РОЗДІЛ 4. Теорія ринкових структур 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 4. Теорія ринкових структурТема 8. Фірма як досконалий конкурент

  1. Умови функціонування фірми на ринку досконалої конкуренції.
  2. Поведінка конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Умова максимізації прибутку.
  3. Рівновага конкурентної фірми в довготерміновому періоді.

Теми рефератів

  1. Вплив дотацій на ціну продукції в умовах досконалої конкуренції.
  2. Вплив податків на ціну продукції конкурентної фірми.

 

Основні терміни і поняття

Ринкова структура, конкурентність, конкурентний ринок, конкурентна фірма, ціноодержувач, крива попиту конкурентної фірми, функція виторгу конкурентної фірми, модель TRTC, модель MRMC, оптимальний обсяг випуску, економічний прибуток, умова максимізації прибутку конкурентної фірми, умова прибутковості, умова беззбитковості, умова мінімізації збитків шляхом виробництва, умова мінімізації збитків шляхом тимчасового припинення виробництва, точка закриття, крива пропозиції конкурентної фірми, виробничий надлишок, довгострокова рівновага конкурентної фірми, парадокс прибутку.

 

Питання для обговорення

1. Якщо фірма має збитки, чи може вона більш вигідно виробляти продукцію?

2. Яка взаємозалежність ринкової ціни та витрат виробництва для всіх фірм на ринку досконалої конкуренції?


3. Чому у довгостроковому періоді конкурентні фірми не отримують економічного прибутку?

4. Поясніть чому, незважаючи на нульовий економічний прибуток у довгостроковому періоді, фірми продовжують займатися виробництвом?

5. Назвіть шляхи мінімізації витрат та максимізації обсягів випуску продукції.

6. Якими будуть наслідки державного регулювання ціноутворення для конкурентного підприємства, галузі.

7. Чи є досконало конкурентна фірма ефективною?

8. Ви збираєтеся розпочати власну справу, виготовляти продукцію сільського господарства, а отже, на ринку будете виступати як досконалий конкурент. Володіючи інформацією стосовно ринкової ціни на продукцію, ви зробили певні розрахунки та визначили функцію сукупних витрат вашої фірми. Чи є ці дані достатніми, щоб відобразити графічно стан фірми в короткостроковому періоді та визначити параметри його рівноваги? Якщо так, то яким чином це можна зробити?

9. Перебуваючи на посаді головного економіста фірми, ви з’ясували, що сукупні постійні витрати вашої фірми-досконалого конкурента (за кошторисами витрат) на плановий рік складатимуть 50 тис. грн. Згідно з планом виробництва і реалізації виробнича програма фірми становить 25 тис. од. Чи буде вона виконана, якщо поточна ринкова ціна одиниці продукції складатиме: 1,5 грн.? 2 грн.? 2,5 грн.? Відповідь обґрунтуйте.


10. Ваша фірма в умовах досконалої конкуренції перебуває у стані довгострокової рівноваги. Чи отримує вона в такій ситуації нормальний прибуток? Якщо так, то в якому випадку і від чого залежить його розмір?

11. Чи може фірма-досконалий конкурент протягом короткострокового періоду отримувати економічний прибуток, якщо не виконується умова рівності граничної виручки граничним витра­там? Поясніть графічно.

12. Як відомо, функція галузевого попиту на ринку досконалої конкуре­нції утворюється шляхом горизонтального складання функцій індивідуального попиту. Якщо функція попиту на продукцію кожної фірми є горизонтальною лінією, то графічне зображення кривої галузевого попиту буде представлене лінією, паралельною горизонтальній осі. Чи є правильним наведені міркування? Обґрунтуйте.

 

Завдання

Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Характерною особливістю ринку досконалої конкуренції є наявність великої кількості різноманітних товарів.

2. На досконало конкурентному ринку окремий продавець не може впли­нути на ринкову ціну, як би він не намагався змінити випуск продукції чи знизити ціну на власну продукцію.

3. Для конкурентної фірми граничний виторг завжди дорівнює ціні.

4. Якщо у короткостроковому періоді за всіх рівнів виробництва сукупні витрати конкурентної фірми перевищують її сукупний виторг, фірмі доцільно припинити випуск продукції.

5. Конкурентна фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо її граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару.

6. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції за умови, що її граничний прибуток дорівнює нулю.

7. Якщо крива граничних витрат фірми перетинає криву середніх змінних витрат у точці, що відповідає 100 грн., то фірма зупинить виробництво, якщо ринкова ціна продукції буде нижчою.

8. Фірма тимчасово припинить виробництво, якщо її сукупний виторг менший за змінні витрати.

9. Точками критичного обсягу випуску є точки беззбитковості і точка за­криття.

10. Якщо ринкова ціна встановлюється на рівні мінімуму середніх змінних витрат конкурентної фірми, їй абсолютно байдуже – працювати далі чи припинити виробництво.

11. Метою фірми є максимізація економічного прибутку на одиницю про­дукції.

12. У короткостроковому періоді виробничий надлишок фірми завжди пе­ревищує суму її економічного прибутку.

13. Функціонування конкурентного ринку приносить продавцям вигоду, яка вимірюється виробничим надлишком.

14. Короткострокова крива ринкового пропонування не може бути одержана шляхом додавання обсягів пропонування всіх фірм за кожної можливої ціни, оскільки число фірм в галузі змінюється.

15. Рівність P=LMC є умовою оптимізації обсягу виробництва конкурент­ної фірми у довгостроковому періоді.

16. Якщо фірми галузі отримують лише нормальний прибуток і жодна не має стимулу залишити ринок, так само як нові фірми не мають стимулу до входження в галузь, має місце довгострокова конкурентна рівновага.

Задачі

1. Ціна продукції фірми – досконалого конкурента рівна 12. Витрати фірми рівні 12 + 2Q2. Визначте:

а) рівноважний обсяг виробництва та максимальний прибу­ток;

б) при яких обсягах виробництва фірма несе збитки?

 

2. Витрати конкурентної фірми рівні 16–Q+Q2. При яких цінах на продукцію вона має прибуток?

 

3. Витрати конкурентної фірми рівні 20+15Q–2Q2+Q3, де Q – обсяг виробництва. Визначте:

а) при яких цінах на продукцію фірмі доцільно продовжувати виробництво?

б) чому рівна ціна пропозиції при обсязі виробництва 4?

 

4. Граничні витрати конкурентної фірми задаються формулою МС=4–2Q+3Q2. Визначте:

а) при яких цінах на продукцію фірмі доцільно продовжувати виробництво?

б) чому дорівнює рівноважний обсяг виробництва та макси­мальний прибуток, якщо ціна рівна 25, а постійні витрати рівні 15?

 

5. Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції і продає продукцію за ціною 6 грн. за одиницю. Середні сукупні витрати фірми складають 4,99 грн. при обсязі виробництва 100 одиниць. При збільшенні обсягу виробництва до 101 одиниці, середні су­купні витрати стають рівними 5 грн. Визначте рівноважний об­сяг виробництва та максимальний прибуток.

 

6. Фірма працює на ринку досконалої конкуренції. Відомо, що: граничний дохід рівний 15 грн.; мінімальні середні змінні витрати рівні 5 грн. і досягаються при випуску 30 одиниць продукції; мінімальні середні сукупні витрати рівні 9 грн. і досягають­ся при випуску 50 одиниць продукції; графік граничних витрат фірми при випуску більше 30 оди­ниць продукції має лінійний вигляд.

Визначте:

а) рівноважний обсяг виробництва фірми;

б) максимальний прибуток фірми, якщо при рівноважному ви­пуску середні сукупні витрати рівні 11 грн.;

в) відповіді проілюструйте графічно.

 

7. Граничні витрати конкурентної фірми задаються формулою МС=3Q2–12Q+20, де Q – обсяг випуску. Визначте:

а) функцію сукупних витрат, якщо мінімальні середні сукупні витрати досягаються при випуску 4 одиниць продукції;

б) рівноважний обсяг виробництва та максимальний прибуток, якщо граничний дохід рівний 56 грн.

 

8. На ринку досконалої конкуренції діють фірми, які мають однакові загальні витрати, що описуються функцією: TC=0,1Q3–4Q2 + хQ. Попит на продукцію галузі заданий рівнянням: Qd =680–5Р. Відомо, що в майбутньому в галузі залишиться 24 фірми.

Визначити параметр х.

 

9. Фірма має функцію витрат, що задана функцією TС(Q)=50Q2+5000. Яка крива пропозиції фірми?

 

10. У галузі працює 10 фірм, загальні витрати яких характеризуються функцією: TС(Q)=8Q–4Q2+Q3. Який загальний обсяг продукції будуть пропонувати фірми на ринок у довгостроковому періоді в умовах рівноваги?

 

11. Галузевий попит на продукцію характеризується функцією Qd=100–2Р. При існуючий технології та заданих цінах на фактори виробництва функція загальних витрат фірми, що виробляє цю продукцію ТС(Q)=6Q–4Q2+Q3. Скільки фірм залишиться у галузі в умовах досконалої конкуренції у довгостроковому періоді?

 

12. Фірма працює на ринку досконалої конкуренції. Функція витрат фірми має вигляд: ТС=500+100Q+Q2. Ціна, за якою фірма продає свою продукцію, дорівнює 200 грн. за одиницю. Визначте рівноважний обсяг випуску продукції фірми та максимальний прибуток фірми.

Як зміниться рівноважний обсяг випуску і економічний результат господарювання, якщо ринкова ціна на продукцію фірми значно знизиться до 140 грн. за одиницю. Чи є для фірми сенс продовжувати виробництво за такої ринкової ціни? Задачу розв’язати аналітично і графічно.

 

13. Припустимо, фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції. Залежність загальних витрат виробництва від обсягу випуску наведена в таблиці:

Q, од.
ТС, грн.

На ринку встановилася ціна на рівні 110 грн. Скільки продукції повинна виготовити фірма, щоб отримати максимум прибутку?

 

14. Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції, де ринкова ціна складає 25 грн. Функція загальних витрат на виробництво цієї фірми має вигляд: ТС=5Q3–20Q2+25Q+30.

Визначте, який обсяг необхідно виробляти, щоб отримати максимальний прибуток? Якою буде величина цього прибутку? За якої ціни на продукцію фірма призупинить виробництво? Проілюструйте свої відповіді за допомогою графіків.

 

15. Фірма «Універсал» працює на ринку досконалої конкуренції за технологією, що представлена функцією: Q=5К . Ціна випущеної продукції дорівнює Р=5 грн., ставка зарплати РL=l, а вартість однієї години оренди верстату PK=2 грн. Визначити випуск і прибуток фірми при використанні 10 одиниць капіталу в короткому періоді і представити результат рішення графічно.

 

16. У конкурентній галузі функціонує 1000 фірм з однаковими витратами виробництва. Граничні витрати випуску 50 одиниць продукції на місяць для кожної фірми складають 25 гр. од.; 60 одиниць – 30 гр. од.; 70 одиниць – 50 гр. од. Ринкова ціна продукції складає 30 гр. од.

Визначте, яким буде місячний обсяг галузевої пропозиції? Яким він стане, якщо ціна продукції зросте до 60 гр. од.?

 

17. Нижче наведені дані про діяльність фірми в умовах досконалої конкуренції (в гривнях):

P Q TR TC FC АТС АFС АVС МС
  13 000     7 100   3,1  

Кількість продукції, що виробляє фірма, є такою, що при збільшенні обсягів виробництва граничні витрати зростатимуть. На основі цієї інформації зробіть розра­хунки:

1) обчисліть відповідні показники та заповніть табли­цю;

2) оцініть становище, в якому знаходиться ця фірма: знайдіть величину прибутків чи збитків;

3) що повинен зробити менеджер фірми: нічого не змінювати; збільшити випуск продукції; зменшити випуск продукції; закрити фірму;

4) чи може фірма в умовах досконалої конкуренції мати збитки? Якщо так, то під час якого періоду?

18. На ринку досконалої конкуренції, де галузевий попит характеризуєть­ся функцією: Qd=106–Р, встановилася довгострокова рівновага.

Визначте:

а) Скільки фірм працює в галузі і яким є обсяг випуску продукції окремої фірми, якщо відомо, що у всіх фірм галузі однакова функція загальних витрат: LTC = Q3–4Q2 + 10Q. Проілюструйте свою відповідь графічно.

б) Чи отримує окрема фірма еко­номічний прибуток?

в) Чи можуть нові фірми увійти на цей ринок?

г) Що повинна зробити фірма, яка працює на цьому ринку, коли ринкова ціна рівноваги станови­тиме 5 грн. за одиницю. Проілю­струйте цю ситуацію графічно.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 773; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.015 с.)