Тема 3: Ординалістська теорія поведінки споживача 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3: Ординалістська теорія поведінки споживачаЗадачі

Завдання 1. Петро любить споживати соки. Орієнтуючись на свої смаки, він склав таблицю корисності. Відобразіть графічно переваги Петра, використовуючи криву байдужності.

Корисність Бали
Сік томатний Склянки
Сік яблучний 0,5 Склянки

Завдання 2.Студент потижнево отримує від батьків 20 грн. на їжу та розваги. Накресліть бюджетну лінію студента для кожної із ситуації, викладаючи продукти споживання по вертикальній осі, а розваги – по горизонтальній.

№ з/п Ціна продуктів Ціна розваг
50 коп. 50 коп.
1 грн. 50 коп.
50 коп. 1 грн.
40 коп. 40 коп.
50 коп. 50 коп., але доходи збільшились до 25грн.

Завдання 3.Відома функція корисності споживач: U=f(QA,QB), де QA,QB – кількість двох різних благ. Бюджет споживача становить 36 грн. За даних обставин споживач послідовно купує 2 набори благ: QA=6, QB=2 та QA= 3, QB =4, оскільки визнає їх однаково корисними. Визначте рівновагу споживача та зобразіть результат графічно.

Завдання 4. Гранична корисність масла для споживача залежить від його кількості: МUм=40-5Qм, де Qм-кількість масла, в кг; МUм- гранична корисність масла.

Гранична користь хліба дорівнює: МUх=20-3Qх, де Qх- кількість батонів хліба; МUх- гранична користь хліба. Ціна кілограма масла дорівнює 5 гр. од., ціна батона хліба - 1 гр. од. Сукупний дохід споживача складає 20 гр. од. на тиждень. Яку кількість масла та хліба споживає споживач? Накресліть бюджетну лінію споживача.


 

Завдання 5. Дохід Сергія 10 грн. Коробка сірників коштує 5 коп., а цигарок – 1 грн. Чому дорівнює нахил лінії бюджетного обмеження Сергія, якщо він повністю витрачає дохід на сірники та цигарки? Яка буде бюджетна лінія при доході 20 грн. та якщо ціна коробки сірників біде коштувати 20 коп.

Завдання 6.Графічне зображення вибору споживача наведено на рисунку. Рівновага споживача досягається в точці Е.

а) знайдіть величину місячного доходу споживача якщо відомо що ціна товару Х становить 20гривен;

б) якою має бути ціна на товар У;

в) визначте граничну норму заміни товару Х товаром У у точці Е.

 
 


Завдання 7. Укажіть на малюнку наступні крапки:

1) У якій максимізуються потреби.

2) У якій купується тільки товар В.

3) У якій не витратиться весь дохід.

4) У якій споживач одержить задоволення, але воно виходить за межі його бюджетних можливостей.

5) У якій купується тільки товар А.

6) У якій вибір більш кращий, але знаходиться по за межами бюджетних можливостей.

 
 

 

 


Завдання 8.Споживач споживає:


Продукт А, який має граничну корисність 40 – Qa при ціні 5 гр.од.

Продукт В, який має граничну корисність 20 – Qb при ціні 1 гр.од.

Загальний дохід споживача складає 20 гр. од.

Яку кількість кожного продукту він споживає?

Завдання 9.Функція корисності споживача задається формулою U=XY/2, де Х – обсяг споживання бананів, а Y – обсяг споживання яблук. Ціна одного кілограма бананів – 3 грн., а яблук – 2 грн. Літом споживач витрачав на ці товари 20 грн. щотижня. Взимку ціна бананів зросла до 5 грн. за кілограм, а ціна яблук залишалась незмінною.

Визначте :

а) обсяг оптимального споживання бананів і яблук влітку;

б) розмір витрат, необхідних для досягнення такого ж рівня корисності взимку;

в) кількісне значення ефекту доходу і ефекту заміщення.

 

Завдання 10.Сергій з Володею вважають, що купувати одночасно 8 пляшок «Кока Коли» і 3 пляшки «Фанти», або 6 пляшок «Кока Коли» і 4 пляшки «Фанти» рівнозначно. Знайдіть граничну норму заміщення «Кока Коли» «Фантою».

Тести

 

1) Нахил бюджетної лінії відображає:

а) кількість одного блага, яку споживач згоден поміняти на таку ж кількість іншого блага, щоб залишитися на тому ж рівні добробуту;

б) межі можливого споживання двох благ при даних цінах на них;

в) співвідношення цін двох благ;

г) підвищення граничної норми заміщення одного блага іншим.

 

2) Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача безпосередньо залежить від:

а) його уподобань та розміру доходу;

б) цін на товари;

в) його переваг, доходу та цін на товари;

г) тільки від споживчих переваг.

 

3) Якщо споживач отримає комбінацію що є точкою з координатами на площині, обмеженій бюджетною лінією, то він:

а) максимізує корисність;

б) бажає купувати більше товарів, ніж дозволяє бюджет;

в) не повністю використовує свій бюджет;

г) знаходиться у положенні споживчої рівноваги.

4) За рівноваги раціональний індивід споживає 2 кг помідорів по ціні 3 грн. за 1 кг та 4 кг груш по ціні 5 грн. за 1 кг. Чому дорівнює для цього гранична норма заміщення груш помідорами:

а) 2/4;

б) 1/4;

в) 3/5;

г) 5/3.

 

5) Якщо і відносна ціна одного з двох благ, і МRS дорівнюють 5, то споживач може отримати максимальну корисність;

а) споживаючи лише одне з цих благ;

б) споживаючи обидва блага в однакових кількостях;

в) споживаючи обидва блага в даних кількостях;

г) інформації не достатньо.

 

6) У результаті зміни свого доходу та ринкових цін благ споживач знову досягає стану рівноваги. В новому рівноважному наборі граничні корисності всіх благ стали нижчими, ніж були раніше (до зміни доходу і цін). Усі блага, які споживалися раніше, споживаються й тепер, уподобання не змінилися. Про цього споживача напевне можна сказати, що:

а) його добробут знизився;

б) його добробут виріс;

в) його доход знизився;

г) зросли ціни всіх споживаних ним благ.

 

7) Якщо гранична норма заміни блага Б благом А знизилося, то відношення ціни блага А до ціни блага Б за оптимального рішення для даного споживача:

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) залишиться незмінним;

г) інформації не достатньо.

 

8) Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 за всякого рівня споживання, то ви зробите висновок, що:

а) обидва блага є досконалими субститутами;

б) блага є досконалими комплементами;

в) крива байдужості благ характеризується спадною МRS;

г) крива байдужості благ опукла назовні від початку координат.

 

9) Ціна груш та яблук однакова (25 грош. од. за кг.) Домашня господарка намагається максимізувати свою корисність, купуючи груші та яблука. Як гарний економіст, ви б рекомендували їй:

а) купувати однакову кількість яблук та груш поки, ціна на них однакова;

б) витратити весь свій можливий дохід на груші та яблука;

в) купити таку кількість яблук та груш, щоб МRS між ними дорівнювала 1;

г) зробити б) і в) водночас.

 


Тема 4: Аналіз поведінки споживача

 

Задачі

 

Завдання 1.Нехай споживач витрачає 20 грн. на придбання товарів X і Y, ціна на яких однакова і дорівнює 10 грн. Побудуйте криву “дохід – споживання” для даного споживача, якщо рівень його доходу послідовно змінюватиметься від 20 до 40 грн., від 40 до 60 грн., а рівень цін залишатиметься незмінним. Для якого типу товарів характерна така конфігурація кривої?

Завдання 2.На рисунку зображено рівновагу споживача У (Ру=20 грн.). Побудуйте лінію ціна – споживання для даного споживача і криву попиту на товар Х за умови, що ціна на товар Х послідовно змінюється від 20 до 10 грн. і від 10 до 5 грн., а доход і ціна товару У залишаються незмінними.

 

Завдання 3.Споживач має дохід 20 грош. од. і втрачає його на придбання блага Х по ціні 10 грош. од. і блага У по ціні 20 грош. од. Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 12 одиниць Х і 4 одиниці У. Збільшення ціни товару Х до 20 грош. од. викликає зменшення точки рівноваги (4Х; 6У), зниження до 5 грош. од. – відповідно (20Х; 5У).

а) Зобразіть графічно, як змінюється положення бюджетної лінії у разі зниження та підвищення ціни;

б) побудуйте лінію “ціна-споживання”;

в) Використовуючи лінію “ціна-споживання”, побудуйте криву попиту споживача на товар Х.

 

Завдання 4. У стані рівноваги споживач купує в місяць 5 лазерних дисків по ціні 6 грош. од. за диск. Його місячний бюджет 100 грош. од. Накресліть бюджетну лінію споживача (для дисків і всіх інших благ). Покажіть витрати на диски та на інші блага. Якою буде гранична корисність дисків для покупця, що знаходиться у стані рівноваги?

 

Завдання 5. Сільська влада надає субсидію на паливо жителям села. Субсидія знижує ціну палива з 20 до 15 грош. од. за умовну одиницю. В результаті цього споживання палива збільшується з 2000 до 3000 ум. Одиниць. Підрахуйте сукупний споживчий надлишок і порівняйте його із витратами сільської влади.

 

Тести

1) Ефект заміщення спрацьовує, коли:

а) скорочення грошових доходів спонукає споживача придбати більше нормальних товарів;

б) рівновага споживача може бути досягнута лише тоді, коли споживач купує товари –субститути;

в) зниження ціни товару дозволяє споживачеві купувати його більше порівняно з іншими товарами при даному рівні грошових доходів;

г) при збільшенні ціни товару споживач має змогу купувати його більше за рахунок скорочення споживання інших товарів.

2) При заданих цінах частка сімейного бюджету на продукти харчування має тенденцію:

а) збільшення по мірі зростання доходу;

б) зменшення по мірі зростання доходу;

в) зменшення по мірі зменшення доходу;

г) правильна відповідь відсутня.

3) Якщо споживання неякісних товарів має тенденцію зростати по мірі збільшення доходу, то це:

а) закон;

б) ефект заміщення;

в) парадокс Гіффена;

г) ефект доходу.

 

4) Якщо ціна товару збільшується ефект заміщення означає:

а) зменшення споживання даного товару і збільшення споживання інших товарів;

б) зменшення споживання тільки даного товару;

в) зменшення споживання даного та інших товарів;

г) зменшення споживання даного товару і ніяких змін у споживанні інших товарів.

 

5) Якщо для товару А величина попиту зростає разом з ціною, то товар є:

а) товаром Гіффена;

б) звичайним товаром;

в) малоцінним товаром;

г) правильні варіанти a і b.

 

6) Ефект доходу означає, що:

а) підвищення грошових доходів дає змогу споживачеві купувати меншу кількість нормальних товарів;

б) зменшення ціни товару дозволяє споживачеві купувати більше цього товару, оскільки він стає дешевшим за інші товари;

в) споживачі обиратимуть різні комбінації продуктів, доки граничні корисності останніх придбаних одиниць кожного товару не зрівняються;

г) при зниженні ціни товару споживач має змогу купити більше усіх товарів за даного рівня грошового доходу.

 

7) Споживач визначає товар неякісним коли:

а) споживання товару не залежить від доходу;

б) споживання товару зменшується по мірі зростання доходу;

в) споживання товару збільшується по мірі зростання доходу;

г) споживання товару не залежить ні від доходу, ні від ціни.

8) Якщо ціна товару зростає, сфера заміщення спонукає споживача придбати менше товару, оскільки:

а) реальний доход споживача зменшується;

б) реальний доход споживача зростає;

в) товар тепер менш дорогий порівняно з іншими товарами;

г) товар тепер дорожчий порівняно з іншими товарами.

9) Крива “дохід – споживання” показує:

а) незалежність споживання товарів від доходу;

б) залежність споживання товарів від ціни;

в) комбінації товарів, що приносять споживачу певний ступень задоволення;

г) усі точки рівноваги споживача відповідно до зростання його доходу.

 

10) Якщо крива “доход - споживання” має позитивний нахил, то:

а) обидва товари нормальні;

б) один товар неякісний;

в) обидва товари неякісні;

г) всі відповіді неправильні.

 

11) Для товару:

а) ефект заміщення більший ефекту доходу;

б) ефект заміщення менший ефекту доходу;

в) обсяг споживання зростає зі збільшенням доходів;

г) лінія попиту має від’ємний нахил.

 

Тема 5: Попит, пропозиція, їх взаємодія

 

Задачі

Завдання 1. Еластичність попиту за ціною дорівнює 2. Що відбудеться з обсягом попиту на телевізори, якщо ціна на них збільшується на 10% і більше нічого не зміниться?

Завдання 2.Попит та пропозиція на деякий товар описується зрівняннями: Qd=2500 – 200p; Q5=1000 + 100p; де Q - кількість товару, P – його ціна.

a) Розрахуйте параметри рівноваги на ринку даного товару;

б) Держава встановила на даний товар фіксовану ціну в 3 гр. од. за одиницю товару.

Дайте характеристику наслідків такого рішення.

Завдання 3.Попит та пропозиція даного товару описується зрівняннями: Qd=600 – 25p; Q5=100 + 1000p.

а) Найдіть параметри рівноваги на ринку даного товару;

б) Держава встановила податок з продажу на одиницю даного товару в розмірі 2,5 гр. од. за одиницю. Найдіть скільки загублюють при цьому покупці, а скільки – продавці даного товару.

Завдання 4.Попит та пропозиція на обід в студентській їдальні описується рівняннями: Qd=2400 – 100Р; Q5=1000 + 250Р, де Q – кількість обідів в день, P – ціна обідів.

a) Розрахуйте рівноважні ціну та кількість проданих обідів;

б) проявляючи піклування про студентів, адміністрація встановила ціну за обід у розмірі 1 грн. за обід.

Дайте характеристику наслідків такого рішення.

 

Завдання 5. Якщо еластичність попиту за доходом для автомобіля дорівнює 5. Підрахуйте процентну зміну у продажі автомобілів, яка зумовлена скороченням доходів споживачів на 2%.

 

Завдання 6.У таблиці наведено обсяг попиту на морозиво за різних цінових рівнів.

Ціна за порцію Р, грош. од. Обсяг попиту, D, тис. порцій Виторг TR, тис. грош. од. Коефіцієнт цінової еластичності попиту, ЕР
2,10    
1,80    
1,50    
1,20    
0,90    
0,60    
0,30    

Проаналізувавши запропоновані дані, виконайте завдання і дайте відповіді на запитання:

а) накресліть криву попиту, позначивши ціну на вертикальній осі, а кількість порцій морозива на горизонтальній осі;

б) нехай ціна порції морозива дорівнює 1,20 грош. од.?

в) визначте виторг від продажу морозива при кожному ціновому значенні. Отриманий результат занесіть у таблицю. За якої ціни виторг буде максимальним;

г) розрахуйте коефіцієнти цінової еластичності попиту для всіх зазначених інтервалів цін. Отриманий результат занесіть у таблицю.

д) за якої ціни коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює одиниці?

е) за яких значень ціни попит є еластичним? Нееластичним?

 

Тести

1)Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв’язаний з ним товар зменшився на 3 % то це означає, що:

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від’ємним;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1;

в) коефіцієнт перехідної еластичності попиту перевищує 1;

г) коефіцієнт перехідної еластичності попиту не перевищує 1;

2) Припустимо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна:

а) зменшиться, а рівноважна кількість товару зросте;

б) зменшиться, зменшиться й рівноважна кількість товару;

в) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться;

г) збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.

 

3) Якщо ціна товару зрослі від 2 до 3 грош. од., а попит на цього зменшився з 1500 шт. до 1000 шт., то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:

а) 1,0;

б) 0,002;

в) 5,0;

г) 0,04;

 

4) Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристики еластичного попиту на товар:

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;

б) коефіцієнт цінової еластичності менше 1;

в) сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується;

г) сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна зменшується.

 

5) Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності за доходом стосується товарів першої необхідності:

а) менше 0;

б) більше 0, але більше 1;

в) більше 1;

г) 1.

6) Якщо товари А і В – взаємо замінники, то збільшення ціни товару А викличе:

а) збільшення обсягу попиту на товар Б;

б) зменшення обсягу попиту на товар Б;

в) збільшення попиту на товар Б;

г) зменшення попиту на товар Б.

7) Попит на молоко менш еластичний, ніж попит на кефір:

а) якщо відсутня конкуренція з боку іноземних виробників;

б) ніколи;

в) дуже рідко;

г) найчастіше.

8) Товар можна віднести до категорії неповноцінних, якщо:

а) цінова еластичність його попиту дорівнює 1,5;

б) перехідна еластичність його попиту дорівнює -1,5;

в) еластичність його попиту за доходом дорівнює -1,5;

г) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,5;

9) Поясніть, якими є наведені нижче види товарів (конкурентними чи неконкурентними, винятковими чи невинятковими):

а) ефірне телебачення;

б) кабельне телебачення;

в) пляжі;

г) рибні угіддя.

 

10) Абсолютно еластичний попит описується лінією:

а) спрямованого вгору і праворуч;

б) розміщеного паралельно вертикальної осі;

в) розміщеного паралельно горизонтальної осі;

г) яка не може бути показана у двох вимірах.

 

11) Які з наведених факторів впливають на зміну величини попиту на продукт В:

а) зміна ціни товару - ;

б) зростання доходів споживача;

в) зміна ціни товару В;

г) зміна споживача.

 

12) Якщо продукт А використовується у виробництві продукту В, а продукт В виступає доповнюючим продукту С, то зменшення ціни А призведе до:

а) зростання пропозиції продукту В і зростання попиту на продукт С;

б) скорочення пропозиції продукту В і скорочення попиту на продукт С;

в) скорочення пропозиції продукту В і зростання попиту на продукт С;

г) зростання пропозиції продукту В і скорочення попиту на продукт С;

 

13) Ціна товару Х знизилась від 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар Х:

а) знизився;

б) нееластичний;

в) має одиничну еластичність;

г) еластичний.

 

 

14) Еластичність попиту за доходами залежить від:

а) ціни;

б) рівня грошового доходу;

в) смаків споживачів;

г) пропонування даного товару.

 

15) Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує:

а) реакцію покупця на зміну ціни;

б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

в) нахил кривої попиту;

г) як бізнесмени можуть повертати свої фіксовані витрати.

 

16) Якщо зміщення ціни на 10% призведе до підвищення величини попиту на 6%, то такий попит:

а) нееластичний;

б) еластичний;

в) одиничної еластичності;

г) абсолютно еластичний.

 

17) Які з наведених факторів спричиняють зміщення кривої попиту на товар А ліворуч:

а) зростання населення;

б) зростання грошових доходів;

в) зниження ціни товару – субституту В;

г) зростання ціни товару – субституту В.

 

18) Якщо ціна товару зростає, то крива попиту на товар;

а) зміщується ліворуч;

б) зміщується праворуч;

в) знижується;

г) залишається незмінною.

 

19) Одиничну еластичність попиту характеризує коефіцієнт цінової еластичності:

а) 0<Ea<1;

б) Ed=0;

в) 0<Ed<1;

г) правильна відповідь відсутня.

 

20) На цінову еластичність попиту не впливає:

а) наявність товару – субституту;

б) час пристосування до нових змін;

в) ціни на інші товари;

г) частка споживаного бюджету, що витрачається на даний товар.

 

21) Попит на товар можна назвати не еластичним, якщо:

а) коефіцієнт еластичності менший за одиницю;

б) коефіцієнт еластичності більший за одиницю;

в) зниження ціни супроводжується зниженням обсягу попиту;

г) зниження ціни супроводжується підвищенням обсягу попиту.

22) Які параметри коефіцієнта еластичності за доходом характеризують неякісний товар:

а) Еі<0;

б) Еі>1;

в) Еі>0;

г) Еі<1.

РОЗДІЛ ІІІ. Теорія підприємства: виробництво і витрати
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 405; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.058 с.)