластичний.

 

6. Крива абсолютно нееластичного попиту представляє собою:

а) вертикальну лінію;

б) горизонтальну лінію;

в) криву лінію з від'ємним нахилом;

г) пряму лінію з від'ємним нахилом;

д) криву лінію з додатнім нахилом.

 

7. Якщо попит нееластичний:

а) зростання ціни на 2 % буде наслідком зменшення попиту менш ніж на 2 %;

б) зростання ціни на 2 % буде наслідком зменшення попиту на 2 %;

в) внаслідок зростання ціни на 2 % - зменшення попиту більш ніж на 2%;

г) внаслідок зростання ціни на 2 % - зменшення попиту менш ніж на 2%;

д) всі відповіді неправильні.

 

8. Для яких із наведених товарів треба очікувати вищого показника еластичності в короткостроковому періоді порівняно з довгостроковим?

а) бензин;

б) квитки в кіно;

в) автоматичні посудомийки;

г) молоко;

д) жоден з наведених товарів, тому що попит в довгостроковому періоді завжди більш еластичний щодо ціни.

 

9. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то за умов великого врожаю доходи фермерів:

а) зростуть, оскільки збільшиться обсяг реалізованої продукції;

б) зменшаться, оскільки відносне зниження цін буде більшим, ніж відносне збільшення обсягу продукції;

в) зростуть, оскільки відбудеться збільшення цін на продукцію, викликане підвищенням попиту;

г) залишаться незмінними.

 

10. Еластичність попиту за ціною в короткостроковому періоді в порівнянні з довгостроковим:

а) вища;

б) нижча;

в) однакова;

г) всі відповіді неправильні.

 

11. У випадку, якщо, незважаючи на зміни ціни товару, загальна виручка не зміниться, коефіцієнт цінової еластичності:

а) менше 1;

б) більше 1;

в) дорівнює 0;

г) дорівнює 1;

д) дорівнює оо.

 

12. Якщо залежність між обсягом попиту на товар та його ціною носить лінійний характер, то вздовж графіка попит є:

а) нееластичним нижче точки одиничної еластичності та еластичним вище за неї;

б) еластичним нижче точки одиничної еластичності та нееластичним вище за неї;

в) нееластичним нижче точки одиничної еластичності тільки лише для товарів вищої якості;

г) не існує залежності.

 

13. Видавництво виявило, що при вихідній ціні 12 грн. воно могло б продати 1000 екземплярів книги за тиждень, а після підвищення ціни до 16 грн. - 900 екземплярів за тиждень. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює:

а) - 0,3;

6)-0,37;

в)-0,5;

г)-0,6;

Д)-1.

 

14. Для якого з товарів попит за доходом є найбільш еластичним?

а) картопля;

б) яловичина;

в)бензин;

г) подорож за кордон.

 

15. Еластичність попиту за доходом на ювелірні вироби дорівнює 5. Підвищення доходу споживача на 5 % збільшить попит на ювелірні вироби на:

а) 1 %;

б) 5 %;

в) 10%;

г) 25 %.

 

16. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту за доходом стосується товарів першої необхідності? '

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) дорівнює 1.

 

17. Коефіцієнт еластичності попиту на товар N за доходом дорівнює 1,75. Можна стверджувати, що цей товар є:

а) нижчим товаром з еластичним попитом за доходом;

б) нормальним товаром з еластичним попитом за доходом;

в) нижчим товаром з нееластичним попитом за доходом;

г) нормальним товаром з нееластичним попитом за доходом.

 

18. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом становить 0,5 %. Це свідчить про те, що при збільшенні доходу споживачів на 10 % обсяг попиту на даний товар:

а) зменшиться на 5 %;

б) збільшиться на 5 %;

в) зменшиться на 20 %;

г) збільшиться на 20 %.

 

19. Еластичність попиту за доходом більша за одиницю для:

а) товарів першої необхідності;

б) товарів нижчої якості;

в) товарів-субститутів;

г) предметів розкоші.

 

20. Перехресна еластичність попиту - це:

а) відсоткова зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1 % ціни іншого товару;

б) відсоткова зміна обсягу попиту на товар при зміні на 1 % доходу споживачів;

в) відсоткова зміна обсягу попиту на товар при 1 %-й зміні його ціни;

г) відсоткова зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1 % обсягу попиту на інший товар.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 475; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.042 с.)