Змістовий модуль 3. Теорія ринкових структур: ринок продукту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 3. Теорія ринкових структур: ринок продукту 

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

Мета заняття:закріпитиз¢ясовані та поглибленні знання з питань моделі ринку досконалої конкуренції та її особливостей.

 

План вивчення теми

1. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації.

2. Ефективність ринку в умовах досконалої конкуренції.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання слід добре засвоїти ознаки ринку досконалої конкуренції. В короткостроковому періоді фірма в умовах досконалої конкуренції буде виробляти, якщо:

1) вона здатна отримувати економічний прибуток;

2) вона несе збитки, але менші ніж її постійні витрати.

Треба розглянути три можливих ситуації:

1. Випадок максимізації прибутку.

Фірма отримує прибуток, якщо ТС<TR , точки, де TC=TR, - це критичні точки виробництва, які розмежують прибуткове та збиткове виробництво.

2. Випадок мінімізації збитків.

Фірма має збитки, якщо Р<ATC, але фірма частково покриває свої витрати.

3. Випадок закриття.

Фірма повинна закритися, якщо P<AVC.

При розгляданні другого питання слід з¢ясувати, що у чисто конкурентній економіці дії виробників, що прагнуть прибутку, призведуть до максимізації задоволення потреб споживача. Якщо у довгостроковому періоді ціна і мінімум середніх витрат однакові, це означає, що конкурентні фірми використовують найефективнішу із відомих технологій і призначають найнижчу ціну з урахуванням своїх витрат виробництва. Рівні ціни в межах витрат показують, що ресурси розподіляються відповідно до споживчих смаків. Конкурентна система цін перерозподіляє ресурси залежно від зміни споживчих смаків, технології або запасів ресурсів задля збереження ефективності розподілу ресурсів якомога довше.


Питання для самоконтролю

 

1. Назвіть ознаки ринку досконалої конкуренції

2. Покажіть графічно криву попиту, граничного прибутку, сукупного прибутку та витрат.

3. Назвіть фактори, що визначають ефективність чистої конкуренції.

4. Охарактеризуйте механізм підтримки тривалої рівноваги фірми, галузі, ринку в умовах досконалої конкуренції.

 

Бібліографічний список до самостійної роботи

2; 4; 5; 6; 7; 10; 11.

Тема 10. Монопольний ринок

 

Мета заняття:закріпити,поглибити і розширити знання студентів з питань діяльність чистої монополії, її наслідки та особливості.

 

План вивчення теми

1. Монополія і монопольна влада.

2. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту.

3. Цінова диференціація та дискримінація.


4. Потреба державного регулювання монополії.

 

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляданні першого питання слід знати, що монополія – це ринкова структура, в якій одна фірма є єдиним виробником продукту, що не має близьких замінників, і здатна контролювати його ринкову ціну.

По-другому питанню слід з’ясувати, що еластичність попиту за ціною впливає на поведінку монополіста. Крива попиту монополіста має спадаючий характер, і монополіст завжди вибирає обсяг випуску, який відповідає еластичній кривій попиту.

Третє питання повинно розкривати поняття цінової диференціації та дискримінації.

Якщо має місце продаж в один і той же момент одного і того ж продукту різним покупцям та за різними цінами, це означає, що монополіст використовує практику цінової дискримінації, тобто він має можливість диференціювати споживачів в залежності від їх бажання та спроможності купувати.

Якщо ці умови виконуються, монополіст розподіляє ринок на сегменти та продає таку кількість товару, яка максимізує його прибуток.

При розгляданні четвертого питання слід приділити увагу на потребу в державному регулювання монополії , а зокрема в Україні, та ознайомитися з такими законами: - Закон України “Про обмеження монополізму та неприпустимість недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18.02 19992 р. № 2132-ХІІ , ВВРУ № 21, с. 611; Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7.06.1996р. №236 / 96 – ВВРУ № 36, с. 485.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть ознаки монопольного ринку.

2. Охарактеризуйте криву попиту в умовах монополії.

3. В чому полягає суть цінової дискримінації?

4. Назвіть переваги регулювання монополії.

Бібліографічний список до самостійної роботи

1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11.

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція

Мета заняття:закріпити, засвоїти, поглибити і систематизувати знання з питань особливостей олігополістичного ринку, рекламної діяльності, її впливу на обсяг продажу і затрат

План вивчення теми

 

1. Нецінова конкуренція в умовах олігополістичного ринку.

2. Суспільна оцінка олігополістичного ринку.

3. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажу і затрат.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляданні першого питання слід визначити, що нецінова конкуренція – це засоби конкурентної боротьби, які застосовуються у сфері реклами, стимулювання збуту і диференціації продукту, яка може бути виражена в якості продукції, обслуговуванні покупця, територіальному розміщенні торгівельних пунктів тощо

Ринкові частки в олігополії звичайно визначаються на основі нецінової конкуренції. Олігополісти володіють достатніми ресурсами, щоб фінансувати нецінову конкуренцію.

По другому питанню слід розглянути різні точки зору щодо економічних наслідків олігополії та визначити чи є олігополія ефективною ринковою структурою.

Традиційна точка зору стверджує, що, оскільки олігополія близька до монополії, треба очікувати, що вона діє приблизно аналогічним чином.

Традиційна точка зору заперечується точкою зору Шумпетера - Гелбрейта, у відповідності з якою великі олігополістичні фірми мають ринкову владу, необхідну для досягнення швидких темпів науково-технічного прогресу. Стверджується, що сучасна науково-дослідницька діяльність по розробці нових продуктів і виробничих технологій дорого коштує, і під силу лише великим олігополістичним фірмам. Іншими словами, невеликі конкурентні фірми не мають ні коштів, ні стимулів для того, щоб бути технічно прогресивними, а великі олігополісти все це мають.

Якщо точка зору Шумпетера - Гелбрейта вірна, вона припускає, що з плином часу олігополістичні галузі будуть сприяти швидкому поліпшенню продукту, більш низьким надлишкам виробництва на одиницю продукції, більш низьким цінам і, можливо, більшому обсягу виробництва і більшій зайнятості, чим були б у той галузі, коли вона була б організована на конкурентних засадах.

Але на ці питання є й інша точка зору, яка стверджує, що більш велика корпорація хоче максимізувати прибутки, використовуючи весь свій капітал. Навіщо поспішати розробляти і впроваджувати новий продукт, коли успіх цього продукту призведе до морального зносу всього обладнання, призначеного для виробництва існуючого продукту.

При підготовці третього питання треба визначити, що виробник за умов монополістичної конкуренції через зміни у своєму продукті може домагатися, принаймні тимчасової переваги над суперниками. Він може досягти цього ж результату і за допомогою реклами та інших способів стимулювання збитку. Реклама є тим механізмом, завдяки якому може збільшити свою частку ринку і ще більше при в’язати споживача до власного диференційованого продукту.

Слід розглянути дві точки зору на рекламу. Окреслюючи ці два погляди, пам’ятаємо, що реклама не обмежується монополістичною конкуренцією. Диференціація продукту та інтенсивна реклами притаманна, також багатьом олігополістичним галузям. Традиційний погляд розглядає рекламу як зайві й економічно невиправдані видатки, які посилюють економічну концентрацію та монопольну владу.

Новий погляд на рекламу вважає її ефективним засобом інформування споживачів та посилення конкуренції.

Відновіть на це питання можна знайти у підручнику авторів К.Р. Макконелл, С.Л. Брю “Мікроекономіка” на с. 293-295.

Питання для самоконтролю

 

1. Зробіть порівняльний аналіз олігополії та ринку чистої конкуренції.

2. Наведіть доводи “за” та “проти” реклами.

3. Чи є олігополія ефективною ринковою структурою?

4. “Якщо олігополісти дійсно хочуть конкурувати, їм би належало скоріше знижувати свої ціни, а не витрачати гроші на рекламу та інші форми стимулювання збуту.” Чи можна погодитись з даним твердженням? Чому олігополісти не прагнуть стимулювати конкуренцію через зниження цін?

5. Покажіть дві точки зору на економічні наслідки олігополій.

6. Порівняйте традиційний і новий погляд на економічні функції реклами. Який з них, на Ваш погляд, точніший?

7. Реклама може мати два наслідки і вони збільшує обсяг продукції фірми і підвищує витрати на одиницю продукції. Поясніть, як відносна вага цих двох наслідків може впливати на споживачів.

 

Бібліографічний список до самостійної роботи

2; 4; 5; 6; 7; 11.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 219; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.01 с.)