Розділ 6. Рівновага і ефективністьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 6. Рівновага і ефективністьТема 13. Загальна ринкова рівновага та економічна ефективність

 1. Поняття загальної рівноваги.
 2. Ефективність обміну.
 3. Ефективність виробництва.

Теми рефератів

 1. Теорія загальної рівноваги та політика у галузі економіки добробуту.
 2. Шляхи досягнення загальної рівноваги.

Основні терміни і поняття

Загальна рівновага, ефект зворотного зв’язку, критерій Парето, діаграма (ящик) Еджуорта, Парето-ефективність в обміні, крива контрактів, крива можливих корисностей (споживчих можливостей), Парето-ефективність у виробництві, крива виробничих можливостей, крива трансформації, гранична норма трансформації.

Питання для обговорення

1. Припустимо, що економіка складається з n індивідів, кожен з яких повинен координувати свою діяльність з іншими (n–1) індивідами.

а) Яку кількість контрактів необхідно укласти за умов ринкового способу координації, при якому кожен індивід укладає контракт із кожним з інших індивідів?

б) Скільки контрактів необхідно укласти за умови, що координація здійснюється через центральний координаційний орган?

2. У чому відмінності понять «часткова ринкова рівновага» і «загальна ринкова рівновага».

3. Яку роль відіграє ефект зворотного зв’язку в ринковій економіці.

4. Чи є рівнозначними терміни «ефективний розподіл» та «справедливий розподіл»?

5. У чому різниця між егалітарним та елітарним підходами до проблеми суспільного добробуту?

6. Наведіть основні перешкоди для досягнення Парето-ефективного розміщення ресурсів і розподілу благ, які існують у реальній економіці.

7. Що означає гранична норма трансформації (ГНТ)? Поясніть, чому ГНТ одного товару в інший дорівнює співвідношенню граничних витрат на виробництво обох товарів.

8. Припустимо, що економіка знаходиться в стані загальної рівноваги. Доходи населення зросли, але споживчий попит не змінився. Які зміни відбулися в описаній економіці?

9. Припустимо, що спекотне літо зменшило пропозицію твердих сортів пшениці. За умови, що макаронні вироби і картопля є одними з основних продуктів харчування і є взаємозамінними, на основі графіків пропозиції та попиту відобразити і пояснити наслідки засухи для: а) ціни твердих сортів пшениці; б) пропозиції макаронних виробів; в) попиту на картоплю. Опишіть в загальних рисах характер відповідних пристосувань ринку ресурсів.

 

Задачі

1. Два домогосподарства мають такі функції корисності U1=Q13Q2, U2 = Q1Q23. Блага виробляються лише за допомогою одного ресурсу згідно з виробничими функціями Q1=2L11/2, Q2=2L21/2, причому обсяг ресурсу складає 8 і розподілений між домогосподарствами порівну, а прибуток також порівну розподіляється між ними. Визначити: трансформаційну функцію та умови загальної мікроекономічної рівноваги.

 

2. Визначити парето-оптимальний обсяг виробництва галузі, якщо в ній є два підприємства, які мають виробничі функції Q1 = 2L10,5, Q2 = (2L2)0,5 , якщо L = 90.

 

3. Кількість ресурсів (капіталу – 50 од.; праці – 100 од.) розподіляється між виробництвом товарів А і В. Виробництво товару А описується виробничою функцією QА=K0,5 L0,5, а для виробництва товару В характерна функція QВ= K0,2 L0,8. Побудуйте (мінімум по трьох точках) криву виробничих контрактів.

4. Припустимо, що попит на ринку апельсинів задається рівнянням: Qd=8–P, а пропозиція: Qs=Р–1. Визначте: а) рівноважну ціну (гр. од.) та рівноважний обсяг продукції (т); б) величини надлишків споживачів і виробників та величину сукуп­ного надлишку.

Припустимо, що уряд встановлює «підлогу» ціни у 6 гр. од. Проаналізуйте цю ситуацію з точки зору Парето-ефективності, втрат і вигод споживачів і виробників. Як зміниться ситуація, якщо уряд встановить виробничу квоту у розмірі 2 т? Подайте графічну ілюстрацію.

 

5. У конкурентній ринковій економіці споживачі оцінюють граничну корисність товару X у 4 ютилі, а товару У– у 8 ютилів. Для фірм граничні витрати виробництва товару X складають 6 гр. од., товару Y – 4 гр. од. Визначте, чи є розподіл ресурсів у такій економіці Парето-оптимальним. Як існуючий розподіл ресурсів може бути покращений?

 

6. Споживачі М і N розподіляють між собою запас благ X=30 і Y=20 одиниць. Функції корисності споживачів задані рівняннями: UM=Х0,5Y0,5.UN0,25Y0,75.Побудуйте криву контрактів.

 

7. Обмежені ресурси економіки – праця і капітал – в обсягах К=50, L=100 роз­поділяються між виробництвом товарів X і Y. Виробництво товару X описується ви­робничою функцією QX=K0,5 L0,5,а товару Y: QY=K0,2L0,8. Побудуйте криву виробничих контрактів (мінімум по трьох точках) та криву виробничих можливостей.

 

8. Два студенти ділять між собою 20 кг яблук і 30 кг картоплі. Функція корисності першого студента U(X,Y)=XY; функція корисності другого – U(X,Y)=XY2, де X – кількість яблук, кг; Y – кількість картоплі, кг. Побудуйте криву контрактів і криву можливих корисностей.

 

9. 10 родин мешкають у будинку, і кожна готова заплатити 2 гр. од. за освітлення під’їзду незалежно від того, скільки світильників буде встановлено. Яким буде Парето-ефективне число світильників, якщо витрати на їх встановлення задані функцією ТС(Q)=Q2.

 

 

Тема 14. Теорія зовнішніх ефектів. Суспільні блага

 1. Поняття про зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти.
 2. Суспільні блага.
 3. Оптимізація суспільного вибору.

Теми рефератів

 1. Теорема Коуза.
 2. Теорія прав власності та її значення.
 3. Оптимальний обсяг суспільного блага. Правило Самуельсона.
 4. Сучасні блага за умов демократії. Модель одностайності Ліндала.
 5. Шляхи регулювання зовнішніх ефектів.

 

Основні терміни і поняття

Зовнішні ефекти (екстерналії) негативні зовнішні ефекти, граничні приватні витрати, граничні суспільні витрати, граничні екстернальні (зовнішні) витрати, позитивні зовнішні ефекти, технологічний перелив, гранична приватна вигода, гранична суспільна вигода, цінність товару для споживачів, гранична зовнішня вигода, трансформація (інтерналізація) зовнішніх ефектів, податок Пігу (корегуючий податок), субсидія Пігу (корегуючи субсидія), теорема Коуза, трансакційні витрати, суспільна блага, чисті суспільні блага, проблема «безбілетника», невиключеність із споживання, відсутність суперництва у споживанні, крива попиту на чисте суспільне благо, недосконалі блага, оптимальний обсяг суспільного блага, модель прямої демократії, модель представницької демократії, обмін голосами.

Питання для обговорення

1. Загальний вилов риби в озері (Х) залежить від кількості рибальських човнів (N), які є однаковими і виловлюють однакову кількість риби. Граничний вилов риби зменшується разом із зростанням кількості човнів. Ціна кг риби складає 1; альтернативні витрати на човен q. Порівняти, яким буде суспільний ефект від зростання кількості човнів, якщо: а) доступ до озера вільний; б) озеро знаходиться у приватній власності і за вилов береться платня.

2. Суспільні блага є неконкурентними і невинятковими. Поясніть кожне з цих тверджень і чітко визначте відмінності.

3. Коли зовнішні ефекти вимагають втручання держави і коли таке втручання не є необхідним?

4. Державне телебачення фінансується частково за рахунок приватних пожертвувань, незважаючи на те, що кожен може переглядати передачі безкоштовно. Чи можете ви пояснити це явище з точки зору проблеми «зайців»?

5. Програміст протестує проти введення авторського права на програмне забезпечення. Він аргументує це тим, що кожен повинен мати можливість користуватися новітніми програмами для персональних комп’ютерів і що доступ до програм стимулюватиме молодих програмістів створити ще новіші програми. Беручи до уваги граничну суспільну вигоду, яку, можливо, створить його пропозиція, чи погоджуєтеся ви з точкою зору програміста?

6. Чотири фірми, розташовані в різних місцях на березі річки, скидають в неї різну кількість стічних вод, які завдають значну шкоду власникам будинків, що збудовані вниз за течією. Аби не купатися в річці, вони можуть збудувати плавальні басейни, а фірми, в свою чергу, можуть купити фільтри, які зменшать вміст шкідливих речовин у стічних водах. Ви працюєте радником у місцевій плановій організації. Як ви співставите і порівняєте такі варіанти розв’язання проблеми, пов’язаної із шкідливими викидами в річку:

а) Однаковий за розміром штраф, накладений на всі фірми, розміщені на березі річки.

б) Однаковий стандарт для фірм з однаковим рівнем викидів.

в) Система дозволів на викиди з правом їх передачі, за якої сукупний рівень їх фіксований, а всі фірми отримують однакові дозволи.

Задачі

1. Припустимо, що суспільство складається з двох громадян А і Б, індивідуаль­ний попит яких на певне благо, а також його пропозиція задані даними таблиці.

Ціна блага, грн. Обсяг попиту А, од. Обсяг попиту Б, од. Обсяг пропозиції, од.

а) Побудуйте криві індивідуального та ринкового попиту за умови, що дане бла­го призначене для індивідуального споживання і є приватним благом.

б) Визначте рівноважну ринкову ціну та рівноважну кількість блага.

в) Побудуйте криву попиту за умови, що дане благо є суспільним благом.

г) Визначте оптимальні обсяг ціну і суспільного блага.

 

2. Суспільство складається з 5 індивідів, кожний з яких має функцію попиту на суспільне благо: Qd=20–Р.Сукупні витрати на надання суспільного блага стано­влять: TC=50Q. Визначте аналітично та графічно оптимальний обсяг суспільного блага.

 

3. Садівник і пасічник є сусідами на дачному масиві. Садівнику таке сусідство вигідне, оскільки сусідські бджоли з одного вулика опилюють 10 дерев. Але бджіл для повного запилення саду не вистачає, тому садівник витрачає ще 10 гр. од. на кожні 10 дерев для штучного запилення. Пасічник від кожного вулика отримує ме­ду на 20 гр. од. Сукупні витрати пасічника становлять: TC=10Q+Q2,де Q – кількість вуликів.

Визначте оптимальну кількість вуликів для пасічника. Яка кількість вуликів є оптимальною з точки зору садівника?

 

4. Дві фірми, що виробляють розчинники для фарб, скидають відходи виробниц­тва в озеро. Студенти факультету екології з’ясували, що на даний час у воді міс­титься 10 умовних одиниць шкідливих викидів – по 5 від кожної фірми, у той час як не створюють загрози для здоров’я людей лише 4 їх одиниці.

Місцева адміністрація готова прийняти рішення про примусове скорочення викидів на 3 одиниці для кожної фірми. Студенти факультету економіки, яких еко­логи залучили до досліджень, обчислили суспільні вигоди та сукупні витрати на знищення викидів для кожної фірми:

Одиниці знищених викидів Сукупна суспільна вигода Сукупні витрати знищення викидів фірми 1 Сукупні витрати знищення викидів фірми 2

Вони не погоджуються з рішенням адміністрації і вважають його недостатньо ефективним. Яке більш ефективне вирішення проблеми скорочення шкідливих викидів знайшли студенти-економісти?

 

5. Природна монополія, авансований капітал якої становить 10 млн. гр. од., за­безпечує місто електроенергією. Середня норма прибутку в економіці оцінюєть­ся у 15%. Сукупні витрати фірми на постачання 100 млн. кВт. електроенергії на рік становлять 7 млн. гр. од.

Визначте, яку ціну 1 кВт. електроенергії повинна встановити міська адмініст­рація, що здійснює регулювання діяльності природних монополій.

 

6. Припустимо, що суспільство складається з двох осіб. Рівняння їх ліній попиту на суспільне благо: Q1=1–P1; Q2=5–0.2Р2. Виразити аналітично функцію сукупного попиту цих осіб на суспільне благо.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.186.43 (0.011 с.)