Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінки споживача 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінки споживачаМета заняття:закріпити,поглибити і розширити знання студентів з питань поняття корисності і застосування цих знань для пояснення поведінки споживача.

 

План вивчення теми

 

1. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності.

2. Закони Госсена.

3. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При вивченні першого питання слід приділити увагу поняттю корисності та чітко розмежувати граничну і сукупну корисність, а також відображати графічно залежність між кількістю блага та корисністю.

Корисність – це здатність економічного блага задовольнити потреби людини.

Сукупна корисність зростає, якщо кількість блага (Q) зростає, а гранична знижується.

Функція корисності – це функція, яка показує зменшення корисності блага коли зростає його кількість.

 

U = f(gі) , (2.1)

 

де U – корисність блага,

gі– послідовні частини блага.

При розгляданні другого питання слід приділити увагу законам Хермана Хейнриха Госсена (1810-1858), який зробив спробу виміру корисності.

І закон Госсена (закон насичення)

Зростання корисності, яке викликає кожна додаткова одиниця продукту є гранична корисність, що зменшується зі зростанням споживання цього продукту. Гранична корисність – це зростання корисності кожної додаткової одиниці продукту, яка зменшується зі зростанням споживання цього продукту.


ІІ закон Госсена (закон компенсаторного задоволення)

Сукупна корисність домогосподарства максимізується в тому випадку, якщо остання витрачена грошова одиниця однакова за величиною для всіх видів призначення.

Сутність еквімаржинального принципу полягає в тому, що споживач розподіляє свій грошовий прибуток таким чином, що остання грошова одиниця витрачена на придбання товару, створює однакову граничну корисність.

В точці оптимуму споживача маємо рівняння, яке характеризує рівновагу споживача:

mUA/PA=mUB/PB , (2.2)

деmUA , mUB – граничні корисності блага А і блага В,

PA , PB – ціни блага А і блага В.

 

Питання для самоконтролю

1. Які фактори визначають вибір споживача?

2. Як вирішена проблема впливу корисності в економічній теорії?

3. Яке рівняння показує умови рівноваги споживача?

4. У чому різниця між сукупною і граничною корисністю?

5. Як визначається гранична корисність?

6. Що ілюструє закон спадаючої граничної корисності?

7. Яким чином споживач у своєму виборі може досягти максимізації корисності?

8. Покажіть на конкретних прикладах, у чому проявляється особливість граничної корисності?


 

Бібліографічний список до самостійної роботи

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 14.

 

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

Мета заняття:закріпити,поглибити і розширити знання студентів з питань побудови бюджетної лінії та умови рівноваги споживача.

 

План вивчення теми

 

1. Бюджетне обмеження і можливості споживача.

2. Рівновага споживача.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

У першому питанні треба приділити увагу правилам побудови бюджетної

лінії, що графічно відображає множину наборів товарів, придбання яких потребує використання всього прибутку. Дане питання докладно розглянуто в будь-якому підручнику з мікроекономіки.

Рівняння бюджетної лінії записується:

І=PAQA+PBQB , (2.3)

де Q – кількість товарів А і В.

При розгляданні другого питання слід вивчити питання, які пов’язані зі станом рівноваги споживача.

Ці питання більш досконало можна вивчити за книгою: Самуельсон П. А., Нордгауз В. Д. “Мікроекономіка” (стор. 156).

Криві байдужості використовуються в мікроекономічному аналізі .Якщо розглядати графічно рівновагу споживача, вона досягається в точці, де бюджетна лінія дотинається до кривої байдужості, яка відображає різні комбінації товарів А і В з однаковою корисністю для споживача. Слід також знати, що гранична норма заміщення (MRSAB) блага А благом В показує кількість, на яку споживання одного з двох благ має бути збільшено (чи зменшено) з метою повної компенсації споживачу зменшення (чи збільшення) споживання іншого блага на одну додаткову одиницю.

MRSAB = -(DA/DB) = PB/PA (2.4)

Питання для самоконтролю

1. Що визначає форму та положення кривих байдужості? Чому вони не перетинаються?

2. Які фактори визначають бюджетне обмеження?

3. В чому суть моделі раціонального споживчого вибору?

4. Назвіть ознаки кривої байдужості.

5. Визначте суть моделі раціонального споживчого вибору з ординалістських позицій та порівняйте з принципом досягнення раціонального вибору та рівноваги споживача з кардиналістських позицій.

6. Як впливає зміна доходу споживача на положення бюджетної лінії ?

7. Дайте загальну характеристику системі вподобань споживача.

8. Від чого залежить положення та нахил кривої байдужості окремого споживача ?

Бібліографічний список до самостійної роботи

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 21.

 

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

Мета заняття:закріпити,поглибити і розширити знання студентів з питань поведінки споживача та поглиблення цих знань, аналіз реакції споживача на зміни ціни на товар та його прибутку, а також ефектів заміщення та прибутку.

План вивчення теми

 

1. Ефекти заміщення та прибутку як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістський теорії корисності.

2. Парадокс Гіффена.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляді першого питання слід приділити увагу тому, що концепція ефекту заміщення та ефекту прибутку зв’язана зі змінами ціни.

Ефект прибутку – це вплив на попит споживача за рахунок зміни реального прибутку, яка викликана зміною ціни блага не враховуючи ефект заміщення.

Ефект заміщення – це вплив на попит споживача за рахунок зміни ціни одного з товарів, що впливає на структуру споживання цих товарів.

Слід розглянути графічно ефекти прибутку та заміщення. Ефект заміщення відображає зростання попиту на благо, що пояснюється зниженням ціни на дане благо, а ефект прибутку відображає перехід до кривої байдужості, яка означає більш високий рівень споживання.

Розмежування цих ефектів має важливе значення для розуміння ціноутворення в умовах ринкової економіки.

При розгляданні другого питання слід з’ясувати, що “товар Гіффена” – це товар, який займає значне місце в бюджеті споживачів, які отримують невеликі доходи, а ефект прибутку перевищує ефект заміщення. Крива попиту має позитивний нахил, тому що споживачі змушені відмовитися від купівлі високоякісних товарів, які теж подорожчали, і низькоякісні товари витискують усі інші.

“Парадокс Гіффена” має місце, якщо споживання неякісних товарів має тенденцію зростати разом зі зростанням ціни.

Дане питання більш досконало можна вивчити за книгою: Долан Е.Дж., Ліндсей Д. “Мікроекономіка” (стор. 109-112).

Питання для самоконтролю

1. Як впливає ефект заміщення і доходу на різні категорії товарів?

2. Як споживач приймає рішення в ситуаціях з ризиком?

3. Поясніть сутність “парадоксу Гіффена”.

4. Які взаємозв’язки існують між зміною цін і ефектами прибутку і заміщення?

5. Який вплив справляють ефекти прибутку і заміщення на криву попиту?

6. Які наслідки зниження цін на “нормальний” і “низькосортний” товар?

 

Бібліографічний список до самостійної роботи

2; 3; 5; 6; 7.


Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

Мета заняття:закріпити,поглибити і розширити знання студентів з питань механізму дії основних взаємозалежних факторів ринку попиту та пропозиції та особливості еластичності.

План вивчення теми

1. Еластичність попиту за власною ціною блага.

2. Еластичність попиту за доходом.

3. Перехресна еластичність попиту.

4. Аналіз ситуацій з однозначними змінами у попиті та пропозиції.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

При розгляданні першого питання слід з'ясувати, що еластичність - це міра реагування однієї змінної величини на зміну іншої, яка показує відсоткову зміну однієї змінної внаслідок одновідсоткової зміни іншої змінної. Цінова еластичність попиту відображає зміни потрібної кількості товару стосовно до зміни ціни. Ступінь цінової еластичності, або нееластичності попиту, вимірюється за допомогою коефіцієнта ( Еd ), обчисленого за формулою:

 

Ed = відсоткова зміна кількості потрібної продукції (2.5)
відсоткова зміна ціни

 

Попит за власною ціною блага буде еластичний, якщо відсоткова зміна ціни веде до більшої відсоткової зміни необхідної продукції, тобто Еd>1. Якщо Еd<1, це означає нееластичний попит, тобто відсоткова зміна ціни супроводжується порівняно меншою зміною кількості необхідної продукції. Може мати місце випадок, коли відсоткова зміна кількості необхідної продукції дорівнює одна одній, це означає одиничну еластичність Ed=1. Важливо відзначити, що вислів “цілком нееластичний попит” означає крайній випадок, коли зміна ціни не викликає жодних змін кількості потрібної продукції. В даному випадку крива попиту паралельна вертикальній осі. І навпаки, коли йдеться про еластичний попит, то це не означає, що споживачі абсолютно чутливі до зміни ціни. Коли йдеться про цілком еластичний попит, це виникає у крайній ситуації, коли найменше зниження ціни спонукає покупців збільшувати купівлю від нуля до межи своїх можливостей.

 
 

При вивченні другого питання слід приділити увагу показнику еластичності попиту за доходом, який розраховується за формулою:

 

де Еі- коефіцієнт еластичності попиту за доходом,

Q - обсяг попиту,

J – доход.

При розгляданні перехресної еластичності попиту застосовують формулу, яка відображає співвідношення відсоткових змін кількості товару А до відсоткових змін ціни товару В:

 
 

Якщо EDх > O, маємо справу з товарами - субститутами; якщо ЕDx < O ,- комплементарними товарами.

При розгляданні останнього питання з даної теми слід проаналізувати фактори, які впливають на еластичність:

1). Наявність товарів-замінників;

2). Питома вага товару в бюджеті споживача;

3). Розмір доходу;

4). Якість товару;

5). Ступінь необхідності товару;

6). Розмір запасу;

7). Очікування споживача.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Як розраховують перехресну еластичність?

2. Що означає коефіцієнт еластичності ?

3. Яку реакцію характеризує перехресна еластичність попиту ?

4. Які фактори впливають на еластичність попиту за доходами ?

5. Покажіть графічно та поясніть поняття абсолютно еластичного попиту.

6. Покажіть на конкретних прикладах відмінності між зміною у попиті та зміною величини попиту.

7. Доведіть, що при надто нееластичному попиті податок на продукт лягає головним чином на споживачів. У випадку еластичного попиту доведіть зворотне.

8. Фірма вирішила підвищити ціну на свій продукт. Що станеться з її виручкою, якщо попит еластичний (нееластичний)?.

9. Поясніть різницю між змінами у пропозиції і змінами величини пропозиції, наведіть причини кожної з цих змін.

 

Бібліографічний список до самостійної роботи

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 18.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.014 с.)