Основні показники діяльності підприємства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні показники діяльності підприємства. 

Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Основні ознаки, форми та види підприємств. Форми власності. Фонди підприємств та їх види. Основні та оборотні фонди. Амортизація.

Капітал і витрати виробництва. Собівартість продукції, її види. Результати господарської діяльності підприємства.

Прибуток і дохід підприємства. Рентабельність виробництва. Фондомісткість і фондовіддача. Матеріаломісткість продукції. Продуктивність та інтенсивність праці.

 

Тема 13. Використання виробничих ресурсів. Формування доходів в умовах ринку.

 

Ринок факторів виробництва. Особливості ціноутворення, попиту і пропозиції на ринку факторів виробництва. Використання і розподіл ресурсів фірмою. Мінімізація витрат фірми. Правило максимізації прибутку.

Формування доходів в умовах ринку: заробітна плата, рента і прибуток. Ринок праці та заробітна плата: суть, форми і системи. Номінальна і реальна заробітна плата.

Ринок капіталів і прибуток та його економічна роль. Позичковий капітал і відсоток. Поняття дивіденду. Акції і облігації. Ціна акції.

Диференціація доходів населення в умовах ринку.

 

Тема 14. Організаційні основи підприємницької діяльності.

 

Поняття підприємництва. Умови, принципи та організаційні основи підприємницької діяльності. Функції підприємництва.

Форми організації підприємництва. Нові види підприємницької діяльності в сучасних умовах.

Економічні основи розвитку підприємництва в Україні. Законодавча база.

Менеджмент як наукова основа управління підприємницькою діяльністю. Суть і функції менеджменту.

Суть, функції і значення маркетингу. Етапи маркетингових досліджень.

 

Тема 15. Світова економіка: сутність тенденції та перспективи.

 

Світове господарства: поняття, ознаки, етапи та тенденції розвитку. Міжнародний поділ праці та інтеграція національних господарств.

Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Світова інфраструктура. ТНК і розвиток інтеграційних зв’язків.

Інтеграція України у світове господарство та її зовнішньоекономічна політика. Проблеми входження в СОТ для України.

 

Тема 16. Міжнародна торгівля і світова валютна система.

Економічна основа і суть міжнародної торгівлі. Теорія «порівняльних переваг» і її значення для міжнародної торгівлі. Вивезення капіталу: суть, форми і напрями. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі в сучасних умовах. Зовнішньоторговельна політика держави та її основні форми: протекціонізм та фритредерство.

Торговий і платіжний баланс країни, його суть і структура.

Проблеми входження України до Світової організації торгівлі.

Міжнародні валютні відносини. Еволюція і сучасний стан світової валютної системи. Валютний ринок і валютний курс. Європейська валютна система. Міжнародні валютно-кредитні організації (МВФ і МБРР).

Державне регулювання валютних відносин в Україні на сучасному етапі.


ІІ. Зміст модулів навчальної дисципліни, їх оцінювання в балах, форми і терміни поточного та модульного контролю навчальної роботи студентів

Поточний контроль проводиться з метою визначення якості навчального процесу і його результатів у міжсесійний період. Він здійснюється під час аудиторних та індивідуальних занять, а також перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною програмою з «Економічної теорії».

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи студента на семінарських заняттях, виконання завдань для самостійного опрацювання і модульних (контрольних) завдань.

Формами поточного контролю знань студентів можуть бути: усні опитування, вирішення практичних завдань, тестування, самостійні роботи, виступи з рефератом, домашні завдання, словник, індивідуальна самостійна робота (приклад завдання див. на с. 169 посібника) та модульні, у тому числі і підсумкова контрольні роботи.

Модуль – це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах.

Перший модуль охоплює 1–6 теми, другий – 7–10 теми, третій модуль включає теми 11–16. Кожний модуль завершується написанням модульної контрольної роботи. Приклад завдання відповідних модульних контрольних робіт наводиться в даному посібнику на с. 62, 112.

У межах означених модулів проводиться усне опитування; при цьому враховується системне знання програмного матеріалу, змістовна, обґрунтована відповідь на поставлене питання, чітке володіння понятійним апаратом, активність в обговоренні.

Домашнє письмове завдання включає розв’язання задач і вправ та надання ґрунтовних відповідей на проблемні завдання. Умови задач, вправ та приклади їхнього розв’язання подано після кожної теми в даному навчальному посібнику.

З метою перевірки поточної навчальної роботи проводиться тестування знань студентів. Зразки тестів наводяться після кожної теми в посібнику.

Готуючи реферат, необхідно пам’ятати, що його обсяг не може перевищувати 15 сторінок. Обов’язковими для реферату є план, точно сформульовані цілі реферату, висновки та перелік використаної літератури. Разом з тим студент повинен не тільки написати, а й коротко (протягом 5-7 хвилин) розкрити перед аудиторією або в індивідуальній бесіді з викладачем основні проблеми, розглянуті в роботі. При цьому головними критеріями оцінки реферату є:

- відповідність змісту реферату вибраній темі;

- рівень знань з теми;

- самостійний виклад основного змісту реферату;

- уміння коротко і водночас якомога інформативніше усно розкрити зміст реферату;

- уміння відповідати на поставлені завдання.

Тематика рефератів наводиться після кожної теми в посібнику.

Також треба мати на увазі, що складені економічні словники і наявність досвіду розв’язання задач з «Економічної теорії» стануть у пригоді при подальшому вивченні всього комплексу теоретичних і фахових економічних дисциплін. Категорії і поняття, які необхідно розкрити в індивідуальному економічному словнику, наводяться до кожної теми даного посібника.

Завершується вивчення навчальної дисципліни написанням підсумкової контрольної роботи за всіма розділами і темами дисципліни (приклад завдання див. на с. 166).

Зміст модулів дисципліни

№ модуля Елементи модуля Кількість балів Поточний контроль знань студентів
Мінімальна Максимальна Форма поточного контролю знань студентів
1. Лекційний курс. Теми 1 – 6: 1. Економічна теорія: предмет і метод 2. Економічна система суспільства та відносини власності. Економічні потреби та інтереси. 3. Товарне виробництво як форма організації суспільного виробництва. Гроші і грошова система. 4. Ринкова економіка: сутність, принципи побудови. 5. Конкуренція і монополія в умовах ринку. 6. Теорія попиту і пропозиції. Ціна як регулятор ринкової економіки. Семінарські заняття. Теми 1,2,3,4,5,6(відповідають темам лекцій)             Усне опитування[1] Самостійна робота №1 Тестування Домашнє завдання №1 Модульна контрольна робота №1
Всього за 1-й модуль  
2. Лекційний курс. Теми 7 – 10: 7. Основні положення макроекономіки. Суспільне відтворення та економічне зростання. Економічні цикли. 8. Безробіття та інфляція як прояв макроекономічної нестабільності в умовах ринку. 9. Економічна роль держави. 10. Фінансово-кредитна система. Фіскальна політика держави. Семінарські заняття. Теми 7, 8,9, 10(відповідають темам лекцій)     -     -     Усне опитування Тестування Самостійна робота №2 Домашнє завдання № 2 Модульна контрольна робота №2
Всього за 2-й модуль  
3. Лекційний курс. Теми 11 – 16: 11. Аграрні відносини та теорія земельної ренти. 12. Теорія підприємства в системі ринкових відносин. Основні показники діяльності підприємства. 13. Використання виробничих ресурсів. Формування доходів в умовах ринку. 14. Організаційні основи підприємницької діяльності. 15. Світова економіка: сутність тенденції та перспективи. 16. Міжнародна торгівля і світова валютна система. Семінарські заняття. Теми 11,12,13,14,15,16(відповідають темам лекцій)   -     -     Усне опитування Економічний словник Реферат Виконання індивідуальної самостійної роботи студентом Підсумкова модульна контрольна робота
Всього за 3-й модуль  
Всього за чверть  

 

Загальна підсумкова оцінка з курсу „Економічна теорія” складається із суми балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 5-балову шкалу за системою ECTS здійснюється в порядку, поданому в таблиці:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.006 с.)