Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції  1. Поняття еластичності. Цінова еластичність попиту та її чинники.
  2. Перехресна еластичність попиту.
  3. Еластичність попиту за доходом.
  4. Еластичність пропозиції та її фактори.
  5. Практичне застосування теорії еластичності.

Теми рефератів

  1. Точкова і дугова еластичність: порівняльний аналіз.
  2. Перехресна еластичність пропозиції та її вплив на стратегію товаровиробника.

Основні терміни і поняття

Еластичність, еластичність попиту за ціною, еластичний попит, нееластичний попит, одинична цінова еластичність попиту, абсолютно еластичний попит, абсолютно нееластичний попит, дугова еластичність попиту, точкова еластичність попиту, перехресна еластичність попиту, субститути, комплементи, еластичність попиту за доходом, нормальні товари, товари нижчої якості, цінова еластичність пропозиції, еластична пропозиція, нееластична пропозиція, абсолютно еластична пропозиція, абсолютно нееластична пропозиція.

Питання для обговорення

1. Яка залежність існує між ціновою еластичністю попиту та сукупною виручкою?

2. Наведіть приклади товарів з високою еластичністю за ціною.

3. Наведіть приклади товарів з високою еластичністю за доходом.

4. Поясніть взаємозв’язок податків та еластичних попиту і пропозиції.

5. Поясніть взаємозв’язок податків на нееластичних попиту і пропозиції.

6. Поясніть, чому в світі, в якому існують лише два товари, обидва товари одночасно не можуть бути товарами розкоші?

7. Ви – власник міні-пекарні. Спеціалістом з питань збуту було проведено дослідження та виявлено, що споживчий попит на продукцію є нееластичним за ціною. Ви вирішили збільшити виручку під реалізації продукції, піднявши ціну на товари. Чи досягли ви поставленої мети? Чи збільшилася би загальна виручка, якби попит на продукцію фірми був еластичним за ціною?

8. Країни-експортери нафти, об’єднані в організацію ОПЕК, уз­годжено підняли ціни на нафтопродукти. Який зв’язок між можли­вістю здійснювати таку політику та ступенем еластичності попиту на нафту? Чи можуть здійснити подібні заходи країни, що експортують: а) банани; б) алмази?

9. На що вказує коефіцієнт еластичності за доходом з від’ємним значенням? Обґрунтуйте відповідь за допомогою прикладу.

 

Завдання

Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Точка одиничної еластичності на лінійній кривій попиту розмежовує два її відрізки еластичного та нееластичного попиту.

2. Обсяг виторгу продавця змінюється залежно від величини коефіцієнта цінової еластичності попиту на даний товар.

3. Попит на предмети розкоші є більш еластичним, ніж на товари першої необхідності.

4. Обсяг продажу товарів першої необхідності значно зросте, якщо ціни на них знизяться.

5. Якщо зі зміною ціни на 1% обсяг попиту на товар змінюється на 5%, це означає, що попит на цей товар є нееластичним.

6. Якщо з підвищенням ціни товару виторг від його реалізації зростає, це означає, що попит на цей товар є еластичним.

7. Для всіх точок лінійної кривої попиту коефіцієнт цінової еластичності є величиною сталою.

8. Чим більше замінників має товар, тим більш еластичним є попит на нього.

9. Якщо зі зниженням ціни товару обсяг його продажу не зміниться, це означає, що попит на цей товар є абсолютно еластичним.

10. Найкоротший ринковий період – це проміжок часу, протягом якого за будь-якої зміни ціни товару неможливі жодні зміни у попиті чи пропону­ванні.

11. Позитивне значення коефіцієнта перехресної еластичності попиту озна­чає, що аналізовані товари є субститутами.

12.Показник перехресної еластичності визначається тільки для попиту, його визначення для пропозиції не має сенсу.

13. Чим меншу частку свого доходу споживач витрачає на певний товар, тим більш еластичним є попит на нього.

14. Визначальним фактором цінової еластичності пропозиції є наявність у товару близьких і досконалих замінників.

15. З підвищенням цін на ювелірні вироби сукупний виторг фірм-виробників зростає.

16. У всіх точках лінійної кривої пропонування коефіцієнт цінової еластич­ності є величиною сталою.

17. Показники перехресної еластичності попиту та еластичності попиту за доходом визначають процентну зміну попиту на товар, спричинену впливом відповідних нецінових детермінант попиту.

18. Еластичність пропонування у довгостроковому періоді є значно вищою, ніж у короткостроковому; для еластичності попиту часовий період не має значення.

19. Законодавче визначення платника податку не чинить жодного впливу на економічний розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями.

20. Економічний розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями визначається відносною еластичністю попиту і пропозиції.

Задачі

1. Дана функція попиту на деякий товар Qd=8–0.5Р. При якій ціні коефіцієнт еластичності попиту по ціні дорівнює –0.5?

 

2. Еластичність попиту населення на даний товар по ціні –0.25. Еластичність попиту по доходу 0.8. На скільки процентів зміниться об’єм попиту на даний товар, якщо його ціна зменшиться на 8%, а доходи населення збільшаться на 5%.

 

3. В результаті збільшення ціни товару з 5 грн. до 6 грн. об’єм попиту зменшився з 9 млн. шт. до 7 млн. шт. за рік. Загальний рівень цін не змінився. Визначити коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні у кінцевій точці.

4. Функція попиту на товар Qd=7–0,5Р.Визначте:

а) коефіцієнт еластичності попиту за ціною при ціні 4;

б) при яких цінах попит еластичний;

в) при яких цінах попит нееластичний;

г) при якій ціні коефіцієнт еластичності попиту буде одинич­ним?

 

5. Функція пропозиції певного товару Qs=–10+2Р.Визначте:

а) коефіцієнт еластичності пропозиції при ціні 10;

б) при яких цінах пропозиція еластична?;

в) при якій ціні коефіцієнт еластичності пропозиції рівний 4?

 

6. Функція попиту на товар лінійна. Рівноважна ціна Р*=0,75, рівноважний обсяг Q*=7,5, а коефіцієнт еластичності попиту за ціною в точці рівноваги Ed=0,8. Знайдіть функцію попиту.

 

7. Залежність величин попиту квитків на футбольний матч від ціни задана наступною таблицею:

Р (ціна квитка ), грн.
Qd (величина попиту), тис. шт.

Використовуючи цю інформацію, визначте:

а) аналітичний вираз для функції попиту, якщо вона лінійна;

б) яку ціну треба встановити адміністрації стадіону, щоб був аншлаг, якщо стадіон вміщує 5,5 тис. глядачів?;

в) яку ціну треба встановити адміністрації стадіону, щоб виторг був максимальним? Скільки місць при цьому будуть вільними на стадіоні;

г) відповіді проілюструйте графічно.

 

8. Функція попиту на певний товар Qd=40–4Р.В результаті зміни ціни коефіцієнт еластичності попиту за ціною зменшився по модулю від 4 до 2/3. Визначте:

а) як змінився виторг продавців;

б) при якій ціні виторг буде максимальним?

 

9. Функція попиту споживача на певний товар при доході I1=30 гр. од. має вигляд: Q1=6–Р, а при доході І2=50 гр. од. має ви­гляд: Q2=8–Р.Визначте:

а) коефіцієнт еластичності попиту по доходу, якщо ціна товару Р=1;

б) коефіцієнт еластичності попиту по доходу, якщо ціна товару Р=2;

в) при якій ціні коефіцієнт еластичності попиту по доходу рів­ний 1?

10. Ринковий попит на певний товар заданий рівнянням Qd1=8–P.Після збільшення доходів населення на 1/3 крива ринкового по­питу на товар набула вигляду: Qd2=14–2Р. При яких цінах то­вар є:

а) низькоякісним товаром;

б) нормальним товаром;

в) товаром першої необхідності.

 

11. Коли ціна товару X зросла з 10 до 15 грн. за одиницю, споживання товару Y збільшилось з 50 до 75 одиниць. Обчисліть коефіцієнт перехресної еластичності попиту і визначте, якими є ці товари – замінниками чи доповнювачами.

 

12. Припустимо, що доходи родини зросли з $600 до $1500 на місяць, а її видатки на товар N за цей же період зросли відповідно з $50 до $100. Обчис­літь коефіцієнт еластичності попиту за доходом і визначте, яким є товар N пред­метом першої необхідності чи предметом розкоші.

 

13. Попит та пропозиція на ринку описуються рівняннями: Qd=1002Р, Qs=20+2P.

Визначити:

а) еластичну й нееластичну ділянки попиту;

б) параметри рівноваги на ринку у випадку, якщо введено податок на товар у розмірі 5 гр. од. за штуку (аналітично й графічно);

в) які втрати суспільства від введення податку?

г) які втрати споживача? виробника?

д) якщо після введення податку уряд установить ціну: 1) Р1=40; 2) Р2=20, то яка буде ситуація на ринку?

14. Рівноважна ціна на ринку певного товару становить 20 грн., а рівно­важний обсяг продажу – 30 тис. шт. У точці рівноваги коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює –8/3, а коефіцієнт еластичності пропозиції 4.

Визначити:

а) рівняння функції попиту і про­позиції, якщо вони лінійні.;

б) величину надлишків спожива­чів і виробників;

в) ціну, яку треба встановити, щоб виторг був максимальним;

г) величину акцизного податку на виробника, за якої податкові надходження будуть максималь­ними;

д) нові функції попиту та про­позиції, якщо ввели акциз­ний податок у розмірі 10 грн. на одиницю продукції, до­ходи споживачів зросли, що змінило величину попиту на то­вар на 50% за кожного рівня цін;

е) абсолютні зміни рівноважної ціни і рівноважного обсягу про­дажу товару;

є) як змінився виторг виробників;

ж) величину податкового тягаря на споживачів і виробників;

з) відповіді проілюструйте графіч­но.

 

15. Функція попиту на деякий товар має вигляд: Qd=30–P (одиниць за місяць).Визначте еластичність попиту, якщо ціна становить 10 грн. Чи еластичний попит на даний товар? Чи збільшить виручку призначення ціни 15 грн.? Розрахуйте виручку до і після підвищення ціни.

 

16. Пропозиція товару А описується рівнянням Qs=10+0,5Р. Рівноважна ціна встановилася на рівні 40 гр. од. Введено податок на товар А у розмірі 10 гр. од. за 1 шт. товару. Визначити:

а) нові параметри рівноваги на ринку, знаючи, що цінова еластичність попиту на цій ділянці =2, а функція попиту лінійна;

б) як розподілився податковий тягар між виробником і споживачем;

в) розмір втрат «мертвого вантажу».

 

17. Дана функція попиту на товар Х: Qdx=8–Px+0.2Py, де Рх і Ру – ціни товарів Х и У. Припустимо Рх=4, Ру=5. Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту по ціні.

 

18. Адміністрація стадіону «Динамо» готується до зустрічі між командами «Динамо» (Київ) та «Реал» (Мадрид) у Лізі Європи. Маркетологи клубу «Дина­мо» визначили шкалу попиту на квитки на матч та відповідно ціни на них:

Р (ціна на квит­ки), грн.
Qd (вели­чина попиту), шт.

Визначте:

а) вигляд функції попиту на квит­ки на футбольну зустріч, якщо відомо, що вона має лінійний вигляд;

б) побудуйте графіки попиту та пропозиції на квитки, якщо відомо, що стадіон «Динамо» розрахований на 25000 глядачів;

в) яку ціну треба призначити адмі­ністрації клубу на квитки, щоб був аншлаг?

г) розрахуйте коефіцієнти елас­тичності попиту та пропозиції у точці рівноваги;

д) визначте, якими повинні бути ціни на квитки, щоб виручка стадіону була максимальною.

 

19. На ринку певного товару встановилась ціна 4 гр. од., якій відповідає рівноважна кількість у 60 тис. шт. Еластичність попиту в даній точці складає –2/3, а еластичність пропозиції 8/3. Держава встановила максимальну ціну, що дорівнює 3 гр. од. Визначити величину дефіциту, якщо попит і пропозиція представлені лінійними функціями.

 

20. Ринок автомобілів характеризується такими даними: Р=20 тис. дол., обсяг продажів: 300 тис. шт., еластичність попиту: –0.4, еластичність пропозиції: 0.1. Держава для заохочення виробника вирішує встановити мінімальну ціну на рівні 30 тис. дол. Визначити надлишок пропозиції.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 696; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.006 с.)