ТЕМА 6 ТЕОРІЯ ГРАНИЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ФІРМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6 ТЕОРІЯ ГРАНИЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ФІРМИОдноваріантні запитання

 

1.Невеликі фірми завжди менш ефективні, ніж великі.

ТакНі

2. Виробничі фактори фірми включають працю, машини, будинки, сировину, електроенергію й інші товари і послуги, необхідні для виробництва товару.

Так Ні

3. Теорія факторів виробництва виходить з того, що кожен фактор має власну продуктивність і створює відповідну частку продукту, отже, і доходу його власника.

Так Ні

4. Основними організаційно-правовими формами ділових фірм є фірма, партнерство та корпорація.

Так Ні

5. Виробничий метод буде технічно ефективний, якщо для виробництва даного обсягу випуску використовується велика кількість одного ресурсу і не менша кількість іншого ресурсу, чим могло б знадобитися при іншому методі.

Так Ні

6. Граничний продукт розраховується як співвідношення сукупного продукту до обсягу виробництва.

Так Ні

7. Граничний продукт може перевищувати середній тільки тоді, коли спостерігається зростаюча економія від масштабу.

Так Ні

8. Всі економічно ефективні способи виробництва водночас є і технологічно ефективними.

Так Ні

9. Виробнича функція визначає будь-який обсяг випуску для певних комбінацій вхідних ресурсів.

Так Ні

10. Закон спадної віддачі діє виключно у короткостроковому періоді.

Так Ні

11. Закон збиткової спадної граничної продуктивності діє тільки в умовах товарного виробництва.

Так Ні

12. Виробнича функція дозволяє визначити технологічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції.

Так Ні

13. Зі зміною цін ресурсів економічно ефективний спосіб виробництва може стати неефективним.

Так Ні

 

14. Мікроекономіка розглядає всі витрати виробництва як альтернативні.

Так Ні

15. Лінія експансії показує, як змінюється обсяг виробництва, якщо змінюється обсяг певного ресурсу.

Так Ні

16. Якщо співвідношення цін ресурсів дорівнює співвідношенню їх граничних продуктивностей, фірма виробляє за такої комбінації ресурсів, яка дозволяє мінімізувати витрати,

Так Ні

17. Закон зниження граничної норми технологічної заміни є формою прояву закону спадної віддачі.

Так Ні

18. Економія на масштабі є однією з причин існування природної монополії.

Так Ні

19. Фірма мінімізує витрати, якщо вона витрачає однакову суму на кожен фактор виробництва.

Так Ні

20. Ізокванти ніколи не перетинаються.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Якщо при певному обсязі випуску AP змінного фактора досягає свого максимуму, то це означає:

а) що він дорівнює граничному продукту;

б) що значення сукупного продукту починає знижуватися;

в) що значення граничного продукту стає від'ємним;

г) що середній продукт нижчий граничного продукту.

 

2. Існуюча залежність між AP і MP продуктів вказує на те, що в точці перетину кривих цих продуктів:

а) AP досягає мінімуму;

б) AP досягає максимуму;

в) MP досягає мінімуму;

г) MP досягає максимуму.

 

3. Взаємозв'язок між усіма можливими варіантами сполучень факторів виробництва й обсягів продукції, що випускається, виражається за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей;

б) кривої загального обсягу випуску продукту;

в) виробничої функції;

г) еластичності пропозиції;

д) кривої загальних витрат.

 

4. Виробнича функція показує:

а) витрати, які забезпечують той чи інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для фірми обсяг випуску за даних цін ресурсів;

в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення заданих вхідних ресурсів;

г) мінімальну кількість продукції, яку можна одержати, використовуючи певну кількість ресурсів.

 

5. У короткостроковому періоді:

а) виробничі потужності залишаються незмінними;

б) виробники можуть збільшити обсяг випуску тільки за рахунок більш інтенсивного використання наявних виробничих потужностей;

в) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Довгостроковий період функціонування фірми - це:

а) найтриваліший цикл роботи фірми;

б) максимально можливий період функціонування фірми в даній галузі;

в) час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів;

г) часовий інтервал, протягом якого фірма може отримувати економічний прибуток.

 

7. Лінійна виробнича функція: Q = 2 L + 4 K характеризує виробництво:

а) з фіксованими пропорціями використання виробничих факторів;

б) з повним заміщенням факторів виробництва;

в) з частковим заміщенням факторів виробництва;

г) всі відповіді неправильні.

 

8. Функція виробництва для фірми ілюструє:

а) те, що треба виробляти для максимізації прибутку;

б) те, що технічно здійсненне тоді, коли виробництво фірми є ефективним;

в) те, що здійсненне за наявності найсучаснішої технології;

г) те, що фірма фактично виробляє за заданих ресурсів;

д) всі відповіді правильні.

 

9. Ізокванта - це:

а) крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень виробничих витрат;

б) крива, що характеризує обсяг продукції, який отримує фірма, використовуючи даний обсяг ресурсів;

в) крива, що характеризує різні комбінації двох ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску;

г) всі відповіді правильні.

 

10. Ізокванта ілюструє:

а) криву загального обсягу продукції;

б) виробничу функцію;

в) різні обсяги продукту, який можна виробити при заданих ресурсах;

г) криву середнього продукту.

 

11. Виробнича функція може бути описана:

а) рівняннями: Q = f (L) або Q = f (K, L);

б) кривою сукупного продукту змінного фактора;

в) ізоквантою;

г) всі відповіді правильні.

 

12. Будь-яка точка, що знаходиться на ізокванті, означає:

а) кількість виробленого продукту;

б) обсяг продукту в грошовому виразі;

в) комбінацію фізичних обсягів ресурсів, що забезпечує певний рівень виробництва;

г) суму витрат;

д) суму змінних витрат.

 

13. Що не є властивістю ізоквант?

а) ізокванти не перетинаються;

б) ізокванта стає більш нахиленою до відповідної вісі при збільшенні кількості відповідного фактора виробництва;

в) віддаленіша від початку координат ізокванта відповідає вищому рівню виробництва;

г) ізокванти повинні бути лінійними.

 

14. Зі зростанням обсягу виробництва ізокванта буде зміщуватись:

а) праворуч вниз;

б) праворуч вгору;

в) ліворуч вниз;

г) ліворуч вгору.

 

15. Ізокоста - це лінія:

а) незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу, які фірма може придбати за даного рівня витрат;

б) незмінних цін, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу за умови однакових цін факторів виробництва;

в) однакового продукту, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу, що забезпечують один і той самий рівень випуску;

г) всі відповіді неправильні.

 

16. Ізокоста ілюструє:

а) загальний обсяг продукту;

б) виробничу функцію;

в) змінні витрати;

г) рівняння однакових витрат.

 

17. Ізокосту можна описати рівнянням:

а) rK L + rL K = C;

б) rL L + rK K = Q;

 

18. Припустимо, що кількість капіталу відкладається на вер­тикальній, а кількість трудових ресурсів - на горизонтальній вісі. Якщо машино-години можна орендувати за 8 грн. за годину, а працю наймати за ціною 32 грн. за годину, то величина нахилу ізокостної лінії становить:

а)-0,25;

б) -4;

в) - 40;

г)24.

 

19. Будь-яка точка ізокости або ізокванти представляє:

а) сукупні витрати виробництва певного обсягу продукції;

б) комбінацію фізичних обсягів двох ресурсів;

в) максимальний обсяг випуску продукції;

г) обсяг випуску продукції у грошовому виразі.

 

20. Заміна одного фактора виробництва іншим відбувається:

а) при русі вздовж ізокванти та ізокости;

б) при русі лише вздовж ізокости;

в) тільки у випадку спадної продуктивності фактора виробництва;

г) при русі вздовж траєкторії розвитку фірми.

 

21. Рівновага фірми за технологією і витратами встановлюється у:

а) точці перетину ізокванти та ізокости;

б) точці дотику ізокванти та ізокости;

в) точці дотику двох найближчих ізоквант;

г) точці перетину ізокванти з вісями координат.

 

 

ТЕМА 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

Одноваріантні запитання

 

1. Постійні витрати - витрати, які не залежать від обсягу виробленої продукції.

Так Ні

2. Чим більший обсяг виробництва фірми, тим менші її постійні витрати.

Так Ні

3. Якщо фірма нічого не виробляє, її постійні витрати дорівнюють нулю.

Так Ні

4. Змінні витрати - це витрати, які зростають при збільшенні обсягів виробництва.

Так Ні

5. Якщо для одержання ліцензії на виробництво доводиться давати хабара відповідальним чиновникам, то це збільшує змінні витрати підприємця.

Так Ні

6. Сукупні витрати - усі витрати фірми, як змінні, так і постійні.

Так Ні

7. Максимізація прибутку означає мінімізацію сукупних витрат на одиницю випуску продукції.

Так Ні

8. Граничні (маргінальні) витрати - додаткові витрати, необхідні для виробництва додаткової одиниці продукції.

Так Ні

9. Причиною зміни граничних витрат фірми є зміна граничної продуктивності змінного фактора виробництва.

Так Ні

10. Граничний продукт - це зміна обсягу випуску внаслідок нескінченно малої зміни обсягу залученого змінного виробничого ресурсу.

Так Ні

11. Для будь-якої виробничої функції характерний зростаючий граничний продукт.

Так Ні

12. Коли граничний продукт досягає максимуму, граничні витрати є мінімальними.

Так Ні

13. Якщо граничний продукт стає від'ємною величиною, то сукупний обсяг виробництва фірми знижується.

Так Ні

 

14. Середні постійні витрати - відношення постійних втрат до обсягу виробництва.

Так Ні

15. Середні змінні витрати - відношення змінних витрат до обсягу виробництва.

Так Ні

16. Якщо ціна дорівнює середнім змінним витратам, то в короткостроковому періоді фірма обов'язково повинна призупинити свою діяльність.

Так Ні

17. Криві граничних і середніх змінних витрат є дзеркальним відображенням кривих граничної і середньої продуктивності змінного фактора.

Так Ні

18. Середні сукупні та середні змінні витрати мінімізуються за умови їх рівності граничним витратам.

Так Ні

19. Зі збільшенням обсягів випуску відстань по вертикалі між кривими середніх сукупних та середніх змінних витрат зменшується.

Так Ні

20. Дія законів зростаючої та спадної віддачі обумовлює U-подібну форму кривих граничних, середніх сукупних та середніх змінних витрат.

Так Ні

21. У короткостроковому періоді не існує межі зростання обсягу випуску.

Так Ні

22. У короткостроковому періоді спостерігається скорочення граничного продукту з розрахунку на одиницю фіксованого фактора виробництва.

Так Ні

23. Якщо крива довгострокових середніх витрат галузі має таку форму, то в цій галузі повинні переважати дрібні фірми.

Так Ні

24. Рівновага конкурентної галузі в довгостроковому періоді встановлюється за умови, що відбувається вирівнювання економічного прибутку всіх фірм, зайнятих у даній галузі.

Так Ні

25. Економічні витрати включають зовнішні і внутрішні витрати.

Так Ні

 

26. Економічні витрати включають явні і неявні витрати.

Так Ні

27. Економічний прибуток відрізняється від бухгалтерського прибутку на величину неявних витрат.

Так Ні

28. Неявні витрати завжди дорівнюють нормальному прибутку.

Так Ні

29. Економічний прибуток обраховується як різниця між сукупним виторгом і явними витратами, а бухгалтерський - як різниця між сукупним виторгом і сумою явних і неявних витрат.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Постійні витрати фірми - це:

а) витрати на ресурси за цінами, діючими на момент їхнього придбання;

б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції за найсприятливіших умов виробництва;

в) витрати, які має фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не виробляється;

г) всі витрати на виробництво продукції.

 

2. Який фактор збільшує постійні витрати фірми?

а) підвищення заробітної плати робітників;

б) підвищення цін на сировину та паливо;

в) підвищення залізничних тарифів;

г) підвищення заробітної плати управлінського персоналу.

 

3. Які витрати належать до змінних?

а) відсотки за банківський кредит і витрати на сировину;

б) орендна плата і вартість обладнання;

в) заробітна плата, вартість електроенергії і матеріалів, що використовуються;

г) всі витрати, необхідні для випуску продукції.

 

4. Який фактор збільшує змінні витрати фірми?

а) підвищення орендної плати;

б) підвищення відсоткової ставки на банківські кредити;

в) підвищення заробітної плати основних робітників;

г) підвищення заробітної плати іиженерно-технічних робітників.

 

5. Сукупні витрати обраховуються як:

а) VC - FC;

б) FC + VC;

в) FC + VC + MC;

г) (FC + VC) / Q.

 

6. Середні постійні витрати фірми можна визначити як:

а) різницю між ATC і AVC;

б) постійні витрати, поділені на обсяг випуску;

в) різницю між сукупними і змінними витратами, поділену на обсяг випуску;

г) всі відповіді правильні.

 

7. Графічно середні змінні витрати представляють собою відстань по вертикалі між кривими:

а) ATC і AFC;

б) AVC і AFC;

в) ATC і AVC;

г) АТС і MC.

 

8. Середні змінні витрати є мінімальними, коли вони дорівнюють:

а) постійним витратам виробництва;

б) граничним витратам виробництва;

в) середнім сукупним витратам;

г) середнім постійним витратам.

 

9. Середні сукупні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного обсягу випуску:

а) середні змінні витрати дорівнюють сукупним постійним витратам;

б) граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам;

в) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

г) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

 

10. Зв'язок між граничними і середніми сукупними витратами є таким:

а) зміна MC не впливає на динаміку ATC;

б) якщо ATC перевищують MC, то MC зростають;

в) якщо MC знижуються, то ATC можуть як зростати, так і знижуватись;

г) якщо MC менші за АТС, то АТС повинні знижуватись.

 

11. Граничні витрати - це:

а) приріст сукупних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю;

б) приріст змінних витрат в результаті приросту обсягу випуску на одиницю;

в) додаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукту;

г) всі відповіді правильні.

 

12. Гранична виручка може бути алгебраїчно записана у вигляді:

 

13. Якщо AVC скорочується у міру збільшення обсягу виробництва, то:

а) MC також повинні скорочуватися;

б) TFC також повинні скорочуватися;

в) TC також повинні скорочуватися;

г) MC повинні бути нижчі, ніж AVC.

 

14. Мінімум AVC досягається:

а) при меншому випуску, ніж мінімум ATC;

б) коли MC = ATC;

в) при меншому випуску, ніж мінімум MC;

г) коли MC знижуються.

 

15. При постійній віддачі за обсягом постійні середні сукупні витрати:

а) постійні;

б) дорівнюють тривалим граничним витратам;

в) дорівнюють нетривалим граничним витратам;

г) правильні відповіді (а) і (б);

д) правильні відповіді (а) і (в).

 

16. Неправильним щодо кривої граничних витрат на короткому етапі є таке твердження:

а) граничні витрати дорівнюють середнім витратам, коли середні витрати мають мінімальне значення;

б) коли середні витрати скорочуються, то граничні витрати виявляються меншими середніх витрат;

в) граничні витрати більші середніх витрат тоді, коли обсяг виробленої продукції перевищує оптимальний;

г) на величину граничних витрат не впливає зміна цін на фактори виробництва;

д) граничні витрати не залежать від постійних витрат.

 

17. Якщо MO AVC, то:

а) MC мають спадати з обсягом виробництва;

б) AVC мають зростати з обсягом виробництва;

в) AVC мають спадати з обсягом виробництва;

г) АТС мають зростати з обсягом виробництва;

д) ATC мають спадати з обсягом виробництва.

 

18. Яка з наступних ліній ніколи не приймає U-подібної форми?

а) AVC;

б) MC;

в)AFC;

г) AC.

 

19. Фірми зацікавлені в мінімізації витрат. Вони можуть досягти цього за наступних умов:

а) купувати фактори виробництва на конкурентних ринках;

б) дотримуватись рівності граничної норми технічного заміщення факторів і співвідношення цін на ці фактори;

в) підтримувати рівність змінних та постійних витрат;

г) підтримувати максимальний рівень виробництва.

 

20. Внаслідок дії законів спадних та зростаючих граничних витрат, графік граничних витрат:

а) має від'ємний нахил;

б) повинен бути лінійним;

в) випуклий догори;

г) має U-подібний характер.

 

21. Якщо MR > MC, то фірма:

а) має стимули до скорочення виробництва;

б) має обсяг виробництва, що максимізує прибуток фірми;

в) має стимул до збільшення обсягу виробництва;

г) повинна згортати виробництво.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.166.56 (0.026 с.)