Яке з визначень підприємства найповніше?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке з визначень підприємства найповніше?а) підприємство – це певна сукупність продуктивних сил і відносин власності;

б) підприємство – це ланка, в межах якої відбувається одиничний поділ праці;

в) підприємство – це основна ланка економіки, яка забезпечує виробництво товарів і послуг, здійснює науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу).

2. Визначте, які з перелічених видів діяльності мають ознаки підприємницької:

а) транспортна фірма здійснює перевезення вантажів іншого підприємства;

б) лікар, що працює у приватному лікувальному закладі за контрактом, надає послуги хворим;

в) юрист, що має власну адвокатську контору, веде справу клієнта;

г) підприємець дає кошти на будівництво дитячого будинку.

3. Державні підприємства створюються, як правило, в тих галузях економіки, які:

а) займаються виробництвом суспільних благ;

б) мають високотехнічне виробництво;

в) забезпечують значні прибутки;

г) є стратегічно важливими для розвитку національної економіки.

За яким критерієм поділяють виробничі фонди (капітал) на основні та оборотні?

а) за величиною вартості його структурних елементів;

б) за характером участі в процесі виробництва і особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

в) за сферою функціонування.

5. Які з перелічених витрат є постійними:

а) зарплата бухгалтеру і директору підприємства;

б) оренда приміщень;

в) заробітна плата робітників, що нараховується в залежності від виробітку;

г) оплата електроенергії.

6. Визначте суму змінних витрат підприємця, якщо протягом місяця він заплатив 2000 грн за оренду приміщення, 1500 грн за кредит, 24000 грн за сировину, 16000 грн робітникам, 6000 грн адміністративним працівникам, 1400 грн за охорону території:

а) 40 тис.грн;

б) 46 тис. грн;

в) 47,4 тис. грн;

г) 48,9 тис. грн.

7. Вкажіть правильний метод обчислення прибутку підприємця:

а) виторг плюс витрати;

б) актив мінус пасив;

в) дохід мінус податки;

г) дохід мінус витрати.

8. Визначте, у чому полягає принципова відмінність явних і неявних витрат виробництва:

а) явні витрати враховують грошові витрати на всі види залучених ресурсів, а неявні – тільки витрати на використану працю;

б) явні витрати пов’язані з безготівковим перерахуванням грошей із банківського рахунку підприємства, а неявні включають і готівкову форму оплати;

в) явні витрати враховують тільки оплату залучених ззовні ресурсів, а неявні – включають витрати власних ресурсів підприємця;

г) явні витрати враховують тільки поточні витрати, а неявні враховують і початкові витрати на капітальне обладнання.

9. Визначте, яке значення матиме економічний прибуток, якщо бухгалтерський прибуток дорівнює нулю:

а) від’ємне значення;

б) додатне значення;

в) також дорівнює нулю;

г) може мати як додатне, так і від’ємне значення.

До якого виду підприємства можна віднести перелічені види діяльності?

а) банк приймає депозити і надає кредити;

б) брокер бере участь в укладанні угоди;

в) фірма продає страхові поліси;

г) торговець придбав оптом партію товарів з метою її продажу у власній крамниці;

д) інвестиційний фонд випускає акції, а на отримані від їх продажу гроші купує акції інших підприємств;

е) приватний ліцей готує школярів до вступу у вузи;

є) фірма здійснює запис концертів співаків і випускає музичні диски.

Тема 13. Використання виробничих ресурсів. Формування доходів в умовах ринку.

План семінарського заняття

1.Ринок факторів виробництва. Особливості ціноутворення на рику факторів виробництва.

2.Сутність, види і джерела формування доходів в умовах ринку: заробітна плата, прибуток, рента. Ринок капіталів. Акції і облігації.

3.Розподіл доходів. Заробітна плата та її форми. Номінальні й реальні доходи.

4.Персональний розподіл доходів та їх диференціація. Крива Лоренца.

Література до теми: [1, с. 158-161; 4, с. 331-347; 23, с. 122-128; 41, с. 343-385; 43, с. 430-448; 44, с. 521-594]

Терміни і поняття.

Фактори виробництва, доход, заробітна плата, прибуток, позичковий відсоток, рента, орендна плата, почасова заробітна плата, відрядна заробітна плата, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата, мінімальна заробітна плата, диференційна рента, відсоткова ставка, дивіденд.

Теми рефератів.

1. Еволюція поглядів на суть і принципи розподілу у ринковій(капіталістичній) економіці.

2. Теорії заробітної плати.

3. Теорії прибутку.

4. Доходи населення в сучасній Україні та світі. Проблема бідності.

Питання до теми.

1. Яка основна відмінність в характері розподілу створеного продукту у ринковій та адміністративно-командній економіках?

2. Чому заробітну плату не можна вважати платою за працю? Яка різниця між працею і робочою силою?

3. Що є спільного між такими формами доходів у ринковій економіці як прибуток, процент та рента?

4. Які джерела та економічний механізм формування сукупного доходу сім’ї?

5. Охарактеризуйте заробітну плату в Україні. Порівняйте її рівень із заробітною платою в інших країнах.

6. З’ясуйте поняття “норми прибутку ”. Які фактори визначають норму прибутку?

7. Дайте визначення ціни землі та розкрийте його економічний зміст. Які форми (види) земельної ренти існують в Україні? Як впливає аграрна реформа в Україні на рентні відносини?

Задачі до теми.

1.Заповніть таблицю, визначивши, які характерні риси відносяться до погодинної, а які до відрядної форм заробітної плати:

Характерні риси Погодинна форма Відрядна форма
1.Створюється можливість скорочувати кількість контролерів    
2. Не знаходиться в прямій залежності від продуктивності і інтенсивності праці    
3.Дозволяє підприємцям повністю привласнювати результати зростаючої продуктивності праці    
4.Величина зарплати визначається кількістю і якістю виробленої продукції    
5.Створюється видимість, що робітникові сплачується за всю працю    
6.Розширюються можливості використання робітників, працюючих на дому    
7.Робітник не зацікавлений в підвищенні продуктивності праці    
8.Поширена в індустріально розвинених країнах    

2.За робочий день вироблено 20 деталей, за кожну з яких отримано 0,6 грн. У процесі праці зекономлено 20 грн., з яких за існуючим положенням ¼ залишається підприємству, остання частка – видається робітнику у вигляді грошової премії. Визначте загальний денний заробіток робітника.

3.Собівартість автомобіля становить 200 тис. грн. За якою ціною виробник продаватиме свою продукцію, щоб норма прибутку дорівнювалась 10 %.

4.Прогресивна відрядна розцінка за обробку деталі становить 0,9 грн., а звичайна – 0,85 грн. Норма виробітки – 10 одиниць виробів за зміну. Визначте відсоток перевиконання норми, якщо денна заробітна плата робочого дорівнює 10 гривень 30 копійок.

5.Акціонерне товариство випустило 10 тис. акцій номіналом 250 грн. Згідно з умовами створення АТ 20 % акцій залишається протягом року у засновників. Через рік дивіденд становив 50 грн. на акцію. Визначте засновницький прибуток, якщо відомо, що банківський процент на той час становив 10 % річних.

6.Депозити вкладників комерційного банку “Укргазбанк” – 40 млн.грн. Процент по депозитах становить 5 % річних. На 38 млн грн банк надав позики, з них 8 млн – населенню під 15 % річних і 30 млн підприємцям під 20 % річних. Підрахуйте масу банківського прибутку.

7.Трастова компанія прийняла від населення 600 тис. грн. і пообіцяла виплатити через 1 рік 12 % доходу. Отримані кошти компанія вклала в акції двох акціонерних товариств і в кінці року отримала 60 тис. грн. дивідендів. Чи буде трастова компанія мати прибуток в кінці року, якщо вона виконає свої зобов’язання перед населенням.

8.Торік ціна земельної ділянки становила 100 тис. грн, у поточному році зросла до 120 тис. грн. Ставка банківського процента зросла з 5 % до 7,5 % річних. Визначте, як змінилась рента з даної ділянки землі.

9.Фірма здає в оренду приміщення, яке вона придбала за 150 тис. грн. Орендна плата за це приміщення становить 1000 грн. за місяць. Витрати фірми на підтримання приміщення в належному стані, які вона відшкодовує з орендної плати, становлять 2500 грн. за рік. Визначте річну норму прибутку на цю інвестицію фірми.

10.П’ять рівних за чисельність груп населення отримали річні доходи, що дорівнюють відповіднло1 млрд. $, 400 млн. $, 300 млн. $, 200 млн. $ і 100 млн. $. Побудуйте криву Лоренца для даної економіки, зробіть необхідні пояснення і аналіз.

11.Побудуйте криву Лоренца за припущенням, що все населення країни за рівнем доходів розділене на п’ять рівних груп, на кожну з яких відповідно припадає 40, 30, 15, 10 і 5 відсотків сукупного доходу. Зробіть аналіз кривої і ситуації із розподілом доходів у даній країні.

 

Приклади розв’язання задач

Приклад 1.Побудуйте криву Лоренца на підставі таких даних:

Групи сімей (по 20%) Доходи, %
Перша
Друга
Третя
Четверта
П’ята

Покажіть на графіку лінію абсолютної рівності у розподілі доходів.

Розв’язок

Побудуємо криву Лоренца на підставі даних таблиці:

Частка сімей, % Частка доходів, %
20 (одна група)
40 (дві групи) 2 + 8 = 10
60 (три групи) 10 + 10 = 20
80(чотири групи) 20 + 15 = 35
100 (п’ять груп) 35 + 65 = 100

Приклад 2. Звичайна відрядна розцінка за виготовлення однієї деталі становить 75 копійок при нормі 100 деталей за зміну. Прогресивна розцінка – 92 копійки. Підрахуйте денну і місячну заробітну плату робочого-відрядника, якщо він перевиконує норму виробітку на 20 %.

Розв’язок

Зарплата має 2 форми: погодинна і відрядна.

Відрядна заробітна плата робочого розраховується за формулою:

ЗП = Рв ∙ Н, де

Рв – відрядна розцінка за обробку однієї деталі;

Н – норма виробітку.

Відрядно-прогресивна заробітна плата робочого розраховується за формулою:

ЗП = Рв ∙ Н + Рпрогр∙(К-Н),де

Рпрогр – прогресивна розцінка за обробку однієї деталі;

К – фактично оброблена кількість деталей.

Спочатку порахуємо фактично вироблену кількість деталей понад норму:

100 деталей + 100 деталей х 20 % = 120 деталей.

Підрахуємо заробітну плату робочого-відрядника:

ЗП денна = 100 деталей х 0,75 грн. + (120 деталей - 100 деталей) х 0,92 грн. = 75 + 18,4 = 93,4 грн.

ЗП робочого за місяць (22 робочих дня) = 93,4 х 22 = 2054,8 грн.

Відповідь: денна заробітна плата складає 93,4 грн., місячна заробітна плата складає 2054,8 грн.

Приклад 3.Торік середня заробітна плата у певній країні становила 2340 гр. од., цього року вона виросла до 2925 гр. од. Споживчі ціни за поточний рік зросли на 17 %. Визначте темп росту номінальної і реальної заробітної плати.

Розв’язок

1) Темп росту заробітної плати (як і будь-якого іншого економічного показника) визначається відсотковим співвідношенням заробітної плати (номінальної або реальної) отриманої у поточному році до заробітної плати, що була отримана у попередньому або базовому році.

Обчислимо темп росту номінальної заробітної плати:

2) Реальна заробітна плата (Wреал) залежить від рівня (динаміки) номінальної заробітної плати (Wном.), споживчих цін та ставок оподаткування.

Обчислюємо реальну заробітну плату у поточному році, враховуючи, що ціни зросли на 17 %, а отже індекс цін становить (Іцін) 117 %:

3) Обчислюємо темп росту реальної заробітної плати (Тросту) у поточному році, зважаючи на те, що у попередньому році номінальна і реальна зарплата збігалися:

Відповідь: Темп росту номінальної зарплати у поточному році становив 125 %, а рельної – тільки 106,8 %, що зумовлено зростанням цін в національній економіці на 17 %.

Приклад 4.Акціонерне товариство випустило 60 тис. простих акцій номінальною вартістю 200 грн. кожна, також випустило 25 тис. привілейованих акцій номіналом 250 грн. кожна та 2 тис. облігацій номіналом 150 грн. кожна. Підрахуйте статутний фонд АТ, ринкову вартість контрольного пакету акцій і частку контрольного пакету від статутного фонду підприємства.

Розв’язок

1. Визначимо вартість акціонерного капіталу:

Кстат =∑ р • п,

де Кстат — статутний (акціонерний) капітал;

р — номінал акції;

п — кількість акцій відповідного типу.

Кстат =60000*200+25000*250+2000*150=7225000=18,55 (млн. грн.)

2. Обчислимо суму контрольного пакета акцій:

КПА

3. Визначимо, скільки відсотків стосовно статутного капіталу складає контрольний пакет акцій:

% КПА .

Відповідь: вартість контрольного пакета акцій становить 6000200 грн., контрольний пакет акцій складає 32,35% від статутного капіталу.

Приклад 5. Банк надав у позику під 19% річних певну суму коштів. Цю суму коштів банк отримав як депозит під 10%. На різниці цих операцій він заробив 2 млн. грн.. Визначте суму грошей, яку використовував банк.

Розв’язок

Дохід банку визначається як різниця між відсотком від наданої позики і відсотком по зобов’язанням за депозитами:

Дохід Банку = 19% від Позики – 10% за Депозитом .

За умовою задачі сума депозитів дорівнює сумі наданої позики – тому складемо таке рівняння:

Дохід Банку = 19% від Х – 10% від Х, де:

Х – сума грошей, яку отримав Банк як депозити і далі надав як позику.

2 млн. грн. = 9% Х

Х = ×100% = 22 млн. грн.

Відповідь: банк використав 22 млн. грн., які отримав як депозит і надав їх у позику.

Тести

1. Визначте положення концептуального підходу до проблеми формування доходів у ринковій (капіталістичній) економіці, засноване на теорії трудової вартості:

а) доходи виникають в сфері обігу в результаті створення певної ринкової

ситуації (зростання цін на продані товари, зростання ринкового попиту тощо;

б) продукт створюється всіма факторами виробництва і кожний фактор

є відповідним першоджерелом певного виду доходу;

в) величина доходів залежить від ефективності використання факторів

виробництва;

г) первинним джерелом всіх доходів суб’єктів економічної діяльності є

затрати робочої сили (праці) зайнятих у матеріальному виробництві;

д) величина доходів визначається граничною продуктивністю факторів

виробництва;

є) формування доходів здійснюється відповідно участі того чи іншого

фактора у виробництві.

2. Визначте, які принципи розподілу створеного продукту, притаманні ринковій та плановій (адміністративно-командній) системам:

а) принцип розподілу “за працею”;

б) принцип розподілу «за вартістю робочої сили»;

в) принцип розподілу «за капіталом власністю», зайнятим у виробництві;

г) принцип «відшкодування спожитих засобів виробництва»;

д) принцип «забезпечення розширеного відтворення»;

є) принцип «забезпечення спільних потреб суспільства» (утримання апарату управління, фінансування освіти, охорони здоров’я, трансферти та ін.).

3. До різновидів первинних доходів в ринковій економіці відносяться:

а) рента;

б) інвестиції;

в) процент;

г) заощадження;

д) заробітна плата

є) надходження від проданого металобрухту;

ж) безплатне навчання у вузі, яке фінансується спонсором;

з) безплатне навчання у вузі, яке фінансується державою;

і) пенсії.

4. Джерелом заробітної плати є:

а) вартість робочої сили;

б) фонд заробітної плати підприємства;

в) необхідний продукт;

г) необхідний і додатковий продукт;

д) підприємницький дохід;

є) дохід від індивідуальної підприємницької діяльності.

5. Визначте джерело прибутку:

а) використання основного капіталу;

б) додаткова вартість, створювана робочою силою;

в) підприємницька здатність;

г) основний капітал і підприємницька здатність;

д) земля.

6. Норма позичкового проценту – це:

а) дохід, отриманий банком від використання залученого капіталу;

б) відношення позичкового проценту до величини позичкового капіталу;

в) різниця між сумою грошей, яка повертається власникові грошового

капіталу, та позиченою;

г) термін окупності позичкового капіталу.

7. Встановіть відповідність між видами заробітної плати та їхніми визначеннями:

1) номінальна зарплата;

2) реальна зарплата;

3) мінімальна зарплата;

4) ставка зарплати.

А) ціна послуг праці за одиницю часу або певну кількість створеного продукту;

Б) сума грошей, яку отримує найманий працівник за певну кількість відпрацьованого часу;

В) Форма оплати праці, яка передбачає виплату певної суми за кожну відпрацьовану годину;

Г) найнижча сума грошей, яку працедавці на законних підставах можуть платити низько кваліфікованим працівникам;

Д) купівельна спроможність отриманої заробітної плати.

8. Економічна сутність земельної ренти виражає положення:

а) платежі, які сплачує орендар за користування землею;

б) ціна продажу земельної ділянки;

в) ціна землі, будівель, дренажних систем та ін., які надані у

користування орендареві;

г)частина вартості додаткового продукту, створеного у сільськогосподарському виробництві (понад вартості робочої сили), яка привласнюється власником землі.

9. Визначте положення, яке розкриває економічну суть ціни землі:

а) капіталізована земельна рента;

б) гранична корисність даної земельної ділянки;

в) гранична корисність кращих ділянок;

г) оцінка ділянки землі на основі земельного кадастру.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.02 с.)