Розділ І. Загальні основи мікроекономіки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ І. Загальні основи мікроекономікиТема 1: Предмет і метод мікроекономіки

 

Задачі

 

Завдання 1.Як, на ваш погляд, вирішуються споконвічні питання економіки – “Що виробляти”, “Як виробляти?” і “Скільки виробляти і по якій ціні продавати?” – в умовах ринкового господарства?

 

Завдання 2.Згідно з американською статистикою лише 5 з 10 нових компаній успішно проходять весь життєвий цикл фірми і демонструють реальні результати. Інші 5 компаній збанкрутуються. В чому ж полягає секрет успіху в бізнесі?

 

Завдання 3.Сьогодні цілий ряд вчених-економістів стверджують, що “підприємницькі здібності” поряд з “працею, землею і капіталом” є фактором виробництва. Чи згодні ви з такою точкою зору і чому?

 

Завдання 4.Радянський період історії України (1919 – 1991 рр.) іноді називають “великим економічним експериментом”, який продемонстрував недосконалість командно-адміністративної системи господарювання. Чи згодні ви з такою точкою зору і чому?

 

Завдання 5.Сучасні “корифеї” економічної теорії наполягають на все визначаючому характері концепції “обмеженості ресурсів”, згідно з якою суспільство не має можливості виробляти і споживати стільки продукту, скільки бажає. Як ви вважаєте, чи може існувати інший підхід до проблеми забезпечення потреб суспільства?

 

Тести

 

1) Що з перерахованого нижче вивчає мікроекономіка:

а) виробництво в масштабі усієї економіки;

б) чисельність зайнятих у господарстві;

в) загальний рівень цін;

г) виробництво молока та динаміка його ціни;

 

2) Основним мотивом поведінки економічних суб’єктів є:

а) максимізація вигоди;

б) допомога ближньому;

в) мінімізація ризику;

г) виробництво споживчих товарів.

 

 

3) Мікроекономіка, як самостійний розділ економічної науки, з’явилася:

а) у кінці ХХ ст.;

б) у ХVI ст.;

в) у кінці ХIХ ст.;

г) у ХVII ст.;

 

4) Що не можна віднести до методів мікроекономіки:

а) рівноважний аналіз;

б) моделювання;

в) граничний аналіз;

г ) конкретний аналіз.

 

5) Мікросистема – це:

а) система відношень;

б) система економічних питань;

в) система законодавчих актів.

 

6) Якій з етапів побудови моделі є першочерговими:

а) пізнання мотивів поведінки суб’єктів;

б) кількісний виклад взаємозв’язків;

в) збір та обробка фактів;

г) пізнання взаємодії суб’єктів.

7) Україна прямує до (виберіть найбільш влучну модель економіки):

а) соціально орієнтованої економіки;

б) змішаної економіки;

в) соціалістичної економіки.

8) До позитивних наслідків капіталізму вільної конкуренції не відноситься:

а) сприяння розвитку НТП;

б) економія ресурсів, зниження цін;

в) збільшення диференціації доходів;

г) покращення якості продукції.

9) Зміст перехідної економіки полягає у:

а) реформуванні соціалістичних виробничих відносин;

б) проведенні приватизації;

в) проведення “шокової терапії”;

г) підготовці інституційних і економічних умов для трансформації господарської системи до ринку.

 

10) Що не відноситься до рис командно-адміністративної економіки:

а) суспільна власність на всі матеріальні ресурси;

б) централізований розподіл ресурсів;

в) співвідношення в НД засобів виробництва і засобів споживання;

г) державний план має законодавчу силу.

 

11) Дослідження економіки на рівні суб'єктів господарювання здійснює:

а) економіка природокористування;

б) мікроекономіка;

в) теорія фінансів;

г) макроекономіка.

 

12) Якщо деяке економічне узагальнення має потребу в перевірці за допомогою фактичних даних, то такий метод дослідження називається:

а) абстракцією;

б) дедукцією;

в) синтезом;

г) індукцією.

 

13) Основним мікроекономічним критерієм діяльності домашнього господарства (родини) є:

а) організація виробництва;

б) конкуренція;

в) задоволення власних потреб;

г) наявність власності на засоби виробництва.

 

14) Елементарними суб'єктами мікроекономічної господарської діяльності є:

а) ринки визначених товарів і послуг;

б) домашні господарства (родини);

в) органи державного економічного контролю;

г) підприємства.

15) Дослідження економіки на рівні цілісної економічної системи називається:

а) мікроекономіка;

б) економіка природокористування;

в) макроекономіка;

г) страхова справа.

 

16) Якщо деяке економічне явище необхідно вивчити, як єдине ціле, то такий метод дослідження називається:

а) індукцією;

б) абстракцією;

в) аналізом;

г) синтезом.

 

17) Основним мікроекономічним критерієм діяльності підприємства є:

а) задоволення власних потреб;

б) ефективність самостійної виробничої, фінансової, майнової й іншої господарської діяльності;

в) попит товарів і послуг;

г) відсутність виробничих відносин.

 

18) Економічна ефективність – це:

а) забезпечення принципу рівноправної економічної справедливості;

б) досягнення найбільших результатів при мінімальних витратах;

в) стан ринку, при якому відсутня цінова конкуренція;

г) взаємозалежність виробників у питаннях рівня цін на продукцію.

 

19) Основним питанням економіки є:

а) що виробляти?

б) як виробляти?

в) кому продавати?

г) за якою ціною продавати?

 

20) Економічна теорія вивчає:

а) вибір альтернативних цілей;

б) організацію виробництва і споживання;

в) розподіл обмежених ресурсів;

г) економічні системи.

 

21) Моделлю ринку є:

а) ринок засобів виробництва;

б) валютний ринок;

в) зовнішній ринок;

г) олігополія.

 

22) Видом економічної системи є:

а) фінансова система;

б) екологічна;

в) командно-адміністративна;

г) страхова.

 

23) Теорія ринкових структур вивчає:

а) елементи процесів виробництва;

б) ринок предметів споживання і послуг;

в) соціальні основи діяльності підприємств;

г) монополістичну модель ринку.

 

24) Розподіл рідких ресурсів між альтернативними цілями вивчає:

а) політекономія;

б) екологія;

в) історія економічних вчень;

г) економічна теорія.

 

25) Якщо економічне явище вивчається шляхом уявлюваного відволікання від ряду властивостей цього явища, то такий метод дослідження називається:

а) синтезом;

б) індукцією;

в) аналізом;

г) абстракцією.

 

26) Традиційна економіка характеризується:

а) централізованим економічним плануванням;

б) умовами для прояву підприємницьких здібностей;

в) віковими господарськими звичаями;

г) відсутністю втручання держави в економічну діяльність.

 

27) Моделлю ринку є:

а) монополістична конкуренція;

б) чиста конкуренція;

в) чиста монополія;

г) олігополія.

 

28) Структурним видом ринку є:

а) зовнішній ринок;

б) ринок фінансовий;

в) оптовий ринок;

г) рівновага.

РОЗДІЛ ІІ. Теорія поведінки споживача

 

Тема 2: Теорія граничної корисності і поведінки споживача

Задачі

Завдання 1.Визначаючи тижневий рівень споживання, Петро дійшов висновку, що він одержував 20 умовних одиниць корисності від споживання останньої шоколадки, тоді як від останнього тістечка – 40 умовних одиниць. Що повинен зробити Петро, щоб максимізувати корисність від споживання цих товарів, якщо шоколадка коштує 2 грн., а тістечко 5грн.

Завдання 2.Набір споживача складає з двох товарів: масла і сиру. Загальна корисність товарів визначається такими даними:

Кількість масла, кг
Сукупна корисність
Кількість сиру, кг
Сукупна корисність

Ціна 1 кг масла та 1 кг сиру коштує по 10 грн. Загальний доход споживача, який іде на придбання масла та сиру, дорівнює 70 грн. Яку кількість масла і сиру буде купувати раціональний споживач в умовах рівноваги?

 

Завдання 3. Ціна товару А складає 3 гр. од., ціна товару В – 1,5 гр. од. Споживач бажає максимізувати задоволення від придбання товарів А та В. При цьому він оцінює граничну корисність товару В у 60 одиниць. Як споживач оцінить граничну корисність товару А?

 

Завдання 4. Споживач витрачає 13 грн. на тиждень на овочі і фрукти. Гранична корисність овочів для нього визначається рівнянням 30 – 2Х, де Х – кількість овочів, кг. Гранична корисність фруктів для нього становить 19 –3Y, де Y – кількість фруктів, кг. Ціна продуктів відповідно становить 2 грн. та

1 грн. Яку кількість овочів та фруктів придбає раціональний споживач?

 

Завдання 5. Споживач робить вибір між товарами А и В. Ціна товару А дорівнює 5грн., ціна товару В дорівнює 3грн., дохід споживача – 11 грн.

Знайти згідно табличних даних:

1.Скільки одиниць кожного товару необхідно купити, щоб виникла умова рівноваги споживача.

2.Визначити величину загальної корисності, що одержить споживач.

Q MUa MUb

 

Завдання 6. Набір споживача складає з двох товарів: м’ясо і морозива. Загальна корисність характеризується наступними даними:

м’ясо (кг) Загальна корисність м’яса Морозиво (шт.) Загальна корисність морозива

Ціна 1 кг м’яса – 10 грн., ціна одного морозива – 50 коп. Загальний дохід споживача, який він може витратити на ці товари – 25 грн. Яку кількість м’яса та морозива він купує у стані рівноваги?

 

Завдання 7. Гранична корисність товару А : MUa = 10 – X; гранична корисність товару В : MUb = 21 – Y, де Х – сума, витрачена на товар А, Y – сума, витрачена на товар В. Дохід споживача 10 гр. од. Як він розподілить дохід між продуктами А и В?

Завдання 8. Набір споживача складає з двох товарів: пива та раків. Гранична корисність характеризується наступними даними:

Пиво (келихи) Гранична корисність Раки (шт.) Гранична корисність раків

Ціна келиха пива – 2 грн., ціна одного рака 1 грн. Загальний дохід споживача, який він може витратити на ці товари – 14 грн. Яку кількість пива та раків він купує у стані рівноваги?

Тести

 

1) Продукт має корисність, якщо він:

а) потребує зростаючої кількості ресурсів для виробництва;

б) відображає закон попиту;

в) здатний задовольняти яку-небудь потребу споживача;

г) є доступним за ціною для споживача.

 

2) U=f (QxQy…Qn) – це функція:

а) граничної корисності;

б) кривої байдужості;

в) загальної корисності;

г) бюджетної лінії.

 

3) Гранична корисність визначається, як:

а) приріст загальної корисності при зростанні обсягу споживання блага на одиницю;

б) відношення загальної корисності до обсягу споживання;

в) сума загального попиту на благо;

г) корисність від якої споживач відмовляється заради одержання додаткової одиниці іншого товару.

4) Ціна одиниці товару Х - 1,5 грн., а товару У – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У в 30 умовних балів, то при який граничній корисності товару Х він максимізує корисність набору з цих двох товарів:

а) 45 балів;

б) 30 балів;

в) 20 балів;

г) 15 балів.

 

5) Який з наступних переліків змін і значень загальної корисності під впливом збільшення обсягу продукції на одиницю ілюструє дію закону спадаючої граничної корисності:

а) 400; 500; 600; 700;

б) 200; 250; 270; 280;

в) 200; 400;700;1000;

г) 150; 350; 450; 600?

6) Загальна корисність зростає тільки у разі, якщо гранична корисність:

а) зменшується;

б) є величиною позитивною;

в) збільшується;

г) збільшується низькими темпами.

 

7) Закон спадної граничної корисності ілюструє:

а) зниження корисності товарів при збільшенні доходу споживача;

б) рівність граничних корисностей у розрахунку на одиницю їх ціни;

в) зменшення корисності, яку приносять споживачу кожна додаткова одиниця товару;

г) визначення граничних корисностей до цін товарів першої необхідності.

 

8) Корисність кожної нової порції продукції:

а) більше попередньої;

б) дорівнює;

в) менше попередньої;

г) вірна відповідь відсутня.

9) Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач може максимізувати:

а) загальну корисність;

б) граничну корисність;

в) середню корисність;

г) кожну з перелічених величин.

 

10) Суспільна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) зростає;

в) зростає у повільному стані;

г) зменшується чи зростає, але являється величиною позитивною;

д) являється величиною від’ємною.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 306; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)