ТЕМА 11 ОЛІГОПОЛІСТИЧНА СТРУКТУРА РИНКУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11 ОЛІГОПОЛІСТИЧНА СТРУКТУРА РИНКУОдноваріантні запитання

 

1.Олігополія не є ефективною ринковою структурою, оскільки, як і монополія, породжує безповоротні суспільні втрати.

Так Ні

2.Для олігополії є характерною наявність високих бар'єрів для вступу в галузь.

Так Ні

3.Олігополістична взаємозалежність фірм на ринку завжди призводить до того, що одна фірма стає домінуючою, зменшуючи зацікавленість інших.

Так Ні

4.Олігополістичні галузі характеризуються нечисленністю фірм, кожна з яких контролює значну частку ринку.

Так Ні

5.Рішення одного олігополіста стосовно ціни або обсягу вироб­ництва не може суттєво вплинути на прибутки інших фірм галузі.

Так Ні

6.Домінуюча стратегія полягає у прийнятті оптимального рішення одним учасником залежно від дій іншого.

Так Ні

7.Модель поведінки учасників таємних змов подібна до моделі поведінки монополії.

Так Ні

8.Стратегічним показником для фірм у моделі Курно є цінa, у моделі Бертрана - обсяги випуску.

Так Ні

9.За рівноваги Курно фірми завжди поділяють ринок порівно.

Так Ні

10.Ефективність розподілу ресурсів забезпечується лише за умов рівноваги у моделі Бертрана.

Так Ні

11.Рівновага Бертрана завжди призводить до визначення конкурентної ціни.

Так Ні

12.У моделі Штакельберга фірма, яка першою встановлює обсяг виробництва, має перевагу.

Так Ні

13.Рівновага Неша є набором обраних стратегій, за якого вибір кожного учасника є оптимальнішим за вибір певних стратегій іншими учасниками.

Так Ні

14.Модель "ламаної кривої попиту" пояснює, чому олігополістичні ціни є негнучкими.

Так Ні

15.У моделі "лідерство в цінах" одна фірма вибирає ціну з метою витіснити конкурентів з ринку.

Так Ні

16.На олігополістичному ринку ціни є менш стійкими, ніж на конкурентному.

Так Ні

17.Олігополістична взаємозалежність фірм на ринку призводить до того, що одна з фірм стає домінуючою й ігнорує інтереси інших.

Так Ні

18.Створення галузевого картелю дозволяє фірмам максимізувати сукупний прибуток подібно до монополії, проте, якщо кожен олігополіст буде приймати рішення самостійно, обсяги випуску будуть вищими, а ціни - нижчими порівняно з монополією.

Так Ні

19.Картельні угоди нестійкі, оскільки домінуючою стратегією кожного учасника є порушення картельної угоди.

Так Ні

20.Конкуренція за умов олігополії є в більшій мірі ціновою, ніж неціновою.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1.Олігополія - це ринкова структура, де оперує:

а) невелика кількість конкуруючих фірм;

б) велика кількість конкуруючих фірм, що виготовляють ди­ференційований продукт;

в) велика кількість конкуруючих фірм, що виготовляють од­норідний продукт;

г) тільки одна велика фірма;

д) тільки один великий покупець.

 

2.Найважливіша риса олігополії полягає у тому, що:

а) виробники змушені враховувати реакції своїх конкурентів;

б) продукція може бути і стандартизованою, і диференційованою;

в) на ринку діє декілька продавців;

г) існують певні бар'єри для входу в ринок.

 

3.Олігополію відрізняють:

а) значні перешкоди до вступу в галузь;

б) диференційована продукція;

в) значна кількість невеликих фірм на ринку;

г) однорідна продукція.

 

4.Аналіз олігополії порівняно з аналізом інших ринкових структур ускладнений тим, що:

а) кількість фірм в галузі настільки значна, що поведінку ринку точно передбачити неможливо;

б) граничний виторг і граничні витрати фірм на олігополістичному ринку не впливають на визначення оптимального обсягу випуску та ціни;

в) рішення фірм не завжди спрямовані на максимізацію економічного прибутку;

г) всезагальна взаємозалежність фірм і неможливість передбачити реакцію конкурентів посилюють фактор невизначеності.

 

5.У яких ринкових структурах продукт може бути диференційованим:

а) у досконалій конкуренції, монополістичній конкуренції та олігополії;

б) у монополістичній конкуренції та олігополії;

в) у досконалій конкуренції та олігополії;

г) у чистій монополії та олігополії.

 

6.Що з наведеного нижче характеризує олігополію і суперечить умовам монополістичної конкуренції?

а) багато покупців;

б) встановлюючи ціни, продавці на враховують реакцію кон­курентів;

в) фірма змушена враховувати дії своїх конкурентів;

г) фірми максимізують прибуток.

 

7.Якщо кожна фірма сприймає обсяг виробництва конкурент? сталим і потім приймає власне рішення щодо свого обсягу виробництва, то це є основним припущенням моделі:

а) дуополії Курно;

б) Бертрана;

в) ламаної кривої попиту;

г) лідерства в цінах.

 

8.Сукупний обсяг виробництва двох фірм у рівновазі Курно:

а) менший за Монопольний обсяг виробництва;

б) більший за конкурентний обсяг виробництва;

в) дорівнює монопольному обсягу виробництва;

г) перебуває в проміжку від монопольного до конкурентного обсягу виробництва.

 

9.Функція реакції у моделі Курно:

а) визначає ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;

б) визначає ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого;

в) визначає обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого рівня ціни, визначеної іншим;

г) визначає обсяг випуску одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого.

 

10.Функція реакції у моделі Бертрана:

а) визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, визначеної іншим;

б) визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого;

в) визначає обсяг випуску одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;

г) визначає обсяг випуску одного олігополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого.

 

11.На відміну від моделі дуополії Курно, у моделі Бертрана:

а) кожна фірма у стані рівноваги виробляє більше продукції за нижчою ціною;

б) крива реакції визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим;

в) обидві фірми одержують нульовий економічний прибуток;

г) всі відповіді правильні.

 

12.Модель Штакельберга:

а) є модифікацією моделі дуополії Курно;

б) є моделлю лідерства за обсягами;

в) передбачає, що фірма-лідер обирає обсяг максимізує власний прибуток, й ігнорує реакції;

г) всі відповіді правильні.

 

13.Обсяг продажу однієї з фірм на олігополістачному ринку не

залежить від кількості фірм на ринку і розподілу залишку

ринку між іншими продавцями:

а) у моделі Курно;

б) у моделі Бертрана;

в) для фірми-лідера у моделі Штакельберга;

г) у моделі картелю.

 

14.Модель "ламаної кривої попиту" олігополіста ілюструє:

а) жорсткість цін;

б) змову фірм щодо майбутніх обсягів випуску і цін;

в) лідерство у цінах;

г) нестабільність цін.

 

15.У моделі "ламаної кривої попиту" кожна фірма впевнена, що:

а) конкуренти наслідуватимуть всі цінові зміни;

б) конкуренти наслідуватимуть лише зниження цін;

в) конкуренти наслідуватимуть лише підвищення цін;

г) конкуренти не наслідуватимуть жодних змін ціни.

 

16.Модель "ламаної кривої попиту" для олігополіста обов'язково допускає:

а) розрив у кривій граничного доходу;

б) розрив кривої граничних витрат;

в) що ціна товару не повинна бути вище граничного доходу;

г) що поведінка фірми не оптимальна;

д) таємну угоду з фірмами-конкурентами для підтримки уз­годженої ціни.

 

17.Якщо ваша фірма знизить ціну на продукцію, конкуренти відповідно знизять свої ціни, але якщо ви підвищуєте ціну, жоден з конкурентів не наслідуватиме ваш приклад. Це означає, що ваша фірма:

а) стикається з жорсткою конкуренцією;

б) стикається з ламаною кривою попиту;

в) є ціновим лідером на олігополістичному ринку;

г) є найбільш ефективною в галузі.

 

18.Якщо фірма очікує, що при зниженні або підвищенні нею ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то вона:

а) стикається з жорсткою конкуренцією;

б) стикається з ламаною кривою попиту;

в) є ціновим лідером на олігополістичному ринку;

г) є учасником картелю.

 

19.У моделі "лідерство в цінах":

а) одна фірма вибирає ціну для максимізації сумарних галузевих прибутків;

б) одна фірма вибирає ціну з метою витіснити конкурентів з ринку;

в) малі фірми вибирають такі обсяги виробництва, щоб ціна перевищувала їхні граничні витрати;

г) домінуюча фірма вибирає власний обсяг виробництва, щоб граничні витрати дорівнювали ціні;

д) всі відповіді неправильні.

 

20.У моделі "лідерство в цінах":

а) домінуюча фірма визначає обсяг випуску і ціну за правилом MR = MC, а решта фірм визначають ціну за принципом "граничні витрати дорівнюють ціні домінуючої фірми";

б) домінуюча фірма визначає ціну за принципом МС = Р, а інші фірми визначають ціну за правилом MR = МС;

в) домінуюча фірма визначає ціну тільки для себе, інші фірми можуть ігнорувати її й визначати ціну самостійно, кожна для себе;

г) домінуюча фірма визначає ціну за принципом МС > Р, а інші фірми - за правилом MR = МС.

 

РОЗДІЛ 5 РИНКИ РЕСУРСІВ

ТЕМА 12 ПОХІДНИЙ ПОПИТ

Одноваріантні запитання

 

1.Ринковий попит на ресурс є добутком індивідуальних попитів, усіх фірм, що купують цей ресурс.

Так Ні

2. Попит на товар є похідним від попиту на ресурс.

Так Ні

3.Попит фірми на фактори виробництва має специфічні особливості для кожного з ресурсів, тоді як запропонування має спільні ознаки для всіх видів ресурсів.

Так Ні

4. Зміна попиту на готову продукцію фірми не впливає на попит фірми, на ресурс.

Так Ні

5.Ціна ресурсу не залежить від ціни готової продукції.

Так Ні

6.Крива попиту фірми на ресурс є кривою граничної доходності ресурсу, кожна точка якої показує кількість ресурсу, яку купувала б фірма за кожної можливої ціни даного ресурсу.

Так Ні

7.Щоб знайти оптимальний обсяг попиту на ресурс, який забезпечить максимізацію прибутку, фірма повинна співставляти вигоди і витрати від залучення додаткової одиниці ресурсу.

Так Ні

8.Для конкурентної фірми Р = MR, тому цінність граничного продукту і гранична доходність ресурсу співпадають.

Так Ні

9.Використання ресурсу буде для фірми прибутковим, якщо гранична доходність ресурсу стане рівною граничним витратам на нього.

Так Ні

10.Спадна гранична доходність ресурсу для конкурентної фірми виникає лише внаслідок спадної граничної продуктивності фактора, для недосконалого конкурента вона знижується не тільки внаслідок спадної граничної продуктивності фактора, але й через зниження ціни на готову продукцію.

Так Ні

11.Попит на ресурс недосконалого конкурента більш еластичний, ніж попит конкурентної фірми.

Так Ні

12.З підвищенням продуктивності ресурсу попит фірми на даний ресурс зросте.

Так Ні

13.Якщо фактори виробництва взаємозамінні, то зниження ціни одного з ресурсів призведе до зменшення попиту на інший лише у разі перевищення ефектом заміни ефекту обсягу випуску.

Так Ні

14.Якщо два ресурси є субститутами, то скорочення ціни на один з них призведе до зменшення попиту на інший.

Так Ні

15.Чим вища еластичність попиту на готову продукцію, тим більш еластичним є попит на ресурс, і навпаки.

Так Ні

16.Чиста вигода фірми-покупця ресурсу максимізується, коли гра­нична цінність покупки стає рівною граничним видаткам на неї.

Так Ні

17.Фірма мінімізуватиме видатки на заданий обсяг продукції, якщо забезпечить таке співвідношення ресурсів, для якого відношення граничних продуктивностей ресурсів до їхніх цін є однаковим для всіх видів ресурсів.

Так Ні

18.Оптимальне співвідношення ресурсів, для якого цінності граничних продуктів всіх ресурсів рівні їхнім цінам, дозволяє конкурентній фірмі як максимізувати прибуток, так і мінімізувати збитки.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1.Похідний характер попиту на ресурс означає, що:

а) попит фірми на ресурс залежить від попиту на готову продукцію фірми;

б) попит фірми на ресурс залежить від ціни ресурсу;

в) попит фірми на ресурс залежить від граничної продуктивності ресурсу;

г) попит фірми на ресурс залежить від граничних видатків на нього.

 

2.Гранична доходність фактора виробництва - це:

а) грошовий вираз граничної продуктивності змінного фактора;

б) зміна сукупного виторгу в результаті застосування додаткової одиниці ресурсу;

в) реалізований за ринковою ціною граничний фізичний продукт, вироблений додатковою одиницею фактора, залученою у виробництво;

г) всі відповіді правильні.

 

3.Граничні видатки фірми на ресурс - це:

а) додаткові видатки на кожну додатково залучену у виробництво одиницю ресурсу;

б) додаткові видатки, пов'язані з продажем додаткової одиниці продукту;

в) різниця між сукупними і середніми видатками фірми на ресурс;

г) сума середніх і сукупних видатків фірми на ресурс.

 

4.Граничні видатки фірми на конкурентному ринку ресурсів:

а) перевищують середні видатки і дорівнюють ціні ресурсу;

б) є постійними і дорівнюють середнім видаткам та ціні ресурсу;

в) є вимірником чистої вигоди фірми від залучення ресурсу;

г) залежать від ціни готової продукції.

 

5.Попит на ресурс залежить від:

а) ціни продукту, що виробляється за допомогою даного ресурсу;

б) цін взаємодоповнюючих ресурсів;

в) ціна на ресурси-замінники зменшиться;

г) ціни даного ресурсу;

д) всі відповіді правильні.

 

6.Попит на ресурс не залежить від:

а) рівня податків;

б) продуктивності праці;

в) цін на інші ресурси;

г) ціни на товар, що виробляється з використанням даного ресурсу;

д) всі відповіді неправильні.

 

7.Попит на ресурс виросте, якщо:

а) збільшиться попит на товар, що виробляється з використанням даного ресурсу;

б) ціна на ресурси-замінники зменшиться;

в) ціни на взаємодоповнюючі ресурси підвищаться;

г) зменшиться продуктивність ресурсу.

 

8.До нецінових детермінант попиту на ресурс належить:

а) попит на готову продукцію;

б) продуктивність ресурсу;

в) зміна ціни інших ресурсів;

г) всі відповіді правильні.

 

9.Крива попиту на ресурс конкурентної фірми є:

а) кривою граничної доходності ресурсу;

б) кривою граничних видатків на ресурс;

в) кривою цінності граничного продукту;

г) правильні відповіді (а) і (в).

 

10.Крива попиту на ресурс є кривою граничної доходності ресурсу:

а) лише для фірми, що функціонує на досконало конкурентному ринку готової продукції;

б) лише для фірми, що функціонує на недосконало конкурентному ринку готової продукції;

в) для будь-якої фірми, незалежно від структури ринку готової продукції, на якому вона функціонує;

г) ці криві не співпадають для будь-якої фірми, незалежно від структури ринку готової продукції, на якому вона функціонує.

 

11.Якщо фірма продає свою продукцію на недосконало

конкурентному ринку, то:

а) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати за однією і тією ж ціною;

б) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати лише за все нижчої ціни;

в) граничний продукт кожної додаткової одиниці ресурсу вона зможе продавати лише за більш високої ціни;

г) її середній продукт буде меншим за граничний продукт для будь-якої кількості залученого ресурсу.

 

12.Граничний продукт фактора виробництва в грошовому виразі:

а) являє собою ціну реалізації останньої одиниці продукції;

б) дорівнює зміні загального обсягу виручки при використанні додаткової одиниці фактора виробництва;

в) дорівнює зміні обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактора;

г) неможливо визначити в умовах досконалої конкуренції;

д) неможливо визначити в умовах недосконалої конкуренції.

13.Фірма досягає мінімального рівня витрат, коли:

а) ціни всіх факторів виробництва однакові;

б) граничні продукти всіх факторів виробництва однакові;

в) граничні продукти факторів виробництва дорівнюють їх ціні;

г) граничні продукти факторів виробництва дорівнюють нулю;

д) всі відповіді неправильні.

 

14.Якщо конкурентна фірма досягне рівня виробництва, за якого

грошовий вираз граничного продукту кожного ресурсу

дорівнює ціні цього ресурсу, то вона:

а) виробляє продукт з мінімальними витратами, але не обов'язково отримує максимальний прибуток;

б) отримує максимальний прибуток, але не обов'язково виробляє продукцію з мінімальними витратами;

в) отримує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва;

г) не обов'язково отримує максимальний прибуток чи досягає мінімального рівня витрат;

д) всі відповіді неправильні.

 

15.Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною не нижче 2 грн. за одиницю і купує ресурси за ціною 10 грн., то грошовий вираз граничного продукту дорівнює:

а) 2 грн.;

б) 5 грн.;

в) 10 грн.;

г) 20 грн.;

д) не можна визначити на основі наявних даних.

 

16.За інших рівних умов попит на ресурс конкурентної фірми порівняно з попитом фірми-монополіста є:

а) менш еластичним;

б) більш еластичним;

в) абсолютно еластичним;

г) абсолютно нееластичним.

 

17.З підвищенням ціни на готову продукцію у короткостроковому періоді конкурентна фірма, що купує працю на конкурентному ринку ресурсів:

а) збільшить попит на працю;

б) зменшить попит на працю;

в) не змінить попит на працю;

г) можливі будь-які з перерахованих змін.

 

18.До зрушення кривої попиту на ресурс призводять:

а) зростання частки видатків на ресурс в сукупних видатках фірми;

б) підвищення еластичності попиту на готову продукцію фірми;

в) підвищення продуктивності ресурсу;

г) зниження коефіцієнта граничної продуктивності ресурсу.

 

19.Цінова еластичність попиту на ресурс буде тим вищою:

а) чим вищою є можливість заміни цього ресурсу іншим у процесі виробництва;

б) чим вищою є еластичність попиту на готову продукцію фірми;

в) чим більшою є частка видатків на ресурсі у сукупних витратах фірми;

г) всі відповіді правильні.

 

20.Якщо цінова еластичність попиту на товар А зростає, то еластичність попиту на ресурс, що використовується у виробництві товару А:

а) знижується;

б) підвищується;

в) не змінюється;

г) стає одиничною.

 

21.Еластичність попиту на ресурс зростає, якщо:

а) еластичність попиту на товар, що виробляється з використанням даного ресурсу, зростає;

б) значно зменшується частина витрат на ресурс в загальній сумі витрат;

в) зменшується зміщуваність ресурсів;

г) період є короткостроковим.

 

ТЕМА 13. РИНОК ПРАЦІ

 

Одноваріантні запитання

 

1.Ціна праці не залежить від ціни готової продукції.

Так Ні

2.Головною причиною диференціації ставок заробітної плати є різниця у рівнях кваліфікації та освіти працівників.

Так Ні

3.Зміни рівня реальної заробітної плати можна визначити, співставляючи зміни рівня номінальної заробітної плати зі змінами у тривалості робочого часу.

Так Ні

4.Коли ставки заробітної плати зростають, альтернативна вартість дозвілля також зростає.

Так Ні

5.Ефект заміщення дозвілля працею проявляється як скорочення часу дозвілля і зростання робочого часу за підвищення ставки заробітної плати.

Так Ні

6.З підвищенням ставки заробітної плати обсяг пропозиції праці кожного індивіда буде зростати.

Так Ні

7.У стані рівноваги для конкурентної фірми заробітна плата робітників дорівнює цінності граничного продукту праці.

Так Ні

8.Рівноважну ставку зарплати на конкурентному ринку праці визначає найнижча гранична доходність останнього з найнятих робітників.

Так Ні

9.Економічна рента вимірює вигоди фірми від найму робітників на конкурентному ринку праці.

Так Ні

10.В умовах рівноваги на досконало конкурентних ринках ресурсів і готової продукції граничні видатки на ресурс рівні цінності граничного продукту ресурсу, отже, досягається ефективність розподілу ресурсів.

Так Ні

11.Заробітна плата робітників, найнятих на конкурентному ринку фірмою-монополістом на ринку готової продукції, не відрізняється від заробітної плати найнятих конкурентною фірмою, але монополіст найме меншу кількість робітників.

Так Ні

12.Монопсонія на ринку праці означає, що робітники отримують ставку заробітної плати на рівні середніх, а не граничних видатків на ресурс.

Так Ні

13.Для монопсонії граничні видатки на працю нижчі, ніж ринкова ціна праці.

Так Ні

14.Крива граничних видатків фірми-монопсоніста відхиляється ліворуч вгору від кривої пропозиції праці та середніх видатків, тому що для найму більшої кількості робітників монопсоніст повинен підвищити ставку зарплати для всіх найнятих.

Так Ні

15.Заробітна плата робітників, найнятих монопсоністом на ринку праці, перевищує їхню граничну доходність.

Так Ні

16.До інвестицій у людський капітал не належать витрати на відрядження.

Так Ні

17.Активні дії профспілок можуть призвести до збільшення попиту на працю.

Так Ні

18.Двостороння монополія - це ринкова ситуація, за якої фірма, що є єдиним наймачем даного виду праці в регіоні, купує її у єдиного продавця - профспілки.

Так Ні

19.Встановлена державою мінімальна заробітна плата - це вартість основних продуктів споживання за певний період часу.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1.Граничні витрати на працю:

а) являють собою збільшення змінних витрат при збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю;

б) являють собою збільшення постійних витрат при збільшенні обсягу випуску продукції на одиницю;

в) абсолютно нееластичні для монополіста;

г) являють собою збільшення загальних витрат на працю при найманні додаткового робітника;

д) абсолютно еластичні для монополіста.

 

2.Гранична вартість фактора праці дорівнює:

a) ∆TC/∆L;

б) ∆TC/L;

в) ∆L/∆TC;

г) TC/L;

 

3.Фірма наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:

a) W = Р * MPL;

б) W = MRPL;

в) MRC = MRPL;

г) MR = MPL;

д) всі відповіді неправильні.

 

4.Рівень ставки заробітної плати:

а) є основним фактором тривалості робочого часу працівника;

б) відображає вартість втрачених можливостей для працівника;

в) визначає вибір працівника між працею та дозвіллям;

г) всі відповіді правильні.

 

5.З підвищенням ставки заробітної плати робітник, який прагне максимізувати корисність часу:

а) буде працювати більше;

б) буде працювати менше;

в) може працювати більше або менше, залежно від його уподобань стосовно часу праці та часу дозвілля;

г) буде працювати стільки ж часу, як і раніше.

 

6. Який графік правильно показує характер залежності заробітної плати від віку в осіб переважно фізичної праці:

 

7.Для ідентичних фірм крива попиту на працю в галузі:

а) вертикальна;

б) горизонтальна;

в) більш еластична, ніж крива попиту фірми на працю;

г) менш еластична, ніж крива попиту фірми на працю.

 

8.З переліченого нижче не впливає попит на працю:

а) попит на кінцеві продукти;

б) відношення граничного продукту праці до граничних продуктів інших ресурсів;

в) технологія виробництва;

г) зміни в номінальній зарплаті, викликані інфляційними явищами;

д) всі відповіді правильні.

 

9.Відповідно до теорії граничної продуктивності крива попиту на працю на конкурентному ринку:

а) збігається з кривою граничних витрат на оплату праці;

б) збігається з кривою граничного продукту праці;

в) збігається з кривою граничного продукту праці в грошовому вимірі;

г) не залежить від вартості виробленого продукту;

д) збігається з кривою граничних витрат виробленого продукту.

 

10.Крива пропозиції праці для фірми:

а) не перетинається з кривою попиту на працю;

б) має позитивний нахил;

в)виражає абсолютно нееластичну пропозицію;

г) виражає абсолютно еластичну пропозицію;

д) має негативний нахил.

 

11.Чи можлива ситуація, коли зростання заробітної плати викликає скорочення обсягу пропозиції з боку робітника?

а) ні, така ситуація неможлива;

б) така ситуація можлива, якщо ефект доходу в разі вибору між дозвіллям та доходом перевищує ефект заміни;

в) така ситуація можлива, якщо ефект заміни у разі вибору між дозвіллям та доходом перевищує ефект доходу;

г) така ситуація можлива, якщо дозвілля виступає інфернальним (неякісним) благом.

 

12.У діапазоні, де пропозиція праці є протилежно спрямованою:

а) ефект заміщення домінує над ефектом доходу;

б) ефект доходу домінує над ефектом заміщення;

в) вільний час є товаром Гіффена;

г) всі відповіді неправильні.

 

13.Підвищення заробітної плати може призвести до скорочення обсягу пропозиції праці з боку робітника:

а) якщо ефект заміщення домінує над ефектом доходу;

б) якщо ефект доходу домінує над ефектом заміщення;

в) якщо діє лише ефект заміщення, а ефект доходу відсутній;

г) всі відповіді неправильні.

 

14.Ефект заміщення в результаті підвищення ставки заробітної плати при виборі між доходом і часом дозвілля полягає у тому, що:

а) робітник прагне підвищення грошового доходу при скоро­ченні часу дозвілля внаслідок зростання альтернативної вартості дозвілля;

б) робітник прагне збільшення часу дозвілля у відповідь на підвищення грошового еквіваленту часу, що розподіляється між працею та дозвіллям;

в) робітник може не змінювати розподілу бюджету часу;

г) робітник віддає перевагу зменшенню грошового доходу за збільшенням годин дозвілля.

 

15.Пропозиція праці для фірми-покупця на конкурентному ринку праці:

а) є абсолютно еластичною;

б) є горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки зарплати;

в) співпадає з кривими середніх та граничних видатків фірми на працю;

г) всі відповіді правильні.

 

16.Крива ринкової пропозиції на конкурентному ринку праці є:

а) висхідною з додатнім нахилом, оскільки з підвищенням ставки зарплати ефект заміщення дозвілля працею звичайно переважає ефект доходу;

б) висхідною з додатним нахилом, оскільки ефект доходу з підвищенням ставки зарплати звичайно переважає ефект заміщення дозвілля працею;

в) висхідною з від'ємним нахилом, оскільки ефект заміщення з підвищенням ставки зарплати звичайно переважає ефект доходу;

г) горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки і зарплати.

 

17.Досконало конкурентний ринок праці характеризується:

а) мобільністю робочої сили;

б) значною кількістю продавців і покупців праці, нездатних за будь-яких умов вплинути на її ринкову ціну;

в) типовою висхідною кривою пропозиції праці для фірми;

г) правильні відповіді (а) і (б).

 

18.Якщо фірма є досконалим конкурентом на ринку благ і ринку праці, то вона буде наймати додаткових робітників доти, допоки не буде дотримуватися рівність:

а) P*MPL=rL

б) MR*MPL= rL;

B) P/rL = MPL;

г) MR/MPL= rL

д) rL/MR=MC

 

19.Вигода фірми від найму робітників на конкурентному ринку

праці:

а) це додатковий прибуток фірми від підвищеної продуктивності праці всіх найманих робітників, крім останнього;

б) утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх найманих робітників за мінусом видатків на заробітну плату;

в) утворює її неявні витрати і є її нормальним прибутком;

г) всі відповіді правильні.

 

20.Вигода найманих робітників від конкурентного ринку праці:

а) утворюється як різниця між рівноважною ставкою зарплати і мінімальними ставками, за якими певна кількість робітників погоджувалася б найматись;

б) утворюється як різниця між сумою граничних доходностей всіх найманих робітників за мінусом видатків на заробітну плату;

в) відповідає величині економічної ренти;

г) правильні відповіді (а) і (в).

 

21.Економічна рента, що виникає на конкурентному ринку праці:

а) є різницею між рівноважною ставкою зарплати і мінімаль­ними видатками фірми, які могли б забезпечити найм робітників;

б) залежить від еластичності пропозиції праці;

в) дістається власникам робочої сили;

г) всі відповіді правильні.

 

ТЕМА 14. РИНОК КАПІТАЛУ

 

Одноваріантні запитання

 

1. Капітальні блага - це товари тривалого користування, що застосовуються у виробництві інших благ.

Так Ні

2.Гроші вважаються економічним ресурсом, оскільки надають можливість придбати капітальні блага - машини, устаткування, виробничі споруди.

Так Ні

3.Чим менший обсяг позики, тим нижчий відсоток.

Так Ні

4.Ринок фінансового капіталу утворюється з двох ринків - ринку кредитних ресурсів і ринку цінних паперів.

Так Ні

5.На відміну від номінальної відсоткової ставки реальна відсоткова ставка може набувати від'ємного значення.

Так Ні

6.Рівняння Фішера виявляє два основних фактора зміни номінальної ставки відсотку- зміну реальної відсоткової ставки та зміну темпу інфляції.

Так Ні

7.Якщо відсоткова ставка знижується, то, за інших незмінних умов, споживач зберігає більше.

Так Ні

8.Якщо відсоткова ставка зростає, заощадження домогосподарств завжди збільшуються.

Так Ні

9.Зниження відсоткової ставки означає, що в економіці будуть реалізовані капітальні проекти з вищими нормами прибутку.

Так Ні

10.Інвестування у капітал становить відкладене споживання.

Так Ні

11.Строки окупності двох інвестиційних проектів не впливають на вибір фірми між цими проектами.

Так Ні

12.Гранична норма часової переваги є спадною, тому що з нарощуванням поточного споживання цінність кожної додаткової його одиниці стає все меншою для майбутнього споживання.

Так Ні

13.Кожна точка міжчасової бюджетної лінії визначає можливу комбінацію поточного і майбутнього рівнів споживання залежно від поточного доходу домогосподарства і ставки відсотку.

Так Ні

14.Рівноважна відсоткова ставка визначається продуктивністю капіталу та граничною нормою часової переваги домогоспод арств.

Так Ні

15.Платежі та витрати різних часових періодів порівнюються між собою за допомогою процедури дисконтування.

Так Ні

16.Поточна дисконтована цінність є нинішньою вартістю потоку майбутніх доходів, індукованих деяким активом.

Так Ні

17.Поточна дисконтована цінність буде нижчою за нижчої ставки відсотку та меншого строку виплати майбутніх доходів.

Так Ні

18.Інвестиції доцільні, коли дисконтована сума майбутнього потоку доходів перевищує витрати на інвестування.

Так Ні

19.Вартість облігації є поточною дисконтованою цінністю суми, яку емітент протягом певного періоду часу повинен виплатити її утримувачу.

Так Ні

20.Ринкова ціна державної облігації тим вище, чим нижче поточна ставка відсотка.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1.Що робить певне благо капіталом?

а) зовнішній вигляд, фізична природа цього блага;

б) наше суб'єктивне ставлення до цінності цього блага;

в) об'єктивна ринкова ціна цього блага;

г) засіб використання цього блага.

 

2.На ринку фінансового капіталу купують і продають:

а) фізичний капітал;

б) капітальні послуги;

в) грошові кредитні ресурси та цінні папери;

г) всі відповіді правильні.

 

3.Джерелами позичкового капіталу можуть бути:

а) заощадження населення;

б) власні кошти і прибуток фірм;

в) державні фінанси;

г) всі відповіді правильні.

 

4.Ціною позичкового капіталу є:

а) відсоток;

б) дивіденд;

в) рента;

г) норма очікуваного прибутку.

 

5.Відсоток-це:

а) ціна готової продукції;

б) плата за користування позичковим капіталом;

в) монопольний прибуток;

г) плата за матеріальний ресурс.

 

6.Реальна відсоткова ставка:

а) визначає інвестиційні рішення фірм;

б) вимірює альтернативну вартість інвестицій;

в) обраховується як номінальна відсоткова ставка за мінусом очікуваного темпу інфляції;

г) всі відповіді правильні.

 

7.Реальна ставка відсотка дорівнює:

а) платі кредитору за користування позиченими грошима або матеріальними цінностями;

б) відсотковій ставці, вираженій у незмінних грошових одиницях;

в) номінальній відсотковій ставці за мінусом очікуваного темпу інфляції;

г) всі відповіді правильні.

 

8.Ціна послуг капіталу виступає у формі:

а) ціни капітального блага;

б) амортизації;

в)орендної плати;

г) правильні відповіді (а) і (в).

 

9.При прийнятті інвестиційних рішень фірми орієнтуються на:

а) номінальну відсоткову ставку;

б) реальну відсоткову ставку;

в) номінальну відсоткову ставку за мінусом реальної;

г) реальну відсоткову ставку за мінусом номінальної.

 

10.Підвищення відсоткової ставки призведе до:

а) підвищення попиту на кредитні ресурси;

б) підвищення пропозиції кредитних ресурсів;

в) скорочення пропозиції кредитних ресурсів;

г) збільшення обсягу попиту на кредитні ресурси;

д) збільшення обсягу пропозиції кредитних ресурсів.

 

11.Зниження відсоткової ставки призведе до:

а) підвищення попиту на кредитні ресурси;

б) підвищення пропозиції кредитних ресурсів;

в) скорочення пропозиції кредитних ресурсів;

г) збільшення обсягу попиту на кредитні ресурси;

д) збільшення обсягу пропозиції кредитних ресурсів.

 

12.Якщо номінальна ставка відсотку складає 20 %, а річний темп інфляції становить 12 %, то реальна ставка відсотку дорівнює:

а) 0,6 %;

б) 1,6%;

в) 8 %;

г) 32 %.

 

13.Гранична норма часової переваги:

а) показує, заради скількох додаткових одиниць майбутнього споживання людина погодиться відмовитися від одиниці поточного споживання;

б) визначається схильністю індивіда жертвувати поточним споживанням заради майбутнього споживання;

в) є від'ємною;

г) всі відповіді правильні.

 

14.Якщо гранична норма часової переваги дорівнює нулю, це означає, що:

а) відмова від додаткової одиниці поточного споживання ком пен- сується збільшенням на одиницю майбутнього споживання;

б) за жодних умов людина не погодиться відмовитися від поточного споживання заради додаткової одиниці майбутнього споживання;

в) відмова від будь-якої кількості поточного споживання не змінить майбутнього споживання;

г) відмова від поточного споживання зменшить майбутнє споживання.

 

15.Міжчасова бюджетна лінія:

а) визначає множину комбінацій рівнів поточного та майбутнього споживання за певного рівня доходу та відсоткової ставки;

б) має кут нахилу, рівний 1 + r;

в) не змінює кут нахилу зі зміною доходу;

г) всі відповіді правильні.

 

16.Рівновага в моделі міжчасового вибору означає, що:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.223.227 (0.083 с.)