ТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ» ТА «МІКРОЕКОНОМІКА» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ» ТА «МІКРОЕКОНОМІКА» 

1. Приватизація як чинник формування ринкової економіки в Україні.

2. Еволюція та економічна природа грошей.

3. Інфляція: причини, соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання.

4. Шляхи трансформації ринкової економіки в Україні.

5. Формування ринку капіталу в Україні.

6. Формування банківської системи України: стан і проблеми розвитку.

7. Формування ринку цінних паперів в Україні. Фондова біржа.

8. Економічна сутність кредиту та його форми.

9. Домогосподарство як суб'єкт ринку споживчих товарів.

10. Підприємство як суб'єкт ринкового господарства.

11. Становлення підприємництва в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку.

12. Земельна реформа: сутність та особливості її проведення в Україні.

13. Місце та роль держави в системі ринкової економіки.

14. Тіньовий сектор економіки в Україні.

15. Місце та роль інвестиційного капіталу в ринковій економіці.

16. Акціонерна форма власності та особливості її розвитку в Україні.

17. Витрати виробництва, їх сутність та класифікація.

18. Прибуток виробництва, собівартість та їх економічна сутність.

19. Виробничі фонди підприємства та їх обіг в процесі виробництва.

20. Формування інфраструктури ринку в Україні.

21. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні.

22. Валовий внутрішній продукт як матеріальна основа соціально-економічного розвитку країни.

23. Роль державного бюджету в фінансовій системі України.

24. Державне регулювання зайнятості в процесі відтворення робочої сили.

25. Вільні економічні зони як фактор розвитку економіки України.

26. Міжнародна торгівля як фактор економічного розвитку к раїни.

27. Глобальні проблеми сучасності: сутність, причини та шляхи вирішення.

28. Проблеми інтеграції України у міжнародне співтовариство.

29. Стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні.

30. Податкова система та її вплив на економічний розвиток країни.

31. Формування фінансової системи в ринковій економіці України.

32. Попит та пропозиція як чинник ринкової рівноваги у сучасних умовах.

33. Теорії споживчого вибору та їх класифікація.

34. Механізм диференціації доходів суб’єктів господарської діяльності та соціальна справедливість.

35. Фірма на ринку досконалої конкуренції та її рівновага.

36. Монопольний ринок та особливості його функціонування.

37. Олігополія та її місце у ринковій економіці.

38. Модель монополістичної конкуренції як основа розвитку ринку споживчих товарів.

39. Фактори виробництва та попит на економічні ресурси.

40. Ринок робочої сили і особливості формування заробітної плати в умовах різних ринкових структур.

41. Капітал як фактор виробництва та інвестиційні рішення фірми.

42. Теорія загальної рівноваги та модель Вальраса.

43. Антимонопольне регулювання як основа механізму забезпечення конкурентного середовища.

44. Конкурентна стратегія фірми в умовах нестабільного ринку.

45. Доходи економічних суб’єктів: механізм утворення, розподілу та перерозподілу.

46. Особливості ринку робочої сили в Україні.

47. Економічне зростання: фактори та перспективи.

48. Порівняльний аналіз економічної діяльності господарських товариств.

49. Виробнича функція: сутність, фактори, види.

50. Форми господарювання в аграрному секторі та особливості формування земельної ренти.

 


5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Питання до модульного контролю 1

1. Рівновага споживача з точки зору кардиналістської теорії.

2. Рівновага споживача з точки зору ординалістської теорії.

3. Зміна оптимального стану споживача.

4. Парадокс Гіффена.

5. Взаємозміщення та взаємодоповнення благ.

6. Еластичність попиту, еластичність пропозиції.

7. Поняття рівноваги та суть раціонального вибору споживача з точки зору кардиналістської теорії поведінки споживача.

8. Закони Госсена.

9. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат.

10. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями максимізації прибутку.

11. Реакція споживача на зміну його доходу та зміну цін товарів .Ефект заміщення та ефект доходу.

12. Поняття і параметри виробничої функції.

13. Сукупний, середній та граничний продукт.

14. Виробнича функція з двома змінними факторами.

15. Гранична норма технічного заміщення.

16. Потреби, блага, корисність. Закон спадної граничної корисності і його особливості.

17. Криві байдужості, їх особливості. Модель раціонального споживчого вибору.

18. Ізокванта. Зона технічного заміщення.

19. Поняття і види витрат. Витрати виробництва т в короткому періоді.

20. Поняття і види витрат. Витрати виробництва на довготривалих інтервалах.


Питання до модульного контролю 2

1. Охарактеризувати модель ринку досконалої конкуренції.

2. Особливості ринку досконалої конкуренції та її.

3. Поведінка підприємства в умовах короткострокового періоду (ринок досконалої конкуренції).

4. Поведінка підприємства в умовах довгостроковому періоді (ринок досконалої конкуренції).

5. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

6. Характеристика моделі “чистої монополії” та її різновиди.

7. Монополія і монопольна влада.

8. Монопольний ринок у короткостроковому періоді.

9. Монопольний ринок у довгостроковому періоді.

10. Особливості функціонування реальних монополізованих ринків.

11. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків.

12. Основні ознаки та характеристика олігополії.

13. Модель дуополії Курно та Бертрана.

14. Особливості організації олігополістичного ринку.

15. Теорія ігор в моделюванні олігополії.

16. Ефективність олігополії.

17. Особливості ринку монополістичної конкуренції в умовах короткострокового періоду.

18. Похідний попит за досконалої конкуренції.

19. Монопольний похідний попит та його функції.

20. Ринок праці в умовах досконалого конкурентного ринку та з недосконалою конкуренцією.

21. Попит та пропозиція капіталу.

22. Дисконтована величина, реальна та номінальна процентна ставка.

23. Ринок землі та його характерні особливості.


Перелік питань до іспиту

 

1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.

2. Предмет та концептуальні основи мікроекономіки.

3. Методологія мікроекономічного аналізу.

4. Корисність в економічній теорії і проблема її виміру.

5. Потреби, види потреб. Економічні блага.

6. Закон спадної граничної корисності блага. Перший закон Госсена.

7. Рівновага споживача з кардиналістської позиції. Другий закон Госсена.

8. Вибір споживача з ординалістських позицій.

9. Криві байдужості, їх властивості.

10. Бюджетне обмеження і можливості споживача.

11. Реакція споживача на зміну його доходу.

12. Реакція споживача на зміну цін товарів.

13. Ефект заміщення та ефект доходу.

14. Попит і закон попиту.

15. Еластичність попиту.

16. Пропозиція і закон пропозиції.

17. Ринкова рівновага. Взаємодія попиту і пропозиції

18. Еластичність пропозиції.

19. Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича – ринкова система.

20. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.

21. Фактори виробництва та їх особливості.

22. Виробнича функція з одним змінним фактором.

23. Виробнича функція з двома змінними факторами.

24. Віддача від масштабу: види та ефекти.

25. Ізоквантна варіація факторів виробництва.

26. Рівновага виробника та траєкторія розширення виробничої діяльності фірми.

27. Витрати виробництва за короткостроковий період.

28. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

29. Характеристика ринку досконалої конкуренції.

30. Модель ринку досконалої конкуренції та її особливості.

31. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції.

32. Ринкова поведінка підприємства в довгостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції.

33. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

34. Характеристика “чистої монополії” та її різновиди.

35. Монопольна влада та її діагностування.

36. Монопольний ринок у короткостроковому періоді.

37. Монопольний ринок у довгостроковому періоді.

38. Цінова диференціація та дискримінація.

39. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді.

40. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків.

41. Основні ознаки олігополії.

42. Модель дуополії Курно.

43. Особливості організації олігополістичного ринку.

44. Теоретичні моделі олігополії.

45. Ознаки та характерні риси монополістичної конкуренції.

46. Поведінка монополістичного конкурента в довгостроковому періоді.

47. Ефективність монополістичної конкуренції.

48. Нецінова конкуренція та її вплив на обсяг продажу і затрат.

49. Порівняльна характеристика ринкових структур: досконалої та недосконалої конкуренції.

50. Утворення похідного попиту.

51. Затрати виробництва та попит на фактори виробництва.

52. Похідний попит та цінова еластичність попиту за досконалої конкуренції.

53. Монопольний похідний попит та його функції.

54. Ринок праці в умовах досконалого конкурентного ринку ресурсів.

55. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю.

56. Ринок праці у досконалої конкуренції.

57. Двостороння монополія та визначення реального рівня заробітної плати на ринку праці.

58. Ринок капіталу: попит та пропозиція капіталу.

59. Аналіз інвестиційних рішень: дисконтована величина, реальна та номінальна процентна ставка.

60. Ринок землі та його характерні особливості.


СПИСОК рекомендованої літератури

 

1. Азьмук Л. А. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. / Л. А. Азьмук, Н. В. Задорожна. – Вид.2-ге, беззмін. – Київ : КНЕУ, 2005. – 160с.

2. Безугла В. О. Мікроекономика : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Безугла, І. І. Постіл ; МОН України. – Київ : Знання, 2006. – 288 с.

3. Ватаманюк М. Споживча поведінка домогосподарств в умовах перехідної економіки. / М. Ватаманюк // Фінанси України. – 2004. – №12. – с.69-76.

4. Веріан Гел Р. Мікроекономика [Текст] : проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник / Гел Р. Веріан ; пер.Пер. з англ. С. Слухая. – 6-те вид. – Київ : "Лібра", 2006. – 632с.

5. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці : Навчальний посібник / О. В. Горбачевська ; Міністерство освіти та науки України. – Львів : ЛБІ НБУ, 2002. – 175с.

6. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка : Навчальний посібник / Т. Т. Горобчук ; Мін.освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2004. – 272 с.

7. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка : Навчально-методичний посібник / Т. Т. Горобчук ; Мін.освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 236с. – с.210-228.

8. Грантковська Г. Мікроекономика: Практикум / Г. Грантковська, А. Косік ; МОН України. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 404с.

9. Задоя А. О. Мікроекономика Курс лекцій та вправи : Навчальний посібник / А. О. Задоя ; МОН України. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 211с.

10. Косік А. Ф. Мікроекономика : Навчальний посібник / А. Ф. Косік Г. Е. Гронтковська ; МОН України. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 416с.

11. Лісовий А. В. Мікроекономика: Навчальний посібник / А. В. Лісовий ; МОН України. – Київ : ЦНЛ, 2003. – 157с. – ISBN 966-8253-09-4.

12. Лісовий А. В. Мікроекономіка: Навчальний посібник / А. В. Лісовий ; Мін. освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 192с. – с.190-192. – ISBN 966-8253-09-4.

13. Мікроекономика: Навчальний посібник / В. І. Мельникова, В. Г. Яременко, О. П. Мельникова, В. О. Корнівська ; МОН України. – Київ : ВД "Професіонал", 2005. – 400 с. – ISBN 966-8556-85-2.

14. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2008. – 677 с. – (Класичний університетський підручник).

15. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.: Учебник для вузов / Р. М. Нуреев ; Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации. – 2-ге вид. доп. – Москва : НОРМА, 2001. – 572 с. – с.481-572. – ISBN 5-89123-470-Х (НОРМА).

16. Основи економічної теорії : Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. С.В.Мочерного / Міністерство освіти і науки України. – Київ : Академвидав, 2004. – 856с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2 : 25.00.

17. Павленко І. М. Мікроекономіка: Навчальний посібник / І. М. Павленко ; Мін. освіти і науки України. – Київ : ЦУЛ, 2006. – 288 с. – ISBN 966-354-306-4.

18. Пустовійт Р. Ф. Методика розв'язання задач з мікроекономіки: Навчальний посібник / Р. Ф. Пустовійт ; Міністерство освіти та науки України. – Вид.2-е. – Київ : Кондор, 2005. – 102с. – ISBN 966-8251-60-1 : 8.80.

19. Табінський, В. А. Мікроекономіка : Збірник завдань і тестів / В. А. Табінський, І. В. Степанов. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2003. – 73с.

20. Тумакова О. Соціально-економічна природа домогосподарств та їхня роль у господарській системі перехідного типу: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. / О. Тумакова. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 20с.

21. Шерстюк Л. Домогосподарства України як потенційний інвестор національної економіки [Текст] / Л. Шерстюк // Наукові праці НДФІ. – Київ, 2003. – Випуск 4 (23). – С.96-102. – (Наукові праці НДФІ / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві Фінансів України.). – мікроекономіка, домогосподарство.

22. Ястремський О. Основи мікроекономіки [Текст] : Підручник / О. Ястремський, О. Гриценко ; Мін. освіти і науки України. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 579 с. – (Вища освіта ХХІ ст.


 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 65; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.016 с.)