РОЗДІЛ 1. Попит і пропозиція, їх взаємодія 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1. Попит і пропозиція, їх взаємодіяТема 2. Попит і пропозиція: аналіз часткової рівноваги

І заняття

 1. Попит і його фактори. Функція попиту.
 2. Пропозиція та її фактори. Функція пропозиції.
 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

 

Теми рефератів

 1. Ефект сноба, юрби та Веблена.
 2. Умови досягнення рівноваги на споживчому ринку.

 

Основні терміни і поняття

Попит, обсяг попиту, закон попиту, крива попиту, лінійна функція попиту, максимальна ціна попиту, мінімальна ціна попиту, ефект Веблена, парадокс Гіффена, індивідуальний попит, ринковий (сукупний) попит, нецінові детермінанти попиту, пропозиція, обсяг пропозиції, закон пропозиції, крива пропозиції, лінійна функція пропозиції, мінімальна ціна пропозиції, нецінові детермінанти пропозиції, індивідуальна пропозиція, ринкова (сукупна) пропозиція, фактор часу, миттєвий період, короткостроковий період, довгостроковий періо­д, хрест «Маршалла», часткова ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг, дефіцит, надлишок, множинна рівновага, стійкість ринкової рівноваги, модель Вальраса, модель Маршалла.

 

Питання для обговорення

1. Якщо домогосподарство споживає лише два товари і завжди витрачає на них весь свій дохід, то чи можуть бути обидва ці товари товарами нижчої споживчої якості?


2. Проаналізуйте поєднання вербального, алгебраїчного та графічного способів аналізу попиту споживача.

3. Консервативний критик урядових програм висловив думку, що єдина річ, яку вміє робити уряд добре – це створення дефіциту та надлишків. Поясніть цю думку.

4. Наведіть приклади товарів, рівновага на конкурентних ринках яких не буде встановлена.

5. Поясніть взаємозв’язок між зростанням доходів споживачів і моделлю «попит-пропозиція».

6. Порушення якого принципу міститься в твердженні: «Незважаючи на зниження цін на чорно-білі телевізори величина попиту на них не збільшилась».

7. Кому і в яких випадках може бути вигідним перенасичення пропозиції товарів? Аргументуйте свою позицію стосовно цієї ситуації.

 

Завдання

Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Збільшення обсягу попиту означає зміщення кривої попиту праворуч.

2. Зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на всі товари.

3. Закон пропозиції твердить, що між ціною та обсягом пропозиції існує прямий зв’язок.

4. Товари-субститути – це пари товарів, для яких зростання ціни одного ви­кликає зростання попиту на інший.

5. Закон попиту твердить, що коли ціна товару зростає, то попит на товар скорочується.


6. Зі зростанням кількості споживачів на ринку попит на товар зростає.

7. Часткова рівновага – це стан ринку певного товару, за якого обсяг попиту на товар збігається з обсягом його пропонування.

8. Якщо ринок перебуває у стані рівноваги, то зміна попиту чи пропозиції призведе до зміни як рівноважної ціни, так і рівноважної кількості товару.

9. Підвищення цін на комп’ютери призведе до скорочення попиту на верш­кове масло.

10. Нормальні товари – це товари, попит на які не змінюється зі зміною до­ходу споживача.

11. Обсяг пропозиції – це конкретна кількість товару, яку продавці бажають і можуть продати на ринку протягом деякого періоду часу за кожного значення ціни.

12. Зрушення кривої пропозиції праворуч означає, що виробники пропонують більшу кількість продукту за кожного рівня цін.

13. Якщо уряд встановлює верхню межу ціни, то за цієї ціни обсяги попиту і пропозиції даного товару завжди рівні.

14. Якщо ціна товару зростає, то його пропозиція також зросте.

15. Якщо частина фірм залишає ринок, крива пропозиції зміщується ліворуч.

16. Прибуткові податки скорочують доходи споживачів і, впливаючи як нецінова детермінанта, зміщують криву попиту ліворуч.

17. Непрямі податки призводять до зменшення пропозиції і зміщують криву пропозиції.

18. Встановлення відсоткового податку на продавців призводить до скоро­чення пропозиції за кожного значення ціни, крива пропозиції зміститься паралельно до попередньої.

19. Субсидія є «податком навпаки» і дозволяє збільшити пропозицію і зни­зити рівноважну ціну товару.

20. У точці ринкової рівноваги ціна, за якою купують товар покупці, може не співпадати з ціною, яку отримують за свій товар продавці.

Задачі і вправи

1. Функція попиту населення на шкарпетки Qd=27–9Р; функція пропозиції: Qs =2Р+15. Визначити дефіцит (надлишок) товарів при ціні Р=4.

 

2. Функція попиту на товар: Qd=18–6Р; рівноважний об’єм встановився на рівні Q=12. При ціні Р=3 на ринку надлишок пропозиції ∆Qs=16. Написати функцію пропозиції.

 

3. Максимальна величина попиту рівна 30. При підвищенні ціни на одиницю величина попиту завжди зменшується на 3. Знайдіть функцію попиту. При яких цінах величина попиту більша 15?

 

4.Функція пропозиції на велосипеди Qs=12+2Р. Рівноважна ціна Р=4. При ціні Р=6 на ринку надлишок пропозиції ∆Qs=12. Написати функцію попиту.

 

5. Функція попиту на черевики Qd=22–11Р. Рівноважний об’єм Q*=11. При ціні Р=0,5 на ринку дефіцит ∆Qd=8,5. Напишіть функцію пропозиції на черевики.

 

6. Функція попиту на дубові столи Qd=14–3Р, функція пропозиції Qs=10+Р. При якій ціні на ринку буде дефіцит ∆Qd=2.

 

7. При ціні 2 обсяг попиту рівний 6, а при ціні 4 рівний 2. Функція попиту лінійна. Знайдіть функцію попиту та максимальну ціну попиту.

8. При ціні 6 величина пропозиції рівна 5, а при ціні 10 рівна 15. Функція пропозиції лінійна. Знайдіть мінімальну ціну пропозиції та функцію пропозиції.

 

9.На ринку помідорів функціонує 4 виробники, функції пропозиції яких відповідно: Qs1 =12+Р; Qs2 =18+2Р; Qs3 =24+3Р; Qs4 =26+13Р. Визначити вид функції ринкової пропозиції у діапазоні цін 2 < p < 8.

 

10.Визначте та побудуйте криву сукупного попиту на підставі да­них про індивідуальний попит: Q1=70–7Р; Q2=40–5Р; Q3=30–4P.

 

11.Функція попиту Івана Q1=12–6Р,функція попиту Олега Q2=8–Р.Визначте та побудуйте криву сукупного попиту.

 

12.Функція сукупного попиту двох покупців на певний товар зада­на рівнянням Qd=80–5Р, при ціні товару P 10. Максимальна ціна попиту першого покупця 25 і обсяг його попиту рівний 10 при ціні 20. Знайдіть функцію попиту другого покупця.

 

13.Функція попиту на певний товар хлопця Q1=15–3Р,дівчини Q2=8– 4Р. На ринку всього 12 покупців: 5 хлопців, решта ді­вчата. Знайдіть зміну величини попиту при збільшенні ціни від 1 до 3.

 

14.В першій групі 8 покупців, індивідуальний попит яких задається рівнянням Q1=9–Р, в другій групі – 5 покупців, індивідуаль­ний попит яких задається рівнянням Q2=8–2Р.Визначте кри­ву сукупного попиту та знайдіть зміну величини попиту при зменшенні ціни від 5 до 3.

 

15.На ринку є два покупці, функції попиту яких лінійні. При ціні 3 величина попиту 1-го покупця рівна 14, другого 20. При ціні 5 величина попиту 1-го покупця рівна 10, другого 12. Визначте:

а) функції попиту покупців;

б) сукупний попит покупців;

в) зміну обсягу попиту при збільшенні ціни від 6 до 9.

16. Функція попиту першого покупця Qd1=20–P.Обсяг попиту кожного наступного покупця на 2 більший за попереднього за кожного рівня цін. Визначте:

а) максимальну ціну попиту шостого покупця;

б) рівняння сукупного попиту, якщо P 20;

в) рівняння сукупного попиту, якщо 24 Р 30;

г) чому рівний обсяг сукупного попиту шести покупців при ці­ні 31.

 

17. Мінімальна ціна пропозиції рівна 40. При збільшенні ціни на одиницю, величина пропозиції завжди збільшується на 8. Знай­діть функцію пропозиції. При яких цінах величина пропозиції менша 80?

 

18. Попит на сметану заданий функцією Qd=20–2Р,а пропозиція описується наступним рівнянням: Qs=–10+8Р.В результаті підвищення ціни на молоко пропозиція сметани змінилась на 20% за кожного рівня цін. Одночасно в зв’язку з підвищенням пенсій величина попиту на сметану змінилась на 10% за кожного рівня цін. Знайдіть абсолютні зміни рівноважної ціни і рівнова­жного обсягу продажу сметани.

 

19. На одному із семінарських занять з економіки професор запропонував студентам пояснити таку ситуацію: «Довгострокова рівноважна ціна на свинячу вирізку зросла». Студенти запропонували пояснення:

Іван: Це має означати, що збільшився попит.

Ганна: Ні, це означає, що зменшилася пропозиція, тобто крива пропозиції зсунулася праворуч.

Валентина: Можливо, попит і пропозиція на свинячу вирізку зовсім не змінилися, а тільки збільшилася ціна кукурудзи, якою годують свиней.

Микола: Я не думаю, що ми можемо бути певними у причинах зростан­ня ціни рівноваги, але я вважаю, що ми можемо з упевненістю прогнозувати, що одним з ефектів буде падіння ціни на гамбургери.

З ким треба погодитися (Т), а з ким ні (Н)? Чому? Оберіть «Т» чи «Н», довіряючи тільки тим, хто справді розуміє причину і дає абсолютно правильне пояснення. Поясніть коротко, чому ви обрали саме таке рішення у кожному випадку: Іван, Ганна, Валентина та Микола.

 

ІІ заняття

 1. Сукупний надлишок споживача (СНС). Сукупний надлишок виробника (СНВ).
 2. Зміна стану рівноваги.
 3. Динамічна модель ринкової рівноваги.
 4. Вплив держави на ринкову рівновагу.

Теми рефератів

 1. Вплив податків та дотацій на зміну попиту.
 2. Надлишок споживача як мірило добробуту населення країни.

Основні терміни і поняття

Сукупний надлишок споживача, сукупний надлишок виробника, павутино-подібна модель, стійка рівновага (динамічна павутина), нестійка рівновага (розбіжна павутина), модель досконалої павутини (постійної вібрації), «ціна стелі», «ціна підлоги», податок, субсидія, чисті втрати суспільства.

 

Питання для обговорення

1. Як зміниться рівноважна ціна та рівноважний обсяг на ринку картоплі при збільшенні ставки податку на прибуток виробника?

2. Припустимо, що уряд регулює ціни на яловичину і курей і утримує їх нижче від рівнів рівноваги ринку. Поясніть, чому виникає дефіцит цих товарів і які фактори визначатимуть розміри цих дефіцитів. Що станеться з ціною на свинину? Дайте короткі пояснення.

3. Сенатор Джонс так пояснив можливі ефекти нещодавно впровадженого податку на товари споживання своїм розлюченим виборцям: «Ефект податку на товари споживання, на перший погляд, призведе до збільшення ціни для споживача. Але збільшення ціни зменшить попит. А зменшення попиту в свою чергу зменшить ціну. Отже, не можна за­здалегідь стверджувати, чи справді податок збільшить ціни». Якби ви були одним з його виборців, то як оцінили б його аргументи? Чому?

Задачі

1. При підвищенні ціни від 10 до 50 грн. величина пропо­зиції збільшилась з 1000 до 3000 шт. Якщо між ціною і величиною пропозиції лінійна залежність, запишіть рівняння пропозиції. Як зміниться рівняння пропози­ції, якщо держава збільшить податок на 5 грн. з кожної одиниці товару? Зобразіть графіки пропозиції до і після підвищення податку.

 

2. Попит на фотоапарати описується рівнянням: Qd=100–P, їх пропозиція задається рівнянням: QS=2Р–50. Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) фотоапаратів. Подайте графічну ілюстрацію. Як зміняться рівноважні ціна та кількість фотоапаратів, якщо буде введено 10% податок з продажу? Які зміни відбудуться на графіку?

 

3. Функція попиту на мікроавтобуси має вигляд: Qd=500–Р; функція пропозиції: QS=2Р–100.

а) Визначте рівноважну ціну (тис. грн.) та рівноважну кількість товару (тис. шт.).

б) Якими будуть рівноважні ціна і кількість мікроавтобусів, якщо уряд надасть їх виробникам субсидію в розмірі 75 тис. грн. на одиницю товару? Які зміни відбудуться на графіку?

в) Визначте загальну суму субсидії, наданої виробникам мікроавтобусів.

4. Крива попиту на товар задається рівнянням: Qd=2800–160Р; крива пропозиції: QS=1600+140P.

а) Побудуйте графіки попиту та пропозиції, визначте рівноважні ціну (грн.) та обсяг товару (шт.).

б) Опишіть і проілюструйте графічно ситуацію, яка виникне, якщо ціна на даний товар буде фіксована на рівні 8 грн.

в) Як зміняться сукупні видатки покупців на даний товар та обсяг його продажу, якщо буде встановлена фіксована ціна, що на 50% вища за початкову рівноважну?

 

5. Криві попиту і пропозиції на товар мають лінійний вигляд і за­дані формулами: Qd=6–Р, Qs=–3+2Р.Уряд вводить акци­зний податок на виробника в розмірі 1,5 гр. од. на одиницю това­ру. Визначте:

а) рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу після вве­дення акцизного податку;

б) суму податкових надходжень до бюджету;

в) суму податку, яку заплатять покупці;

г) суму податку, яку заплатять виробники;

д) відповіді проілюструйте графічно.

 

6. Попит і пропозиція на певний товар описуються рівняннями: Qd=8–Р; Qs=–4+2Р.Уряд виплачує виробнику дотацію у розмірі 1 гр. од. за одиницю товару. Визначте:

а) початкову рівноважну ціну та початковий рівноважний обсяг продажу;

б) рівноважну ціну та рівноважний обсяг після введення дотації (субсидії);

в) суму бюджетних витрат;

г) відповіді проілюструйте графічно.

 

7. Криві попиту і пропозиції певного товару мають лінійний ви­гляд. Крива попиту описується рівнянням: Qd=200–10Р. Рів­новажна кількість рівна 100. Виграш споживачів у 2 рази біль­ший виграшу виробників. Визначте:

а) функцію пропозиції товару;

б) величину дефіциту, яка може виникнути, якщо на товар буде встановлена гранична ціна 8 гр. од.;

в) величину акцизного податку на виробника, щоб податкові надходження були максимальними;

г) відповіді проілюструйте графічно.

 

8. Відомо, що функції попиту і пропозиції лінійні. Функція пропозиції Qs=4P–80. Рівноважна кількість Q*=200. Надлишок споживача на 20% менший, ніж надлишок виробника.

Визначити:

а) функцію попиту;

б) зміни надлишків споживача і виробника та їх наслідки для суспільства, якщо на ринку буде вста­новлено ціну 80 гр. од.

Покажіть розглянуту ситуацію графічно.

9. На місцевому ринку функція попиту на радіоприймачі має вигляд: Qtd=100–Pt, а функція їх пропозиції – Qts=0.5Pt-1–15, де t = 0, 1, ..., 6 – дні тижня від неділі до суботи.

Визначити рівноважну ціну радіоприймачів. Які ціни на радіоприймачі будуть по дням тижня, якщо у неділю на ринку була рівноважна ціна, а в понеділок попит виріс таким чином, що при кожному значенні ціни купували на 10 радіоприймачів більше? Рішення представити графічно.

 

10. Функція попиту на елітні тюльпани має вигляд: Qtd=200–0,5Pt, а функція пропозиції Qts =0,7Рt-1 –10, де t = 0, 1,...6 (дні тижня з понеділка до неділі).

а) Знайдіть ціну тюльпанів у п’ятницю, якщо відомо, що в понеділок на ринку була рівноважна ціна, а у ві­второк попит виріс таким чином, що при кожному значенні ціни купували на 30 тюльпанів більше.

б)Чи встановиться на ринку нова рівновага? Знайдіть її параметри.

Покажіть процес встановлення рівно­ваги графічно.

 

11. Функція попиту на товар Qd=160–4P. Рівноважний обсяг продажів становить $80. При ціні $25 ∆Qs (надлишок пропозиції) складає $45. Держава вводить податок в розмірі $2. Скільки коштів надійде до бюджету. Представити графічне розв’язання задачі.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1267; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.041 с.)