МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯКУРСОВИХ РОБІТ

Курсова робота є одним з видів індивідуальних завдань навчально-дослідного характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Мета написання курсової роботи полягає у тому, щоб навчити студентів пов'язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Робота студента складається з наступних етапів: вибір теми на основі тематики, розробленою кафедрою; нагромадження інформаційного матеріалу; підготовка і написання роботи; захист роботи.

Вимоги до змісту та оформлення курсової роботи наведені у методичних рекомендаціях до написання курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка”.

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

"МІКРОЕКОНОМІКА"

 

1. Приватизація як чинник формування ринкової економіки в Україні.

2. Еволюція та економічна природа грошей.


3. Інфляція: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання.

4. Шляхи трансформації ринкової економіки в Україні.

5. Формування ринку капіталу в Україні.

6. Формування банківської системи України: стан і проблеми розвитку.

7. Формування ринку цінних паперів в Україні. Фондова біржа.

8. Економічна сутність кредиту та його форми.

9. Домогосподарство як суб'єкт ринку споживчих товарів.

10. Підприємство як суб'єкт ринкового господарства.

11. Становлення підприємництва в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку.

12. Земельна реформа: сутність та особливості її проведення в Україні.

13. Місце та роль держави в системі ринкової економіки.

14. Тіньовий сектор економіки в Україні.

15. Місце та роль інвестиційного капіталу в ринковій економіці.

16. Акціонерна форма власності та особливості її розвитку в Україні.

17. Витрати виробництва, їх сутність та класифікація.

18. Прибуток виробництва, собівартість та їх економічна сутність.

19. Виробничі фонди підприємства та їх обіг в процесі виробництва.

20. Формування інфраструктури ринку в Україні.

21. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні.

22. Валовий внутрішній продукт як матеріальна основа соціально-економічного розвитку країни.

23. Роль державного бюджету в фінансовій системі України.


24. Державне регулювання зайнятості в процесі відтворення робочої сили.

25. Вільні економічні зони як фактор розвитку економіки України.

26. Міжнародна торгівля як фактор економічного розвитку країни.

27. Глобальні проблеми сучасності: сутність, причини та шляхи вирішення.

28. Проблеми інтеграції України у міжнародне співтовариство.

29. Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні.

30. Податкова система та її вплив на економічний розвиток країни.

31. Формування фінансової системи в ринковій економіці України.

32. Попит та пропозиція як чинник ринкової рівноваги у сучасних умовах.

33. Теорії споживчого вибору та їх класифікація.

34. Механізм диференціації доходів суб’єктів господарської діяльності та соціальна справедливість.

35. Фірма на ринку досконалої конкуренції та її рівновага.

36. Монопольний ринок та особливості його функціонування.

37. Олігополія та її місце у ринковій економіці.

38. Модель монополістичної конкуренції як основа розвитку ринку споживчих товарів.

39. Фактори виробництва та попит на економічні ресурси.

40. Ринок робочої сили і особливості формування заробітної плати в умовах різних ринкових структур.

41. Капітал як фактор виробництва та інвестиційні рішення фірми.

42. Теорія загальної рівноваги та модель Вальраса.

43. Антимонопольне регулювання як основа механізму забезпечення конкурентного середовища.

44. Конкурентна стратегія фірми в умовах нестабільного ринку.

45. Доходи економічних суб’єктів: механізм утворення, розподілу та перерозподілу.

46. Особливості ринку робочої сили в Україні.

47. Економічне зростання: фактори та перспективи.

48. Порівняльний аналіз економічної діяльності господарських товариств.

49. Виробнича функція: сутність, фактори, види.

50. Форми господарювання в аграрному секторі та особливості формування земельної ренти.


Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Мікроекономіка” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (іспиту).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахунків, умінь обґрунтовано вирішувати професійні завдання, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, ступінь самостійності в оволодінні програмним матеріалом з дисципліни.

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме:

завдання поточного контролю оцінюються: в діапазоні від 0 до 60 балів(включно), а завдання, що виносяться на іспит від 0 до 40 балів (включно).

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ КОНТРОЛІ

Об'єктами поточного контролю знань студентів, які навчаються заосвітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра є:

а) активність та систематичність роботи на практичних заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) виконання індивідуальної роботи;

Загальна максимальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу складає 60 балів, з них:

- за роботу на практичних заняттях – 2 бали;

- за виконання завдань для самостійної роботи – 28 балів;

- за виконання індивідуальної роботи – 30 балів;

При контролі активності та систематичності роботи на практичних заняттях оцінці підлягають:

- рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах на практичних заняттях;

- активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття;

- результати виконання практичних робіт, тестування, тощо.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають:

- самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни.

При контролі виконання індивідуальної роботи оцінці підлягає самостійне, правильне виконання розрахункових робіт.

Завдання самостійної, індивідуальної роботи для самостійного виконання видаються під час настановної сесії. Такі завдання включені у даний посібник. Зокрема студенти конспектують відповіді на всі питання, що винесені до плану та розв’язують задачі свого варианту.


Індивідуальну, роботу студенти виконують у вигляді рукопису чи машинописного способу, яка має бути написана грамотно та акуратно, чітким, розбірливим почерком.

Самостійнуроботу студенти можуть виконувати у вигляді рукопису чи машинописного способу. Підсумком самостійної роботи є виконання 30 тестових питань. Кожна вірна відповаідь оцінюєтьсяґ в 1 бал.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

Оцінювання знань та вмінь студентів формою підсумкового контролю з якої є іспит, здійснюється на підставі результатів поточного і підсумкового контролю знань іспиту.

Іспит проводиться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться вузлові питання, тести, типові та комплексні задачі, ситуації, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань тощо.

Екзаменаційний білет включає:

- одне питання;

- дві задачі;

- тестові завдання.

Студент має право не складати іспит та отримати загальну підсумкову оцінку із зарахуванням йому навчального курсу, якщо він виконав протягом семестру усі види навчальної роботи з дисципліни без порушення встановлених термінів, успішно склав підсумковий модульний контроль і набрав кількість балів, яка відповідає позитивній оцінці за національною шкалою. В іншому разі він повинен обов’язково складати іспит.

Студент, який за результатами поточного контролю знань, занесеними викладачем у відомість обліку поточної і підсумкової успішності, набрав менше ніж 20 балів не допускається деканом факультету до іспиту.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно), з них:

- повне розкриття питання оцінюється у 10 балів;

- правильне розв’язання кожної задачі – 10 балів;

- відповідь на всі тести – 10 балів.

У разі, коли відповідь студента оцінена менше ніж в 20 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів).

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит.

Якщо на іспиті студент набрав менше 20 балів, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Екзаменаційні та загальні підсумкові оцінки з дисципліни доводяться до відома студентів протягом трьох днів після проведення іспиту.

 

перелік питань до іспиту

 

1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.

2. Предмет та концептуальні основи мікроекономіки.

3. Методологія мікроекономічного аналізу.

4. Корисність в економічній теорії і проблема її виміру.

5. Потреби, види потреб. Економічні блага.

6. Закон спадної граничної корисності блага. Перший закон Госсена.

7. Рівновага споживача з кардиналістської позиції. Другий закон Госсена.

8. Вибір споживача з ординалістських позицій.

9. Криві байдужості, їх властивості.

10. Бюджетне обмеження і можливості споживача.

11. Реакція споживача на зміну його доходу.

12. Реакція споживача на зміну цін товарів.

13. Ефект заміщення та ефект доходу.

14. Попит і закон попиту.

15. Еластичність попиту.

16. Пропозиція і закон пропозиції.

17. Ринкова рівновага. Взаємодія попиту і пропозиції

18. Еластичність пропозиції.

19. Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича – ринкова система.

20. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.

21. Фактори виробництва та їх особливості.

22. Виробнича функція з одним змінним фактором.

23. Виробнича функція з двома змінними факторами.

24. Віддача від масштабу: види та ефекти.

25. Ізоквантна варіація факторів виробництва.

26. Рівновага виробника та траєкторія розширення виробничої діяльності фірми.

27. Витрати виробництва за короткостроковий період.

28. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

29. Характеристика ринку досконалої конкуренції.

30. Модель ринку досконалої конкуренції та її особливості.

31. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції.

32. Ринкова поведінка підприємства в довгостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції.

33. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

34. Характеристика “чистої монополії” та її різновиди.

35. Монопольна влада та її діагностування.

36. Монопольний ринок у короткостроковому періоді.

37. Монопольний ринок у довгостроковому періоді.

38. Цінова диференціація та дискримінація.

39. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді.

40. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків.

41. Основні ознаки олігополії.

42. Модель дуополії Курно.

43. Особливості організації олігополістичного ринку.

44. Теоретичні моделі олігополії.

45. Ознаки та характерні риси монополістичної конкуренції.

46. Поведінка монополістичного конкурента в довгостроковому періоді.

47. Ефективність монополістичної конкуренції.

48. Нецінова конкуренція та її вплив на обсяг продажу і затрат.

49. Порівняльна характеристика ринкових структур: досконалої та недосконалої конкуренції.

50. Утворення похідного попиту.

51. Затрати виробництва та попит на фактори виробництва.

52. Похідний попит та цінова еластичність попиту за досконалої конкуренції.

53. Монопольний похідний попит та його функції.

54. Ринок праці в умовах досконалого конкурентного ринку ресурсів.

55. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

56. Ринок праці у досконалої конкуренції.

57. Двостороння монополія та визначення реального рівня заробітної плати на ринку праці.

58. Ринок капіталу: попит та пропозиція капіталу.

59. Аналіз інвестиційних рішень: дисконтована величина, реальна та номінальна процентна ставка.

60. Ринок землі та його характерні особливості.


СПИСОК рекомендованої літератури

 

1. Азьмук Л. А. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. / Л. А. Азьмук, Н. В. Задорожна. – Вид.2-ге, беззмін. – Київ : КНЕУ, 2005. – 160с.

2. Безугла В. О. Мікроекономика : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Безугла, І. І. Постіл ; МОН України. – Київ : Знання, 2006. – 288 с.

3. Ватаманюк М. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки. / М. Ватаманюк // Фінанси України. – 2004. – №12. – с.69-76.

4. Веріан Гел Р. Мікроекономика [Текст] : проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник / Гел Р. Веріан ; пер.Пер. з англ. С. Слухая. – 6-те вид. – Київ : "Лібра", 2006. – 632с.

5. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці : Навчальний посібник / О. В. Горбачевська ; Міністерство освіти та науки України. – Львів : ЛБІ НБУ, 2002. – 175с.

6. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка : Навчальний посібник / Т. Т. Горобчук ; Мін.освіти і науки України. - Київ : ЦУЛ, 2004. - 272 с.

7. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка : Навчально-методичний посібник / Т. Т. Горобчук ; Мін.освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 236с. – с.210-228.

8. Грантковська Г. Мікроекономика: Практикум / Г. Грантковська, А. Косік ; МОН України. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 404с.

9. Задоя А. О. Мікроекономика Курс лекцій та вправи : Навчальний посібник / А. О. Задоя ; МОН України. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 211с.

10. Косік А. Ф. Мікроекономика : Навчальний посібник / А. Ф. Косік Г. Е. Гронтковська ; МОН України. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 416с.

11. Лісовий А. В. Мікроекономика: Навчальний посібник / А. В. Лісовий ; МОН України. – Київ : ЦНЛ, 2003. – 157с. – ISBN 966-8253-09-4.

12. Лісовий А. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник / А. В. Лісовий ; Мін. освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 192с. – с.190-192. – ISBN 966-8253-09-4.

13. Мікроекономика: Навчальний посібник / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, О. П. Мельникова, В. О. Корнівська ; МОН України. – Київ : ВД "Професіонал", 2005. – 400 с. – ISBN 966-8556-85-2.

14. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2008. – 677 с. – (Класичний університетський підручник).

15. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев ; Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации. – 2-ге вид. доп. – Москва : НОРМА, 2001. – 572 с. – с.481-572. – ISBN 5-89123-470-Х (НОРМА).

16. Основи економічної теорії : Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. С.В.Мочерного / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Академвидав, 2004. – 856с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2 : 25.00.

17. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навчальний посібник / І. М. Павленко ; Мін. освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2006. – 288 с. – ISBN 966-354-306-4.

18. Пустовійт Р. Ф. Методика розв'язання задач з мікроекономіки: Навчальний посібник / Р. Ф. Пустовійт ; Міністерство освіти та науки України. – Вид.2-е. – Київ : Кондор, 2005. – 102с. – ISBN 966-8251-60-1 : 8.80.

19. Табінський, В. А. Мікроекономіка : Збірник завдань і тестів / В. А. Табінський, І. В. Степанов. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2003. – 73с.

20. Тумакова О. Соціально-економічна природа домогосподарств та їхня роль у господарській системі перехідного типу: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. / О. Тумакова. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 20с.

21. Шерстюк Л. Домогосподарства України як потенційний інвестор національної економіки [Текст] / Л. Шерстюк // Наукові праці НДФІ. – Київ, 2003. – Випуск 4 (23). – С.96-102. – (Наукові праці НДФІ / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві Фінансів України.). – мікроекономіка, домогосподарство.

22. Ястремський О. Основи мікроекономіки [Текст] : Підручник / О. Ястремський, О. Гриценко ; Мін. освіти і науки України. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 579 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.210.25 (0.022 с.)