ТЕМА 16 ДЕРЖАВА В МІКРОЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ: ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ТА СУСПІЛЬНІ БЛАГА 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 16 ДЕРЖАВА В МІКРОЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ: ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ТА СУСПІЛЬНІ БЛАГАОдноваріантні запитання

 

1.Ринковий механізм неспроможний самостійно вирішувати чимало нагальних проблем сучасної змішаної економіки.

Так Ні

2.Автомобільні дороги можуть бути як суспільним благом, так і приватним.

Так Ні

3.Проблема безбілетників породжується виключно несвідомим ставленням окремих громадян до необхідності платити за суспільне благо.

Так Ні

4.Крива попиту на суспільне благо може бути одержана як горизонтальна сума обсягів попиту кожного зі споживачів за кожного можливого значення ціни.

Так Ні

5.Для суспільного блага характерні невинятковість та неконкурентність.

Так Ні

6.Зовнішні ефекти мають місце лише у сфері виробництва.

Так Ні

7.Вплив зовнішніх ефектів знижує ефективність ринкового розподілу ресурсів.

Так Ні

8.За негативного зовнішнього ефекту граничні суспільні витрати перевищують граничні приватні витрати на величину граничних екстернальних витрат.

Так Ні

9.Нині в Україні тиражування аудіо- і відеокасет відбувається переважно піратськими методами. Відповідно до концепції Д. Норта, це повинно гальмувати розвиток вітчизняного кінематографа й естради.

Так Ні

10.Позитивні зовнішні ефекти не потребують корекції з боку держави, оскільки жодний суб'єкт на зазнає шкоди.


Так Ні

11.Позитивний зовнішній ефект пов'язаний з виникненням додаткової вигоди, яка не відображається у ринковій ціні і безоплатно отримується третіми особами.

Так Ні

12.У разі позитивного зовнішнього ефекту, створеного впровадженням нових технологій, уряду доцільно надати субсидії фірмам-виробникам.

Так Ні

13.Суспільство зацікавлене у збільшенні виробництва благ, які створюють позитивний зовнішній ефект.

Так Ні

14.Інтерналізація зовнішніх ефектів завжди потребує державного втручання.

Так Ні

15.Впровадження дозволів на викиди з правом їхньої купівлі- продажу створює ринок зовнішніх впливів і є ринковим методом інтерналізації зовнішніх ефектів.

Так Ні

16.Теорема Коуза визнає необхідність коригувальних податків.

Так Ні

17.Сторона, яка має більші трансакційні витрати, має менше шансів одержати вигоду від переговорів.

Так Ні

18.Трансакційні витрати зменшуються в міру розвитку суспільства.

Так Ні

19.Чим сильніше розвинуте в країні хабарництво, тим нижчі трансакційні витрати бізнесу.

Так Ні

20.Релігійна Реформація в Західній Європі XVI - XVII ст. може бути витлумачена як мінімізація трансакційних витрат віруючих у їхніх взаєминах з Богом.

Так Ні

21.Існування природної монополії є економічною необхідністю і, на відміну від простої монополії, вигідне для суспільства.


Так Ні

22.Переваги ринку прав на забруднення перед законодавчим встановленням стандартів щодо шкідливих викидів пов'язують з тим, що такий ринок дозволяє скоротити забруднення, насамперед, тих джерел, у яких витрати по усуненню викидів є найменшими.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Державне втручання у функціонування ринкової економіки обґрунтоване у випадку:

а) прийняття урядом країни програми, спрямованої на посилення регулювання економіки;

б) посилення вимог профспілок щодо підвищення доходів зайнятих;

в) існування численних сфер неспроможності ринку;

г) всі відповіді неправильні.

 

2.Прикладом суспільного блага можуть слугувати:

а) національна оборона;

б) філармонія;

в) вища освіта;

г) курси англійської мови.

 

3.Що не належить до суспільного блага?

а) національна оборона;

б) електроенергія;

в) міліція;

г) маяки;

д) захист від повеней.

 

4.Крива ринкового попиту на суспільне благо:

а) не відрізняється від кривої попиту на приватне благо;

б) визначається додаванням по горизонталі всіх кривих індивідуального попиту;

в) показує загальну вартість, яку всі індивіди платять за кожну одиницю товару;

г) показує загальну кількість товару, яку виробляє приватний сектор при кожному рівні ціни.

 

5.Виробництво суспільних благ забезпечується державою, оскільки:

а) властивості суспільних благ унеможливлюють їх гарантоване виробництво приватними фірмами;

б) вигоди від їх виробництва перевищують витрати виробництва;

в) воно супроводжується значними негативними зовнішніми ефектами;

г) на них спостерігається високий споживчий попит, який не здатен задовольнити приватні фірми.

 

6.Виробництво суспільних благ відносять до сфер неспроможності ринку тому, що:

а) на ринках цих товарів ціна може відхилятися від рівноважної;

б) потреби споживачів у цих благах не набувають форми ринкового попиту;

в) виробники суспільних благ отримують субсидії від держави;

г) суспільні блага є економічними благами.

 

7.Обсяг виробництва суспільних благ є оптимальним, якщо:

а) гранична доходність ресурсу, що застосовується у виробництві суспільного блага, дорівнює граничним видаткам суспільства, пов'язаним із залученням цього ресурсу;

б) граничний виторг суспільства дорівнює граничним витратам виробництва;

в) гранична вигода громадян дорівнює граничним витратам суспільства на його виробництво;

г) всі відповіді правильні.

 

8.Якщо сукупна гранична готовність громадян платити за суспільне благо перевищує граничні витрати його

виробництва, то для оптимізацїі обсягу потрібно:

а) збільшити обсяг виробництва суспільного блага;

б) зменшити обсяг виробництва суспільного блага;

в) не змінювати обсяг виробництва суспільного блага;

г) знизити граничні витрати виробництва суспільного блага.

 

9.Зовнішні ефекти - це:

а) будь-який вплив виробничої діяльності одного господарюючого суб'єкта на діяльність іншого;

б) цілеспрямований вплив діяльності одного економічного суб'єкта на інших;

в) будь-який вплив діяльності одного економічного суб'єкта на інших, який не регулюється ринковими механізмами;

г) будь-який вплив природних явищ на господарську діяльність суб'єктів.

 

10.Зовнішній ефект має місце, коли:

а) нові товари виробляють з відходів виробництва;

б) наслідки виробництва або споживання не були передбачені;

в) виробник не відшкодовує завданої третім особам шкоди і не отримує винагороди за корисні ефекти, що супроводжують його виробництво;

г) виробництво чи споживання товару безпосередньо не впливають на третіх осіб, які не беруть участь у купівлі- продажу цього товару.

 

11.Які з цих ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів?

а) хімічний комбінат здійснює викиди розчинників, які потрапляють у ґрунтові води;

б) ви розбиваєте гарну клумбу на подвір'ї будинку;

в) популярний кінофільм знову повертає моду на гімнастичні обручі і ціна на них зростає;

г) правильні відповіді (а) і (в).

 

12.Негативні зовнішні ефекти призводять до того, що товар:

а) виробляється в недостатній кількості і на нього визначають необгрунтовано високі ціни;

б) виробляється в надмірній кількості і на нього визначаються необгрунтовано високі ціни;

в) виробляється в надмірній кількості і на нього визначають досить низькі ціни;

г) не виробляється.

 

13.Негативний зовнішній ефект виникає у випадку, коли:

а) міська влада дає дозвіл на відкриття повітряних коридорів для пасажирських літаків над житловими масивами;

б) ви з задоволенням готуєтеся до іспиту з "Мікроекономіки" під гучну музику, що лунає з кімнати сусіда;

в) реклама тютюнових виробів призводить до збільшення попиту на них і поширення шкідливої звички;

г) правильні відповіді (а) і (в).

 

14.Яка з наведених ситуацій може слугувати прикладом негативного

зовнішнього ефекту?

а) реклама алкогольних напоїв призводить до збільшення попиту на них;

б) популярні бойовики спричиняють зростання попиту на послуги тренерів з бойових мистецтв;

в) збільшення споживання алкогольних напоїв призводить до збільшення кількості потерпілих від автомобільних аварій;

г) всі відповіді правильні.

 

15.Забруднення довкілля:

а) є не економічною, а виключно екологічною проблемою;

б) треба коригувати за допомогою субсидій фірмам- забруднювачам;

в) є прикладом приватних виробничих витрат;

г) є прикладом негативного зовнішнього ефекту.

 

16.Якщо виробництво певного товару супроводжується негативними зовнішніми ефектами, то приватні фірми вироблятимуть:

а) надто мало цього товару за надто низькою ціною;

б) надто багато цього товару за надто високою ціною;

в) надто багато цього товару за надто низькою ціною;

г) надто мало цього товару за надто низькою ціною.

 

17.Прикладом позитивного зовнішнього ефекту можуть слугувати:

а) купівля фермером трактора за зниженою ціною;

б) зниження урядом ставки оподаткування прибутку фірм;

в) збільшення врожаю, одержаного фермером, за рахунок меліоративної системи, обладнаної його сусідом;

г) надання урядом субсидій виробникам сільськогосподарської продукції.

 

18.Позитивні зовнішні ефекти для суспільства в цілому створюють:

а) загальнодержавна система статистичного обліку та інформації;

б) фундаментальні наукові дослідження;

в) скорочення державних витрат на утримання органів правопорядку;

г) правильні відповіді (а) і (б).

 

19.Позитивний зовнішній ефект має місце у випадку:

а) виробництва спортивних товарів;

б) зниження витрат фірми на виробництво спорттоварів при збільшенні обсягу їхнього випуску;

в) виробництва і продажу будь-якого товару на досконало конкурентному ринку;

г) зниження цін на спорттовари при продажу їх на досконало конкурентному ринку.

 

20.Позитивні зовнішні ефекти призводять до того, що приватні фірми:

а) виробляють товар у надмірній кількості і визначають низькі ціни;

б) виробляють товар у надмірній кількості і визначають необгрунтовано високі ціни;

в) виробляють товар у недостатній кількості і визначають високі ціни;

г) не виробляють взагалі.

 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

ВАРІАНТ 1

Задача 1

Крива попиту на хліб задана рівнянням:

Р =500 - 20

де — обсяг попиту в місяць (тис. кг); Р — ціна (коп. за 1 кг).

Крива пропозиції хлібу задана рівнянням:

Р =20+10

де — місячний обсяг пропозиції.

а) Які рівноважні ціна Р і обсяг ?

б) Припустимо, що для підтримки населення уряд вводить стелю ціни (максимальну ціну) на рівні 120 коп. за 1 кг. Яка ситуація виникне на ринку хліба? Відповідь проілюструвати графічно.

в) Який обсяг дотацій потрібен виробникам, щоб вони задовольнили ринковий попит за ціни 120 коп.? чому дорівнюють чисті втрати суспільства?

Задача 2

Гранична корисність картоплі з розрахунку на 1 грн— 12 од., а хліба — 8 од.

а) Чи відповідає це умовам рівноваги споживача?

б) Намалюйте криві байдужості для цих товарів і бюджетне обмеження. Як вони взаємно розташовані в цьому випадку?

в) Чи слід змінювати структуру споживання (і як саме) для до­сягнення стану рівноваги?

 

ВАРІАНТ 2

Задача 1.

Попит і пропозиція на обіди в студентському кафе описуються рівняннями:

QD = 2400 - 100p та QS = 1000 + 250p.

а) Підрахуйте рівноважну ціну та кількість проданих обідів.

б) Адміністрація університету встановила максимально можливу ціну за обід -
3 грн. Проаналізуйте наслідки такого рішення.

в) Чи справедливе таке твердження: „Чим активніше держава втручається в
ринкове ціноутворення, встановлюючи фіксовані ціни, тим вищий дефіцит
товарів”?

Задача 2

Вінні-Пух має в тиждень 110 грн, які він витрачає на мед і по­видло. Кожна баночка меду коштує 20 грн, а кожна баночка по­видла — 10 грн. У таблиці подані функції загальної корисності для Вінні-Пуха від споживання меду і повидла.

Кількість спожитих баночок меду Загальна корисність від меду Кількість спожитих баночок повидла Загальна корисність від повидла

 

а) Яку комбінацію споживання меду і повидла повинен вибра­ти Вінні-Пух для оптимізації загальної корисності?

б) Чи зміниться Відповідь, якщо тижневий доход Вінні-Пуха зросте на 30 %?

ВАРІАНТ 3

Задача 1

Припустимо, що попит Петра на користування басейном має такі показники:

Р (грн/год) Q (год/тиж)

 

а) Яким є максимум, який він готовий сплатити за одну годи­ну на тиждень, 2 години на тиждень, 3 години на тиждень та 4 години на тиждень?

б) Яким є його споживчий надлишок, якщо ринкова ціна ста­новить: 20 грн, 15 грн, 8 грн?

в) Припустимо, що власник басейну має намір дозволити від­відувачам плавати стільки, скільки вони забажають, за потижне­ву оплату та скасувати погодинні ставки. Яким буде максималь­ний розмір тижневої суми, яку Петро буде готовий сплатити?

Задача 2

Внутрішній попит на насіння рапсу в країні Агранії (агранські споживачі) задавався рівнянням:

Qd = 100 -4Р,

а експортний попит (зарубіжні споживачі) — рівнянням:

Qе =250-20P.

а) Побудуйте графіки внутрішнього та експортного попиту.

б) Визначте аналітично і графічно криву сукупного попиту на рапс.

ВАРІАНТ 4

Задача 1

Кіт Матроскін володіє невеликою фірмою з виробництва тве­рдих сирів. Він наймає одного помічника за 18 тис. грн за рік, щорічно платить по 6 тис. грн за оренду приміщення, де розта­шована технологічна лінія з виробництва сиру, та ще сировина йому обходиться в 30 тис. грн за рік. У виробниче устаткування Матроскін вклав 50 тис. грн власних грошей, які при іншому розміщенні могли б приносити йому 5 тис. грн річного доходу. Конкурент Матроскіна пропонував йому робоче місце сировара з оплатою 24 тис. грн на рік. Свій підприємницький талант Матро­скін оцінює в 30 тис. грн річних, сумарний щорічний дохід від продажу сиру становить 110 тис. грн. Підрахуйте бухгалтерський і економічний прибуток фірми Матроскіна. Чи залишиться в біз­несі Матроскін?

Задача 2

Фармацевтична фірма «Знахар» продає фірмові гомеопатичні препарати, що поліпшують пам’ять. Клієнтами фірми є студенти (особливо під час сесій) та депутати (особливо після перемоги на виборах). Еластичність попиту за ціною для студентів дорівнює

Е = –5. Еластичність попиту за ціною для депутатів дорівнює

Е = –3. фірмі вдається успішно розрізняти своїх клієнтів і перешкоджати перепродажу куплених препаратів.

Яку ціну повинна призначити фірма «Знахар» на гомеопатичні препарати, що продаються студентам, якщо ціна препаратів для депутатів дорівнює 60 грн?

ВАРІАНТ 5

Задача 1

У курортній зоні Криму працюють дві компанії автоперевізників — «Газель» і «Рута», кожна з яких має по 130 автобусів. Фіксовані витрати виробництва кожної з фірм становлять 500 грн за день, а граничні витрати на експлуатацію на туристичних ма- ршрутах додаткового автобусу — 100 грн. Ринковий попит на використання автобусів визначається за формулою QD = 620 – 5Р, де Р — ринкова ціна за оренду одного автобуса за день.

а) Якщо кожна фірма має вирішити, скільки автобусів виставляти на маршрути, і робить це, не знаючи наперед кількості на маршрутах автобусів конкурента (а реагує лише на фактичні його дії), то якими будуть рівноважні ціна та кількість автобусів?

б) Обчисліть прибутки обох фірм.

в) Що буде, якщо на цьому ринку залишиться лише одна фірма?

Задача 2

Фірма є монополістом на ринку вікон і досконалим конкурен­том на ринку праці. Ціна праці — 495 грн за тиждень.

Визначте, при якій кількості працівників фірма досягає мак­симуму прибутку, на основі даних такої таблиці:

 

Кількість іірацікийків
Обсяг випуску продукції за тиждень, шт.
Доход від продажу, грн

ВАРІАНТ 6

Задача 1

Кіт Матроскін вирішив купити корову за 2700 грн. Він очікує одержати такі прибутки: у першому році 480 грн, у другому — 750, у третьому— 1250, у четвертому— 1000, у п'ятому — 500 грн на шостий рік він її продасть за 11000 грн на м'ясо. Ставка відсотка становить 20 % річних.

Чи доцільне його інвестиційне рішення? Якою буде сьогодні­шня цінність усього прибутку за 6 років?

Задача 2

Підприємець Ризикевич планує відкрити ресторан «Екзотична кухня». Можливий прибуток, який залежить від різних сценаріїв розвитку подій, наведено в таблиці.

 

Сценарій розвитку подій Можливий прибуток, тис. гри за місяць Ймовірність настання події
Сприятливий 0,25
Звичайний 0,5
Несприятливий - 40 0,25

Що можна сказати про ризикованість функціонування ресто­рану? Яке рішення може прийняти підприємець, якщо він: а) лю­битель ризику; б) вважає за потрібне уникати зайвого ризику?

ВАРІАНТ 7

Задача 1

Вартість будівництва швидкісної автомобільної траси стано­вить 2 млрд грн. пропускна спроможність траси — 11 тис. авто­мобілів за добу. Є можливість установити плату за проїзд трасою (встановлення шлагбаумів на в'їзді до траси). Залежність кілько­сті бажаючих автолюбителів скористатися трасою від вартості проїзду виражена формулою Q=W- 0,25Р, де Q — кількість ав­толюбителів, що бажають скористатися трасою, тис. чол. за добу; P — ціна проїзду, грн.

Визначте ціну на проїзд, яка забезпечує максимальний суспі­льний добробут. З'ясуйте та поясніть, який спосіб надання блага в даному випадку буде більш прийнятним: приватний чи суспі­льний? Чи буде ефективним будівництво траси, якщо термін її експлуатації становить 40 років, а щорічні витрати на експлуата­цію дорівнюють 2 млн грн.

Задача 2

На острові Робінзона Крузо є лише два жителі: Робінзон і П'ятниця. Грошовою одиницею тут слугують кокоси. Під час се­зону дощів струмок перетворюється на глибоку річку, яку немо­жливо подолати вбрід. За можливість перейти річку через місток І раз на день Робінзон готовий заплатити 5 кокосів, 2 рази — 4 кокоси, 3 рази — 3, 4 рази — 2, 5 разів — І кокос. П'ятниця го­товий заплатити за І перехід 3 кокоси, за 2 — 2 кокоси, а за 3 пе­реходи — лише по одному. Ширина містка достатня, щоб обидва мали можливість перейти одночасно.

а) Покажіть криву попиту на «послуги містка».

б) Розрахуйте максимальну вартість будівництва містка для суспільства, з якою погодяться жителі острова, якщо відомо, що термін користування містком становить 5 років, а плата за пере­хід відсутня.

в) Чи сприятиме прийняттю рішення щодо будівництва містка введення плати за перехід у розмірі 2 кокоси за І перехід і відпо­відно приватне будівництво мосту?

ВАРІАНТ 8

Задача 1

Попит і пропозиція на обіди в студентській їдальні описуються рівнянням: Q = 2400 - 100Р, Qs = 1000 -ь 250 P, де Q - кількість обідів в день; P - ціна обіду, грн.

1. Обрахуйте рівноважну ціну і кількість проданих обідів за такою ціною.

2. Піклуючись про студентів, адміністрація встановила ціну 3 грн. за обід. Охарактеризуйте наслідки такого рішення.

Задача 2

Університет збирається забезпечити свій навчально-мето­дичний відділ сучасною технікою для тиражування друкованих матеріалів, взявши з цією метою напрокат новий потужний ксе­рокс для копіювання методичних вказівок. Одна з моделей (фір­ми «Xerox») коштуватиме 1000 грн орендної плати на місяць плюс 15 коп за кожний екземпляр. Інша модель (фірми «Canon») коштуватиме 2000 грн місячної орендної плати за прокат плюс 10 коп за одну копію. Навчально-методичний відділ робить бли­зько 16 тис. копій за місяць.

а) Яку машину університет візьме напрокат?

б) Якою є найменша кількість копій за місяць, для виготов­лення якої бажано взяти напрокат потужнішу модель?

ВАРІАНТ 9

Задача 1

Крива попиту на хліб задана рівнянням:

Р =500 - 20

де — обсяг попиту в місяць (тис. кг); Р — ціна (коп. за 1 кг).

Крива пропозиції хлібу задана рівнянням:

Р =20+10

де — місячний обсяг пропозиції.

а) Які рівноважні ціна Р і обсяг ?

б) Припустимо, що для підтримки населення уряд вводить стелю ціни (максимальну ціну) на рівні 120 коп. за 1 кг. Яка ситуація виникне на ринку хліба? Відповідь проілюструвати графічно.

в) Який обсяг дотацій потрібен виробникам, щоб вони задовольнили ринковий попит за ціни 120 коп.? чому дорівнюють чисті втрати суспільства?

Задача 2

Бухгалтер вашої фірми загубив звітність щодо витрат фірми. Він зміг пригадати лише декілька цифр. А вам для прогнозу вашої діяльності потрібна і решта даних. Чи зумієте ви їх відновити?

 

Q, од. AFC, грн. VC, грн. AC, грн. MC, грн. TC, грн.
-    
     
   
3,3  
2,5      
   

 

ВАРІАНТ 10

Задача 1

Фірма «Windows» використовує працю столярів (L) і дерево­обробні верстати (К) для виробництва вікон. Відповідна вироб­нича функція має вигляд: Q = .

а) Заповніть до кінця наведену таблицю:

K L Q
 
 
 
 
 

б) Намалюйте ізокванту, яка відповідає випуску Q= 100.

в) Ціни Рк = Рі = 20. Намалюйте одну ізокосту. Яким буде її нахил?

Задача 2.

Два студенти ділять між собою 20 кг яблук і 30 кг картоплі. Функція корисності першого студента U(X, Y) = XY; функція корисності другого - U(X, Y) = XY2, де X - кількість яблук, кг; Y - кількість картоплі, кг Побудуйте криву контрактів і криву можливих корисностей.

ВАРІАНТ 11

Задача 1.

Фірма, що є монополістичним конкурентом, запланувала на наступний рік такі показники:

Q, од. Р, грн. FC, грн. VC, грн.

Знайдіть за допомогою методів співставлення валових і співставлення граничних показників найбільш вигідні для фірми ціну та обсяг реалізації. Визначте величину прибутку.

Задача 2

Визначити оптимальний набір споживача, якщо він купує морозиво за ціною 3 грн. і шоколадки за ціною 5 грн., використовуючи дохід обсягом 105 грн. (185 грн.). Побудуйте криву “споживання-дохід”.

 

Морозиво Шоколадки
Кількість, од. Загальна корисність, ют. Гранична корисність, ют. Гранична корисність грошей, ют./грн. Кількість, од. Загальна корисність, ют. Гранична корисність, ют. Гранична корисність грошей, ют./грн.
TUм MUм MU/Pм TUш MUш MU/Pш
       
172,5     237,5    
217,5     337,5    
       
       
310,5     562,5    
325,5     612,5    

 

ВАРІАНТ 12

Задача 1

Виробнича функція фірми-монополіста Q = 2V0,5, ціна одиниці ре­сурсу — 8 грн. Визначте оптимальну монопольну ціну, якщо функ­ція ринкового попиту XD =100–2Р.

Задача 2

Визначити оптимальний набір споживача, якщо він купує яблука за ціною 7 грн. і банани за ціною 10 грн., використовуючи дохід обсягом 185 грн. (469 грн.). Побудуйте криву “споживання-дохід”.

Яблука Банани
Кількість, кг. Загальна корисність, ют. Гранична корисність, ют. Гранична корисність грошей, ют./грн. Кількість, кг Загальна корисність, ют. Гранична корисність, ют. Гранична корисність грошей, ют./грн.
TUя MUя MU/Pя TUб MUб MU/Pб
       
65,8        
97,3        
120,4        
137,2        
       
154,3        

 

ВАРІАНТ 13

Задача 1

Корисність споживача при споживанні певного набору благ визна­чається функцією Q = XY, де X — кількість товару X, Y — кількість товару Y. Ціна блага X — 10 грн, а ціна блага Y — 5 грн. Бюджет, що витрачається на купівлю цих товарів, становить 200 грн. Визна­чте оптимальний обсяг споживання товарів X та Y і розрахуйте рі­вень корисності споживача при цих обсягах споживання.

Задача 2

У таблиці наведено дані про різні товари.

  Ринок А Ринок Б Ринок В Ринок Г
Р 0 2 грн. 20 тис.грн.   30 тис. грн. Х
Q 0 520 тис.т. 38 тис. шт. 160 кг 1800 тис. т. Y
Р 1 3 грн. 16 тис. грн.   38 тис. грн. Х
Q 1 510 тис.т. 50 тис. шт. 180 кг 1600 тис.т. Y
І 0     10 тис. грн.  
І 1     14 тис. грн.  

Р 0 , Р 1 – початкова та фактична ціна за одиницю товару; Q 0 , Q 1 – початкове та фактичне значення величини попиту; І 0 , І 1 – попередній та фактичний дохід споживача.

На основі наведених даних визначте який вид еластичності попиту можна встановити для товарів, які представлені на кожному ринку, та обчисліть коефіцієнти. Зробіть відповідні висновки.

ВАРІАНТ 14

Задача 1

Функція корисності домогосподарства U = XY, де X — кількість то­вару X, Y — кількість товару Y. Якого рівня корисності досягне во­но, якщо дохід становитиме 100 грн, а ціни на блага будуть однакові та дорівнюватимуть 10 грн?

Задача2

Відновіть дані про випуск фірми у короткостроковому періоді:

L TP AP MP
   
   
   
   
   
   
   

ВАРІАНТ 15

Задача 1

Функція попиту на товар має вигляд YD = 600 – 100Р, а функція пропозиції — YS = 150 + 50Р. Побудуйте криві попиту та пропозиції, визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг. Для виробника по­даток на одиницю продукції — 1,5 грн. Визначте, скільки при цьому втратять виробники, а скільки — споживачі.

Задача 2

Відновіть дані про витрати фірми у короткостроковому періоді.

Q AFC VC AVC ATC TC MC
           
         
         
       
         

ВАРІАНТ 16

Задача1

Функція витрат виробництва для монополіста ТС = 50 + Q2 (тобто постійні витрати TFC = 50, а змінні — Q2). Попит на продукцію мо­нополіста заданий як Р = 40 – Q. Яку кількість товарів вироблятиме монополіст, щоб максимізувати прибуток?

Задача2

Залежність довгострокових сукупних витрат фірми від обсягу випуску представлена даними таблиці:

Q TC AC MC
   
   
   
   
   
   
   
   

а) доповніть таблицю і обчисліть середні та граничні витрати. Побудуйте криві всіх витрат. б) на яких обсягах випуску фірма відчуватиме зростаючий ефект масштабу? Спадний ефект масштабу? в) визначте мінімальний ефективний масштаб виробництва для цієї фірми.

ВАРІАНТ 17

Задача 1

Обмежена кількість ресурсів (капіталу — 50 од., праці — 100 од.) розподіляється між виробництвом товарів А та В. Виробництво то­вару А описується виробничою функцією QA = K0,5L0,5, а виробницт­во товару В — функцією QB = K0,2L0,8. Побудуйте криву виробничих контрактів (мінімум 3 точки).

Задача 2

Фірма-досконалий конкурент приймає рішення про оптимальний обсяг продукції. Ринкова ціна становить 1,5 грн. (2,5 грн.). Який обсяг продукції є оптимальним для даної фірми? Визначте точку беззбитковості і точку закриття.

Q TC VC ATC AVC МС
- - - -
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ВАРІАНТ 18

Задача 1

Визначте функцію попиту домогосподарства на перше благо, якщо його функція корисності U = X1X2, дохід становить 100 грн, а ціна другого блага — 5 грн.

Задача 2

Визначте рівноважний обсяг продукції для фірми-монополіста. Відобразіть рівновагу фірми-монополіста графічно.

Q Р TC FC VC ATC AVC МС TR MR
           
21,5              
             
20,5              
             
19,5              
             
18,5              
             
17,5              

 

ВАРІАНТ 19

Задача1

Виробнича функція Q = K2L2. Ціна одиниці ресурсів капіталу стано­вить 4 грн., праці — 1 грн. Визначте обсяг прибутку, який матиме фірма при ціні продукту 8 грн. та обсязі Q = 81 од.

Задача 2
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 438; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.063 с.)