Тема 5. Аналіз поведінки споживача на ринку товарів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 5. Аналіз поведінки споживача на ринку товарів 1. Реакція споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід – споживання». Крива Енгеля.
 2. Реакція споживача на зміну ціни товарів. Лінія «ціна – споживання».
 3. Ефект заміщення та ефект доходу в теорії споживання. Парадокс Гіффена.

 

 

Теми рефератів

 1. Криві Енгеля для різних категорій товарів.
 2. Моделювання поведінки споживача для товарів-замінників та взаємодоповнюючих товарів.

Основні терміни і поняття

Лінія «дохід – споживання», криві Енгеля, перший закон Енгеля, другий закон Енгеля, криві Торнквіста, лінія «ціна – споживання», модель Слуцького, модель Хікса, ефект заміни, ефект доходу, компенсуючи бюджетна лінія, компенсаційна крива попиту.

 

Питання для обговорення

1. Які, за вашим переконанням, головні чинники визначають добробут споживача?

2. Яким чином зміна доходу споживача впливає на його добробут?

3. Чи різниться вплив зміни ціни блага на добробут споживача в умовах функціонування ринкової та неринкової економіки?

4. Як співвідносяться ефект доходу та ефект заміщення для різних категорій товарів?

5. Чим відрізняється розкладання загального ефекту заміни ціни на ефект доходу та ефект заміщення за Дж. Хіксом та Є. Слуцьким?

 

Завдання

Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Крива «ціна – споживання» проходить через всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною доходу.

2. Крива «ціна – споживання» є основою побудови кривої індивідуального попиту.

3. Крива «дохід – споживання» проходить через всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною доходу.

4. Модель Слуцького графічно нічим не відрізняється від моделі Хікса.

5. Ефект доходу та ефект заміни для будь-яких благ є односпрямованими, діють в одному напрямку.

6. Ефект доходу – це зміна обсягу попиту на товар, пов’язана зі зміною но­мінального доходу споживача.

7. Криві Енгеля характеризують залежність обсягу споживання товару від його ціни.

8. Для товарів Гіффена закон попиту не виконується, а крива попиту є ви­східною.

9. Для абсолютних доповнювачів зміна ціни одного з благ не змінює струк­тури оптимального споживчого кошика, ефект заміни відсутній.

10. Якщо нижче благо дешевшає, попит на нього зростає.

11. Для товарів Гіффена ефект доходу перевищує ефект заміни.

12. Для нижчих благ ефекти заміни і доходу є протилежно спрямованими, а ефект заміни перевищує ефект доходу.

13. Для нормальних благ ефекти заміни і доходу є односпрямованими.

14. Якщо ціна одного з благ споживчого кошика знижується, то ефект заміни буде спонукати споживача купувати його більше, а ефект доходу – навпаки, купувати менше.

15. Для абсолютних доповнювачів зміна ціни одного з благ не змінить опти­мального споживчого кошика, тому що ефекти заміни та доходу відсутні.

16. Попит множини споживачів на певне благо впливає на ринковий попит, але не чинить жодного впливу на попит окремого споживача, який фор­мується виключно на основі його особистих уподобань.

17. Ефект заміни вимірює зміну обсягу попиту у відповідь на зміну ціни при постійному рівні корисності.

18. Ефект доходу вимірює зміну обсягу попиту у відповідь на зміну ціни при постійних відносних цінах.

19. Зміна обсягу попиту, яку ми спостерігаємо в реальному житті у відповідь на зміну ціни, є сумою ефектів заміни та доходу.

20. Надлишок споживача – це те саме, що й ефект заміни у рівнянні Слуцького.

21. Крива «дохід-споживання» не використовується при визначенні кривої Енгеля.

22. Крива «ціна-споживання» не показує вплив ціни на обсяг споживаних благ.

23. Ефект заміщення – це збільшення попиту на товар, яке викликано зміною загального рівня цін на всі товари.

Задачі

1. Споживач споживає два продукти: чай та каву. Він завжди кладе 2 ложки цукру на склянку кави.

а) припустимо, що на купівлю цих продуктів споживач витрачає 40 грн., ціна ложки цукру – 0,5 грн., а склянки кави – 1,5 грн. Скільки кави і цукру буде купувати споживач?

б) ціна ложки цукру збільшилася до 1,0 грн., а ціна склянки кави знизилась до 0,5 грн. Скільки цукру і кави буде купувати споживач за цієї зміни цін?

в) накреслити криву байдужості споживача.

 

2. Споживач витрачає 80 грн. на місяць на два товари X і Y. Ціна товару X рівна 8 грн., ціна товару Y – 5 грн. В точці рівноваги споживача X=5. При зменшенні ціни товару X до 6 грн. в точці рівноваги споживача X=8, а при ціні товару X=5 грн. в точці рівноваги X=10. Визначте:

а) обсяги споживання товару Y в точках рівноваги споживача;

б) граничну норму заміни товару Y товаром X в точках рівно­ваги споживача;

в) на основі даних задачі побудуйте криву індивідуального по­питу на товар X та криву «ціна-споживання»;

г) на основі одержаних даних визначте тип товарів X і Y.

 

3. Функція корисності споживача U=ху. Ціна товару Y рівна 5 грн. Дохід, який споживач витрачає на товари X і Y рівний 60 грн. Ціна товару X зменшилась з 6 грн. до 5 грн. Знайдіть:

а) ефект заміщення;

б) ефект доходу;

в) загальний ефект від зміни ціни;

г) відповіді проілюструйте графічно.

 

4. Функція корисності споживача U=2х+3у. Ціна товару Y рівна 3 грн. Дохід, який споживач витрачає на товари X і Y, рівний 120 грн. Ціна товару X зменшилась з 4 грн. до 1,5 грн. Знайдіть:

а) ефект заміщення;

б) ефект доходу;

в) загальний ефект від зміни ціни.

 

5. Функція корисності споживача задана як U=xy. Ціна блага Х рівна 25 грн., ціна блага Y – 30 грн., бюджет – 600 грн. Визначте:

а) на скільки зміниться добробут споживача при збільшенні ціни на благо Y до 40 грн.;

б) величину ефекту доходу та ефекту заміщення для обох благ після зміни ціни на благо Y;

в) на скільки необхідно збільшити дохід споживача, щоб після зростання ціни його добробут залишився на тому ж рівні.

 

6. Споживач витрачає весь дохід на товари X і Y. Початкові ціни товарів станови­ли відповідно: Рх=15 гр.од., Ру=25 гр.од. Оптимальний споживчий кошик складався з 20 одиниць товару X та 30 одиниць товару Y.

Визначте, чи зміниться добробут споживача, якщо його уподобання залиша­ються незмінними, ціни благ становитимуть Рх=15 гр.од., Ру=20 гр.од., а на купівлю цих товарів він зможе витратити 900 гр.од.

 

7. Функція попиту споживача задана рівнянням: Q1=10+І/10P1.Дохід спожива­ча становить 240 грн. на місяць. Початкова ціна одиниці товару становить 3 грн. Визначте величини ефектів заміни та доходу за умови, що ціна товару зни­зиться до 2 грн. за одиницю.

 

8. Функція корисності споживача задана рівнянням: U=(XE)0,5,де X – кількість одиниць товару X, Е – видатки на всі інші товари у гривнях. Дохід споживача ста­новить 300 грн. на місяць. Ціна одиниці товару X – 2 грн. На товар X встановлюється акцизний податок в розмірі 25% з одиниці товару, який цілком покладається на по­купця. Визначте суму податку, яку сплатить споживач. Визначте, який варіант оподаткування був би більш вигідним для спожива­ча – варіант встановлення 25% акцизного податку чи акордний податок на доход за умови рівності податкових надходжень до бюджету.

 

9. Функція корисності споживача задана рівнянням: U=(X,Е)=Х×Е,де Е – видатки на всі інші товари у гривнях. Дохід споживача становить 100 грн. на місяць. Ціна товару X знижується з 25 до 10 грн. за одиницю. Визначте величину компенсуючої (ефект заміни) та еквівалентної (загальний ефект) суми грошового доходу за Слуцьким та Хіксом.

 

10. Функція корисності споживача описується рівнянням: U=4Х+6Y.Тижневий доход, який споживач витрачає на товари X і Y, становить 48 гр. од. Ціна товару Y дорівнює 6 гр. од. Визначте аналітично та побудуйте графічно: а) криву «ціна – споживання»; б) криву попиту споживача на товар X.

РОЗДІЛ 3. Теорія поведінки виробника

Тема 6. Виробництво економічних благ

І заняття

 1. Підприємство як мікроекономічний суб’єкт та виробничо-ринкова система. Виробнича функція підприємства.
 2. Закон спадної віддачі факторів виробництва.
 3. Найважливіші параметри підприємства як мікроекономічної моделі.

Теми рефератів

 1. Статистичний аналіз у виробництві.
 2. Фактори виробництва і їхня характеристика.

Основні терміни і поняття

Виробництво, модель поведінки фірми, фактори виробництва, випуск, технологія, закон спадної продуктивності факторів виробництва, виробнича функція, технологічно ефективний спосіб виробництва, економічно ефективний спосіб виробництва, еластичність випуску по факторах виробництва, сукупний продукт, середній продукт, граничний продукт, сукупний дохід, середній дохід, граничний дохід, альтернативні витрати, економічні витрати, сукупні витрати, зовнішні витрати, внутрішні витрати, постійні витрати, змінні витрати, прибуток, нормальний прибуток, бухгалтерський прибуток, економічний прибуток.

 

 

Питання для обговорення

1. У чому полягають доповнюваність, подільність, мобільність та інтенсивність використання факторів виробництва?

2. Обґрунтуйте доцільність використання виробничої функції.

3. Ви – роботодавець, якому потрібно зайняти вакантну посаду на складальній лінії. Що цікавитиме вас більше – середня продуктивність чи гранична продуктивність праці останнього із найнятих робітників? Якщо ви помітили, що середня продуктивність тільки-но почала зменшуватися, чи потрібно вам найняти додаткову кількість робітників? Як пов’язана ця ситуація із граничною продуктивністю праці останнього найнятого робітника?

ІІ заняття

 1. Виробнича функція з одним змінним фактором.
 2. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. Карта ізоквант. Гранична норма технічного заміщення.
 3. Раціональна поведінка виробника. Ізокоста. Карта ізокост. Оптимум товаровиробника.
 4. Віддача від масштабу в довгостроковому періоді.

 

Теми рефератів

 1. Виробничі функції Коба-Дугласа і Леонтьєва.
 2. Ізокости, графічна побудова і сфера застосування.

Основні терміни і поняття

Виробнича функція з одним змінним фактором, крива сукупного продукту, крива середнього продукту, крива граничного продукту, виробнича функція з двома змінними факторами, ізокванта, карта ізоквант, гранична норма технологічної заміни, ізокоста, карта ізокост, оптимум товаровиробника, лінія зростання (лінія експансії, траєкторія розвитку), ефект масштабу, постійний ефект масштабу, зростаючий ефект масштабу, спадний ефект масштабу.

 

Питання для обговорення

1. Чи може процес виробництва характеризуватися одночасно падінням граничного продукту змінного фактора та зростаючою віддачею від масштабу?

2. Що означає досягнення при певному обсязі змінного фактора максимального значення середнього продукту?

3. Припустимо, що ви виробляєте та продаєте бутерброди, хотдоги, каву та картоплю-фрі у невеликому кіоску. а) скільки праці, капіталу та матеріалів ви будете використовувати? б) якщо попит на картоплю-фрі зменшиться, що ви можете зробити протягом короткострокового та довгострокового періоду? в) намалюйте карту ізоквант для виробництва хотдогів. Що означає рух уздовж ізокванти? г) покажіть на графіку залежність між виробництвом бутербродів та зайнятістю.

4. Якщо ваша фірма забезпечує таке співвідношення ресурсів, яке дає їй максимальний прибуток, чи забезпечуються при цьому мінімальні витрати?

5. Які галузі національної економіки мають більший ефект від масштабу?

6. Чи може фірма мати функцію виробництва, що демонструє зростаючу віддачу, постійну віддачу та спадну віддачу від масштабів при зростанні обсягу продукції? З'ясуйте це питання.

 

Завдання

Визначте і поясніть, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Всі технологічно ефективні способи виробництва є економічно ефективними.

2. Всі економічно ефективні способи виробництва водночас є і технологіч­но ефективними.

3. Виробнича функція визначає будь-який обсяг випуску для певних ком­бінацій вхідних ресурсів.

4. Теорія факторів виробництва виходить з того, що кожен фактор має вла­сну продуктивність і створює відповідну частку продукту, отже, і дохо­ду його власника.

5. Закон спадної віддачі діє виключно у короткостроковому періоді.

6. Виробнича функція дозволяє визначити технологічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції.

7. Зі зміною цін ресурсів економічно ефективний спосіб виробництва може стати неефективним.

8. Мікроекономіка розглядає всі витрати виробництва як альтернативні.

9. Економічні витрати включають зовнішні і внутрішні витрати.

10. Економічні витрати включають явні і неявні витрати.

11. Економічний прибуток відрізняється від бухгалтерського прибутку на величину неявних витрат.

12. Неявні витрати завжди дорівнюють нормальному прибутку.

13. Економічний прибуток обчислюється як різниця між сукупним виторгом і явними витратами, а бухгалтерський – як різниця між сукупним витор­гом і сумою явних і неявних витрат.

14. У короткостроковому періоді не існує межі зростання обсягу випуску.

15. Чим більший обсяг виробництва фірми, тим менші її постійні витрати.

16. У короткостроковому періоді спостерігається скорочення граничного продукту з розрахунку на одиницю фіксованого фактора виробництва.

17. Граничний продукт – це зміна обсягу випуску внаслідок нескінченно малої зміни обсягу залученого змінного виробничого ресурсу.

18. Для будь-якої виробничої функції характерний зростаючий граничний продукт.

19. Якщо граничний продукт стає від’ємною величиною, то сукупний об­сяг виробництва фірми знижується.

20. Постійні витрати не змінюються зі зростанням обсягу виробництва.

21. Спадна віддача праці зумовлена тим, що у короткостроковому періоді фірма для збільшення обсягу випуску змушена залучати у виробництво все менш кваліфікованих робітників, оскільки число кваліфікованих завжди обмежене.

22. Якщо фірма нічого не виробляє, її постійні витрати дорівнюють нулю.

23. Граничні витрати короткострокового періоду – це додаткові змінні ви­трати, пов’язані з випуском додаткової одиниці продукції.

24. Лінія експансії показує, як змінюється обсяг виробництва, якщо зміню­ється обсяг певного ресурсу.

25. Якщо співвідношення цін ресурсів дорівнює співвідношенню їх гранич­них продуктивностей, фірма виробляє за такої комбінації ресурсів, яка дозволяє мінімізувати витрати.

26. Закон зниження граничної норми технологічної заміни є формою прояву закону спадної віддачі.

27. Коли граничний продукт праці дорівнює 5, а граничний продукт капіта­лу дорівнює 10, гранична норма технологічної заміни капіталу працею становить 1/2.

28. Якщо гранична норма технологічної заміни перевищує співвідношення PL/PК,то фірма з метою мінімізації витрат повинна зменшити кількість обох ресурсів.

29. Фірма мінімізує витрати, якщо вона витрачає однакову суму на кожен фактор виробництва.

30. Ізокванти ніколи не перетинаються.

31. Фірма мінімізує сукупні витрати і одночасно максимізує обсяг випуску, якщо МРКК = MPL/PL.

Задачі

1. Виробнича функція Q=4L0,5K, де L – витрати праці, К – ви­трати капіталу. Знайдіть граничний продукт капіталу, якщо ви­трати праці рівні 4, а витрати капіталу рівні 8.

 

2. Витрати капіталу зросли з 50 одиниць до 60 одиниць, витрати праці з 500 до 600 одиниць. В результаті цього випуск продукції збільшився з 2000 до 2400. Виробнича функція однорідна. Який ступінь віддачі від масштабу?

 

3. Витрати капіталу зросли на 15%, праці – на 18%. В результаті цього обсяг виробництва зріс на 15%. Виробнича функція од­норідна. Який ступінь віддачі від масштабу?

 

4. Виробнича функція задається формулою: Q=0,5L0,5K. Знай­діть граничну норму технологічного заміщення капіталу працею при витраті ресурсів: L=4, К=8.

 

5. Виробнича функція Q=l . Витрати виробництва 90. Ціна одиниці праці рівна 2, капіталу – 6. Визначте: а) рівняння ізокости; б) рівноважну витрату ресурсів.

 

6. Виробнича функція Q=3L+5К. Витрати виробництва 60. Визначте комбінацію праці і капіталу, яка забезпечує найменші витрати виробництва, якщо:

а) ціна одиниці праці рівна 4, капіталу – 3;

б) ціна одиниці праці рівна 1, капіталу – 3.

 

7. Виробнича функція фірми Q=К .Ціна одиниці праці рівна 4, ціна одиниці капіталу – 3. Знайдіть рівняння «шляху експан­сії» (оптимального росту) фірми.

 

8. Для випуску 346 виробів за робочий день фірма може застосувати такі варіанти технологічно ефективних способів виробництва:

Варіанти технології А Б В Г
L, од.        
К, од.        

Ціна одиниці праці 2 грн., ціна одиниці капіталу 3 грн.

а) Визначте економічно ефективний спосіб виробництва;

б) Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна одиниці капіталу знизиться до 1 грн.? Яку саме комбінацію праці і капіталу вибере фірма?

 

9. Виробнича функція має вигляд: Q=5LK.Ціна одиниці праці РL=150 грн., ціна одиниці капіталу РK = 1000 грн. Визначити, при якому співвідношенні капіталу і праці фірма мінімізує витрати при виробництві 1000 од. товару. Розрахувати величину витрат при даному обсязі виробництва.

 

10. Виробнича функція фірми, яка прагне виробляти 5 одиниць продукції за годину робочого часу за допомогою праці та капіталу, має вигляд: Q=2,5L2/3К1/3. Ціна одиниці капіталу становить 2 грн. за годину і вдвічі перевищує годинну ставку заробітної плати.

а) Визначте аналітично комбінацію ресурсів, яка забезпечить фірмі мінімізацію витрат на заданий обсяг випуску.

б) Побудуйте ізокванту та ізокосту і визначте графічно точку рівноваги фірми.

 

11. У короткостроковому періоді фірма може змінювати використан­ня трудових ресурсів (L), але не може вплинути на величину вико­ристовуваного капіталу (K=const). У таблиці показано, як змінюється випуск продукції (TP)внаслідок зміни обсягів праці (L).

а) Визначити граничний продукт праці (MPL)і середній продукт праці (APL).

б) Побудуйте криві MPL і APL, TP.

в) Визначити оптимальний рівень використання праці

 

.L, чол. TP од. MPL, од./люд. APL, од./люд.  
       
       
       
       
       
       
       

12. Надані наступні дані про обсяги використання факторів K, L та обсягу випуску Q:

Варіанти K L Q
А      
Б      
В      
Г      

Визначте характер віддачі від масштабу при переході від способу виробництва А до способу Б, від Б до В, від В до Г. Намалюйте карту ізоквант.

 

13. Виробнича функція фірми: Q=K3/4L1/4. Ціна капіталу дорівнює 12 грн. Ціна праці – 4 грн. Яку кількість капіталу і праці повинно мати фірма для випуску 300 одиниць продукції?

 

14. Для виробництва 40 одиниць продукції фірма використовує 20 одиниць фактора K та 60 одиниць фактора L. Яка буде гранична продуктивність фактора L, якщо гранична продуктивність фактора K = 1,5 і ми маємо постійну віддачу від масштабу?

 

15. Фермерське господарство має намір виростити і зібрати 500 т картоплі за сезон. Йому запропоновано декілька технологічних проектів виробництва бажаної кількості:

1) Визначте технологічно ефективні способи виробництва;

2) Визначте економічно ефективний спосіб виробництва, якщо ціна одиниці праці становить 10 грн., одиниці техніки – 50 гр. од., одиниці добрив – 3 гр. од., одиниці землі – 20 гр. од.

 

Проекти Кількість техніки, од. Кількість робітників, осіб Кількість добрив, т Кількість землі, га
А        
Б        
В        
Г        

16. Підприємець відкрив взуттєву майстерню. Він вклав 5000 гр. од. у придбання об­ладнання, на 1000 гр. од. придбав сировини і матеріалів, 1000 гр. од. сплатив за річну оренду приміщення. Якби він поклав ці гроші в банк, то міг би отримати 5% річних. Якби він погодився працювати за наймом у майстерні «Будинку побуту», то міг би отримувати 2400 гр. од. заробітної плати на рік.

Обчисліть величини бухгалтерського, економічного та нормального прибутків підприємця, якщо його сукупний річний виторг становить 12750 гр. од.

 

17. Припустимо, що Ви маєте намір відкрити мале підприємство з виробницт­ва столярних виробів. Придбання устаткування обійдеться у 50 тис. гр. од.., які за аль­тернативного використання могли б щорічно давати 5000 гр. од. доходу. Устаткуван­ня розраховане на 10 років роботи. Найм робітників обійдеться у 2100 гр. од. щомі­сяця, річна орендна плата становитиме 4000 гр. од., а на закупівлю сировини, мате­ріалів, електроенергії потрібно 15000 гр. од. на рік. За Вашими підрахунками, сукуп­ний річний виторг становитиме 69300 гр. од. На аналогічному підприємстві Вам пропонували зайняти вакантну посаду менеджера з річною платнею 4200 гр. од.

Обчисліть величини річних бухгалтерського і економічного прибутків малого підприємства.

 

18. Дмитро працював менеджером у державній друкарні і отримував 24 тис. гр.. од. заробітної плати на рік, але вирішив заснувати власну друкарню. Річна оренда приміщення обійшлася йому у 32 тис. гр. од., оренда обладнання – 64 тис. гр. од. Для оплати ліцензії він був змушений зняти 1000 гр. од. з власного строкового ра­хунку в «Приватбанку» у 20 тис. гр. од., на які нараховувалось 20% річних. Витрати на сировину та матеріали становили 10 тис. гр. од. на рік. Очікуваний річний виторг від надання друкарських послуг становить 200 тис. гр. од.

Визначте величини бухгалтерського та економічного прибутків підприємця і поясніть, чи було доцільним його рішення щодо заснування власного бізнесу.

 

19. Заповніть пропуски в наведеній таблиці даних виробництва:

К, машино-год. L, люд.-год. Q, од. APL, од. MPL, од.
         
         
         
      7,5  

а) Графічно зобразіть сумарну продуктивність праці за обсягу виробництва як функції трудових ресурсів.

б) Зобразіть криві APL та MPL як функцію трудових ресурсів.

 

20. Таблиця представляє «виробничу сітку» – функцію виробництва, яка характеризує залежність між затратами двох факторів – праці і капіталу – та обсягами випуску продукції.

К, машино-год.              
             
             
             
             
             
             
L, люд.-год.

а) Обрахуйте граничний продукт праці при застосуванні постійної величини капіталу у 2 одиниці та зміні кількості праці від 0 до 6 одиниць.

б) Обрахуйте граничний продукт капіталу за умови, що капітал є єдиним змінним фактором при постійному застосуванні 4 одиниць праці.

в) На основі наведених у таблиці значень функції виробництва накресліть карту ізоквант.

 

21. У виробництві продукції фірма застосовує два види ресурсів – працю та ка­пітал. Ціна одиниці праці – 8 грн./год., ціна одиниці капіталу – 12 грн./год. За певно­го рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць.

Визначте, чи мінімізує фірма свої сукупні виробничі витрати, чи їй потрібно змінити співвідношення ресурсів.

22. Фірма збільшує обсяги виробництва продукції у короткостроковому періоді. Заповніть пропуски у наведеній таблиці, обрахувавши величини всіх видів продуктів:

L, люд.-год. ТРL, од. МРL,од. АРL, од.
       
       
       
       
      19,5

 

23. Заповніть таблицю:

Кількість од. ресурсу (L) Загальний продукт (ТР) Граничний продукт (МР) Середній продукт (АР)
       
       
       
       
      3,2

 

24. Виробнича функція задана у вигляді: Q= 10K0.5L0.5. Підприємець платить 2 дол. за годину робітнику і 5 дол. за годину в рахунок оренди обладнання. Визначте, чи мінімізує підприємець затрати, якщо затрати праці – 16 одиниць, а затрати капіталу – 9 одиниць. Щоб ви порекомендували працівнику, якщо він не мінімізує затрати?

 

 

Тема 7. Витрати виробництва

 1. Витрати виробництва в короткостроковому періоді.
 2. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.
 3. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

 

Теми рефератів

1. Зміни витрат у часі.

2. Порівняння витрат у довго- та короткостроковому періодах.

3. Оцінка та прогнозування витрат у довгостроковому періоді.

Основні терміни і поняття

Витрати виробництва в короткостроковому періоді, сукупні витрати, постійні витрати, змінні витрати, граничні витрати, середні сукупні витрати, середні постійні витрати, середні змінні витрати, крива скупних витрат, крива постійних витрат, крива змінних витрат, крива граничних витрат, крива середніх сукупних витрат, крива середніх змінних витрат, крива середніх постійних витрат, витрати виробництва в довгостроковому періоді, економія на масштабі, втрати на масштабі, довгострокова крива середніх витрат, крива довгострокових граничних витрат, мінімально ефективний розмір виробництва, природна монополія.

 

Питання для обговорення

1. Поясніть, чому крива граничних витрат перетинає криві середніх загальних та середніх змінних витрат у точці їх мінімуму?

2. Поясніть, чому середні змінні витрати досягають свого мінімуму при меншому обсязі продукту, ніж середні загальні.

3. При виробництві 20 тис. стільців у місяць граничні витрати зрівнялися із середніми змінними витратами. Як будуть змінюватися загальні середні витрати із збільшенням обсягу випуску?

4. Проаналізуйте динаміку витрат на виробництво продукції у коротко- та довгостроковому періодах і резерви їх зниження.

5. Поясніть, чому існує економія від масштабу.

6. Обґрунтуйте оптимальні розміри підприємств.

 

Завдання

Визначте і поясніть, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Крива AFC не набуває U- подібної форми.

2. Коли граничний продукт досягає максимуму, граничні витрати є міні­мальними.

3. Причиною зміни граничних витрат фірми є зміна граничної продукти­вності змінного фактора виробництва.

4. Середні сукупні та середні змінні витрати мінімізуються за умови їх рівності граничним витратам.

5. Зі збільшенням обсягів випуску відстань по вертикалі між кривими середніх сукупних та середніх змінних витрат зменшується.

6. Коли граничні витрати набувають мінімального значення, опуклість кривої ТС доверху переходить в опуклість донизу, має місце зростання приросту сукупних витрат.

7. Конфігурація кривих ТС і VC ілюструє дію законів зростаючої та спа­дної віддачі.

8. Дія законів зростаючої та спадної віддачі обумовлює U - подібну форму кривих граничних, середніх сукупних та середніх змінних витрат.

9. Середні постійні витрати набувають мінімального значення у точці пе­ретину кривої AFC з кривою граничних витрат.

10. Криві граничних і середніх змінних витрат є дзеркальним відображенням кривих граничної і середньої продуктивності змінного фактора.

11. Невеликі фірми завжди менш ефективні, ніж великі.

12. Економія на масштабі є однією з причин існування природної монополії.

13. Довгострокові сукупні витрати виробництва певної кількості продукції завжди менші, ніж короткострокові сукупні витрати виробництва такої ж кількості продукції.

14. За умов постійного ефекту масштабу довгострокові середні витрати не змінюються.

15. Довгострокові середні витрати знижуються, коли вони перевищують до­вгострокові граничні витрати і мінімізуються за умови LAC=LMC.

16. U - подібна форма короткострокових кривих середніх витрат зумовлена законом спадної віддачі, а довгострокових кривих середніх витрат – змінним ефектом масштабу.

17. Довгострокові середні сукупні витрати визначають мінімальний ефекти­вний розмір підприємства, структуру галузі та рівень розвитку конкуре­нції в ній.

 

Задачі

1. Функція сукупних витрат фірми задається формулою TC=30+6Q+Q2. Знайдіть вирази для постійних, змінних, гра­ничних, середніх постійних, середніх змінних витрат як функцій від Q.

 

2. При виробництві 20 велосипедів сукупні витрати рівні 3000 грн., а при виробництві 50 велосипедів – 6000 грн. Граничні витрати постійні. Знайдіть:

а) вираз для сукупних витрат як функцію від Q;

б) постійні і змінні витрати при виробництві 60 велосипедів.

 

3. Середні сукупні витрати задаються формулою 10/Q+6+3Q. Знайдіть граничні витрати при обсязі випуску 20.

 

4. Формула граничних витрат 5+2Q. Постійні витрати рівні 6. Знайдіть сукупні витрати фірми при обсязі випуску 5.

5. Внаслідок збою у роботі комп’ютера фірми зникла необхідна інформація про її витрати. Відновіть решту даних поданої таблиці:

 
 

Q

AFC VC АТС МС ТС FC
             
             
             
             
             
             

 

6. Відома залежність загальних витрат (ТС, грн.) від випуску продукції(Q, шт.):

Q ТС FC VC МС ATC AFC AVC
               
               
               
               
               

Розрахуйте постійні витрати (FC), змінні витрати (VС), гра­ничні витрати (МС), середні загальні витрати (АТС), середні по­стійні витрати (AFC), середні змінні витрати (АVС).

 

7. Виробнича функція . Ціна праці рівна 12, ціна капіталу – 6. Знайдіть: а) функцію мінімальних витрат; б) функцію середніх сукупних витрат в довгостроковому пері­оді; в) довгострокові середні сукупні витрати при обсязі виробництва 27.

 

8. Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q=K1/2L1/2. Ціна одиниці праці = 8 грн., ціна капіталу = 16 грн. Визначте середню продуктивність праці при знаходженні фірми у стані рівноваги.

 

9. Функція загальних витрат підприємства має вигляд: ТС=30+5Q+Q2. Визначити FC, VC, МС, АТС, AFC, AVC при Q=10. У якому періоді працює фірма?

 

10. Функція витрат фірми має вигляд: TC=180000+30Q+2Q2. Визначити функцію середніх витрат. При якому обсязі виробництва середні витрати будуть мінімальними? Розрахувати величину мінімального рівня середніх витрат.

 

11. Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q=K1/2L1/2. Ціна одиниці праці = 1 грн., ціна капіталу = 4 грн. Яка кількість ресурсів необхідна для виробництва 400 од. продукції?

 

12. Фірма працює за технологією, що має виробничу функцію Q=2L1/2. Якими будуть середні витрати фірми при виробництві 100 од. продукції, якщо ціна одиниці праці = 10 грн.?

 

13. Власник фірми виплатив найнятим робітникам 50 тис. гр. од. Сплата відсотків за кредит склала 100 тис. гр. од.; амортизаційні відрахування – 50 тис. гр. од.; витрати на сировину, опалювання, освітлення, ремонт – 30 тис. гр. од. Сукупний доход фірми склав 300 тис. гр. од.

Власник фірми може сам влаштуватися на роботу в іншу фірму і отримувати там 60 тис. гр. од. Від вкладень свого капіталу в іншу фірму власник фірми міг би отримати 20 тис. гр. од. Обрахуйте бухгалтерські витрати, економічні витрати, бухгалтерський прибуток, економічний прибуток. Чи слід власнику фірми продовжувати свою справу?

 

14. У таблиці наведені дані про витрати фірми в довгостроковому періоді:

Q, од. LTC, грн. LAC, грн. LMC, грн.
       
       
       
       
       
       
       

Визначте величину довгострокових середніх витрат і довгострокових граничних витрат. Побудуйте криві довгострокових середніх витрат і довгострокових граничних витрат. За якого обсягу виробництва довгострокові середні витрати виявляться мінімальними? За якого обсягу виробництва довгострокові граничні витрати будуть рівні довгостроковим середнім витратам?

 

15. Якщо ціна одиниці товару становить 2000 грн., FC=1800000 грн. AVC=1100 грн., то якою буде кількість товару, необхідна і достатня для забезпечення беззбитковості?

 

16. Припустимо, що функція загальних витрат виробництва має вигляд: TC(Q) = 4750+118Q–3Q2+0,24Q3. Визначити алгебраїчний вигляд для FC, VC, АТС, AFC, AVC, МС.

 

17. На регіональному ринку кондитерських виробів фірма випускає продукцію згідно з технологією, яка характеризується виробничою функцією: Q=10К0,9L0,1. Витрати на одиницю робочої сили визначаються ставкою заробітної плати РL=2, а витрати на одиницю капіталу – прокатною ціною капіталу Рк=9.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 555; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.173 с.)