Яке з визначень характеризує працю товаровиробника як абстрактну?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке з визначень характеризує працю товаровиробника як абстрактну?а) це продуктивна праця, що створює споживчі блага;

б) це праця людини як затрати робочої сили (витрати розумової, нервової, фізичної енергії), що створює вартість товару;

в) це розумова праця людини, що приймає участь у виробництві продукту;

г) це ручна або технічно оснащена праця.

Чим визначається величина вартості товару?

а) вартістю засобів виробництва, які використовуються в процесі виготовлення товару;

б) затратами живої праці на одиницю продукції;

в) затратами сировини і робочої сили на одиницю виготовленого продукту;

г) суспільно необхідними затратами праці на виробництво одиниці продукту.

9. Механізмами дії закону вартості є :

а) коливання цін та їх постійне відхилення від вартості;

б) жорстке рівняння цін усіх товарів їх вартості;

в) контроль за цінами з боку держава;

г) незалежна цілеспрямована цінова політика товаровиробників;

д) всі сучасні методики ціноутворення;

е) всі відповіді правильні.

10. До функцій закону вартості не належать:

а)регулювання зв’язків і пропорцій обміну між товаровиробниками;

б) розподіл ресурсів і праці між галузями суспільного виробництва;

в) стимулювання розвитку продуктивних сил суспільства;

г) максимізація прибутку товаровиробників;

д) економічне і соціальне розшарування товаровиробників;

е) всі відповіді неправильні.

Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії?

а) це дорогі металеві монети;

б) все, що виконує функції грошей;

в) це грошові білети і розмінна монета;

г) це особливий товар, який виконує роль загального еквіваленту;

д) рідкісні речовини природи, які служать засобом обміну.

Що визначає цінність грошей?

а) їх відносна рідкісність;

б) витрати виробництва та виготовлення грошей;

в) суспільне призначення грошей виконувати роль загального еквіваленту;

г) прийнятність;

д) те, що гроші виготовлені із специфічного матеріалу.

13. Більшість грошей, що знаходиться в обігу – це:

а) монети;

б) паперові гроші;

в) паперові гроші та монета;

г) безготівкові гроші.

14. Демонетизація золота означає, що:

а) держава розпродує своє монетарне золото;

б) припиняється тезаврація золота приватними особами;

в) золото перестало виконувати функції грошей;

г) припиняють карбування монет із золота;

д) усі відповіді неправильні.

15. Що не характеризує суті грошей:

а) сукупність активів, які використовують для виконання ділових операцій;

б) посередник в обміні товарів і послуг;

в) вимірник цін усіх інших товарів;

г) одна із форм нагромадження багатства;

д) один із видів виробничих ресурсів.

16. Коли в більшості європейських країн були введені паперові гроші:

а) ХІV ст.;

б) XV ст.;

в) XVI ст.;

г) XVII ст.;

д) XVIII ст.

17. Від чого прямо не залежить купівельна спроможність грошей:

а) інфляція;

б) дефляція;

в) кількість грошей в обігу;

г) кількість банків у країні.

18. У який період золоті монети вилучені з грошового обігу:

а) 10-20-ті роки ХХ ст.;

б) 20-30-ті роки ХХ ст.;

в) 40-50-ті роки ХХ ст.;

г) друга половина ХХ ст.;

д) друга половина ХІХ ст.

ТЕМА 4. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТність,

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ

План семінарського заняття

1. Суть, завдання, функції і структура ринку. Основні суб'єкти і об’єкти ринкової економіки.

2. Етапи, моделі та методи регулювання ринкової економіки.

3. Інфраструктура ринку. Біржа, види і функції.

4. Основні концепції і моделі переходу до ринку.

Література до теми: [2, с. 73-91; 4, с. 114-155, ; 6, с. 132-146; 12, с. 3-17; 14, с. 364-369; 23, с. 52-61; 34, с. 71-92; 37; 42, с. 267-292]

Терміни і поняття.

Ринок, суб’єкт ринку, об’єкт ринку, ринок товарів та послуг, ринок грошей, ринок капіталів, ринок цінних паперів, ринок робочої сили, ринок природних ресурсів, інфраструктура ринку, банк, фондова біржа, товарна біржа, аукціон, дилер, брокер, маклер, служба зайнятості.

Теми рефератів.

1. Сутність та особливості функціонування інвестиційних фондів.

2. Особливості функціонування служби зайнятості (біржі праці).

3. Ринкова інфраструктура в Україні: особливості та перспективи розвитку.

Питання до теми.

1. Які умови виникнення ринкової економіки? Які функції він виконує?

2. Які ви знаєте моделі ринку і які риси її характеризують. Проаналізуйте переваги і недоліки ринкової економіки.

3. Проаналізуйте переваги і недоліки ринкової економіки.

4. Поясніть відмінності у функціях центрального, комерційного і спеціалізованого банку.

5. Для чого запроваджується біржова торгівля? Чи змінилося її значення останніми роками?

Задачі до теми.

1. Поясніть факт: на ринку товарів між виробником і споживачем є посередники: оптові і роздрібні торговці, дистриб’ютори, дилери та брокери. Кожен із них претендує на винагороду, що збільшує кінцеву ціну. Чи не доцільніше було б обійтись без них?

2. Скласти у вигляді таблиці порівняльну характеристику шведської, німецької, американської та японської моделей ринкової економіки.

 

Тести.

1. Якому визначенню суті ринку доцільно віддати перевагу:

а) ринок – це інститут, або механізм, що зводить разом покупців (пред’явників попиту) і продавців (постачальників товарів і послуг);

б) ринок означає групу людей, що вступають у тісні ділові відносини і укладають важливі угоди щодо будь-якого товару;

в) ринок – це відносини між людьми, що проявляються через обмін, який функціонує на ґрунті законів товарного виробництва і обігу.

2. Конкурентний ринковий механізм – це спосіб:

а) узгодження рішень споживачів, виробників і власників факторів виробництва;

б) синхронізація цих рішень;

в) узгодження і синхронізація цих рішень;

г) усі попередні відповіді не вірні.

3. Якими проблемами у ринковій економіці повинна займатися держава:

а) розподілом грошових доходів у суспільстві;

б) надавати допомогу конкретному споживачу з обмеженими доходами, визначаючи способи їх раціонального використання;

в) визначати, що і скільки потрібно виробити з наявних ресурсів;

г) визначати коло товарів і послуг, що потрібно суспільству, незважаючи на смаки і переваги будь-якої групи або усього населення.

4. Яка з зазначених характеристик не відноситься до ринкової економіки:

а) конкуренція;

б) централізоване планування;

в) приватна власність;

г) свобода підприємницького вибору.

5. Вкажіть, як ринкова економічна система відповідає на одне з головних питань економіки:

а)питання «для кого виробляти?» розв’язується державними органами;

б)питання «як виробляти?» розв’язується через конкуренцію виробників;

в)питання «що виробляти?» розв’язується на основі звичаїв і минулого досвіду;

г) питання «що виробляти?» розв’язується за допомогою державних планів.

6. Що таке ф’ючерсний контракт, виберіть правильне визначення:

а) угода про продаж товару з відстрочкою платежу;

б) угода про продаж права на товар;

в) контракт на певний термін з умовою його ліквідації, якщо товар не

буде поставлено;

г) зобов’язання продавця здійснити постачання певної кількості товару певної якості у зазначений час.

 

ТЕМА 5. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В УМОВАХ РИНКУ

План семінарського заняття

1.Суть конкуренції та її функції.

2.Типи, види і методи конкуренції.

3.Монополії, їх суть, причини виникнення і форми.

4.Антимонопольна політика держави. Антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету.

 

Література до теми: [4, с. 172-181; 18, с. 47-55; 23, с.62-81; 28, с. 266-447;41, с.233-260; 43,с. 405-429 ]

 

Терміни і поняття.

Конкуренція; досконала конкуренція, недосконала конкуренція; монополія; олігополія; монопсонія; олігопсонія; дуополія; картель; трест; синдикат; концерн; консорціум, конгломерат; монопольний прибуток; монопольна ціна.

Теми рефератів.

1. Нові форми конкуренції в сучасній ринковій економіці.

2. Основні напрями антимонопольної політики України в сучасних умовах. Функції Антимонопольного комітету

3. .Вплив конкуренції та монополії на процес ринкового ціноутворення.

Питання до теми.

1. За яких умов виникає конкуренція і чи може вона існувати в умовах соціалістичної системи.

2. Розкрийте методи конкурентної боротьби. Проаналізуйте відмінності досконалої і недосконалої конкуренції.

3. Назвіть основні шляхи і причини виникнення монополії. Що є критерієм монопольної влади на ринку.

4. В чому проявляються економічні наслідки монополізму.

5. Розкрийте основні напрямки антимонопольної політики.

6. Які функції виконує антимонопольний комітет України.

Завдання до теми.

1. Встановіть відповідність між типами ринкової структури та їхніми характерними ознаками.

1) досконала конкуренція; 2) чиста монополія; 3) монополістична конкуренція; 4) олігополія. А. унікальний тип продукту, одна фірма, ціновий диктат, значні бар’єри входження на ринок; Б. диференційований продукт, багато фірм, відсутність цінового диктату, практично необмежене входження на ринок; В. унікальний продукт, багато дрібних фірм, ціновий диктат, вільне входження на ринок; Г. однорідний тип продукту, велика кількість фірм, відсутність цінового диктату, вільне входження на ринок; Д. однорідний з елементами диференціації продукт, кілька великих фірм, ціноутворення за принципом лідерства.

Поясніть свій вибір та наведіть декілька прикладів кожного з типів ринкових структур.

 

2. Встановіть відповідність між характерними ознаками конкуренції та видами ринкових структур:

1) однорідний товар і відсутність можливості впливати на ціну товару; 2) використання торговельних марок, реклами та певні можливості впливати на ціну товару; 3) товар унікальний, і вхід на ринок закритий; 4) диференційований товар і слідування в ціновій політиці за лідером. А. монопсонія; Б. монополістична конкуренція; В. досконала конкуренція; Г. монополія; Д. олігополія.  

3. Встановіть відповідність між підприємствами та типами ринкових конкурентних структур, до яких вони належать:

1. мале приватне підприємство – фермерське господарство, що вирощує та продає насіння соняшника; 2. метрополітен у місті Харкові; 3. українська кондитерська фабрика «Світоч»; американський автомобільний завод«Форд». А. монополія; Б. олігополія; В. монопсонія; Г. монополістична конкуренція; Д. досконала конкуренція.

4. На рисунку наведено графіки витрат фірми, що діє на ринку досконалої

конкуренції. Встановіть відповідність між економічними показниками та їхніми числовими значеннями.

 

 


1) ціна, за якої фірма буде отримувати нульовий економічний прибуток; 2) ціна, за якої фірма прийме рішення про зупинення виробництва; 3) ціна, за якої фірма матиме економічний прибуток; 4) ціна, за якої фірма мінімізуватиме збитки; А. P > 90; Б. Р = 90; В. P < 90; Г. 60≤P<90; Д. P < 60; Е. P > 60.  

5. У 1986 р. Компанія „Pepsi Co”, що контролювала 28 % ринку

безалкогольних напоїв США, зробила заявку на об’єднання з компанією “Seven Up Cо”, частка якої на ринку безалкогольних напоїв становила на той час 7 %. У 1987 р. компанія “Coca Cola” зробила заявку про намір купити компанію „.Doctor Pepper”. На той час ці дві компанії відповідно контролювали 39 і 7 % ринку безалкогольних напоїв США.

Обидва ці проекти, що передбачали злиття компаній, були заборонені урядом США як такі, що суперечать антимонопольному законодавству. Оцініть справедливість і правомірність прийнятих урядом США рішень.

 

6. На галузевому ринку працюють сім фірм, які відповідно контролюють 5,

17, 6, 20, 24, 10 і 18 відсотків загального галузевого обсягу випуску продукції. Визначте тип галузевого ринку. Чи буде дозволено об’єднання першої фірми із шостою, а другої – з п’ятою? Поясніть, чому саме.

 

7.Власний капітал фірми-монополіста дорівнює 20 млн. дол., норма

прибутковості монополіста становить 30 %, тоді як середня норма прибутку в національній економіці – 10 % річних. Завдяки контролю за галузевими технологіями, монополіст має найвищий технічний рівень виробництва і вироблюваної продукції, що забезпечило йому протягом року привласнення додатково 2 млн. дол. прибутку. Обчисліть монопольний надприбуток, який отримала наведена фірма.

8. Статутний фонд материнської компанії дорівнює 200 млн. грн, її

контрольний пакет акцій – 25 % статутного фонду придбала певна фінансова установа. Материнська компанія скупила контрольні пакети п’яти дочірніх компаній:

у першої – на 3 млн. грн (10 % акціонерного капіталу);

у другої – на 8 млн. грн (20 % акціонерного капіталу);

у третьої – на 6 млн. грн (30 % акціонерного капіталу);

у четвертої – на 7 млн. грн (25 % акціонерного капіталу);

у п’ятої – на 9 млн. грн (20 % акціонерного капіталу).

Підрахуйте загальний обсяг підконтрольного капіталу, порівняйте його з власним капіталом інвестора, що скупив контрольний пакет акцій головної компанії, зробіть аналіз.

 

9. Власний капітал корпорації-монополіста становить 70 млн. дол. Середня

норма прибутку у народному господарстві дорівнює 12 % річних. За рахунок монополізації галузевих технологій корпорація отримує 2 млн. дол. прибутку, монополізація виробництва і збуту продукції додатково приносить фірмі 3,5 млн. дол., а контроль за галузевим ринком ресурсів – 1,5 млн. дол. прибутку.

Обчисліть величину і норму прибутку отриманого монополістом. Визначте, на скільки відсотків ціни монополіста перевищують ціни конкурентного сектора національної економіки.

 

10. Нижче наведено інформацію про кількість фірм у п’яти галузях та їхні частки у загальному галузевому обсязі випуску:

Галузь Кількість фірм у галузі Частка окремих фірм у галузевому випуску
А Кожна фірма контролює від 0,75 до 1,5 % галузевого обсягу випуску.
Б 20 найбільших фірм рівними частками випускають 80 %, решта по 0,25 % – 20 % галузевого випуску.
В Три потужні фірми контролюють відповідно 23, 10 і 25 % галузевого випуску, 97 дрібних фірм – по 0,4-0,5 % решту випуску.
Г Дві найбільші фірми контролюють відповідно 45 і 5,5 %, 97 малих підприємств по 0,5 % – решту галузевого випуску.
Д Одна найбільша фірма випускає 45 %, 9 крупних фірм по 2,1 % і 90 дрібних фірм по 0,4 % загального галузевого обсягу продукції.

 

Проаналізуйте стан конкуренції та визначте типи ринкових структур у наведених п’яти галузях економіки.

 

11. Капітал корпорації, яка контролює певний галузевий ринок становить 50

млн. дол., норма її прибутковості – 30 %. Визначте структуру монопольного прибутку корпорації, якщо відомо, що середня норма прибутку в національній економіці дорівнює 12 %, монополізація виробництва і збуту гарантує корпорації отримання 4 млн. прибутку, технологічна монополія і монопольний контроль за ринком ресурсів забезпечують однаковий внесок у прибуток корпорації.

 

12. Граничні витрати монополії дорівнюють 300 грн, цінова еластичність

попиту для даного обсягу випуску становить – 5.

Визначте, за якою ціною фірма продає свій продукт та ступінь її монопольної влади. Що має робити фірма для збільшення привласнюваного прибутку?

 

Приклади розв’язання задач.

Приклад 1.Капітал головної компанії становить 50 млн. грн, її контрольний пакет акцій дорівнює 20 %.

Головна компанія скупила на 30 млн. грн контрольні пакети п’яти дочірніх компаній, які становлять 15 % їх акціонерного капіталу.

У свою чергу дочірні компанії придбали контрольні пакети 10 внучатих компаній на загальну суму 20 млн. грн, питома вага цих пакетів – 20 % акціонерного капіталу.

Підрахуйте загальну суму підконтрольного головному інвестору капіталу і визначте, яку частку становить у ньому власний капітал інвестора. Зробіть аналіз.

Розв’язок

Система участі– система фінансового контролю, що встановлюється головним інвестором (холдингом) через механізм послідовної скупки контрольних пакетів акцій акціонерних підприємств самим інвестором та підконтрольними йому компаніями, завдяки чому встановлюється контроль інвестора над усіма цими компаніями та сукупним капіталом, що належить цим компаніям.

1) Визначимо власний капітал головного інвестора (Кінв.) :

Кінв. = 50 · 0,2 = 10 млн. грн.

2) Обчислимо капітал дочірніх і внучатих компаній, що контролюються головною компанією:

Кдоч. = 30 / 0,15 = 200 млн. грн;

Квнуч. = 20 / 0,2 = 100 млн. грн.

3) Обчислюємо весь капітал, контрольований інвестором (ΣК):

ΣК = Кінв. + Кгол. ком. + Кдоч. + Квнуч.;

ΣК = 10 + 50 + 200 + 100 = 360 млн. грн.

4) Визначаємо питому вагу власного капіталу інвестора у сумарному контрольованому ним капіталі:

ΣК = 360 – 100 % ;

Кінв. = 10 – Х ;

Х = 10 / 360 · 100 % = 2,78 %.

 

Приклад 2.Капітал фірми-монополіста – 50 млн. дол., норма прибутковості цієї фірми – 30 %, а середня норма прибутку в національній економіці становить 12 %. Технологічна монополія за рахунок високо технічного рівня виробництва і продукції монополії забезпечує їй 2 млн. дол. додаткового прибутку.

Визначте монопольний надприбуток, отриманий наведеною фірмою.

Розв’язок

Монопольно високий прибуток – прибуток отримуваний монополіями, який має такі складові: 1) середній прибуток на авансований капітал (Рсер.); 2) звичайний надприбуток, зумовлений технологічними перевагами виробництва і продукту фірми (Рзв.над/приб.); 3) монопольний надприбуток, що привласнюється завдяки встановленню монопольного контролю за виробництвом, збутом та ринком ресурсів (Рмон. над/приб.):

Рмон. = Рсер. + Рзв. над/приб. + Рмон. над/приб.

Монопольний надприбуток пов’язаний виключно з монополізацією виробництва, збуту та монопсонії на ринку ресурсів і може бути обчислений у такий спосіб:

Рмон. над/приб. = Рмон. – Рсер. – Рзв. над/приб.

Отже:

1) Обчислимо величину монопольного прибутку (Рмон.) і середній прибуток (Рсер.), зважуючи на те, що їхня норми відповідно становлять 30 % і 12 %:

Рмон. = 50 · 0,3 = 15 млн. дол.;

Рсер. = 50 · 0,12 = 6 млн. дол.

2) Для обчислення монопольного надприбутку скористаємося наведеною вище формулою і зважуючи на те, що надприбуток, зумовлений технічним пріоритетом фірми, дорівнює 2 млн. дол.:

Рмон. над/приб. = 15 – 6 – 2 = 7 млн. дол.

Відповідь: Отриманий наведеною фірмою монопольний надприбуток дорівнює 7 млн. дол., які привласнюються завдяки монополізації виробництва, збуту та ринку ресурсів, що дозволяє фірмі продавати вироблені продукти за монопольно високими цінами і одночасно купувати матеріали, сировину та інші потрібні ресурси за монопольно низькими цінами.

Тести.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.015 с.)