Тема 11. Утворення похідного попиту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Утворення похідного попиту 

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 11

Вправа 1. Для кожного положення, що наводяться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

 

1. Попит на товар або послугу, що знаходиться у залежності від попиту на який-небудь інший товар або послугу.

2. Зміна загального обсягу виручки фірми, коли вона використовує додаткову одиницю ресурсу.

3. Приріст загальних витрат на використання ресурсу, коли фірма використовує додаткову одиницю цього ресурсу.

4. Додатковий продукт, вироблений при використанні додаткової одиниці ресурсу.

5. Правило, згідно з яким фірма, щоб максимізувати економічний прибуток повинна застосувати таку кількість ресурсу, при якому MRP = MRC.

6. Вплив, який зміна ціни ресурсу здійснить на кількість цього ресурсу за умови, що фірма не змінить обсяг випуску.

7. MRPL/PL = MRPK/PK = 1.

8. Виробництво будь-якого заданого обсягу продукції, за якого остання грошова одиниця, витрачена на кожний ресурс, дає однаковий граничний продукт.

Терміни і поняття

а) Граничні витрати на ресурс;

б) співвідношення ресурсів, що максимізує прибуток;

в) похідний попит;

г) правило рівності граничного продукту у грошовому виразі і граничних витрат на ресурс;

д) співвідношення ресурсів, що мінімізує витрати;

є) граничний продукт;

ж) граничний продукт у грошовому виразі;

з) ефект заміщення і випуску продукції.

 

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. Граничний продукт фактора виробництва у грошовому виразі дорівнює:

 

а) ціні останньої одиниці продукту;

б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці фактору виробництва;

в) обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактору;

г) зміні ціни на продукцію, вироблену за допомогою даного виробничого фактору.

 

2. Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, за якого грошовий вираз граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, то вона:

 

а) виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов’язково одержує максимальний прибуток;

б) одержує максимальний прибуток, але не обов’язково виробляє продукцію при мінімальних витратах;

в) одержує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва;

г) не обов’язково одержує максимальний прибуток.

 

3. Якщо у виробництві продукту використовується праця (L) і капітал (К), MPL=2; MPK=5; PL=1 грн.; РК=20 грн.; MR=3грн. Щоб отримати максимальний прибуток фірма повинна використовувати:

 

а) більше як праці, так і капіталу;

б) менше як праці, так і капіталу;

в) більше праці, але менше капіталу;

г) незмінну кількість праці і капіталу.

 

4. Попит на ресурси залежить від:

 

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою даного ресурсу;

б) ціни ресурсів-замінників;

в) ціни даного ресурсу;

г) все перераховане вірно.

 

5. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію по ціні 2 грн. за одиницю і купує ресурс по ціні 10 грн., то грошовий вираз граничного продукту ресурсу дорівнює:

 

а) 2 грн.; б) 5 грн.; в) 10 грн.; г) 20 грн.

 

6. Зміни в технології виробництва, які призводять до збільшення граничного продукту фактора виробництва викликають зміщення:

 

а) кривої попиту на фактор ліворуч;

б) кривої попиту на фактор праворуч;

в) точки рівноваги вниз по кривій попиту на фактор;

г) точки рівноваги вгору по кривій попиту на фактор.

 

7. Яке з наведених положень вірно стосовно фактору виробництва, пропонування якого в довготерміновому періоді абсолютно нееластичне:

 

а) крива пропонування вертикальна;

б) доход, який одержує власник фактору виробництва є чистою економічною рентою;

в) фактор не має альтернативного використання;

г) вірно все перераховане.

 

8. Якщо в даному виробничому процесі капітал і праця виступають субститутами, то при зростанні ціни капіталу крива попиту на працю:

 

а) зміщується праворуч; б) зміщується ліворуч;

в) залишається без змін; г) стає горизонтальною лінією.

 

9. Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс:

 

а) частка витрат на ресурс у витратах фірми;

б) еластичність попиту на вироблену продукцію;

в) технологія виробництва даної продукції;

г) серед наведеного вірної відповіді немає.

 

10. Якщо зростає частка витрат на ресурс у витратах фірми, то еластичність попиту на даний ресурс:

 

а) збільшується; б) знижується;

в) залишається незмінною; г) можливий любий із наведених варіантів.

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

 

1. Еластичність попиту на ресурс не залежить від частки витрат на даний ресурс у витратах фірми.

2. Граничний продукт ресурсу у грошовому виразі дорівнює множенню граничного продукту ресурсу на граничну виручку від продажу додаткової одиниці виробленої продукції.

3. Для конкурентної фірми оптимальним є таке сполучення праці та капіталу, за якого відношення граничних продуктів цих факторів до їх ціни однакове.

4. Чим еластичніше попит на вироблену продукцію, тим еластичніше попит на ресурс, за допомогою якого вона вироблялась.

5. Попит на товари є похідним від попиту на ресурс.

6. Нееластичний попит на вироблену продукцію зумовлює високу еластичність попиту на ресурси.

7. Зміни у технології можуть призвести до збільшення граничного продукту праці.

8. Якщо два ресурси є субститутами, то скорочення ціни на один із них призведе до зменшення попиту на інший.

9. Ринковий попит на окремий ресурс є сумою індивідуальних попитів усіх фірм, що купують даний ресурс.

10. Фірма досягає мінімального рівня витрат у тому випадку, коли граничний продукт кожного фактору дорівнює його ціні.

Вправа 4. Виконайте завдання:

Завдання 1. Нехай продуктивність праці і капіталу дорівнює значенням, наведеним нижче. Продукція, що виробляється за допомогою цих ресурсів реалізується на ринку досконалої конкуренції за ціною 0,5 грн. за одиницю. Ціна праці – 2 грн., капіталу – 3 грн.

 

Одиниці капіталу МРК Одиниці праці MPL
       
       
       
       
       
       
       

 

1. Яке буде співвідношення праці і капіталу, що забезпечить найменші витрати при виробництві 80 одиниць продукції?

2. Яке співвідношення праці і капіталу забезпечить максимальний прибуток фірми?

3. Якщо фірма застосовує таке співвідношення праці і капіталу, що забезпечує їй максимальний прибуток, то чи гарантує таке співвідношення одночасно і мінімальні витрати?

4. За умови, що фірма отримує максимальний прибуток, знайдіть загальний обсяг продукту (ТР), загальну виручку (TR), загальні витрати (ТС) та величину прибутку.


ТЕМА 12. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ РЕСУРСІВ

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 12

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

 

1. Ціна за використання землі та інших природних ресурсів, пропозиція яких стала.

2. Подія, яку неможливо проконтролювати та спрогнозувати і яка може спровокувати збитки, які неможливо застрахувати.

3. Заробітна плата у грошовому виразі.

4. Заходи, здійснені для підвищення якості праці робітників шляхом підвищення їх кваліфікації і розвитку здібностей.

5. Закони, які декларують одержання робітником від спеціального бюро дозволу на вступ у певну професію.

6. Кількість товарів і послуг, що їх може придбати працівник на свою заробітну плату.

7. Процентна ставка у грошовому виразі з поправкою на інфляцію.

8. Практика профспілок, яка націлена на обмеження пропозиції робочої сили шляхом недопущення вступу до них нових членів з метою збільшення заробітної плати робітників, які уже є членами профспілки.

9. Ринок, на якому єдиному продавцю (монополії) протистоїть єдиний покупець (монопсонія).

10. Кількість грошей, яку люди хочуть мати для використання як засіб обігу.

11. Кількість грошей, яку люди хочуть зберігати і яка змінюється у зворотній залежності від динаміки процентної ставки.

12. Групи робітників, що не приймають участі у конкуренції між собою, тому що рівень кваліфікації однієї групи суттєво відрізняється від кваліфікації робітників інших груп.

13. Ринок, на якому велика кількість фірм формує попит на конкретний вид трудових послуг значної кількості робітників-не членів профспілки.

14. Ринок, на якому є лише один покупець ресурсу.

 

 

Терміни і поняття:

а) Реальна процентна ставка; б) монополія;

в) економічна рента; г) ліцензування професій;

д) неконкурентні групи; е) номінальна заробітна плата;

є) закрита профспілка; ж) ризики, що не страхуються;

з) двустороння монополія; и) попит на гроші з боку активів;

і) інвестиції у людський капітал; ї) попит на гроші для угод;

й) конкурентний ринок праці; к) реальна заробітна плата.

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. До факторів диференціації земельної ренти не відноситься:

 

а) родючість землі;

б) кваліфікація сільськогосподарських робітників;

в) застосована технологія;

г) місцезнаходження ділянок.

 

2. Якщо номінальна процентна ставка становить 12%, а рівень інфляції 8%, то реальна процентна ставка становить:

 

а) 3,7%; б) 1,5%; в) 4%; г) 96%.

 

3. Який з графіків вірно відображає зміну попиту на працю інженерів-металургів у випадку стійкого зниження цін на метал:

 

W W

 

 

D1 D2

D2 D1

Q Q

а) б)

W W

 

 

D1

D1D2 D2

Q Q

в) г)

 

 

4. Норма позичкового процента – це:

 

а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

б) відношення позичкового процента до розміру позики;

в) різниця між сумою грошей, яка повертається, і сумою, наданою у позику;

г) різниця між номінальною і реальною позичковою ставкою.

 

5. Коли процентна ставка знижується, то, за інших незмінних умов, споживач:

 

а) зберігає менше;

б) зберігає більше;

в) все, назване вище, вірно у залежності від переваг відносно теперішнього та майбутнього споживання;

г) збереження дорівнюють нулю.

 

6. Встановлена державою мінімальна заробітна плата – це:

 

а) рекомендована нижня межа індивідуального доходу;

б) розмір прожиткового мінімуму;

в) нижня межа заробітної плати робітника будь-якого підприємства;

г) вартість основних продуктів споживання за певний період часу.

 

7. Підприємницький доход – це:

 

а) різниця між загальною виручкою і економічними витратами;

б) загальна сума доходу від реалізації продукції;

в) різниця між зовнішніми і внутрішніми витратами;

г) різниця між загальною виручкою і бухгалтерськими витратами.

 

8. До інвестицій у людський капітал не відносяться:

 

а) витрати на освіту;

б) витрати на охорону здоров’я;

в) витрати на відрядження;

г) витрати на підвищення кваліфікації.

9. Діаграма показує монопсоніста, який при відсутності державних або профспілкових обмежень використовує L* одиниць праці. Якщо держава встановить мінімум заробітної плати на рівні W3, чи буде монопсоніст отримувати прибуток?

 

а) отримує нульовий економічний прибуток;

б) несе збитки у розмірі площини W3BMW1;

в) отримує прибуток у розмірі площини АВW3;

г) одержує прибуток у розмірі площини АВКW2.

 

 
 


PL

 
 


W3 B S

K C

W2

W1 M

 

MRP

L* L

 

10. Якщо заробітна плата знижується, то, за інших незмінних умов, робітник:

 

а) працює більше;

б) працює менше;

в) працює стільки ж;

г) вирішує це питання в залежності від своїх переваг між роботою і відпочинком.

 

11. На графіку представлені криві попиту на три земельні ділянки – А, В, С. Площа яких фігур відображає диференційну ренту з ділянки А?

 

а) R1ASO;

б) R1ACR3; R S

в) R1ABR2;

г) R2BSO. R1 A

DA

R2 B

DB

R3 C DC

Q

 

12. Рентний доход – це доход, який:

 

а) одержує власник будь-якого ресурсу;

б) одержують продавці від продажу землі;

в) виплачується за користування землею і іншими природними ресурсами;

г) одержують від продажу землі і інших природних ресурсів.

 

13. Якщо процентна ставка збільшиться з 5% до 10%, то для одержання щорічного доходу в 1 000 грн. дисконтована вартість повинна:

 

а) зменшитися на 5 000 грн.;

б) зменшитися на 10 000 грн.;

в) зрости на 5 000 грн.;

г) зрости на 10 000 грн.

 

14. Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна наймати додаткових робітників лише тоді, коли:

 

а) загальна виручка менша загальних витрат;

б) граничний продукт праці у грошовому виразі менший, ніж ставка заробітної плати;

в) граничний продукт праці у грошовому виразі більше ніж ставка заробітної плати;

г) величина граничного продукту у грошовому виразі зростає.

 

15. На якому ринку праці рівноважний обсяг зайнятості нижчий, ніж на конкурентному ринку праці:

а) на ринку монопсонії;

б) на ринку, де профспілка монополізує пропозицію праці;

в) на ринку з двосторонньою монополією;

г) усе перераховане вірно.

 

16. Вибираючи обсяг використання праці, монопсонія порівнює:

 

а) граничний продукт праці у грошовому виразі і граничні витрати на працю;

б) граничний продукт праці і граничні витрати на працю;

в) граничний продукт праці і ринкову ціну одиниці праці;

г) граничний продукт праці у грошовому виразі і ринкову ціну одиниці праці.

 

17. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю, і купує ресурс по 10 грн., то граничний продукт у грошовому виразі даного ресурсу становить:

 

а) 2 б) 10; в) 5; г) 20.

 

18. Ціна землі залежить від:

 

а) величини щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотку;

в) величини альтернативного доходу покупця землі;

г) усе перераховане вірно.

 

19. Зміни у рівні реальної заробітної плати можна визначити, співставляючи зміни у рівні номінальної заробітної плати із змінами у:

 

а) рівні цін на товари і послуги; б) нормі прибутку;

в) ставках оподаткування; г) тривалості робочого часу.

20. Крива попиту на працю на конкурентному ринку співпадає з:

 

а) кривою граничних витрат на оплату праці;

б) кривою граничного продукту праці;

в) кривою граничного продукту праці у грошовому виразі;

г) кривою граничних витрат продукту, що виробляється.

 

21. Якщо рента з ділянки землі становить 1 000грн., а ставка процента – 5%, то за якої ціни купівля ділянки землі буде вигідною?

 

а) не більше 20 000 грн.; б) не більше 50 000 грн.;

в) не більше 10 000 грн.; г) не більше 200 000грн.

 

22. Ставка позичкового процента не залежить від:

 

а) терміну надання позики; б) обсягу позики;

в) ризикованості проекту; г) вірна відповідь відсутня.

 

23. Що з наведеного призводить до скорочення попиту на землю:

 

а) зниження родючості землі;

б) збільшення ставки позичкового процента;

в) зниження ставки позичкового процента;

г) вірна відповідь відсутня.

 

24. Якщо рента за землю перевищує рівноважний рівень, то:

 

а) попит на землю перевищить її пропозицію;

б) оптимальний обсяг використання землі зросте;

в) не вся земля буде використана;

г) вірна відповідь відсутня.

 

25. При якій процентній ставці буде вигідним будівництво нового театру з передбачуваним терміном експлуатації 200 років і очікуваним щорічним прибутком у розмірі 10%?

 

а) не більше 2%; б) 10% або менше;

в) не більше 20%; г) 10% або більше.

 

26. Підприємство намагається інвестувати гроші, взяті в кредит, в обладнання, яке коштує 20 тис. грн. з терміном експлуатації один рік. Очікується, що завдяки цьому додатковий річний доход буде становити 1 500 грн. При якій ставці процента вигідно здійснювати інвестування?

 

а) 6%; б) 8%; в) 10%; г) 12%.

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

1. Коли заробітна плата зростає, то зростають і альтернативні витрати відпочинку.

2. З теоретичної точки зору не можна вважати, що людина буде намагатися більше працювати, коли заробітна праця зростає, і менше – коли знижується.

3. Якщо фірма реалізує свій продукт на конкурентному ринку, то граничні витрати на оплату праці завжди перевищують величину ставки заробітної плати.

4. Із зростанням рівня оплати праці робітника зростає і ціна його вільного часу.

5. Крива попиту на працю фірми-монопсоніста не співпадає з кривою MRPL .

6. Ціна праці не залежить від ціни готової продукції.

7. Для монопсонії граничні витрати на працю нижчі ринкової ціни.

8. Робітник, найнятий монополією, отримує більше, ніж граничний продукт його праці в грошовому виразі.

9. Активна діяльність профспілок може призвести до зростання попиту на працю.

10. Чим менше обсяг позики, тим нижчий процент.

11. Ціна землі залежить від її місцезнаходження.

12. Зниження реальної ставки процента при інших рівних умовах веде до підвищення ціни землі.

13. В якості ставки дисконтування можна використовувати реальну ставку процента, а не номінальну.

14. Дисконтування полягає у зведенні майбутніх витрат і майбутньої виручки до їх сьогоденної цінності.

15. Ефективність інвестиційного проекту знаходиться в оберненій залежності від показника терміну окупності.

16. Різні розміри земельної ренти відображають відмінності в граничній продуктивності земельних ділянок.

17. Економічна рента є платою за ресурси з абсолютно нееластичною кривою попиту.

18. Фірма буде здійснювати інвестиції тоді, коли очікувана норма прибутку буде менше, ніж процентна ставка.

19. Рівноважна ставка процента встановлюється у тому випадку, коли пропозиція капіталу перевищує попит на нього.

20. Пропонування позичкових засобів не залежить від ставки процента.

 

Вправа 4. Виконайте завдання:

 

Завдання 1. Використовуючи діаграму, що характеризує суб’єкта, який виступає одночасно споживачем і робітником, визначте, якою буде тривалість його робочого дня, якщо заробітна плата дорівнює 7 грн. в годину.

 

 

w

196

 

168

 

120 B C

A

 

h (години)

10 8 7

 

Завдання 2. Три фермерські господарства (А,В,С) вирощують пшеницю при однакових витратах на придбання техніки, добрив, робочої сили і тому подібне, а також мають однакові за площею ділянки землі, що відрізняються за родючістю. Ферма А виробляє 600 ц пшениці (при АТС = 5 грн), ферма В – 500 ц (при АТС = 7,5 грн), ферма С – 400 ц (при АТС = 10 грн).

Якщо встановиться ринкова ціна на пшеницю на рівні 10 грн, то чому буде дорівнювати диференційна рента для кожної ферми?

 

Завдання 3. Фірма-монополіст на регіональному ринку праці реалізує готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку. Виробнича функція фірми в короткотерміновому періоді має вигляд Q (L) = 300 LL2 (випуск – тис. шт., обсяг використання праці – тис. людино-годин). Функція пропонування праці на регіональному ринку LS = 2 W –160. Ціна готової продукції на світовому ринку дорівнює 0,5 долл. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монополія, і яку ставку заробітної плати вона встановить, скільки продукції буде реалізовувати і яку виручку одержувати?

 

Завдання 4. По наведеним даним обчисліть кількість робітників, яких найме фірма, якщо вона реалізує продукцію на конкурентному ринку за ціною 2 грн і виплачує заробітну плату у розмірі 12 грн.

 

L, чол. Сукупний продукт (ТР)
   
   
   
   
   
   
   
   

Завдання 5. Домогосподарка вирішує питання зберігати далі чи витратити свої заощадження у розмірі 100 долл. Якщо вкласти гроші в банк, то через рік можна отримати 112 долл. Інфляція становить 14% річних. Чому будуть дорівнювати номінальна і реальна процентні ставки?

 


Розділ 5

ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА

 

 

ТЕМА 13. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 13

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

 

1. Рівновага, що складається на окремому ринку.

2. Вибір найкращої з доступних комбінацій випуску продукції, коли Парето-ефективний обсяг випуску неможливий.

3. Мінімальна кількість товару Y, від якої необхідно відмовитись для збільшення виробництва товару Х.

4. Ефект, який відображає зміну часткової рівноваги на даному ринку в результаті змін, які виникають на сполучених ринках, під впливом першопочаткових змін на даному ринку.

5. Рівновага, яка виникає в результаті взаємодії всіх ринків, коли зміна попиту або пропозиції на даному ринку впливає на рівноважні ціни та обсяги продажу на всіх ринках.

6. Ефективність, яка досягається тоді, коли вже неможливо перерозподілити наявні ресурси так, щоб збільшувати випуск одного економічного блага без зменшення випуску іншого.

7. Крива, яка показує всі максимально можливі комбінації виробництва двох товарів при фіксованому значенні праці і капіталу і даному рівні розвитку технології.

8. Розподіл благ, за якими неможливо покращити чій-небудь добробут (за допомогою перерозподілу) без нанесення збитків для добробуту іншої особи.

9. Модель, яка ілюструє обмін між двома суб’єктами і показує ефективність угод при обміні.

Терміни і поняття

а) Ефект зворотного зв’язку;

б) ефективність розподілу;

в) ефективність виробництва;

г) часткова рівновага;

д) діаграма Еджворта;

є) квазіоптимум;

ж) загальна рівновага;

з) крива виробничих можливостей;

і) гранична норма трансформації.

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

 

1. Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на цукор змінюється, економісти аналізують вплив цього фактора на:

 

а) тільки ринок цукру;

б) усі ринки, де цукор є товаром-замінником;

в) усі ринки, де цукор є ресурсом для виробництва;

г) усі ринки, де зміна ціни на цукор може призвести до зміщення кривих попиту або пропозиції.

 

2. Якщо дві особи мають криві байдужості між двома товарами, які є прямими лініями, та однакові граничні норми заміщення одного товару іншим, тоді крива контрактів між ними на діаграмі Еджворта:

 

а) є діагональною лінією; б) є точкою в середині діаграми;

в) збігається зі сторонами діаграми; г) є всією діаграмою.

 

3. Якщо два товари виробляються в умовах постійного ефекту масштабу, і обидва підприємства використовують усі ресурси в однакових пропорціях, крива виробничих потужностей між двома товарами:

 

а) опукла до початку координат; б) угнута до початку координат;

в) є прямою лінією; г) вигляд кривої не можна

визначити виходячи із наведеної

інформації.

 

4. За поточного рівня виробництва ферма А може вирощувати додаткову тону рису з граничними витратами у 500 грн., а ферма В може вирощувати додаткову тону гречки з граничними витратами у 300 грн. Нехай на діаграмі рис вимірюється по горизонталі, а гречка – по вертикалі. Припустивши, що всі ринки перебувають у загальній рівновазі, можна стверджувати, що гранична норма заміщення гречки рисом дорівнює:

 

а) 3: 5; б) 5: 3; в) 1: 3; г) 1: 5.

 

5. Під час вільного обміну між двома споживачами остаточне положення на кривій контрактів залежить від їхніх: 1)купівельної спроможності; 2) стартових умов; 3) уподобань та переваг:

 

а) тільки 2; б) тільки 3; в) тільки 2 та 3; г) 1, 2 та 3.

 

6. Якщо гранична норма технологічної заміни праці капіталом у виробництві молока дорівнює 4, а у виробництві цукру – 1:

 

а) розміщення ресурсів ефективне;

б) розміщення ресурсів неефективне, слід перемістити капітал із виробництва цукру у виробництво молока, а працю – з виробництва молока у виробництво цукру;

в) розміщення ресурсів неефективне, слід перемістити капітал у виробництво цукру, а працю – у виробництво молока;

г) скоротити обсяг використання капіталу в обох галузях.

 

7. Виберіть умову оптимізації виробництва і розподілу товару:

 

а) граничні норми заміни товару Х товаром Y рівнозначні для всіх споживачів;

б) гранична норма трансформації товару Y в товар Х дорівнює граничним нормам заміни для всіх споживачів;

в) граничні норми технологічної заміни праці капіталом рівнозначні в усіх галузях;

г) сума перевищення попиту над пропозицією на всіх індивідуальних товарних ринках дорівнює нулю.

 

8. Зміна рівноважної ціни і рівноважного обсягу виробництва на окремих ринках є аналізом:

 

а) загальної рівноваги; б) часткової рівноваги;

в) споживчої рівноваги; г) рівноваги виробника.

 

9. В економіці виробляються продукти Х і Y. При якій з наведених нижче умов досягається ефективна структура випуску продукції:

 

а) MRTX,Y = MRSX,Y; б) MRSX,Y = PX: PY;

в) MRTX,Y = MCX: MCY; г) MRSX,Y = MCX: MCY.

 

10. Яка з наведених ілюстрацій відповідає критерію оптимального розміщення ресурсів і максимізації корисності суспільства:

Y OB UA

E*

OA X O UB

а) б)

Y K OY

E*

U

O X OX L

в) г)

 

11. Якщо продукт А використовується у виробництві продукту В, а продукт В виступає доповнювачем продукту С, то зменшення ціни А призведе до:

 

а) зростання пропозиції продукту В і зростання попиту на продукт С;

б) скорочення пропозиції продукту В і зростання попиту на продукт С;

в) скорочення пропозиції продукту В і скорочення попиту на продукт С;

г) зростання пропозиції продукту В і скорочення пропозиції продукту С.

 

12. Якщо MRS двох товарів не рівні для двох споживачів, то:

 

а) один споживач може покращити своє положення, не погіршуючи положення іншого;

б) обидва споживача можуть покращити своє положення, не погіршивши положення інших осіб;

в) ніхто не може покращити своє положення, не погіршуючи положення інших осіб;

г) загальна рівновага буде досягнута, якщо зменшиться обсяг споживання всіх благ.

 

13. Яка з наведених нижче умов не відображає оптимальне розміщення ресурсів:

 

а) MRS двох товарів повинні бути однаковими для любих двох споживачів;

б) MRTS двох ресурсів повинні бути однаковими для любих двох виробників;

в) MRS двох товарів повинні дорівнювати MRT;

г) MRTS двох ресурсів повинні дорівнювати MRT.

 

14. Межа можливих корисностей пов’язана з кривою контрактів таким чином, що:

 

а) кожній точці на кривій контрактів відповідає одна точка на межі можливих корисностей;

б) точці на кривій контрактів відповідає більш, ніж одна точка на межі можливих корисностей;

в) якщо крива контрактів відображена діагоналлю в ящику Еджворта, то межа можливих корисностей також буде лінійною функцією;

г) ніщо з наведеного не вірно.

 

15. Якщо для двох споживачів товари Х і Y є взаємодоповнюючими в пропорції 1: 1, кількість товару Х – 20 штук, а Y – 20 штук; крива контрактів буде співпадати з:

 

а) усією площиною діаграми Еджворта;

б) діагоналлю квадрата, котра поєднує лівий нижній і правий верхній кути;

в) діагоналлю квадрата, котра поєднує лівий верхній і правий нижній кути;

г) периметром квадрата.

 

16. Якщо гранична норма заміщення риби м’ясом для Ольги дорівнює 2, а для Юрія – 4, то:

 

а) розподіл благ оптимальний по Парето;

б) для досягнення оптимального розподілу необхідно перерозподілити м’ясо на користь Ольги, а рибу – на користь Юрія;

в) для досягнення оптимального розподілу необхідно перерозподілити м’ясо на користь Юрія, а рибу – на користь Ольги;

г) для відповіді недостатньо інформації.

 

17. Як співвідносяться ефективність і справедливість в розподілі благ?

 

а) критерій справедливості завжди суперечить критерію ефективності;

б) критерій справедливості співпадає з критерієм ефективності;

в) ефективний розподіл благ може бути справедливим;

г) ефективність розподілу благ, як і справедливість, неможливо виміряти.

 

18. Крива виробничих потужностей демонструє зростаючу граничну норму трансформації, тільки якщо виробнича функція:

 

а) для одного з товарів має постійну віддачу від масштабу;

б) для обох товарів має віддачу, котра знижується від масштабу;

в) виробнича функція для одного з товарів має зростаючу віддачу від масштабу;

г) для обох товарів має віддачу, котра постійна або знижується від масштабу.

 

19. У зображеній ситуації відбувається:

 

UB

 

 

E2

E1.

O UA

 

а) перехід від неефективного до ефективного варіанту розподілу благ при зростанні корисності для обох учасників;

б) перехід від неефективного до ефективного варіанту розподілу благ при зниженні корисності учасника А;

в)перехід від неефективного до ефективного розподілу благ при зниженні корисності учасника В;

г) перехід від ефективного до неефективного варіанту розподілу благ при зростанні корисності обох учасників.

 

20. Усі умови Парето-оптимальності можуть виконуватися лише при:

 

а) регульованій монополії; б) досконалій конкуренції;

в) монополістичній конкуренції; г) олігополії.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

 

1. Ганна та Юлія мають різні граничні норми заміщення морозива цукерками. Якщо кожна з дівчат має певну кількість морозива та цукерок, будь-який обмін морозива на цукерки між ними буде покращенням за Парето.

2. Конкурентні ціни призводять до ефективного розміщення ресурсів за Парето, якщо усі є прайс-тейкерами і не існує банкрутств.

3. Виробництво буде більш ефективним, якщо підприємство застосовуватиме більше праці та менше капіталу за умови, що ціни на працю і капітал однакові, а гранична норма технічної заміни праці капіталом дорівнює 1: 1.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 316; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.369 с.)