ТЕМА 3 АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖЖИВАЧА 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3 АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖЖИВАЧАОдноваріантні запитання

 

1.Чим більш гострим є кут нахилу лінії бюджетного обмеження до горизонтальної вісі, тим більше обмежений споживчий бюджет.

Так Ні

2. Бюджетні лінії ніколи не перетинаються.

Так Ні

3.Крива "ціна-споживання" не показує вплив ціни на обсяг споживаних благ.

Так Ні

4. Крива "ціна-споживання" проходить через всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною доходу.

Так Ні

5. Крива "ціна-споживання" є основою побудови кривої індивідуального попиту.

Так Ні

6.Крива "доход-споживання" проходить через всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною доходу.

Так Ні

7. Криві Енгеля характеризують залежність обсягу споживання товару від його ціни.

Так Ні

8.Ефект заміщення - це збільшення попиту на товар, яке викликано зміною загального рівня цін на всі товари.

Так Ні

9. Ефект доходу- це зміна обсягу попиту на товар, пов'язана зі зміною номінального доходу споживача.

Так Ні

10. Споживання юридичних та медичних послуг має тенденцію зростати швидше, ніж зростають доходи.

Так Ні

11. Ефект доходу та ефект заміщення для будь-яких благ є односпрямованими, діють в одному напрямку.

Так Ні

12. Для товарів Гіффена закон попиту не виконується, а крива попиту є висхідною.


Так Ні

13. Для товарів Гіффена ефект доходу перевищує ефект заміщення.

Так Ні

14. Для абсолютних доповнювачів зміна ціни одного з благ не змінює структури оптимального споживчого кошика, ефект заміщення відсутній.

Так Ні

15. Якщо нижче благо дешевшає, попит на нього зростає.

Так Ні

16. Для нижчих благ ефекти заміщення і доходу є протилежно спрямованими, а ефект заміщення перевищує ефект доходу.

Так Ні

17. Для нормальних благ ефекти заміщення і доходу є односпрямованими.

Так Ні

18. Якщо ціна одного з благ споживчого кошика знижується, то ефект заміщення буде спонукати споживача купувати його більше, а ефект доходу - навпаки, купувати менше.

Так Ні

19. Модель Слуцького графічно нічим не відрізняється від моделі Хікса.

Так Ні

20. Ринковий попит є сумою обсягів індивідуального попиту всіх покупців даного товару за всіх можливих значень ціни.

Так Ні

21. Крива ринкового попиту відображає готовність платити граничного споживача і є показником сприйняття цінності товару.

Так Ні

22. Споживчий надлишок є показником економічного добробуту.

Так Ні

23. Для людей, не схильних до ризику, справджується закон спадної граничної корисності доходу.

Так Ні

24. У моделі очікуваної корисності криві байдужості є висхідними, а гранична норма заміни ризику очікуваним доходом зростає.


Так Ні

25. Попит множини споживачів на певне благо впливає на ринковий попит, але не чинить жодного впливу на попит окремого споживача, який формується виключно на основі його особистих уподобань.

Так Ні

Багатоваріантні запитання

 

1. Внаслідок збільшення доходу споживача за інших рівних умов:

а) бюджетна лінія зміщується паралельно до початкової праворуч;

б) точка рівноваги переміщується на вищу криву байдужості;

в) зростає індивідуальний попит на абсолютну більшість благ;

г) всі відповіді правильні.

 

2. На основі кривої "ціна-споживання" можна побудувати криву:

а) попиту;

б) пропозиції;

в) граничної корисності;

г) загальної корисності.

 

3. На графіку зображено криву співвідношення "ціна-споживання" при зміні ціни на продукти харчування. Яким видом товару є продукти?


 

а) товаром Гіффена;

б) другорядним, проте це не товар Гіффена;

в) нормальним;

г) делікатесом.

 

4. Крива "доход-споживання":

а) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з благ;

б) показує співвідношення між доходом споживача і кількістю товару, що купується, за інших рівних умов;

в) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані з різними рівнями доходу;

г) правильні відповіді (б) і (в).

 

5. Крива "доход-споживання":

а) є висхідною для нормальних благ;

б) має від'ємний нахил для нижчих благ;

в) є вертикальною для нейтральних благ;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Якщо X, Y - товари нижчої якості, то при зростанні доходу споживача лінія "доход-споживання":

а) йде знизу вгору зліва направо;

б) йде вниз зліва направо;

в) йде вгору наліво;

г) не існує.

 

7. Якщо крива "доход-споживання" має позитивний нахил, то:

а) обидва товари нормальні;

б) обидва товари неякісні;

в) один товар неякісний;

г) всі відповіді неправильні.

 

8. На графіку зображено криву "доход-споживання":

 

 

Яке з наведених тверджень відповідає дійсності?

а) обидва товари нормальні;

б) обидва товари другорядні;

в) продукти - нормальний товар, а одяг - другорядний;

г) продукти - другорядний товар, а одяг - нормальний.

 

9. Криві Енгеля характеризують:

а) залежність обсягу споживання товару від доходу споживача;

б) залежність обсягу споживання товару від його ціни;

в) залежність корисності блага від обсягу його споживання;

г) залежність видатків споживача від ціни товару.

 

10. Крива Енгеля є монотонно висхідною, якщо:

а) частка даного блага у структурі споживанім зі зростанням доходу залишається незмінною;

б) товар є нормальним благом;

в) частка даного блага у структурі споживання зі зростанням доходу зменшується;

г) благо є нейтральним стосовно зміни доходу.

 

11. Крива індивідуального попиту:

а) відображає зміну рівня корисності споживача;

б) в кожній точці представляє оптимум споживача для певного рівня корисності;

в) відображає зменшення граничної норми заміни благ в міру зниження ціни одного з них;

г) всі відповіді правильні.

 

12. Ефект заміщення - це збільшення попиту на товар, яке викликано:

а) зміною загального рівня цін на всі товари;

б) зміною у смаках споживачів, що віддають перевагу товарам-замінникам;

в) зміною в реальному доході, викликаною зниженням цін товарів, що купуються;

г) пропозицією нових замінників товарів;

д) всі відповіді неправильні.

 

13. Ефект заміщення у моделі Хікса полягає у тому, що:

а) зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за незмінного рівня корисності;

б) зі зміною відносних цін оптимальний вибір споживача не змінюється;

в) зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;

г) зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за незмінної купівельної спроможності.

 

14. Ефект заміщення у моделі Слуцького полягає у тому, що:

а) зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за незмінного рівня корисності;

б) зі зміною відносних цін споживач змінює оптимальний вибір відповідно до зміни купівельної спроможності грошей;

в) зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;

г) зі зміною відносних цін споживач змінює обсяг попиту на товар за незмінної купівельної спроможності.

 

15. Ефект доходу - це:

а) зміна обсягу попиту, спричинена зміною реального доходу за незмінності відносних цін;

б) зміна обсягів споживання як результат зміни ціни одного з товарів, що змушує споживача переміщуватись на іншу криву байдужості;

в) граничний приріст попиту за зміни реального доходу в умовах незмінності відносних цін товарів;

г) всі відповіді правильні.

 

16. Якщо крива попиту на товар нахилена вниз, то з наведених тверджень відповідає дійсності таке:

а) ефекти заміщення та доходу діють в одному напрямі;

б) ефекти заміщення та доходу діють у протилежних напрямах, проте значення ефекту доходу більше;

в) ефекти заміщення та доходу діють у протилежних напрямах, проте значення ефекту заміщення більше;

г) правильні відповіді (а) або (б);

д) правильні відповіді (а) або (в).

 

17. Коли ціна нормального блага знижується, то:

а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміщення — менше;

б) в результаті дії і ефекту заміщення, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага;

в) в результаті дії ефекту доходу обсяг попиту зменшується, а ефекту заміщення — збільшується;

г) і ефект доходу, і ефект заміщення спонукають до зменшення споживання блага.

 

18. З підвищенням ціни нижчого блага:

а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його більше, а ефект заміщення - менше;

б) в результаті дії і ефекту заміщення, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага;

в) ефект доходу спонукатиме споживача купувати його менше, а ефект заміщення - більше;

г) і ефект доходу, і ефект заміщення спонукають до зменшення споживання блага.

 

19. У випадку зниження ціни нижчого блага:

а) ефект заміщення спонукатиме споживача збільшити обсяг попиту на нього, а ефект доходу - зменшити;

б) ефект заміщення перевищує ефект доходу;

в) загальний ефект полягає у збільшенні обсягу попиту на нього;

г) всі відповіді правильні.

 

20. На відміну від моделі Хікса, у моделі Слуцького:

а) для визначення відокремленої дії ефектів заміщення та доходу застосовується прийом добудови компенсуючої бюджетної лінії;

б) ефект заміщення супроводжується деяким поліпшенням добробуту споживача;

в) компенсуюча бюджетна лінія є січною початкової і дотичною до деякої вищої поверхні байдужості;

г) правильні відповіді (б) і (в).

 

21. Товар Гіффена-це:

а) нижчий товар зі значною питомою вагою у бюджеті споживача;

б) товар, для якого не виконується закон попиту, і крива попиту є висхідною;

в) товар, для якого ефект доходу перевищує ефект заміни;

г) всі відповіді правильні.

 

РОЗДІЛ 2
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 321; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.015 с.)