Тема: Загальна рівновага конкурентних ринків 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Загальна рівновага конкурентних ринківЗадачі

Завдання 1. Крива виробничих потужностей описується рівнянням Х2 + Y2=450. Функція корисності суспільства U(X,Y)=XY. Визначте оптимальний обсяг виробництва товарів. Чи може комбінація товарів X і Y з точки зору суспільства бути технологічно ефективною, але неефективною економічно?

 

Завдання 2. У деякому сільськогосподарському районі норма трансформації молока в мед постійна і дорівнює 3 л. молока за 1 кг. меду, гранична норма заміщення молока медом постійна і дорівнює 2 л. молока за 0,5 кг. Меду. В цьому районі ніхто і ніщо не може впливати на ринкові ціни. Які продукти з перелічених будуть вироблятись і споживатись у даному районі?

 

Завдання 3.Наведена на рис. 1 крива виробничих можливостей показує можливі кількості виробництва рушниць і масла:

Закінчення війни зламало всі плани виробників рушниць. В мирні часи за 10 рушниць можна придбати 5 кг. масла.

1. Визначте обсяги виробництва рушниць і масла.

2. Встановіть рівноважну ціну масла в рушницях, використовуючи відношення ціни масла до ціни рушниці.

 
 

 


Рис. 1.

 

Завдання 4. Обмежена кількість ресурсів (капіталу – 50 од.; праці – 100 од) розподіляється між виробництвом товарів А та В. Виробництво товару А описується виробничою функцією QA0,5L0,5 ,а для виробництва товару В характерна функція QВ0,2L0,8 . Побудуйте (мінімум за трьома точками) криву виробничих контрактів.

Завдання 5.Заповніть пропуски в таблиці:

Додаткові одиниці праці у виробництві товару Х Додаткове виробництво товару Х Зменшення виробництва товару Х Гранична норма трансформації
 
6,3  
5,1   1,5
  1,1
2,5   0,5

 

Завдання 6.Товари А та В мають однакові виробничі функції:

QA = L1/3AK2/3A,

QВ = L1/3ВK2/3В

Відомо, що:

L =LA+LB та К = КАВ

Визначте вигляд межі виробничих можливостей і зобразіть її графічно для умов L =К =50

 

Тести

1) Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на цукор змінюється, економісти аналізують вплив цього фактора на:

а) тільки ринок цукру;

б) усі ринки, де цукор є товаром-замінником;

в) усі ринки, де цукор є ресурсом для виробництва;

г) усі ринки, де зміна ціни на цукор може призвести до зміщення кривих попиту або пропозиції.

 

2) Зміна рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках є аналізом:

а) загальної рівноваги;

б) споживчої рівноваги;

в) часткової рівноваги;

г) рівноваги виробника.

3) Під час вільного обміну між двома споживачами остаточне положення на кривій контрактів залежить від інших:

а) купівельної спроможності;

б) стартових умов;

в) уподобань переваг:

1) Тільки 2;

2) Тільки 3;

3) Тільки 2 та 3;

4) 1, 2 та 3.

4) Економічна рівновага – це:

а) стан ринку, при якому обсяги попиту та пропозиції збігаються;

б) об'єктивний наслідок обмеженості ресурсів;

в) можливість проникнення в галузь нових фірм;

г) досягнення найбільших результатів при мінімальних витратах.

 

5) Вивчення рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках називається:

а) аналізом загальної ринкової рівноваги;

б) аналізом часткової ринкової рівноваги;

в) аналізом ринкових структур;

г) аналізом споживчої рівноваги.

 

6) Яке з наведених явищ не сумісне з досягненням економічної ефективності:

а) досконала конкуренція;

б) відсутність зовнішніх ефектів;

в) монополія;

г) всі перелічені явища.

 

7) Якщо два індивідуума обмінюються товарами, то виграє кожний, тому що:

а) збільшується загальний обсяг продуктів;

б) збільшується загальна корисність продукту;

в) загальні витрати виробництва зменшуються;

г) збільшується загальний обсяг споживання.

 

8) Аналіз часткової рівноваги відрізняється від аналізу загальної рівноваги тим, що:

а) здійснюється лише в рамках короткострокового періоду;

б) застосовується для дослідження ефективності припускає, що зміни в цінах на одному ринку не викликають суттєвих змін на інших ринках;

в) застосовується лише для дослідження ринків факторів виробництва.

 

9) Всі умови Парето-оптимальності дотримуються лише :

а) при регульованій монополії;

б) при досконалій конкуренції;

в) при олігополії;

г) при монопсонія.

 

10) В умовах досконалої конкуренції MRTS будь-якої пари ресурсів повинні бути однаковими для всіх виробників, тому що:

а) ціни на продукти однакові для всіх споживачів;

б) ціна кожного товару дорівнює його граничним витратам;

в) ціни на ресурси однакові для всіх виробників;

г) дотримуються всі зазначені умови.

 

11) Збільшення ціни на продукт А призведе до:

а) скорочення попиту на ресурси, що використовуються для виробництва продукту А;

б) збільшення попиту на доповнюючий продукт В;

в) збільшення попиту на продукт-замінник Б;

г) скорочення попиту на продукт-замінник Б.

 

12) Економіка знаходиться в Парето-оптимальному стані, якщо:

а) використовуються сучасні технології;

б) ніхто не може покращити своє становище, якщо не погіршить становище інших;

в) граничний дохід дорівнює граничним витратам;

г) дотримуються всі зазначені умови.

 

13) Необхідна умова для існування загальної економічної рівноваги при досконалій конкуренції – це:

а) фіксований рівень витрат і горизонтальна крива пропозиції у всіх галузях;

б) державне регулювання економіки;

в) підтримка умов рівноваги між попитом і пропозицією на ринках всіх продуктів і ресурсів;

г) необмеженість всіх ресурсів.

Тема: Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання

Задачі

Завдання 1. Витрати на надання громадського блага задані функцією С=50х. Визначити, яким буде ефективний обсяг суспільного блага, якщо рішення приймають 5 індивідів, кожний з яких має функцію попиту на громадське благо х=20-р.

Завдання 2. У наведеній нижче таблиці показано загальні витрати і загальні вигоди (у млрд. грош. од) від чотирьох природоохоронних програм; вартість кожної наступної програми перевищує попередні. Яку з програм слід реалізувати? Чому?

 

Програма Загальні витрати Загальні вигоди
А
В
С
Д

 

Завдання 3.Витрати на надання громадського блага задані функцією С = 50х. Визначити, яким буде ефективний обсяг суспільно блага, якщо рішення 5 індивідів, кожний з яких має функцію попиту на громадське благо х =20-р.

Завдання 4.Припустимо, що податок з доходу стягується по фіксованій ставці у розмірі 30 % від доходу, що перевищує 5000 грн.

а) Розрахуйте граничну і середню норму податку на таких рівнях доходу:

1) 3000 грн. 2) 9000 грн. 3) 12000 грн. 4) 20000 грн.

б) Чи є цей податок прогресивним чи регресивним?

 

Завдання 5.Податок на дохід у 20000 грн. дорівнює 4000 грн. Якщо цей дохід збільшиться до 22000 грн., то податок зросте до 4800 грн. Обчисліть граничну норму податку з доходу.

 

Тести

 

1) У кожній з наведених нижче ситуацій поясніть, який вид зовнішнього ефекту має місце і чи має взагалі:

а) куріння в ліфті;

б) занадто сильний звук радіо на пляжі;

в) хімічна чистка одягу;

г) закладення саду.

2) Під зовнішніми ефектами розуміють:

а) будь-який вплив одного суб’єкта господарювання на діяльність іншого;

б) цілеспрямований вплив одного економічного агента на іншого;

в) такий вплив одного економічного суб’єкта на інший, який не регулюється ринковими механізмами;

г) вплив природних явищ на господарську діяльність.

 

3) Які з наведених ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів?

а) виробник електронного обладнання здійснює викиди розчинників у грунт, що завдає шкоди водопостачанню;

б) я роблю красиву клумбу на подвір’ї будинку;

в) популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі й ціна на них зростає;

г) а) та б);

д) а) та в).

 

4) У тітки Одарки є гарненький садок перед хатою:

а) для її сусідів, котрі милуються квітучими клумбами, - це позитивний зовнішній ефект;

б) для сусідів, котрі ненавидять рослинність – це негативний зовнішній ефект;

в) для байдужих до квітів – зовнішній ефект відсутній;

г) усе вищезазначене правильне.

 

5) Ваш сусід заважає вам самостійно вивчати мікроекономіку, оскільки допізна слухає голосну музику та влаштовує вечірки. Що ви зробите, керуючись основними положеннями теорії прав власності?

а) звернетесь із скаргою до міліції;

б) запросите друзів і будете намагатися розмовляти з ними з позиції сили;

в) запропонуєте допомогу у придбанні аудиокасет за більш дешевою ціною в обмін на гарантії тиші у вечірній час;

г) будете ходити до сусідів в гості та слухати музику разом з ними;

д) жодна з попередніх відповідей не є коректною.

 

6) До методів корекції зовнішніх ефектів не належить:

а) оподаткування;

б) субсидування;

в) встановлення права власності;

г) ринкове ціноутворення.

7) Теорема Коуза дає змогу ефективно вирішити проблему зовнішніх ефектів за наявності таких умов:

а) невеликої кількості залучених до переговорів суб’єктів господарювання;

б) державного втручання у процес ціноутворення;

в) можливості застосування цінової дискримінації.

 

8) Власний інтерес державної установи полягає в:

а) максимізації бюджету;

б) збільшенні кількості зайнятого персоналу;

в) підвищенні ефективності використання суспільних коштів;

г) з’ясуванні дійсних переваг індивідів щодо суспільних благ.

9) Податковий тягар лежить:

а) тільки на продавцеві, якщо попит є абсолютно еластичним;

б) тільки на покупцеві якщо попит є абсолютно не еластичним;

в) на продавцеві та на покупцеві якщо цінова еластичність попиту знаходиться між 0 і ∞.

 

10) Негативні зовнішні ефекти призводять до того, що товар:

а) випускається в недостатній кількості і на нього назначають необґрунтовані високі ціни;

б) випускається у великій кількості і на нього назначають необґрунтовані високі ціни;

в) випускається в недостатній кількості і на нього назначають занадто низькі ціни;

г) не виробляється;

д) випускається у великій кількості і на нього назначають занадто низькі ціни.

 

11) Податок на додану вартість відноситься до:

а) прогресивний прибутковий податок;

б) по товарний податок;

в) податок на майно;

г) податок на прибуток корпорацій;

д) податок на спадок.

 

12) Крива ринкового попиту на суспільне благо:

а) не відзначається від кривої попиту на приватне благо

б) визначається сумуванням по горизонталі усіх кривих індивідуального попиту;

в) показує загальну вартість, яку всі індивідууми платять за кожну одиницю товару;

г) показує загальне число одиниць товару, які виробляються приватним сектором при кожному рівні цін;

д) всі попередні відповіді невірні.

 

13) Суспільні блага відмінні від приватних тим, що вони:

а) ділені;

б) перебувають в особистому використанні;

в) ділені і перебувають в особистому використанні;

г) не ділені і не перебувають в особистому використанні;

д) ділені і не перебувають в особистому використанні;

 


ЛІТЕРАТУРА

 

1. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994.

2. Долан Э.ДЖ., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. /Под общ.ред. П. Лисовика, В. Лукашевича. - СПб, 1994.

3. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд. - М.: Республика, 1992.

4. Микроэкономика. Доступно и конкретно /Под ред. Щетинина А.И., Днепропетровск, 1999.

5. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1996.

6. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общ. ред. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. - М.: ПРОМОМЕДИА, 1995.

7. Основы экономической теории /Под ред. В.Д. Камаева. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996.

8. Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К.: Урожай, 1995.

9. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

10. Семюельсон Пол А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998.

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП.........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. Загальні основи мікроекономіки......................................................…..4

1. Тема: Предмет і метод мікроекономіки................................................................4

РОЗДІЛ 2. Теорія поведінки споживача.............................................................…..8

2. Тема: Теорія граничної корисності і поведінки споживача................................8

3. Тема: Ординалістська теорія поведінки споживача ..........................................12

4. Тема: Аналіз поведінки споживача .....................................................................16

5. Тема: Попит, пропозиція, їх взаємодія ...............................................................18

РОЗДІЛ 3. Теорія підприємства: виробництво і витрати......................................23

6. Тема: Мікроекономічна модель підприємства ..................................................23

7. Тема: Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника………...28

8. Тема: Витрати виробництва..................................................................................33

Розділ 3. Теорія ринкових структур: ринок продукту.........................................36

9. Тема: Ринок досконалої конкуренції ...................................................................36

10. Тема: Монопольний ринок..................................................................................40

11. Тема: Олігополія...................................................................................................44

12. Тема: Ринок монополістичної конкуренції . .....................................................47

РОЗДІЛ 4 Ринки факторів виробництва...................................................................50

13. Тема: Утворення похідного попиту ...................................................................50

14. Тема: Ринок праці.................................................................................................53

15. Тема: Ринок капіталу……………………………………………………………56

РОЗДІЛ 5. Рівновага та ефективність ринкової системи…………………………62

16. Тема: Загальна рівновага конкурентних ринків ................................................62

17. Тема: Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання....65

Література.....................................................................................................................69

 

 


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 216; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.015 с.)