Для підготовки до семінарських занять та 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для підготовки до семінарських занять тасамостійної роботи студентів

Денної форми навчання

З курсу

«МІКРОЕКОНОМІКА»

Чернігів, 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра економічної теорії

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

Для підготовки до семінарських занять та

самостійної роботи студентів

Денної форми навчання

З курсу

«МІКРОЕКОНОМІКА»

Затверджено

на засіданні кафедри

економічної теорії

(протокол № 3

від 4 березня 2011 р.)

 

Чернігів, 2012

Збірник завдань для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу «МІКРОЕКОНОМІКА»

(Укл. С.О.Полковниченко. – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2012. – 103 с.

 

Автор-укладач: к.е.н. Полковниченко Світлана Олександрівна

Рецензент: к.е.н. Кирилюк Ю.В.

 

Мікроекономікає однією із складових економічної теорії, що аналізує поведінку окремих економічних суб’єктів (фірм і домогосподарств), а також процес утворення ринків у різних галузях і їхню взаємодію.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями сучасної мікроекономічної теорії, базовими мікроекономічними моделями, за допомогою яких аналізуються результати прийняття економічними суб’єктами управлінських рішень, умовами рівноваги на різноманітних типах ринків, проблемами загальної рівноваги та добробуту.


Завдання курсу полягають у:

  • визначенні та розумінні мікроекономічних явищ та понять;
  • поглибленні теоретичних знань з економічної теорії;
  • опануванні методів мікроекономічного моделювання та аналізу;
  • використанні результатів мікроекономічного аналізу для розробки та прийняття управлінських рішень.

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ

 

Змістовий модуль Назва теми Кількість годин
Лекції Семі-нари Консультації СРС Всього
1.Предмет і метод мікроекономіки            
2. Попит і пропозиція: аналіз часткової рівноваги              
3. Еластичність попиту та пропозиції            
4. Теорія корисності та оптимальний вибір споживача          
5. Аналіз поведінки споживача на ринку товарів          
6. Виробництво економічних благ            
7. Витрати виробництва            
8. Фірма як досконалий конкурент          
9. Стратегія фірми в умовах монополії            
10. Фірма на ринку монополістичної конкуренції            
11. Моделі олігополії  
12. Ринки факторів виробництва            
13. Загальна ринкова рівновага та економічна ефективність            
14. Теорія зовнішніх ефектів. Суспільні блага            
  Всього годин

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №1


Оцінка Усна або письмова відповідь Розрахун- кова робота Модульна практична робота Тест Сума балів
5 (відмінно) 9-10 8-10 27-30
4 (добре) 23-26
3 (задовільно) 6-7 18-22
2 (незадовільно) 0-5 0-2 0-5 0-2 0-17

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №2

Оцінка Усна або письмова відповідь Розрахун- кова робота Модульна практична робота Тест Сума балів
5 (відмінно) 4-5 4-5 18-20
4 (добре) 3,5 3,5 15-17
3 (задовільно) 12-14
2 (незадовільно) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №3

Оцінка Усна або письмова відповідь Модульна практична робота Тест Сума балів
5 (відмінно) 4-5 14-15
4 (добре) 11-13
3 (задовільно) 8-10
2 (незадовільно) 0-2 0-2 0-1 0-7

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №4

Оцінка Усна або письмова відповідь Розрахун- кова робота Модульна практична робота Тест Сума балів
5 (відмінно) 4-5 4-5 18-20
4 (добре) 3,5 3,5 15-17
3 (задовільно) 12-14
2 (незадовільно) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-11

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №5

Оцінка Усна або письмова відповідь Тест Сума балів
5 (відмінно) 8-10 13-15
4 (добре) 11-12
3 (задовільно) 5-6 8-10
2 (незадовільно) 0-2 0-4 0-7

 

МОДУЛЬНА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Оцінка ECTS Оцінка (за наці- ональ- ною шкалою) Мо-дуль 1 (бали) питома вага 0,3 Мо-дуль 2 (бали) питома вага 0,2 Мо-дуль 3 (бали) питома вага 0,15 Мо-дуль 4 (бали) питома вага 0,2 Мо-дуль 5 (бали) питома вага 0,15   Сума балів
А 5 (відмінно)   27-30   18-20   14-15   18-20   13-15   90-100
В,С (добре)   23-26   15-17   11-13   15-17   11-12   75-89
D,E (задо-вільно)   18-22   12-14   8-10   12-14   8-10   60-74
FX (незадо- вільно) з допуском до екзамену   12-17   7-11   6-7   7-11   5-7   35-59
F (незадо-вільно) з обов’язко-вим повторним курсом   0-11,5   0-6,5   0-5,5   0-6,5   0-4   0-34

 

 

Шкала оцінювання

Рівня засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за шкалою навчаль-ного закладу, бали Оцінка за національ-ною шкалою Оцінка за шкалоюЕСТS
Оцінка Означення
90-100 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
82-89 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
75-81 C Добре (у цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
67-74 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
60-66 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальні критерії)
35-59 Незадові-льно X Незадовільно (з можливістю повторного складання)
0-34 F Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

 

Розрахункова робота №1

(варіант завдання вибирати згідно списку в академічному журналі)

(виконується в процесі вивчення 2-3 тем)

Дано: рівняння кривих попиту (Qd) тa пропозиції (Qs) для певного товару (таблиця 1).

Визначити:

1. Параметри ринкової рівноваги – рівноважну ціну (Р*) та рівноважний обсяг продажу (Q*).

2. Розрахувати сукупний надлишок споживачів та сукупний надлишок виробників.

3. Проаналізувати наслідки встановлення державою акцизного податку:

а) Розрахувати величину податку (акцизного податку) при умові, що надходження до бюджету будуть максимальними.

б) Розрахувати суму коштів, що надійдуть до бюджету, з розглядом розподілу податкового тягаря між споживачем та виробником.

в) Розрахувати надлишки споживачів та виробників після сплати податку, а також величину зміни надлишків споживачів та виробників.

г) Проаналізувати чисті втрати суспільства внаслідок введення податку.

4. Проаналізувати наслідки введення державою дотації:

а) Розрахувати суму виплаченої державою дотації.

б) Оцінити виграш виробників і споживачів у вигляді приросту їхніх надлишків.

в) Проаналізувати чисті втрати суспільства внаслідок надання дотацій виробникам.

5. Проаналізувати наслідки введення фіксованої ціни вище рівноважної та нижче рівноважної. Розрахувати величину дефіциту та надлишку продукції.

6. Розрахувати коефіцієнт еластичності попиту по ціні та коефіцієнт еластичності пропозиції по ціні в точці ринкової рівноваги (Е).

7. Обґрунтувати розв’язки за допомогою графіків.

 

 

Таблиця 1

Варіант Функція попиту, Qd Функція пропозиції, Qs   Дотація, h, грн. Фіксована ціна, грн.
ціна «підлоги», Рп ціна «стелі», Рс
Qd= 100–4Р Qs= –3 + 0,5Р 0,5∙Р* Р*+2 Р*– 1
Qd= 75–5Р Qs=–5 + 2Р 0,2∙Р* Р*+1 Р*– 2
Qd= 100–16Р Qs= 5 + 4Р 0,5∙Р* Р*+4 Р*– 3
Qd = 26–2Р Qs= –4 + 3Р 0,3∙Р* Р*+5 Р*– 4
Qd = 12–Р Qs= –4 +3Р 0,5∙Р* Р*+2,5 Р*– 2
Qd = 27–3Р Qs = –3 + 2Р 0,2∙Р* Р*+3,5 Р*– 2,5
Qd = 10–0,2Р Qs= –4+ l,8Р 0,5∙Р* Р*+4.5 Р*– 3,5
Qd = 16–2Р Qs= –4 + 2Р 0,5∙Р* Р*+2 Р*– 4,5
Qd = 30–5Р Qs= –4 + 3Р 0,3∙Р* Р*+2,5 Р*– 1
Qd = 36–6Р Qs= –4 + 2Р 0,2∙Р* Р*+3 Р*– 2
Qd = 12–2Р Qs= 3 + Р 0,5∙Р* Р*+2 Р*– 1
Qd = 40–5Р Qs= –4 + 2Р 0,5∙Р* Р*+4 Р*– 4
Qd = 60–4Р Qs= –6 + 3Р 0,3∙Р* Р*+4,5 Р*– 5
Qd = 82–3Р Qs= –12 + 4Р 0,5∙Р* Р*+5 Р*– 2,5
Qd = 90–5Р Qs= –15 + 3Р 0,5∙Р* Р*+2 Р*– 3.5
Qd = 60–3Р Qs= –10 + 2Р 0,2∙Р* Р*+3 Р*– 4,5
Qd = 50–2Р Qs= –10 + 3Р 0,3∙Р* Р*+4 Р*– 2
Qd = 42–3Р Qs= –7+ 4Р 0,5∙Р* Р*+5 Р*– 3
Qd= 2400–100Р Qs= –100 + 50Р 0,5∙Р* Р*+2,5 Р*– 4
Qd =600–25Р Qs= 100+ l00Р 0,2∙Р* Р*+3,5 Р*– 1
Qd=800–100Р Qs= –50 + 50Р 0,3∙Р* Р*+4,5 Р*– 2,5
Qd = 1000–100Р Qs=–100+ l00Р 0,5∙Р* Р*+2 Р*– 3,5
Qd =1000–40Р Qs= 300 + 30Р 0,5∙Р* Р*+2,5 Р*– 4,5
Qd= 2200–100Р Qs= –60+ 80Р 0,2∙Р* Р*+3 Р*– 2
Qd=600–40Р Qs= –100 + 50Р 0,3∙Р* Р*+3.5 Р*– 1
Qd =600–100Р Qs= 150 + 50Р 0,5∙Р* Р*+4 Р*– 3
Qd =120–12Р Qs= –30+ 18Р 0,2∙Р* Р*+4,5 Р*– 4
Qd =720–40Р Qs= –80 + 50Р 0,3∙Р* Р*+5 Р*– 5
Qd= 160–4Р Qs= –20 + 5Р 0,5∙Р* Р*+2 Р*– 2
Qd = 200–20Р Qs= 50 + 30Р 0,2∙Р* Р*+3 Р*– 2

Розрахункова робота №2

(виконується в процесі вивчення 4-5 тем)

Дано: всі дані наведені в таблиці 2.

 

Визначити:

1. Початкову рівновагу. Побудувати бюджетне обмеження та криву байдужості (І1х1; Ру).

2. Вплив зміни грошового доходу на початкову рівновагу (І2; Рх1; Ру). Побудувати криві Енгеля товару х та у.

3. Вплив зміни ціни товару х (І1х2у). Побудувати компенсовану та звичайну криву попиту на товар х

Розрахункова робота №3

(виконується в процесі вивчення 8-9 тем)

Дано: всі дані наведені в таблиці 3.

1. Якщо фірма працює на ринку досконалої конкуренції, визначити:

а) величину загальної виручки (TR);

б) величину загальних витрат (ТС);

в) величину прибутку (ЕР).

Розв’язання представити графічно.

 

2. Визначити монопольний обсяг випуску, монопольну ціну та монопольний прибуток фірми-монополіста:

а) у разі максимізації прибутку;

б) у разі максимізації виручки.

Розв’язання представити графічно.

 

. Таблиця 2

 

  Варіант   Функція корисності   Pу   Px1   Рx2 І1   І2
U=x0.5∙y0.5 0,5 1,5
U=2ху–4х–2у
U=0.5xy
U=2х0.5у0.5
U=4x0.5∙у0.5
U= 6xy–4x–5y
U=5ху–4х–3у
U=3x0.5∙y0.5
U=2х0.5∙у0.5
U=2ху
U=2ху–4х–2у
U=1.5ху
U=4x0.5∙у0.5
U=4ху–3х–4у
U=3ху
U=3ху–4х–3у
U=4ху
U=2x0.5∙у0.5
U=1.5ху 1,5
U=4ху–2х–5у
U=3xy
U=4x0.5∙у0.5
U=5xy
U=2ху
U=2.5x0.5∙у0.5
U=1.5x0.5∙у0.5
U=2.5ху
U =3х0.5∙у0.5
U=3xy–5x–4y
U=6xy–2x–6y

 

 

Таблиця 3

 

Варіант Функція витрат Ціна на конкурентному ринку Ціна на ринку монополії
TC=180 + 30Q + 2Q2 В точці беззбитковості Р = 60–4Q
TC=216+15Q–6Q2 + Q3 Коли фірма закривається Р=15–3Q
TC=0.4 + Q2+Q В точці беззбитковості Р = 7– 2Q
TC=100+4Q+0.25Q2 В точці беззбитковості Р=15–2Q
TC=180+30Q+2Q2 Р=75 Р =60– 4Q
TC=216+15Q–6Q2 + Q3 Р=10 Р=15–3Q
TC=100+4Q+0.25Q2 Р=18 Р=15–2Q
ТС=700+0.01Q2 Р=6 Р=1–0.01Q
TC=10-8Q+4Q2 В точці беззбитковості Р=16–2Q
TC=0.4 + Q2+Q Р=3 Р=13 –2Q
TC=15+20Q–5Q2+0.5Q3 Р=15 P=20–1.25Q
TC=216+15Q–6 Q2 + Q3 Р=15 Р=15–3Q
TC=10+8Q–4Q2 + Q3 Р=15 P=8–Q
TC=15+20Q-5 Q2+0.5Q3 Р=10 Р =20– 1.25Q
TC=100+4Q+0.25Q2 Р=10 Р=15– 2Q
TC=0.4 + Q2 + Q Р=2 P=7–2Q
TC=15+20Q–5Q2+ 0.5Q3 Р=5 Р =20–1.25Q
TC=49+Q+Q2 В точці беззбитковості Р = 8–4Q
TC=180+20Q–7Q2+ Q3 Р=96 Р=140–Q
TC=20+33Q–4Q2 + Q3 Коли фірма закривається P=33–Q
TC=450+20Q+2Q2 В точці беззбитковості P=30–0.5Q
TC=15+20Q–5 Q2+0.5Q3 Р=7 Р =20–1.25Q
TC=49+Q+Q2 Р=10 Р = 7–2Q
TC=150+ Q3–4Q2 + 20Q Р=50 Р = 20–Q
TC=10+8Q–4Q2+Q3 Р=8 P=8–Q
TC=49+Q+Q2 Р=20 Р = 8–4Q
TC=2+ 0.5Q2–3Q В точці беззбитковості Р=12–Q
TC=40+Q3–Q2 +5Q Коли фірма закривається P =5–0.5Q
TC=150+ Q3–4Q2 + 20Q Р=70 Р = 20–Q
TC=10+8Q–4Q2+Q3 Р=5 P=8–Q

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.02 с.)