Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих. 

1. Ринок, на якому багато фірм продають диференційований продукт і мають можливість в деяких межах контролювати ринкову ціну.

2. Засоби конкурентної боротьби, які застосовуються у сфері дифе-ренціації продукту, реклами і стимулювання збуту.

3. Фізичні, або інші відмінності між товарами різних фірм, які викликають у індивідуальних покупців бажання купувати товари тільки однієї фірми за умови, що продавці продають ці товари за однаковою ціною.

4. Недовикористання ресурсів, більш високі витрати на одиницю продукції, незавантаженість виробничих потужностей.

5. Якість продукції, обслуговування покупця, територіальне розмі-щення торгівельних пунктів, тощо.

Терміни і поняття

 

а) Диференціація продукту;

б) монополістична конкуренція;

в) наслідки монополістичної конкуренції;

г) форми диференціації продукту;

д) нецінова конкуренція.

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

 

а) фірми можуть вільно входити на ринок і виходити з нього;

б) на ринку діє невелика кількість фірм;

в) фірми, що діють на цьому ринку, випускають диференційовану продукцію;

г) фірми знаходяться у взаємозалежності між собою.

2. Якщо монополія в галузі замінюється на монополістичну конкуренцію, то від цього:

 

а) виграють продавці;

б) виграють покупці;

в) ніхто не виграє;

г) виграють і продавці і покупці.

 

3. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції схожі тим, що:

 

а) випускаються однорідні товари;

б) ціна перевищує граничні витрати;

в) відсутні бар’єри для вступу конкурентів у галузь;

г) вірна відповідь відсутня.

 

4. Довготермінова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що:

 

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальним значенням довготермінових середніх витрат;

б) ціни дорівнюють граничним витратам;

в) фірми не отримують економічного прибутку;

г) всі наявні виробничі потужності задіяні.

 

5. Якщо D – попит, а МR – гранична виручка і LRAC – довготермінові середні витрати, а LRMC – довготермінові граничні витрати, то який з наведених графіків відображає довготермінову рівновагу при монополістичній конкуренції:

       
   


P P

LRAC LRMC LRMC LRAC

 

 

MR D Q MR D Q

 

а) б)

P LRMC LRAC P LRMC

 

 

LRAC

 

MR D MR D

Q Q

в) г)

 

6. Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна споживачам тому, що:

 

а) диференціація продукту приводить до кращої реалізації найвибагливіших смаків споживачів;

б) фірми виробляють ефективний, з точки зору ринку, обсяг продукції;

в) досягається ефективне, з точки зору суспільства, використання ресурсів;

г)все наведене вірно.

 

7. Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

 

а) як правило низька; б) приблизно дорівнює одиниці;

в) більша за одиницю; г) може бути якою завгодно.

 

8. Що не відноситься до методів ведення нецінової конкуренції:

 

а) реклама;

б) надання гарантійного обслуговування;

в) надання споживацького кредиту;

г) сезонний розпродаж товарів.

 

9. В умовах монополістичної конкуренції:

 

а) Р = МС; б) Р > MC; в) P < MC; г) Р = АС.

 

10. Для ринку монополістичної конкуренції не є характерним:

 

а) обмежений контроль над цінами;

б) відносно великі витрати на виробництво і реалізацію продукції;

в) неможливість впливу на еластичність попиту з боку виробника;

г) використання засобів нецінової конкуренції.

 

11. Формами диференціації продукції не можуть бути:

 

а) функціональні особливості товару;

б) часи роботи торгової точки;

в) різні ціни на одну і ту ж товарну групу;

г) зручні форми розрахунків.

 

12. При високій еластичності попиту на ринку монополістичної конкуренції, продавець формує таку стратегію поведінки підприємства, яка передбачає:

 

а) незначне маніпулювання цінами;

б) значну зміну обсягу виробництва продукції;

в) максимальний вплив на еластичність попиту;

г) всі відповіді вірні.

 

13. Якщо індекс Херфіндайла-Хіршмана будь-якого ринку зростає, то це, при інших рівних умовах, свідчить про те, що індекс Лернера для фірм, що діють на цьому ринку:

 

а) зростає; б) зменшується;

в) прямує до одиниці; г) прямує до нуля.

14. Тривала рівновага на ринку монополістичної конкуренції призводить до:

 

а) зниження індексу Харфіндейла-Хіршмана;

б) зниження індексу Лернера;

в) росту економічних прибутків;

г) зникненню економічних прибутків.

 

15. На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конкуренції:

 

а) відсутня монопольна влада;

б) відсутня цінова дискримінація;

в) крива попиту на товар фірми має спадний характер;

г) вільний вступ та вихід з ринку.

16. Якщо при певному обсязі виробництва граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні витрати і дорівнюють граничному доходу, то це означає, що:

 

а) фірма отримує прибутки;

б) фірма несе збитки;

в) фірма досягла рівноважного обсягу виробництва;

г) вірна відповідь відсутня.

 

17.Фірма у стані рівноваги однозначно отримує на ринку монополістичної конкуренції прибутки у разі, коли її:

 

а) АС = Р; б) АС < Р; в) АС = МС; г) МС = MR.

 

18. Фірма у стані рівноваги на ринку монополістичної конкуренції однозначно несе збитки у разі, коли її:

 

а) АС = МС; б) АС < Р; в) АС = Р; г) АС > Р.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

1. При монополістичній конкуренції фірма може одержувати економічний прибуток лише в короткотерміновому періоді.

2. Монополістична конкуренція – це конкуренція фірм-монополістів різних галузей між собою.

3. Якщо досконала конкуренція замінюється монополістичною, то це, при інших рівних умовах, призводить до погіршення становища споживачів.

4. Підвищення цін на товари при монополістичній конкуренції – причина того, що виробники починають, на відміну від умов досконалої конкуренції, одержувати економічний прибуток.

5. Для монополістичної конкуренції не характерно застосування тільки цінової конкуренції.

6. В умовах монополістичної конкуренції ціна менша за граничні витрати.

7. На ринку монополістичної конкуренції випуск товарної групи забезпечується достатньо великою кількістю фірм.

8. На ринку досконалої конкуренції фірми пропонують більш різноманітні товари, ніж при монополістичній конкуренції.

9. На ринках з монополістичною конкуренцією не досягається ефективне використання ресурсів.

10. При монополістичній конкуренції крива попиту для окремої фірми менш еластична, ніж у досконало конкурентної фірми.

 

Вправа 4. Виконайте завдання:

Завдання 1. Фірма здійснює виробництво сигарет (тис. пачок у рік) і діє в умовах монополістичної конкуренції. Гранична виручка фірми пред-ставлена формулою: MR = 10 – 2q, а зростаюча частина кривої довго-термінових граничних витрат задана формулою: LRMC = 2q – 2. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRAC) дорівнює 6, то який надлишок вироблених потужностей буде мати фірма?

Завдання 2. Фірма виготовляє кавоварки і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний дохід цієї фірми задається формулою: MR = 20 – 2q, а її граничні витрати в довготерміновому періоді (на зростаючому відрізку) – формулою МС = 3q – 10. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRAC) дорівнює 11, то який надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

Завдання 3. На малюнку представлена фірма, яка діє в умовах монополістичної конкуренції:

а) при якому обсязі виробництва фірма максимізує свій прибуток;

б) за якою ціною вона буде продавати даний обсяг продукції;

в) чи буде фірма в даній ситуації отримувати економічний прибуток;

г) фірма знаходиться у коротко- чи довготерміновому періоді?

д) як може змінюватися ситуація, якщо фірма стане діяти в іншому періоді?

 

P

MC

 
 


АС

70 А

65 K

С
60 L В

50 M С

 

D

N

 


MR

 

Q 30 40 60

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.169.3 (0.006 с.)