Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики. Ознаки досконалої конкуренції. Умови формування ринку досконалої конкуренції.

Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Пропозиція фірми і галузі в короткостроковому періоді. Рівновага фірми та галузі.

Ринок досконалої конкуренції у довгостроковому періоді. Рухомість ринкового попиту й пропозиції. Пропозиція фірми в довгостроковому періоді. Тривала рівновага підпримства, галузі, ринку та механізм її підтримки.

 

Тема 10. Монопольний ринок.

Модель чистої монополії та її характеристики. Ознаки чистої монополії. Економічні, адміністративні та правові бар’єри вступу до ринку. Монополія та монопольна влада. Різновиди монополій.

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Крива попиту та граничного доходу монополіста. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Визначення монопольної ціни. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. Цінова дискримінація, умови її застосування та наслідки.

Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Аналіз поведінки реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна політика.

 

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція.

Основні ознаки олігополії. Начисленність підприємств в олігополістичних ситуаціях. Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність та диференційованість продукту. Високі бар’єри для вступу до галузі.

Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалежність і еволюція способу дій учасника ринку. Модель дуополії Курно Курно та Бертрана як відображення ринкової поведінки початківця. Узагальнення моделей дуополій за Скельбертом. Негнучкість цін за умов олігополії. Ламана крива попиту.

Особливості організації олігополістичного ринку. Взаємозалежність олігополістів і схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Олігополістичне ціноутворення: на основі відчуття коштовності товару, модель «витрати плюс». Неціновва конкуренція.

Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Дві точки зору на економічні наслідки олігополії.

Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Ознаки монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Спосіб дій монополістичного конкурента.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Еластичність попиту. Визначення оптимального обсягу виробництва та цінова політика. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді.

Нецінова конкуренція. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Вплив рекламної діяльності на обсяг виробництва і витрат фірми.

Ефективність монополістичної конкуренції. Суспільна ціна монополістичної конкуренції.

Тема 12. Ринок факторів виробництва.

Похідний попит. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів виробництва. попит на продукт та попит на фактори виробництва. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів виробництва. Попит на ресурси відповідно до теорії граничної продуктивності. Вартісний граничний продукт та ціна фактора. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.

Індивідуальний та ринковий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Фактори впливу на еластичність попиту на ресурс виробництва.

Ринкова пропозиція праці. Ринок праці. Праця як фактор виробництва. Суть та особливості використання поняття заробітної плати. Номінальна та реальна ставка заробітної плати. Двоякий характер ринку праці. Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Обґрунтування рішення про найом.

Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Модель монопсонії. Характерні риси монопсонії. Граничні витрати монопсоніста на працю. Попит на працю та монопольна рівновага. Обґрунтування рішень про найом. Олігопсонічний ринок праці, його особливості. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання: форми капіталу. рух капіталу та капітальні фонди.

Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі. Оптимальний вибір. Ринок капіталу. Види процентних ставок. Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки за рівноважної ціни капіталу.

Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтової величини. Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень. Критерій чистої сьогоднішньої цінності. Інвестиційне рішення.

Ринок землі. Особливості як фактору виробництва. особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.

 

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

Поняття ринкової рівноваги, її аналіз. Часткова та загальна рівновага. необхідність визначення ринкової системи як цілого, дослідження взаємодії та взаємозалежності її частин. Аналіз загальної рівноваги, його етапи. Ефект зворотного зв’язку.

Ефективність в обміні. Необхідність та вигоди ринкового обміну. Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, що обмінюються. Діаграма Еджворта. ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето-ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето. Ефективність та справедливість.

Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресурсів. Діаграма Еджворта. Крива виробничих контрактів. Парето-оптимальний розподіл ресурсів. Рівновага виробника на конкурентному ринку факторів виробництва. Крива виробничих можливостей та ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів.

Ефективність ринків з конкуренцією. Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на ринку товарів). Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання: наявність ринкової влади, непрозорість ринків, неповна чи асиметрична інформація, вплив зовнішніх ефектів, існування суспільно значущих благ, тощо.

 

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Права власності та передумови для ринкових суб’єктів. Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування власності та ринкові процеси. Трансакційні витрати.

Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. Негативні зовнішні ефекти. Граничні суспільні витрати. Позитивні зовнішні ефекти. гранична суспільна корисність. суспільні та приватні витрати (вигоди). Теорема Коуза.

Громадські (суспільні) блага і громадський вибір. Споживчі властивості суспільних благ, загальнодоступність, неконкурентність та невиключеність. Проблема «зайців». Неспроможність ринкового механізму регулювати ефективність суспільних благ та функції держави. Суспільні блага та ефективність.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Основні форми державного регулювання. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Адміністративно-командні методи. Коригуючі податки та субсидії. Роль держави у вирішення екологічних проблем.

 

 

 

Плани семінарських занять

Модуль 1

«Поведінка споживача.Підпиємство і витрати»

Змістовий модуль № 2

 

Семінарське заняття №1

 

Тема: Предмет мікроекономіки.Кардиналістська теорія поведінки споживача.

 

Мета:Поглибити ,систематизувати та закріпити знання студентів з питань доцільності вивчення курсу,а також проблем теорії споживчої поведінки.

Вивчити питання,які пов язані з раціональним вибором споживача за принципом спадної граничної корисності.

План

1.Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору.

2.Економічні системи.

3.Мікросистема як суб єкт ринкової системи.

4.Блага,потреби,корисність,економічні блага.

5.Закон спадної граничної корисності і його особливості.

6.Бюджетне обмеження і рівновага споживача.

 

 

Проблемні питання:

Ø Порівняйте способи,за допомогою яких чистий капіталізм ,сучасний капіталізм і командна економіка намагаються справитись з проблемою рідкості економічних ресурсів.

Ø Покажіть відмінність граничної корисності товару від загальної корисності та обґрунтуйте на конкретних прикладах дію закону спадної граничної корисності.

Ø В чому заклечається раціональність в поведінці людини?

Ø «Якщо вартість проїзду у міському трансорті збільшується удвічі,я буду ходити на роботу пішки.Я,звичайно,буду запізнюватись,проте це коштуватиме дешевше ,та й що може бути краще ранкової прогулянки на свіжому повітрі»Як Ви вважаєте,чи можна назваи таку поведінку раціональною?

 

 

Розв’язати задачі:

 

Задача 1.

Визначити величину виробничих можливостей виготовлення двох видів продуктів А та В при використанні двох видів ресурсів.

Загальна кількість першого ресурсу на тиждень 640 од.,другого 400 од.

Одиниця продукту А потребує витрат 4 од. першого ресурсу та 5 од. другого.Одиниця продукції В відповідно 4 од. та 1 од.ресурсів.

 

Задача 2

Уявіть,що споживач робить вибір між двома товарами X і Y,гранична корисність кожного із них для нього складає:

Одиниця товару X MU x Одиниця товару Y MU y

Скільки одиниць кожного товару споживачеві слід купити,щоб максимізувати корисність ,якщо цого доход складає 9(D=9)гривень ,а ціни товарів відповідно 2 грн.та 1 грн.(Рх=2грн.,Рy=1 грн.)?

Визначити величину сукупної корисності,яку одержить споживач.

 

Література:

Вечканов Г.С.,Вечканова Г.Р.Микроэкономика/пособие для подготовки к экзамену-М.Санкт-Петербург и др.изд.Питер,2003.(с.37-41)

Долан Э.Дж.Линдсей Д.Микроэкономика/под общ.ред.Б.Лисовика,В.Лукашевича-СПб,Экон.шк.,1994.(с.83-102,104-120)

Макконнелл К.Р.,Брю С.Л.Экономикс:принципы,проблемы и политика:2т.М.:Республика,1992.(т.2,с.18-27,31-38)

Кулішов В.В.Мікроекономіка:Основи теорії і практикум/навчальний посібник-Львів: »Магнолія плюс»,2004.(с.8-29)

Общая экономическая теория.Учебное пособие/Коноводченко Л.Я.,КушнареваБ.П.,Лаюк И.С. –Одесса :»Гермес»,1998.(с.163-167)

Піндайк Р.С.,Рубінфельд Д.Л.Мікроекономіка-К.Основи.1996.(с.21-26)

Додаткова:

Гош.О.Ринок як засіб відродження перехідної економіки України//Економіка України-2005,№9.с.40.

 

 

Модуль 1

«Поведінка споживача.Підпиємство і витрати»

Змістовий модуль № 4

 

Семінарське заняття №2

 

Тема: Ординалістська теорія поведінки споживача.

Мета:Поглибити,систематизувати і закріпити знання з питань поведінки споживача з позиції теорії кривих байдужості та лінії споживчого бюджету.Пояснити ,яким чином споживачі розподіляють свої грошові доходи на купівлю товарів та послуг.

 

План

1.Криві байдужості,їх суть і поудова.

2.Бюджетна лінія,механізм її побудови.

3.Криві байдужості і рівновага споживача.

4.Реакція споживача на зміну його доходу.

5.Реакція споживача на зміну цін товарів.

6.Ефект заміни та ефект доходу.

 

Проблемні питання:

1. Поясніть ,чому будь-якаточка,в якій бюджетна лінія перетинає криву байдужості,не є зрівноваженою.

2. Поясніть,чому криву байдужості можна провести через будь-чку точку на карті байдужості?

3. Доведіть,що сукупна корисність збільшується в рзі переходу споживача від початку координат на вищу криву байдужості.

4. Поясніть,чому дві криві байдужості не можуть перетинатися.

5. Обгрунтуйте ,що в точці рівноваги споживача гранична норма заміни одного товару іншим дорівнює зворотному відношенню цін на товари.

 

Розв’язати задачі:

 

Задача 1.

Споживач витрачає 24 гривні в тиждень на цукерки та печиво,цукерки коштують 6 грн.кілограм,а печиво-3 грн.кг.

Яку найбільшу кількість цукерок може придбати споживач?

Яку найбільшу кількість печива може придбати споживач?

Побудувати бюджетне рівняння та бюджетну лінію споживача.

Користуючись графіком бюджетної лінії,з’ясувати скільки кілограм цукерок придбає споживач,в той час,коли куплено 4 кілограм печива.

Як зміниться положення бюджетної лінії,коли споживач буде витрачати на дані продукти не 24,а 12 гривень.Показати графічно.

 

Задача 2

Дані таблиці характеризують криву байдужості споживача:

Одиниці тов.А Одиниці тов.Б

1. Накресліть криву байдужості споживача,відкладаючи кількість товару А на вертикальній осі,а кількість товару В на горизонтальній осі.

2. На тому ж графіку побудуйте бюджетну лінію споживача,якщо споживач має намір витратити на купівлю цих товарів 24 грн.(D=24),а ціни товарів відносно-1.5 грн і 1 грн.(РА=1.5;РВ=1)

3. Яку комбінацію товарів А і В купить споживач?

 

Література :

Вечканов Г.С.,Вечканова Г.Р.Микроэкономика/пособие для подготовки к экзамену-М.Санкт-Петербург и др.изд.Питер,2003.(с.41-61)

Долан Э.Дж.Линдсей Д.Микроэкономика/под общ.ред.Б.Лисовика,В.Лукашевича-СПб,Экон.шк.,1994.(с.120-128)

Макконнелл К.Р.,Брю С.Л.Экономикс:принципы,проблемы и политика:2т.М.:Республика,1992.(т.2,с.39-44)

Кулішов В.В.Мікроекономіка:Основи теорії і практикум/навчальний посібник-Львів: »Магнолія плюс»,2004.(с.29-57)

Общая экономическая теория.Учебное пособие/Коноводченко Л.Я.,КушнареваБ.П.,Лаюк И.С. –Одесса :»Гермес»,1998.(с.167-172)

Піндайк Р.С.,Рубінфельд Д.Л.Мікроекономіка-К.Основи.1996.(с.66-88,113-117)

Фишер С.,Дорнбуис Р.,Шмалензи Р.Экономика-М.:Дело,1993.(с.115-118)

«Экономикс»учебник под ред.Покритана А.К.,1996(с.33-47)

Ястремський О.І., Грищенко О.Г. Основи мікроекономіки-К.:Знання,1998.(с.112-149).

Додаткова :

Смотров Д.Ю.Підвищення купівельної спроможності населення//Фінанси України -2004,№8.(с.102-111)

 

Модуль 1

«Поведінка споживача.Підпиємство і витрати.»

Змістовий модуль № 5

Семінарське заняття №3

 

Тема: Взаємодія попиту і пропозиції.

Мета: Поглибити,систематизувати і закріпити знання природи ринків і процесу формування цін і обсягів виробництва,особливості попиту і пропозиції та факторів,які їх визначають.

План

1. Попит і закон попиту,детермінанти попиту та їх вплив на криву попиту

2. Поняття пропозиції.Закон пропозиції.Детермінанти пропозиції.

3. Взаємодія попиту та пропозиції.Закон ціноутворення .

4. Еластичність попиту,її значення в вирішенні питання про зниження ціни товару.

5. Еластичність пропозиції.Особливі випадки еластичної пропозиції.

6. Аналіз загальної рівноваги.

 

Проблемні питання:

1. На конкретних прикладах,покажіть що відбувається з кривою попиту,коли змінюється доход споживача?

2. Обгрунтуйте на конкретних прикладах відмінності між зміною в попиті і зміною величини попиту.

3. Фірма вирішила підвищити ціну на свій продукт.Що відбудеться з її виручкою,якщо попит еластичний(нееластичний)?

4. Використовуючи конкретні приклади,доведіть,що крива пропозиції зростаюча.

5. Обгрунтувати ,що ціна на ринку прагне до рівня,коли попит дорівнює пропозиції.

 

 

Розв’язати задачі :

 

Задача1.

Побудувати табличну та графічну модель ринкового попиту на зерно,якщо на ринку зерна є три покупці і :

За ціни 50 гривень за центнер обсяг попиту першого становить 5 центнерів,другого-2,третього-3;за ціни 40 грн.відносно-8,5,7;з ціни 30 грн відносно-15,12,13;за ціни 20 грн.відносно-22,18,20;за ціни 10грн.відносно-32,28,30.

 

Задача 2

Побудувати криву пропозиції консервованої кільки,використовуючи табличну модель пропозиції даного товару:

Ціна за банку кільки(грн.)-Р
Кількість запропонованих за місяць банок кільки(тис.штук)-Q

Використовуючи побудовану графічну модель пропозиції,визначити скільки банок консервованої кільки буде запропоновано по ціні 4 грн.50 коп.

 

Задача 3

Побудувати графіки попиту та пропозиції та конкурентному ринку товару,для якого:

Ціна(грн.) Попит(тис.од.) Пропозиція(тис.од.)

1. Визначити якою є рівноважна ціна на рівноважний обсяг товару.Що виникне:дефіцит чи надлишок товару,якщо встановити ціну 8 гривень за одиницю товару?Якими будуть його масштаби?

2. Визначити еластичність попиту та пропозиції при кожній зміні ціни.Чи еластичний попит?Чи еластична пропозиція?

 

Література :

Вечканов Г.С.,Вечканова Г.Р.Микроэкономика/пособие для подготовки к экзамену-М.Санкт-Петербург и др.изд.Питер,2003.(с.11-24)

Долан Э.Дж.Линдсей Д.Микроэкономика/под общ.ред.Б.Лисовика,В.Лукашевича-СПб,Экон.шк.,1994.(с.32-50,60)

Макконнелл К.Р.,Брю С.Л.Экономикс:принципы,проблемы и политика:2т.М.:Республика,1992.(т.1,с.61-75)

Кулішов В.В.Мікроекономіка:Основи теорії і практикум/навчальний посібник-Львів: »Магнолія плюс»,2004.(с.62-86)

Піндайк Р.С.,Рубінфельд Д.Л.Мікроекономіка-К.Основи.1996.(с.96-113)

Ястремський О.І., Грищенко О.Г. Основи мікроекономіки-К.:Знання,1998.(с.50-91).

 

 

Модуль 1

«Поведінка споживача.Підпиємство і витрати.»

Змістовий модуль № 8

Семінарське заняття №4

 

Тема: Мікроекономічна модель підприємства.Витрати виробництва.

Мета: Поглибити,систематизувати і закріпити знання з проблем виробничої системи та природи витрат виробництва.Засвоїти питання оптимального та ефективного використання матеріальних ресурсів у виробництві.Предметно розглянути особливості витрат як в короткостроковому ,так і в довгостроковому періоді.

План

1. Підприємство як різновид мікросистем.

2. Поняття і параметри виробничої функції,періоди діяльності.

3. Виробнича функція з одним та двома змінними факторами.

4. Оптимум виробника.

5. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах.

6. Віддача від масштабів виробництва.

 

 

Проблемні питання:

1. Покажіть в тому різниця між короткостроковими і довгостроковими виробничими можливостями ,які відкриваються перед фірмою.

2. Дати оцінку одночасної зміни факторів виробництва в довгостроковому періоді.Проілюструвати графічно.

3. Дати оцінку впливу ефектів масштабу на криву середніх довгострокових витрат фірми.

 

 

Розв’язати задачі:

 

Задача 1.

В таблиці показано як змінюється обсяг виробництва фірми в залежності від кількості найнятих робітників в короткостроковому періоді:

Кількість найнятих Обсяг виробництва Граничний продукт Середній продукт
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1. Обчислити граничний і середній продукт.

2. З’ясувати скільки робітників доцільно найнти фірми?Чому?

 

 

Задача 2

 

Визначити бухгалтерський та економічний прибуток швейної майстерні,якою володіє Осипова Л.Д.,якщо Осипова Л.Д.наймає двох помічниць,яким виплачує 5000 гривень на рік кожній.Сплачує щороку 4000 гривень за аренду виробничого приміщення та 1000 гривень за електроенергію,а також витрачає 40000 гривень щороку на сировину.

В виробниче устаткування Осипова Л.Д. вклала власні гроші,які могли б принести їй 5000 гривень річного прибутку ,якби вона вклала їх в банк,крім того вона відмовилася від посади модельєра на швейній фабриці з оплатою 7000 гривень в рік.Доход від реалізації швейних виробів складає 74000 гривень.Чи вигідно Осиповій Л.Д.приймати майстерню?

 

Задача 3.

 

Знаючи ,постійні та змінні витрати чисто конкурентної фірми на кожному рівні виробництва у короткостроковому періоді:

Обсяг виробництва-Q Постійні витратиFC Змінні витрати VC

1. Обчислити валові(TC),середні змінні(AVC),середні валові(ATC) та граничні(MC) витрати фірми.

2. Накреслити криві: AVC, ATC, MC.

Література :

Долан Э.Дж.Линдсей Д.Микроэкономика/под общ.ред.Б.Лисовика,В.Лукашевича-СПб,Экон.шк.,1994.(с.131-157)

Задоя А.О.Мікроекономіка/курс лекцій/К.»Знання»,2002.(с.69-81)

Кулішов В.В.Мікроекономіка:Основи теорії і практикум/навчальний посібник-Львів: »Магнолія плюс»,2004.(с.127-184)

Піндайк Р.С.,Рубінфельд Д.Л.Мікроекономіка-К.Основи.1996.(с.159-182,187-206)

Фишер С.,Дорнбуис Р.,Шмалензи Р.Экономика-М.:Дело,1993.(с.141-152)

 

 

Додаткова:

Аметов Р.Производственная функция в экономическом росте//Экономика Украины-2003,№12

Модуль II

«Поведінка підприємства на ринках продукції та ресурсів»

 

Змістовий модуль №10

Семінарське заняття № 5

 

Тема:Ринки досконалої конкуренції та монополії.

Мета: Поглибити,систематизувати і закріпити знання з питань діяльності фірм в умовах досконалої конкуренції та чистої монополії.Зрозуміти,як в умовах конкурентної економіки,фірма досягає найбільш ефективного використання ресурсів суспільства.Вивчити проблеми ціноутворення та випуску обсягу продукції за монополії.

 

План

1. Характерні риси ринку досконалої конкуренції.Доход фірми і його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми.

2. Конкурентна стратегія підприємства у короткостроковому періоді.(сукупний та граничний підхід).

3. Ринок досконалої конкуренції у довгостроковому періоді.

4. Характерні риси чистої монополії.Граничний і валовий доход монополіста.

5. Визначення ціни та обсягу виробництва фірми в умовах чистої монополії.

6. Цінова дискримінація та її наслідки.

 

Проблемні питання:

1. Обгрунтувати ,що в умовах досконалої конкуренції попит на продукцію окремої фірми абсолютно еластичний.Проілюструвати графічно.

2. Пояснити ,чому криву граничних витрат фірми на ділянці,що розташована вище кривої середніх змінних витрат,можна розглядати як криву пропозиції фірми.

3. Обгрунтувати,що в умовах монополіх граничний доход фірми менший за ціну продукції.

 

Розв’язати задачі:

Задача 1.Використовуючи показники ,одержані при розв’язанні задачі 2 з семінарського заняття № 5,виконати наступне завдання:

1. З’ясувати,чи буде фірма діяти у короткостроковому періоді,якщо ціна на продукцію фірми буде 30 грн.Чому?

2. Фірма буде максимізувати прибуток,чи мінімізувати збитки при ціні 45 грн.

3. Визначити суму економічного прибутку,або збитку.

4. Проілюструвати графічно.

 

 

Задача 2.У таблиці подані дані,що характеризують випуск продукції підприємства в умовах чистої(простої)монополії:

Обсяг випуску продукції Ціна за одиницю продукції

1. Обчислити сукупний та граничний фірми доход на всіх рівнях виробництва.

2. Накреслити криві:попиту,валового та граничного доходу фірми-монополітса.

3. Відокремити на графіку еластичний та нееластичний відрізки лінії попиту.

4. Зробити висновок відносно взаємодії між граничним доходом і еластичністю попиту.Як при цьому змінюється валовий доход монополіста?

 

Задача 3.Продаючи продукцію по ціні 600 грн.за одиницю підприємство монополіст максимізує свій прибуток.Якщо цінова еластичність попиту на продукцію дорівнює:-3,то яку величину складаюсь граничні витрати і граничний доход підприємства?

 

Література:

Долан Э.Дж.Линдсей Д.Микроэкономика/под общ.ред.Б.Лисовика,В.Лукашевича-СПб,Экон.шк.,1994.(с.160-187)

Макконнелл К.Р.,Брю С.Л.Экономикс:принципы,проблемы и политика:2т.М.:Республика,1992.(т.2,с.65-68)

Кулішов В.В.Мікроекономіка:Основи теорії і практикум/навчальний посібник-Львів: »Магнолія плюс»,2004.(с.185-217)

Піндайк Р.С.,Рубінфельд Д.Л.Мікроекономіка-К.Основи.1996.(с.229)

Фишер С.,Дорнбуис Р.,Шмалензи Р.Экономика-М.:Дело,1993.(с.156-172)

 

 

Модуль II

«Поведінка підприємства на ринках продукції та ресурсів»

 

Змістовий модуль №11

Семінарське заняття № 6

 

Тема: Ринки монополістичної конкуренції та олігополії.

Мета: Поглибити,систематизувати і закріпити знання з питань монополістичної конкуренції та олігополії.Вивчити проблеми ціноутворення та випуску обсягу продукції.Показати зміст основних моделей поведінки фірми на олігополістичному ринку

 

План

 

1. Ознаки монополістичної конкуренції

2. Ринкова продуктова стратегія фірми в умовах монополістичної конкуренції.

3. Нецінова конкуренція.

4. Олігополія та її розповсюдження.Теоретичні моделі олігополії.

5. Олігополістичне ціноутворення.

6. Ефективність монополістичної конкуренції та олігополії.

 

Проблемні питання:

1. Поясніть які ознаки монополії та чистої конкуренції має ринок монополістичної конкуренції і як вони впливають на криву попиту фірми.

2. Дати оцінку впливу нецінової конкуренції на обсяг виробництва та витрати фірми.Проілюструвати графічно.

3. Чому міг би відбутися таємна змова відносно ціни в олігоолістичних галузях?Які є перепони до таємної змови?

4. Припустимо,що одна із фірм в галузі порушує погодження за допомогою обману і думає,що інша фірма збереже свою ціну незмінною.Яка буде реакція іншої фірми?Обгрунтуйте це рішення.

 

 

Розв’язати задачі:

 

Задача 1.Надана специфічна модель ринку для олігополіста:

 

1. Яка модель олігополістичного ринку зображена на графіку?

2. Припустимо,що граничні витрати фірми постійні і становлять 3,5.Який обсяг виробництва обере фірма і яку при цьому запропонує ціну?

3. Як зміниться ціна та випуск фірми,якщо граничні витрати зростуть до 5,0?

 

 

Задача 2.Функції граничних витрат(на зростаючій ділянці)та граничного доходу підприємства-представника на ринку монополістичної конкуренції описуються рівняннями :

MC=3Q-10;

MR=20-2Q,

Де: MC-граничні витрати, MR-граничний доход, Q-обсяг виробництва.Визначити обсяг виробництва фірми,максимізуючий її прибуток.

 

Література:

Долан Э.Дж.Линдсей Д.Микроэкономика/под общ.ред.Б.Лисовика,В.Лукашевича-СПб,Экон.шк.,1994.(с.212-233)

Задоя А.О.Мікроекономіка/курс лекцій/К.»Знання»,2002.(с.139-162)

Кулішов В.В.Мікроекономіка:Основи теорії і практикум/навчальний посібник-Львів: »Магнолія плюс»,2004.(с242-275)

Піндайк Р.С.,Рубінфельд Д.Л.Мікроекономіка-К.Основи.1996.(с.385-418)

 

 

Змістовний модуль 12

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7

 

Тема: Ринок факторів виробництва.

Мета: Поглибити, систематизувати, закріпити та розширити знання з проблем діяльності ринку ресурсів.Вивчити питання, пов’язані з загальною теорією попиту на ресурси.Засвоїти поняття капіталу, його особливості як капітального ресурсу, обоснованість прийняття інвестиційних рішень.Показати особливості пропозиції праці, формування ставок заробітної плати, формування ціни на землю, види ренти та процентних ставок.

 

ПЛАН

1. Чисто конкурентний та монопольний ринок праці.Двухстороння монополія.

2. Ринок капіталу. Інвестиції. Валові та чисті інвестиції.

3. Ринок землі. Фактори впливу на попит та пропозицію землі.

 

Проблемні питання:

1. Чим характеризується досконало конкурентний ринок праці і як формується на ньому пропозиція праці.

2. Обгрунтуйте, що в умовах монопсонії граничні витрати на ресурс фірми перевищують ставку зпрплати.

3. Дати оцінку впливу ризику на інвестиційне рішення підприємства.

 

Розв’язок задач.

 

Поняття та категорії.

Ринок праці, профспілки, рівень заробітної плати,регулювання ринку праці, дерегулювання ринку праці, капітал, фізичний та людський капітал, основний і оборотний капітал, інвестиції, ефективність інвестицій, дисконтування, ціна землі, рента, арендна плата.

 

Література.

1. Нуреев Р.М. Курс микроекономики. М.- : Норма,2002, с. 262-277

2. Кулішов В.В. Мікроекономіка. Основи теорії і практики. Львів,2003.

3. ПіндайкР.С.Мікроекономіка.-К.: Основи. 1996. с.484 -500

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.015 с.)