ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

 

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 1

Вправа 1. Для кожного положення, з наведених далі знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

 

1. Частина теоретичної науки, яка визначає економіку як цілісну систему, формує цілі економічної політики, визначає інструменти, необхідні для її реалізації.

2. Розділ теоретичної науки, який визначає взаємодію відокремлених економічних одиниць на рівні локальних ринків.

3. Окремі суб'єкти або групи, що поєднують свої доходи й спільно приймають рішення про витрати.

4. Наука, що вивчає економічні відносини, які складаються між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг.

5. Економічна одиниця, яка самостійно приймає рішення про виробництво та реалізацію продукції.

6. Пізнання, пояснення і прогнозування об'єктивно існуючих економічних явищ і процесів.

7. Виявлення умов досягнення максимального економічного результату при існуючих витратах, оцінка правильності рішень, що приймаються.

8. Система взаємозв'язку між економічними змінними, яка дозволяє прогнозувати той чи інший результат.

9. Наукове припущення, яке використовується для пояснення якого-небудь явища, що потребує перевірки на практиці і теоретичного обґрунтовування для того, щоб стати достовірною теорією.

10. Суперечність між проміжними і кінцевими результатами економічного заходу.

 

Терміни і поняття

а) Політекономія;

б) “ефект Робін Гуда”;

в) домогосподарство;

г) позитивний аналіз;

д) макроекономіка;

е) економічна модель;

ж) гіпотеза;

и) нормативний аналіз;

к) мікроекономіка;

л) фірма.

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

 

1. Економічна модель не може бути:

а) ідеальним типом економіки або політики;

б) інструментом для економічних прогнозів;

в) комплексом економічних принципів;

г) поясненням, як функціонує економіка та її окремі сектори.

 

2. Що з перерахованого нижче вивчає мікроекономіка :

а) виробництво в масштабі усієї економіки;

б) чисельність людей зайнятих у виробництві;

в) загальний рівень цін;

г) виробництво молока й динаміку його ціни.

3. Який з етапів побудови моделі є першочерговим?

а) пізнання мотивів поведінки економічних суб'єктів;

б) кількісний аналіз взаємозв'язків;

в) збір і обробка фактів;

г) пізнання взаємодії економічних суб'єктів.

 

4. Основним мотивом поведінки економічних суб'єктів уважаеться:

а) максимізація вигоди; б) допомога ближньому;

в) мінімізація ризику; г) виробництво споживчих товарів.

 

5. Загальний рівень цін і безробіття вивчається у курсі:

а) мікроекономіки; б) макроекономіки;

в) менеджменту; г) міжнародних фінансів.

 

6. Нормативний аналіз – це:

а) пояснення правильності або помилковості економічних дій;

б) пояснення економічних дій;

в) прогнозування економічних явищ;

г) правильна відповідь відсутня.

 

7. Макроекономіка – це наука, що вивчає:

а) поведінку і взаємодію окремих суб'єктів;

б) економічні відносини між людьми;

в) економіку в цілому;

г) принципи раціонального управління домашнім господарством.

 

8. Мікросистема – це:

а) сукупність економічних відносин; б) сукупність економічних поглядів;

в) сукупність економічних проблем; г) сукупність законодавчих актів,що регулюють економіку.

 

9. Мікроекономіка як самостійний розділ економічної науки з’явилася:

а) у кінці ХХ століття; б) у кінці ХІХ століття;

в) у ХVІ столітті; г) у ХVІІ столітті.

10. Уперше використав психологічний фактор аналізу поведінки економічнихсуб’єктів:

а) А. Маршалл; в) Г. Госсен;

б) К. Менгер; г) Ф. Візер.

11. Розділ економічної теорії, який вивчає діяльність окремих економічних суб’єктів, - це:

а) ойкономія; б) хрематистика;

в) мікроекономіка; г) макроекономіка.

 

12. Термін “економікс” набув загальне визнання після того, як був використаний у назві роботи:

а) Ж .Б. Сея; б) Дж. С. Мілля;

в) А. Маршалла; г) Дж. М. Кейнса.

 

13. Макроекономіка визначається як наука, що вивчає:

а) роль держави в економіці;

б) глобальні тенденції економічного розвитку людства;

в) економічні процеси, що відбуваються в національній економіці;

г) ті самі проблеми, що і політична економія.

14. Який аналіз використовується для вивчення економіки з погляду цілісної системи?

а) Макроекономічний; б) мікроекономічний;

в) позитивний; г) нормативний.

15. Що не можна віднести до методів мікроекономіки?

а) Рівноважний аналіз; б) граничний аналіз;

в) моделювання; г) вірна відповідь відсутня.

 

16. Мікроекономічний аналіз є характерним для:

а) неокласичної теорії; б) кейнсіанської теорії;

в) інституціалізму; г) марксизму.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове:

 

1. Мікроекономіка – це галузь економічної науки, яка вивчає поведінку самостійних господарчих одиниць.

2. Політична економія вивчає теоретичні проблеми функціонування ринкової економіки.

3. Нормативний аналіз – це дослідження взаємозв'язків між економічними явищами і поведінкою економічних об'єктів.

4. Економічна модель – це не пов'язані між собою економічні зміни, які впливають на прогноз діяльності господарчих суб’єктів.

5. Теоретична економіка є загальною методологічною основою усіх економічних досліджень.

6. “Ефект Робін Гуда” – це повна взаємодія між проміжними та кінцевими результатами господарської діяльності.

7. Фірма – це суб'єкт, що займається виробничим споживанням ресурсів.

8. Відправним моментом у мікроекономіці є теза про раціональність поведінки економічних суб'єктів.

9. Мікроекономіка – це наука, яка вивчає економічну поведінку окремих господарчих суб'єктів.

10. Держава в мікроекономіці розглядається тільки як виробник деяких товарів.

 


Розділ 1

ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

ТЕМА 2. ТЕОРІЯ СПОЖИВАЦЬКОГО ВИБОРУ

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 2

 

Вправа 1. Для кожного положення, з наведення далі знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

 

1. Ранги, що їх встановлює споживач для альтернативних можливостей задоволення своїх потреб.

2. Задоволення, що отримує економічний суб’єкт при споживанні тих чи інших товарів і послуг чи певному виді діяльності.

3. Кількість грошей, яку споживач має можливість використати на придбання товарів та послуг у даний проміжок часу.

4. Задоволення, що приносить економічному суб’єкту споживання додаткової одиниці товару чи послуги

5. Кількість товару, від якої споживач згоден відмовитися заради споживання додаткової одиниці іншого товару.

6. Якщо споживач віддає перевагу благу А порівняно з благом В, а благу В порівняно з благом С, то він віддає перевагу благу А порівняно з благом С.

7. Комбінації наборів товарів А і В, які приносять споживачеві однакову корисність.

8. Стан споживача, в якому він купує товари за даними цінами в таких обсягах, що використовує весь дохід і максимізує корисність.

9. Граничні корисності товарів у розрахунку на одиницю їх ціни рівні.

10. Лінія, що графічно відображає множину наборів товарів, придбання яких потребує однакових витрат.

11. Набір варіантів споживчого вибору, кожен з яких має однакову корисність.

Терміни і поняття

 

а) Бюджет; ж) рівновага споживача;

б) споживчі переваги; и) крива байдужості;

в) гранична норма заміщення; к) еквімаржинальний принцип;

г) корисність; л) гранична корисність;

д) транзитивність; м) бюджетні обмеження;

е) сітка споживача.

Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь:

 

1. Продукт має корисність, якщо він:

 

а) потребує зростаючої кількості ресурсів для виробництва;

б) відображає закон попиту;

в) здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача;

г) доступний для споживача за ціною.

 

2. Гранична корисність визначається як:

а) приріст загальної корисності при зростанні обсягу споживання блага на одиницю;

б) відношення загальної корисності до обсягу споживання;

в) сума загального попиту на благо;

г) корисність, від якої споживач відмовляється заради одержання додаткової одиниці іншого товару.

 

3. Які з наборів товарів є рівноцінними з точки зору їх корисності для споживача:

 

QY а) А і В;

C
A
б) А і С;

в) В і D;

D
B
г) С і D.

U3

U2

 

U1

 

QX

 

4. Серед наведених тверджень знайдіть неправильнуу відповідь:

а) кожна точка на кривій байдужості означає різну комбінацію двох товарів;

б) кожна точка на лінії бюджетних обмежень означає різну комбінацію товарів;

в) усі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень задоволення потреб;

г усі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень доходу.

5. Який з наведених переліків зміни значень загальної корисності під впливом збільшення обсягу на одиницю продукції ілюструє дію закону спадної граничної корисност?

а) 400; 500; 600; 700; б) 200; 400; 700; 1 000;

в) 200; 250; 270; 280; г) 150; 350; 450; 600.

6. Ціна товару одиниці Х становить 1,5 грн, а товару Y – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 30 умовних балів, то при якій граничній корисності товару Х він максимізує корисність набору з цих двох товарів:

а) 45 балів; б) 30 балів; в) 20 балів; г) 15 балів.

7. Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача безпосередньо залежить від:

а) його вподобань та розміру доходу;

б) цін на товари;

в) його переваг, доходу та цін на товари;

г) тільки від споживчих переваг.

8. Закон спадної граничної корисності ілюструє:

а) зниження корисності товарів при збільшенні доходу споживача;

б) рівність граничних корисностей у розрахунку на одиницю їх ціни;

в) зменшення корисності, яку приносить споживачу кожна додаткова одиниця товару;

г) відношення граничних корисностей до цін товарів першої необхідності.

 

9. Загальна корисність зростає, якщо гранична корисність:

а) зменшується; б) збільшується;

в) є величиною додатною; г) збільшується низькими темпами.

 

10. Теорія поведінки споживача передбачає, що він може максимізувати:

а) загальну корисність; б) середню корисність;

в) граничну корисність; г) кожну з перелічених величин.

 

11. Щоб максимізувати корисність за обмеженого бюджету, споживач повинен:

а) не купувати товари низької якості;

б) бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей;

в) розподіляти дохід таким чином, щоб остання грошова одиниця, витрачена на купівлю товару, приносила такий самим приріст корисності, як і грошова одиниця, витрачена на купівлю іншого товару;

г) урівноважувати граничні корисності останніх одиниць товарів, що купуються.

12. Якщо споживач обирає комбінацію, що відображена точкою з координатами на площині, обмеженій бюджетною лінією, то він:

а) максимізує корисність;

б) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє бюджет;

в) не повністю використовує свій бюджет;

г) перебуває у стані споживчої рівноваги.

 

13. U = f (Qx Qy … Qn) ― це функція:

а) граничної корисності; б) загальної корисності;

в) кривої байдужості; в) бюджетної лінії.

 

14. Корисність кожної нової порції продукту:

а) більша від попередньої; б) менша від попередньої;

в) дорівнює попередній; г) правильна відповідь відсутня.

 

15. Два набори благ, що мають однакову корисність:

а) належать до однієї кривої байдужості;

б) перебувають на одній кривій Енгеля;

в) перебувають на одній лінії бюджетного обмеження;

г) перебувають на одній кривій попиту.

 

16Яка з перелічення властивостей не характерезує карту кривих байдужості?

а) Криві байдужості для одного споживача не перетинаються:

б) криві байдужості мають від’ємний нахил;

в) криві байдужості, як правило, випуклі до початку координат;

г) правильна відповідь відсутня.

17. Пан Сидорчук вважає, що йому однаково корисно споживати 8 склянок молока і 3 склянки кефіру чи 6 склянок молока і 4 кефіру. В цьому випадку гранична норма заміщення кефіру на молоко дорівнює:

 

а) 6:4; б) 4:6; в) 2:1; г) 1:2.

18. Який із перелічених варіантів може пояснити переміщення бюджетної лінії в нове положення, позначене пунктирною лінією?

 

Пироги

5
 
 

 

 


10 20 Бутерброди

 

а) Ціна бутербродів знизилась, пироги подорожчали, а доходи не змінилися;

б) ціна бутербродів і дохід знизилися;

в) ціна пирогів збільшилася, дохід зріс;

г) усе перелічене вірно.

 

19. Віктор помітив, що він отримує 10 додаткових одиниць корисності від споживання останнього шоколадного батончика і 20 додаткових одиниць корисності від споживання останньої порції бананового морозива. Ціна батончика – 2 грн, бананового морозива – 5 грнЩо зробить Віктор для максимізації загальної корисності з урахуванням бюджетних обмежень?

а) Споживатиме більше батончиків і менше морозива;

б) споживатиме більше морозива і менше батончиків;

в) залишить споживання без змін;

г) споживатиме більше і батончиків, і морозива.

20. Нахил бюджетної лінії відображає:

а) кількість одного блага, яку споживач згоден поміняти на таку саму кількість іншого блага, щоб залишитися на тому ж рівні добробуту;

б) межі можливого споживання двох благ при даних цінах на них;

в) співвідношення цін двох благ;

г) підвищення граничної норми заміщення одного блага іншим.

21. При підвищенні ціни блага А і зниженні ціни блага В бюджетна лінія займе положення, зображене пунктиром на графіку:

А А А А

               
   
     

 


В В В В

а) б) в) г)

 

Вправа 3. Визначте, яке з правильне, а яке помилкове:

1. Усі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень грошового доходу.

2. Криві байдужості ніколи не перетинаються.

3. Споживацькі переваги транзитивні.

4. Більша кількість товарів приоритетніша ніж менша.

5. Чим далі крива байдужості перебуває від початку координат, тим меншу корисність вона відображає.

6. При зниженні ціни товару Х бюджетна лінія зміщується вправо, при цьому кут нахилу залишається без змін.

7. При збільшенні доходу споживача бюджетна лінія зміщується вправо.

8. Рівновага, за якої споживач обмежується одним товаром, називається внутрішньою рівновагою.

9. Функція корисності – це відношення між обсягом споживання і ступенем задоволення, яке отримує споживач.

10. Загальне рівняння рівноваги споживача має вигляд: MUx = MUy.

11. Володимир діє згідно з аксіомою транзитивності, якщо надає перевагу одному з двох споживчих наборів.

12. Сукупність кривих байдужості називається картою кривих байдужості.

13. Коли Андрій одержує додаткову граничну корисність від споживання лимонаду і піци, та крива байдужості цих товарів має від’ємний кут нахилу.

14. Споживач перебуває у стані рівноваги, якщо він витрачає повністю наявний дохід таким чином, щоб гранична норма заміщення одного товару іншим дорівнювала співвідношенню цін цих товарів.

15. Коли відношення цін двох товарів дорівнює 2 і гранична норма заміщення також 2, то споживач максимізує корисність.

16. Загальна корисність зростає при зростанні рівня споживання.

17. Споживач максимізує корисність, коли його бюджетна лінія перетинає криву байдужості.

18. Якщо ви придбали більше одиниць якого-небудь товару, то ваша гранична корисність зростає.

19. Якщо гранична корисність зменшується, то і загальна корисність зменшується.

20. Кожна точка, що лежить на кривій байдужості, відображає однаковий дохід споживача.

СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ТОВАРІВ

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 3

Терміни і поняття

 

а) Ефект доходу;

б) неякісний товар;

в) парадокс Гіффена;

г) ефект заміщення;

д) лінія “дохід−споживання”;

е) товар Гіффена;

ж) особливі або цінні товари;

и) нормальні товари;

к) лінія “ціна−споживання”;

л) крива Енгеля.

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 4

 

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

1. Відношення процентної зміни величини попиту на товар і процентної зміни ціни.

2. Різниця між граничною корисністю кожної додаткової одиниці товару, вираженої в грошах і ціною товару.

3. Відношення процентної зміни величини попиту на даний товар до процентної зміни ціни іншого товару.

4. Попит, для якого коефіцієнт цінової еластичності більше за одиницю.

5. Попит, величина якого залишається незмінною при зміні ціни.

6. Відношення процентної зміни величини попиту на даний товар до процентної зміни доходу споживача.

7. Попит, для якого коефіцієнт цінової еластичності дорівнює одиниці.

8. Попит, для якого коефіцієнт цінової еластичності менше одиниці.

9. Загальний обсяг попиту всіх споживачів на даному ринку при всіх рівнях цін.

10. Випадок, при якому зміна величини попиту проходить при незмінній ціні товару.

Терміни і поняття


 

а) Абсолютно нееластичний попит;

б) крива ринкового попиту;

в) еластичний попит;

г) коефіцієнт цінової еластичності попиту;

д) коефіцієнт перехресної

 

е) коефіцієнт еластичності попиту по доходу;

є) виграш покупця;

ж) нееластичний попит;

з) абсолютно еластичний попит;

и) попит одиничної еластичності.


еластичності попиту;

 

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. Які з наведених факторів впливають на зміну величини попиту на продукт В ?

 

а) зміна ціни товару-замінника; б) зростання доходів споживача;

в) зміна ціни товару В; г) зміна смаків споживача.

 

2. Якщо ціна товару зростає, то крива попиту на товар-замінник:

 

а) зміщується ліворуч; б) знижується;

в) зміщується праворуч; г) залишається незмінною.

 

3. Які з наведених факторів спричиняють зміщення кривої попиту на товар А ліворуч:

 

а) зростання населення;

б) зростання грошових доходів;

в) зниження ціни товару-субституту В;

г) зростання ціни товару-субституту В.

 

4. Якщо еластичність попиту на товар становить 2,5 і ціна знижується від 2 грн. до 1,8 грн., то:

 

а) обсяг попиту підвищився на 2,5 відсотка;

б) обсяг попиту знизився на 2,5 відсотка;

в) обсяг попиту підвищився на 25 відсотків;

г) вірна відповідь відсутня.

 

5. Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує;

 

а) реакцію покупця на зміну ціни;

б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

в) нахил кривої попиту;

г) як бізнесмени можуть повертати свої фіксовані витрати.

6. Ціна товару Х знизилась з 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар Х:

 

а) знизився; б) має одиничну еластичність;

в) нееластичний; г) еластичний.

 

7. Попит на товар можна назвати нееластичним, якщо:

 

а) коефіцієнт еластичності менший за одиницю;

б) коефіцієнт еластичності більший за одиницю;

в) зниження ціни супроводжується зниженням обсягу попиту;

г) зниження ціни супроводжується підвищенням обсягу попиту.

 

8. На цінову еластичність попиту не впливає:

 

а) наявність товару-субституту;

б) час пристосування до цінових змін;

в) ціни на інші товари;

г) доля споживацького бюджету, що витрачається на даний товар.

 

9. Які параметри коефіцієнту еластичності по доходу характеризують неякісний товар:

 

а) Ei < 0; б) Ei >1; в) Ei > 0; г) Ei < 1.

 

10. Одиничну еластичність попиту характеризує коефіцієнт цінової еластичності:

 

а) 0 < Ed < 1; б) 0 < Ed < ¥; в) Ed = 0; г) вірна відповідь відсутня.

 

11. Базова формула для обчислення коефіцієнта цінової еластичності попиту – це відношення:

 

а) абсолютного зниження обсягу попиту до абсолютного підвищення ціни;

б) відносної зміни обсягу попиту до відносної зміни ціни;

в) абсолютного зниження ціни до абсолютного підвищення обсягу попиту;

г) відносної зміни ціни до відносної зміни обсягу попиту.

 

12. Який з поданих далі виразів не характеризує еластичний попит:

 

а) відносна зміна обсягу попиту більша за відносну зміну ціни;

б) покупці чутливі до зміни ціни;

в) загальна виручка знижується, якщо ціна зростає;

г) коефіцієнт еластичності менший від одиниці.

 

13. Якщо попит на товар А нееластичний, то підвищення ціни товару А на 3% приведе до таких наслідків:

 

а) зниження обсягу попиту на товар А більш, ніж на 3 відсотки;

б) зниження обсягу попиту на товар А менш, ніж на 3 відсотки;

в) підвищення обсягу попиту на товар А більш, ніж на 3 відсотки;

г) підвищення обсягу попиту на товар А менш, ніж на 3 відсотки.

 

14. Абсолютно еластичний попит описується лінією:

 

а) спрямованою вгору і праворуч;

б) розміщеною паралельно вертикальній осі;

в) розміщеною паралельно горизонтальній осі;

г) яка не може бути показана у двох вимірах.

 

15. Для яких товарів перехресна еластичність попиту дорівнює нулю:

 

а) товарів-субститутів;

б) товарів, що ніяк не пов’язані між собою;

в) доповнюючих товарів;

г) товарів розкоші.

 

16. Укажіть область зміни коефіцієнта еластичності попиту за доходами для предметів розкоші:

 

а) 0 < Ed < 1; б) -¥ < Ed < 0; в) 1 < Ed < + ¥; г) Ed = 0.

 

17. Еластичність попиту за доходами залежить від:

 

а) ціни; б) смаків споживачів;

в) рівня грошового доходу; г) пропонування даного товару.

 

18. Вкажіть на зображеному графіку область надлишкового податкового тягаря:

 

а) А;

б) В; Р

в) С;

г) D. Р2 Е

DT А С

Р1 М

В D

 
 


Q2 Q1 Q

19. Якщо зменшення ціни на 10 відсотків приведе до підвищення величини попиту на 16 відсотків, то такий попит:

 

а) нееластичний; б) одиничної еластичності;

в) еластичний; г) абсолютно еластичний.

 

20. Якщо, незважаючи на зміну ціни товару, загальна виручка не зміниться, коефіцієнт цінової еластичності:

 

а) більше 1; б) менше 1; в) рівний 0; г) рівний 1.

21. Якщо довільна кількість товару продається по однаковій ціні, то попит на цей товар є:

 

а) абсолютно нееластичний; б) абсолютно еластичний;

в) нееластичний; г) попитом одиничної еластичності.

 

22. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то при високому врожаї доходи фермерів:

 

а) зростуть, так як збільшиться обсяг проданої продукції;

б) скоротяться, так як відносне зниження цін буде більшим, ніж відносне збільшення обсягу продаж;

в) зростуть, так як відбудеться зростання цін на продукцію, викликане збільшенням попиту;

г) залишаться незмінними, так як відносне збільшення обсягу продаж буде дорівнювати відносному зниженню цін.

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень вірне, а яке помилкове:

1. Чим більша питома вага продукту в структурі витрат споживача, тим менший еластичний попит на цей товар.

2. Ринковий попит показує обсяг попиту окремого споживача.

3. Коефіцієнт еластичності попиту за доходами більше нуля відповідає неякісним товарам.

4. Одним з факторів, що впливають на цінову еластичність попиту, є наявність комплементарних товарів.

5. Еластичність попиту за ціною є величиною від’ємною.

6. Надлишковий податковий тягар викликає втрати у надлишку споживачів.

7. Більш еластичний попит на каву матиме споживач, який не може розпочати свій ранок без чашки кави.

8. Поява інших копіювальних машин збільшує еластичність попиту на машини “Ксерокс”.

9. Коефіцієнт еластичності попиту за доходами більше одиниці відповідає нормальним товарам.

10. Товари-субститути характеризуються прямою залежністю між ціною на один із них і попитом на інший.

11. Якщо при зміні ціни на 1 відсоток величина попиту змінюється на 10 відсотків, то попит у цьому випадку є нееластичним.

12. Якщо при скороченні ціни на товар з 20 грн. до 10 грн., обсяг продаж не змінюється, то попит на цей товар є абсолютно нееластичним.

13. Чим менше субститутів має товар, тим більш еластичним є попит на нього.

14. Попит на предмети розкоші більш еластичний, ніж попит на товари першої необхідності.

15. Якщо разом із зростанням ціни товару зменшується виручка, то попит на даний товар є еластичним.

16. Позитивне значення коефіцієнту перехресної еластичності двох товарів означає, що ці товари є взаємозамінниками.

17. Цінова еластичність на протязі всієї кривої попиту не змінюється.

18. Якщо доходи споживачів збільшуються, то споживання хліба зростає.

19. Цінова еластичність попиту залежить від попиту на інші товари.

20. Еластичність попиту за доходами на шуби з натурального хутра висока.

 

Вправа 4. Виконайте завдання:

Завдання 1.Оксана завжди купує на сніданок сосиски. Ольга вважає, що ранком краще вживати що-небудь з молочних продуктів. Чий попит на продукти харчування буде більш еластичний?

Завдання 2.Володимир любить масло і вважає, що маргарин на смак нагадує мило. Сергій не відчуває між ними різниці. Чий попит на масло більш еластичний?

Завдання 3. Еластичність попиту за ціною дорівнює 2. Що відбудеться з обсягом попиту на телевізори, якщо ціна на них збільшиться на 10% і більше нічого не зміниться?

Завдання 4. Якщо еластичність попиту за доходом для автомобіля дорівнює 5, підрахуйте процентну зміну у продажі автомобілів, яка зумовлена скороченням доходів споживачів на 2%.

 

Завдання 5.Власник концертного залу бажає збільшити щомісячний дохід від продажу квитків на концерти класичної музики. Щоб досягти цього, він збільшив ціну на квитки. За яких умов це може збільшити доход, а за яких не зможе?

Завдання 6.Нахил кривої попиту на магнітофони дорівнює 0,5 в усіх точках. Якщо ціна на магнітофони становила 300 грн., і при цьому було реалізовано 600 шт., підрахуйте еластичність попиту за ціною на магнітофони. Що станеться з доходом продавців магнітофонів, якщо вони знизять ціну на 1%?

Завдання 7.У таблиці наведені дані про різні товари.

 

  Ринок А Ринок Б Ринок В Ринок Г
Р0 10 грн. 400 грн. 16 грн. 25 грн. за 1 шт. товару Х
Q0 15 млн.шт. 600 тис. шт. 16 шт. 160 шт. товару Y
Р 16 грн. 800 грн.   35 грн. за 1 шт. товару Х
Q1 10 млн. шт. 1800 тис. шт. 40 шт. 160 шт. товару Y
І0     20 тис.грн.  
І1     40 тис.грн.  

 

0, Р1 – попередня і нова ціни за одиницю товару; Q0, Q1 – попередній і новий обсяг попиту; І0, І1 – попередній і новий доход споживача).

 

На основі наведених даних визначте:

а) який вид еластичності можна встановити для товарів, що представлені на кожному ринку;

б) коефіцієнти еластичності;

в) до якого виду відноситься товар, представлений на ринку В;

г) якими по відношенню один до одного є товари , представлені на ринку Г.

Завдання 8. Функція попиту має вигляд: Qd = 2100 – ЗР. При якій ціні цінова еластичність попиту (Fd) дорівнюватиме (-0,75)?


Розділ 2

Теорія поведінки виробника

 

ТЕМА 5. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА

ВПРАВИ ДО ТЕМИ 5

Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

 

1. Процес впливу на речовину природи з метою надання їй якостей і форми, придатних для задоволення потреб.

2. Збільшення обсягу виробництва більш швидкими темпами ніж збільшення затрат усіх використаних для виробництва ресурсів.

3. Все те, що виробник закуповує для використання у виробничих цілях.

4. Крива, що поєднує усі комбінації ресурсів, використання яких забезпечує однаковий обсяг випуску продукції.

5. Обсяг виробленого товару, що припадає на певну кількість даного фактору.

6. Збільшення обсягу виробництва продукції тими ж темпами, що і збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів.

7. Обсяг товару, що припадає на одиницю використаного фактору.

8. Максимально можливий обсяг випуску певного товару при використанні всіх можливих комбінацій факторів виробництва.

9. Додатковий випуск товару, що пов’язаний із збільшенням фактору виробництва на одну одиницю при незмінності інших факторів виробництва, що використовуються.

10. Збільшення обсягу виробництва більш повільними темпами, ніж збільшення витрат усіх використаних для виробництва ресурсів.

11. Сукупність ізоквант, кожна з яких показує максимальний випуск продукції, що досягається при використанні певних комбінацій ресурсів.

12. Кількості одного ресурсу, від споживання якої можна відмовитися, при збільшенні іншого ресурсу на одну одиницю за умови збереження незмінних обсягів виробництва.

13. Із збільшенням використання певного виробничого фактору (при незмінності інших) рано чи пізно досягається така точка, в якій додаткове використання змінного фактору приводить до зниження обсягів випуску продукції.

14. Період, достатній для зміни усіх факторів виробництва.

15. Період, на протязі якого виробники мають можливість змінити лише частину ресурсів, що використовуються.

 

Терміни і поняття

 

а) Ізокванта;

б) постійний ефект зростання масштабів виробництва;

в) закон спадаючої граничної продуктивності;

г) виробництво;

д) затрати;

е) позитивний ефект зростання масштабів виробництва;

ж)сукупний продукт;

и) середній продукт;

к) довготерміновий період;

л) гранична норма технологічного заміщення;

м) граничний продукт;

н) негативний ефект зростання масштабів виробництва;

о) короткотерміновий період;

п) карта ізоквант;

р) виробнича функція.

 

Вправа 2. Знайдіть єдину вірну відповідь:

1. Який з наведених малюнків відображає ізокванти виробничої функції?

L L L L

               
 
   
     
   
 
 

 


K K K K

а) б) в) г)

 

2. Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу має вигляд:

 

a) MRTSLK = MPL/DL;

б) -DK MPK = DL MPL;

в) MRTSLK = -DK /DL;

г) вірна відповідь відсутня.

 

3. Середній продукт змінного фактора – це:

 

а) загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови незмінності усіх інших факторів;

б) відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, що зайнята у виробництві;

в) збільшення сукупного продукту змінного фактора по відношенню до збільшення змінного фактору на одну одиницю;

г) відношення граничного продукту до кількості змінного фактора, що зайнята у виробництві.

 

4. Крива, що показує усі можливі варіанти комбінації факторів виробництва, використання яких приводить до однакового випуску продукції:

 

а) ізокванта; б) ізокоста;

в) лінія росту; г) постійний ефект масштабу

виробництва.

 

5. Який з наведених графіків вірно відображає залежність між граничною (МР) та середньою (АР) продуктивністю факторів?

АР
АР МР АР МР АР

МР МРПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.186.43 (0.081 с.)