Тема: Ринок досконалої конкуренції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Ринок досконалої конкуренціїЗадачі

Завдання 1.В умовах “чистої конкуренції” TC=20 + 2Q2. В довгостроковому періоді обсяг виробництва 1,5 тис. од. Ціна продажу в дол. За од. Розрахуйте прибуток чи збитки.

Завдання 2.У галузідосконалої конкуренції діє 20 фірм, ринкова ціна одиниці продукції дорівнює 40 грн. Якщо мінімальні середні витрати галузі у довготерміновому періоді дорівнюють 30 грн., а сукупні витрати – 60 грн., то як будуть змінюватися ціна і пропозиція з наближенням галузі до конкурентної рівноваги?

 

Завдання 3.Середні витрати конкурентної фірми у довготерміновому періоді описуються формулою AC=40 + 2Q. Як зміниться обсяг випуску продукції фірми, якщо ціна на продукцію з 200 грн. знизиться до 100 грн.?

 

Завдання 4. Фірма діє в умовах досконалої конкуренції. Ціна на продукцію в галузі складає 8 гр. од. за одиницю. Функція загальних витрат фірми наведена у таблиці.

Випуск продукції Q (шт.)
Сукупні витрати (грн.)
             

Розрахуйте необхідні дані, та визначте таблично і графічно:

a) Обсяг виробництва, при якому фірма максимізує прибуток;

б) Чому будуть дорівнювати максимальні прибуток, сукупний доход і сукупні витрати фірми;

в) При зміні ціни на ринку визначте, при якій ціні фірма буде мати нульовий прибуток, а при якій повинна бути залишити галузь.

 

Завдання 5.Ринок бензину в країні знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Попит на бензин описується рівнянням Qd=200 – 20P. Середні витрати типової фірми на бензин дорівнюють AC=5 + (g - 5)2. Яка кількість бензоколонок діє у галузі в довготерміновому періоді?

 

Завдання 6. Фірма працює в умовах недосконалої конкуренції, максимізує свій прибуток. Дані про дію фірми надаються у таблиці.

Випуск продукції, шт. Ціна за одиницю продукції, грн. Сукупні витрати, грн.

Визначте:

1) При якому обсязі випуску та ціні фірма максимізує прибуток?

2) Чому будуть дорівнювати при цьому обсязі випуску сукупний дохід та сукупні витрати фірми?

Рішення надати у табличній та графічній формі.

Тести

1) Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, за якого грошове вираження граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, то вона:

а) виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов’язково одержує максимальний прибуток;

б) одержує максимальний прибуток, але не обов’язково виробляє продукцію при мінімальних витратах;

в) одержує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва;

г) не обов’язково одержує максимальний прибуток.

 

2) Що з наведеного є ознакою лише досконало конкурентного ринку:

а) фірма не має ринкової влади;

б) фірма максимізує прибуток;

в) фірма одержує економічний прибуток в довготерміновому періоді;

г) лінія попиту є лінією середньої виручки фірми.

3) Підприємство на ринку досконалої конкуренції перебуває у стані рівноваги, якщо попит у довготерміновому періоді зменшується, підприємство має :

а) покинути галузь, а ціна та обсяг виробництва зростає;

б) вступити в галузь, а ціна та обсяг виробництва зростає;

в) покинути галузь, а ціна та обсяг виробництва зростуть;

г) покинути галузь, а ціна та обсяг виробництва зменшаться.

4) При загальній рівновазі в умовах досконалої конкуренції:

а) для кожного споживача гранична корисність кожного спожитого блага дорівнює ціні цього блага;

б) для кожного споживача граничні корисності всіх спожитих благ пропорційні граничним витратам виробництва цих благ;

в) граничний продукт кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу;

г) відношення загальних витрат виробництва кожного продукту до його ціни дорівнює граничній корисності продукту;

 

5) Якщо фірма знизить ціну, то конкуренти її підтримають, а якщо фірма підвищить ціну – ні хто не буде наслідувати такий приклад. Мова йде про:

а) цінову війну;

б) ломану криву попиту;

в) цінове лідерство;

г) високу цінову конкуренцію.

 

6) Досконало конкурентна фірма - це:

а) фірма, яка не впливає на формування ринкової ціни;

б) фірма, яка використовує будь-які форми конкурентної боротьби;

г) фірма, якій вдається встановити найвищу ціну в конкурентній боротьбі.

7) Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна додатково наймати робітників лише тоді, коли:

а) загальна виручки менше загальних витрат;

б) граничний продукт у грошовому вираженні меншій, ніж ставка зарплати;

в) граничний продукт у грошовому вираженні більший, ніж ставка зарплати;

г) величина граничного продукту у грошовому вираженні зростає.

 

8) Якщо з певного обсягу виробництво граничні витрати перевищують ціну товару, підприємство в умовах досконалої конкуренції має:

а) максимізувати прибуток;

б) мінімізувати збитки;

в) закрити виробництво;

г) максимізувати прибуток, але перерозподілити ресурси для виробництва товару.

 

9) Якщо при обсязі виробництва, що відповідає умові MR=MC, сукупний дохід менший від сукупних змінних витрат, підприємство в умовах досконалої конкуренції має:

а) закрити виробництво;

б) виробляти продукцію, але нести збитки;

в) виробляти продукцію та мати прибуток або не мати прибутку;

г) Збільшувати обсяг виробництва.

 

10) Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурси за ціною 10 грн., то грошове вираження граничного продукту ресурсу дорівнює:

а) 2 грн.;

б) 5 грн.;

в) 10 грн.;

г) 20 грн.

 

11) В умовах досконалої конкуренції ціна дорівнює мінімальним середнім витратам:

а) в короткотерміновому періоді;

б) в довготерміновому періоді;

в) завжди;

г) ніколи.

 

12) Нехай підприємство в умовах досконалої конкуренції реалізує 300 одиниць продукції по 2 грн. за одиницю. З цього рівня виробництва сукупні фіксовані витрати дорівнюють 100 грн., а сукупні змінні витрати – 400 грн. Виходячи з цього, можна сказати, що підприємство:

а) максимізує прибуток;

б) має прибуток, але не обов’язково максимальний;

в) зазнає збитків;

г) має зупинити виробництво в короткотерміновому періоді.

 

13) Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурси за ціною 10 грн., то граничний продукт у грошовому вираженні даного ресурсу становить:

а) 2 грн.;

б) 10 грн.;

в) 5 грн.;

г) 20 грн.

 

14) У короткотерміновому періоді конкурентна фірма, яка максимізує прибуток або мінімізує збитки, не буде продовжувати виробництво, як що:

а) ціна продукту нижче мінімальних середніх витрат;

б) середні постійні витрати вищі за ціну продукту;

в) ціна продукту нижче мінімуму середніх змінних витрат;

г) ціна продукту нижче граничних витрат.

 

15) Якщо фірма, яка діє на досконало конкурентному ринку, скоротить пропозицією своєї продукції, то це:

а) призведе до зниження ринкової ціни продукції;

б) не здійснить ніякого впливу на ринок;

в) призведе до зростання ринкової ціни продукції;

г) скоротить пропозицію і підвищить ринкову ціну продукту.

 

16) Підприємство в умовах досконалої конкуренції:

а) має нульовий економічний прибуток у короткотерміновому періоді;

б) не отримує економічний прибуток у довготерміновому періоді;

в) у довготерміновому періоді може мати як економічний прибуток, так і збитки;

г) не може отримувати економічний прибуток у короткотерміновому періоді.

Тема: Монопольний ринок

Задачі

Завдання 1.Фірма-монополістна регіональному ринку праці реалізує готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку. Виробнича функція фірми в короткотерміновому періоді має вигляд Q(L)=300L – L2 (випуск – тис. шт., обсяг використання праці – тис. людино-годин). Функція пропонування праці на регіональному ринку L3=2W – 160. Ціна готової продукції на світовому ринку дорівнює 0,5 дол. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монополія, і яку ставку заробітної плати вона встановить, скільки продукції буде реалізовувати і яку виручку одержувати?

 

Завдання 2. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС=50 + Q2 (тобто постійні витрати FC складають 50 грн., а змінні - Q2). Попит на продукцію монополіста задано як P=40 – Q. Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

 

Завдання 3.Фірма монополізувалавиробництво самоварів. Скільки продукції буде впущеною фірмою і за якою ціною реалізовано, якщо MR=1000 – 20Q; TK=1000Q – 10Q2; MC=100 + 10Q, де P – ціна одного самовару, Q - обсяг випуску?

 

Завдання 4.Фірма випускає товар в умовах чистої монополії. Функція попиту на даний товар: H=144 – 3Q, а функція середніх витрат AC=(25:Q) + Q. При якому обсязі випуску (Q) прибуток фірми буде максимальним?

 

Завдання 5. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50+Q2 (тобто постійні витрати ТFС становить 50 грош. од., а змінні Q2). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 – Q. Знайдіть, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

Тести

1) Вибираючи обсяг використання праці монопсонія порівнює:

а) граничний продукт праці у грошовому вираженні і граничні витрати на працю;

б) граничний продукт праці і граничні витрати на працю;

в) граничний продукт праці і ринкову ціну одиниці праці;

г) граничний продукт праці у грошовому вираженні і ринкову ціну одиниці праці.

 

2) В умовах монополії ціна продукції (Р) зменшується при збільшенні обсягу випуску (Q). Яка динаміки виручки (TR):

а) TR зменшується із зростанням ціни;

б) TR зростає, якщо AR=MR;

в) TR зростає, якщо AR>MR;

г) TR зростає, якщо AR<MR.

 

3) Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, виробляє такий обсяг продукції, за якого:

а) попит нееластичний, або одиничної еластичності;

б) еластичний, або одиничної еластичності;

в) одиничної еластичності;

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

 

4) З якими історичними процесами пов’язано формування державно-монополістичної моделі капіталізму?

а) світовими війнами;

б) економічною кризою 1929-33 рр.;

в) розвитком НТП;

г) дією об’єктивних економічних законів;

д) всі відповіді правильні;

е) всі відповіді помилкові.

 

5) Лідерство на ринку покупців - це:

а) олігополія;

б) монопсонія;

в) дуополія;

г) монополія.

6) Цінова дискримінація – це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;

б) дискримінація в оплаті праці робітників;

в) підвищення ціни на товар більш високої якості;

г) експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на споживчі товари.

7) У довготерміновому періоді рівновага на монопольному ринку означає, що товари продаються за цінами, які:

а) дорівнюють граничним витратам;

б) дорівнюють граничному доходу;

в) перевищують граничні витрати;

г) дорівнюють середнім витратам.

 

8) Монополіст може продати 10 одиниць товару за ціною 100 грн. за одиницю, але продаж 11-ї одиниці товару викликає зниження ціни до 99,5 грн. Чому буде дорівнювати граничний дохід при переході у виробництво з 10 до 11 одиниць:

а) 100;

б) 99,5;

в) 4,5;

г) 94

9) Функція сукупних витрат монополіста ТС=100 + 3Q, ціна продукту

Р=200 – Q. Якщо монополіст випускає 20 одиниць продукту на місяць, то його сукупний доход становить:

а) 4000;

б) 3600;

в) 400;

г) 180.

 

10) Монополіст продає такий обсяг продукції, при якому MR=180 грн., МС=100 грн., АТС=200грн. Що повинна зробити монополія, щоб одержати максимальний прибуток?

а) підвищити ціну і збільшити обсяг випуску;

б) підвищити ціну і знизити обсяг випуску;

в) підвищити ціну і залишити обсяг випуску без змін;

г) знизити ціну і збільшити обсяг;

 

11) Перешкодою досягнення ефективної суспільної рівноваги у виробництві та обліку можуть служити:

а) монополія;

б) монопсонія;

в) забруднення навколишнього середовища;

г) усі відповіді вірні.

 

12) Щоб одержати максимум прибутку монополіст повинен вибрати такий обсяг випуску продукції, за яким:

а) MC=P;

б) MC=TC;

в) MR=MC;

г) MR=TC.

 

13) У монополіста граничні витрати, як правило, менші за ціну продукту тому, що:

а) ціна менше за граничний доход;

б) ціна більше за граничний доход;

в) граничні витрати менше середніх витрат;

г) граничні витрати більше середніх витрат.

 

14) Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свій продукт, якщо:

а) середні витрати знижуються;

б) витрати на рекламу завищуються;

в) граничний доход вищий за граничні витрати;

г) граничний доход дорівнює граничним витратам.

 

15) У монополії вважається, що:

а) продавці і покупці стримують ціни як задані;

б) проникнення на ринок нових фірм не обмежене;

в) у покупців обмежений вибір;

г) виробляється стандартизована продукція.

 

16) Картель може встановити повну монополію на ринку з відкритою інформацією, можливістю укладання угод довіри та входом.

а) і в короткотерміновому і в довготерміновому періоді;

б) у короткотерміновому, але не в довготерміновому періоді;

в) у довготерміновому, але не в короткотерміновому періоді;

г) тільки за умов диополія Бертрама, а не Курно.

 

17) На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) може призначити будь-яку ціну на товар;

б) максимізує прибуток при умові: MR=MC;

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-яку ціну;

г) при даній кривій попиту може вибирати комбінацію ціни і обсягу випуску, яка дає максимум прибутку.

 

18) Функція сукупних витрат монополіста TC=100+3Q, ціна продукту Р= 200Q.якщо монополіст випускає 20 одиниць продукту на місяць, то його граничний доход від виробництва 20-ї одиниці продукції:

а) 3600;

б) 3439;

в) 180;

г) усе невірно.

Тема: Олігополія

Задачі

Завдання 1. Дослідження дуопольного ринку певного типу верстатів виявило, що функції реагування кожного підприємства-виробника мають такий вигляд:

У1 = 400-2У2

У2 = 400-2У1

Де У1 У2 - обсяги виробництва першого та другого підприємства. Наведіть графічно функції реагування підприємств і розрахуйте пропорції розділу ринку між ними.

 

Завдання 2.На регіональному ринку ділових чоловічих костюмів дають 3 підприємства, приблизно однакові за розміром. Граничні витрати кожного підприємництва незмінні, однакові та дорівнюють 300 грош. од.

Ринковий попит на продукцію галузі представлено у таблиці:

 

Ціна, за одиницю, грош. од.
Обсяг випуску, тис. од.

 

Якщо підприємства створять картель і розподілять ринок порівну, якою буде рівноважна ціна та яку кількість продукції стане виробляти кожне підприємництво?

Завдання 3.На олігопольному ринку діють два підприємства, що випускають однорідний товар. Обидва підприємства володіють рівними частками ринку і встановлюють однакові ціни на товар. Інформацію про попит на товар і витрати кожного підприємства наведено у таблиці:

Використовуючи моделі дуополії Курно, визначте:

а) яка ціна на товар буде встановлена на рику за припущенням, що кожне підприємництво впевнене у тому що конкурент вибере таку ж ціну;

б) який обсяг випуску вибере кожне підприємство?

в) чи з’являться на ринку в довгостроковий перспективі нові підприємства?

г) чи є у кожного підприємства стимул встановити на свій товар ціну нижчу, ніж у конкурента? Який це стимул?

Ціна грош. од. Обсяг попиту, од. Обсяг випуску, од. Загальні витрати, грош. од.

Завдання 4.Припустимо, що на ринку діють два підприємства (Х та У), кожне з яких може досягати “високого” та “низького” рівня обсягів виробництва продукції. Наведена в таблиці матриця демонструє можливі результати (прибуток) тих чи інших рішень, що приймаються підприємствами.

Приймаючи рішення за підприємство Х, дайте відповіді на запитання:

а) якщо підприємство Х вибирає “високий” рівень обсягу виробництва, то за якого рівня випуску фірми У його прибуток буде максимальним?

б) якщо підприємство У вибирає “низький” рівень обсягу виробництва, то за якого рівня випуску прибуток вашої фірми буде максимальним?

в) якщо підприємство У вибирає “високий” рівень випуску, то за якого обсягу виробництва прибуток вашого підприємства буде максимальним?

г) в якому випадку ви вирішите дотримуватися “низького” рівня випуску?

д) допустимо, ви дійшли згоди з конкурентом про те, що обидва підприємства будуть дотримуватися “низького” рівня обсягу виробництва. Які дії ви можете ініціювати, щоб бути впевненим у дотриманні підприємництвом У погоджених умов?

Стратегія підприємництва Х Стратегія підприємництва У
“Низький” випуск “Високий” випуск
Х У Х У
“Низький” випуск
“Високий” випуск

Тести

1) Що не відноситься до методів ведення нецінової конкуренції:

а) реклама;

б) надання гарантійного обслуговування;

в) надавання споживаного кредиту;

г) сезонний розпродаж товарів.

2) Фірма є олігополістом, якщо:

а) встановлює ціну на рівні МС;

б)орієнтується на ціну лідера;

в) встановлює ціну на рівні AVC;

г) встановлює ціну, виходячи з кривої попиту.

 

3) Усі умови оптимальності можуть виконуватися лише при:

а) регульованій монополії;

б) монополістичної конкуренції;

в) досконалій конкуренції;

г) олігополії.

 

4) Ломана крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає:

а) розрив кривої MR;

б) розрив кривої MC;

в) що ціна товару не повинна бути вище MR;

г) що поведінка фірм не оптимальна.

 

5) Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції, як:

а) відсутні будь-які бар’єри для входу в галузь;

б) для фірми характерна стратегічна поведінка;

в) діє незначна кількість виробників;

г) фірми мають ринкову владу.

 

6) Першим економістом, хто намагався створити теорію олігополії, був:

а) Е. Чемберлен;

б) Дж. Робінсон;

в) О. Курно;

г) Дж. Гелбрейт.

 

7) Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конкурентну ринкову структуру?

а) багато покупців;

б) покупці добре поінформовані;

в) декілька продавців;

г) фірми максимізують прибуток.

 

8) Ламана лінія попиту для олігополіста обов’язково супроводжується:

а) таємною змовою з підприємствами-конкурентами для додержання домовленої ціни;

б) розривом кривої граничних витрат;

в) розривом лінії граничного виторгу;

г) неефективною роботою фірми;

д) лідером у цінах на ринку.

 

9) Найвірогідніше що учасник картелю збільшить свої прибутки у короткостроковому періоді, якщо:

а) буде продавати свої товари за більш низькими цінами;

б) встановить більш високу ціну, ніж інші учасники картелю;

в) здійснюватиме нецінову конкуренцію;

г) буде повністю дотримуватися умов картельної угоди;

д) збільшить випуск продукції понад встановлену квоту.

 

10) Якщо підприємництво очікує, що при зниженні або підвищенні ним ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то воно:

а) має справу з жорсткою ціновою конкуренцією;

б) має ламану криву попиту;

в) є ціновим лідером ринку;

г) є найбільш ефективним підприємством у галузі.

 

11) на ринку з відкритою інформацією, можливістю укладання угод довіри та вільним вступом картель може встановити повну монополію:

а) і короткостроковому, і довгостроковому періодах;

б) у короткостроковому, але не у довгостроковому періоді;

в) у довгостроковому, але не у короткостроковому періоді;

г) тільки за умов дуополії Бертрама, а не Курно.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 455; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.007 с.)