Тема 12. Теорія підприємства в системі ринкових відносин. Основні показники діяльності підприємствА.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Теорія підприємства в системі ринкових відносин. Основні показники діяльності підприємствА.План семінарського заняття

1.Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Основні риси підприємств та їх форми і види.

2.Капітал як економічна категорія товарного виробництва.

3.Показники діяльності підприємств. Витрати виробництва. Дохід і прибуток підприємства.

4.Кругообіг та обіг капіталу. Основний та оборотний капітал.

Література до теми: [ 4, с. 266-285; 5, с. 40-71; 6, с. 147-189; 11, с. 310-331; 13, с. 189-212; 23, с. 87-101; 28, с. 203-243; ]

Терміни і поняття.

Підприємство, виробничі фонди (капітал), амортизація, кругооборот капіталу, основний капітал, оборотний капітал, витрати виробництва, змінні витрати, постійні витрати, явні витрати, альтернативні витрати, прибуток, нормальний прибуток, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, валовий прибуток, чистий прибуток, підприємницький дохід.

Теми рефератів.

1. Колективні підприємства в системі ринкових відносин.

2. Державні підприємства в перехідній економіці України.

3. Підприємницький дохід підприємства та фактори його зростання.

Питання до теми.

1. Які форми співробітництва малого та великого бізнесу можна

виділити?

2. Визначте основні риси особистості підприємця. Чи можливо виховати необхідні якості підприємця?

3. Визначте джерела фондів (капіталу) підприємств різних форм власності.

4. Яким чином прискорення обороту фондів (капіталу) впливає на ефективність підприємства?

5. Як співвідносяться поняття “прибуток” і “підприємницький дохід”?

Задачі до теми.

1.Виробниче підприємство виробляє та реалізує впродовж року товарів на суму 800 тис.грн. Завдяки впровадженню нової техніки тривалість одного обороту скоротилася з 60 до 55 днів. Визначте величину вивільнених оборотних коштів.

2.Фірма реалізувала 8000 одиниць товару по 500 грн. за одну одиницю. Постійні витрати на виробництво продукції становлять 2000 грн. Змінні витрати – 10 грн. на кожний виріб. Визначте валовий прибуток фірми. Яким буде чистий прибуток фірми, якщо всі платежі з валового прибутку становлять 28%?

3.Конкурентна фірма реалізує продукцію за ціною 130 грн., середні витрати складають 97 грн., загальний випуск продукції – 10 одиниць. Обчисліть прибуток конкурентної фірми.

4.Розрахуйте в гривнях, за якою ціною підприємець продав 1 кг полуниці, якщо він реалізував 350 кг полуниці, його витрати на виробництво й транспортування продукції дорівнювали 2800 грн, а після сплати єдиного податку за цей місяць у розмірі 240 грн у нього залишилося 4310 грн. прибутку.

5.Капітал у 2 млн. грн. здійснює оборот за 1 рік і дає 200 тис. грн. прибутку. Визначте: а) як зміниться маса прибутку, якщо швидкість обороту капіталу зросте у 2 рази? б) яка залежність існує між масою прибутку і швидкістю обороту капіталу? в) який прибуток отримує виробник, якщо норма прибутку в даній галузі зросте у 1,5 рази? г) яка залежність існує між нормою прибутку та величиною прибутку?

6.Підприємство “Лайма”, виробляє 10 тис. парасольок за рік. Собівартість однієї парасольки 30 грн., а реалізаційна ціна – 55 грн. Визначте: а) прибуток даного підприємства; б) як він зміниться, якщо собівартість одного виробу зменшиться на 10 %? в) як зміниться норма прибутку (рентабельності) на підприємстві за цих умов?

7.Розрахуйте в тисячах гривень економічний прибуток автослюсаря, який вирішив розпочати власний бізнес, уклав у справу 50 тис. грн своїх заощаджень. Банківський відсоток дорівнює 11. Найманим робітником він заробляв 2,5 тис. грн на місяць. Протягом першого року діяльності він надав послуг із ремонту автомобілів на суму 486 тис. грн. Його річні витрати дорівнюють 450,5 тис. грн.

8.Підприємство продає 10 виробів на місяць за ціною 250 тис. грн.кожний. Собівартість щомісячного випуску виробів (загальні витрати) складає 2000 тис. грн, собівартість одиниці виробу – 200 тис. грн. Постійні витрати складають 800 тис. грн. Надходить пропозиція продати додатково один виріб за ціною 140 тис. грн. Виконання цього замовлення пов’язане лише із зростанням змінних витрат. Постійні витрати не змінюються. Чи слід підприємству прийняти пропозицію?

9.Визначте величину зовнішніх і внутрішніх (неявних) витрат для двохпідприємців, які працюють в одній галузі. Відповідно до існуючої у галузі середньої норми прибутку на капітал кожен з них має отримувати нормальний прибуток у розмірі 80 грн. Перший орендує приміщення і наймає 10 працівників, транспортуючи продукцію та сировину власними коштами. Другий працює у власному приміщенні, але, окрім 10 робітників, наймає менеджера. Витрати на придбання ресурсів:

Вартість сировини
Вартість енергії та палива
Орендна плата
Зарплата найманих працівників
Плата менеджеру
Вартість устаткування та обладнання
Транспортні витрати

10.Капітал підприємства складає 100 тис. грн., в т. ч. основний капітал складає 60 тис. грн., а термін його експлуатації дорівнює шість років. Оборотний капітал обертається 5 разів на рік. Визначте загальний оборот капіталу за рік.

Приклади розв’язання задач

Приклад 1.Пані N мріє відкрити власне ательє. Відомо, що витрати, пов’язані з утриманням ательє наступні: -за оренду приміщення - 120 тис. грн на рік.; -найм персонала із 10 осіб, кожному по 500 грн на місяць; -сировина, матеріали, електроенергія та інші ресурси зі сторони складають 60 тис. грн на рік. Щоб відкрити ательє Пані N доведеться залишити службу і працювати у власному ательє і вкласти у справу 500 тис. грн власних коштів. Відсоткова ставка за банківськими вкладами склала 10% річних. Свій підприємницький талант Пані N оцінила у 12 тис. грн. Обчисліть бухгалтерський та економічний прибуток.

Розв’язок

Визначаємо величину бухгалтерських та економічних витрат. До бухгалтерських витрат належать витрати на: оренду приміщення – 120 тис. грн; сировину, матеріали, електроенергію, інші ресурси зі сторони – 60 тис. грн; заробітну платню персоналу (10 осіб´500 грн/міс.´12 міс.) = 60 тис. грн. Разом бухгалтерські сукупні витрати (TC(б)) склали: 120 + 60 + 60 = 240 тис. грн.

До економічних витрат належать: бухгалтерські витрати – 240 тис. грн; власні кошти – 500 тис. грн; втрачений відсоток за банківським вкладом (10% від 500 тис. грн) = 50 тис. грн; підприємницький талант – 12 тис. грн; втрачена заробітна плата при роботі по найму – 24 тис. грн. Разом економічні сукупні витрати (TC(е)) склали: 240 + 500 + 50 + 12 + 24 = 826 тис. грн.

Тепер визначаємо бухгалтерський прибуток: Pr(б) = TRTC(б) = 1000 – 240 = 760 тис. грн. Підрахуємо економічний прибуток: Pr(е) = TRTC(е) = 1000 – 826 = 174 тис. грн.

Відповідь: бухгалтерський прибуток становить 760 тис. грн., економічний прибуток - 174 тис. грн.

Приклад 2.У таблиці показана залежність загальних витрат від випуску продукції. Обчисліть для кожного обсягу виробництва постійні, змінні, середні й граничні витрати.

Q, шт. TC, тис. грн
0 60

Розв’язок

Якщо при обсязі виробництва, який дорівнює 0, величина загальних витрат складає 60, то це є постійні витрати. Величину змінних витрат знайдемо за формулою: ТС = FC + VC, звідси VC = TC FC. (ТС - сукупні витрати, FC - постійні витрати, VC - змінні витрати). Q - обсяг випуску

Для розрахунків середніх витрат (АТС, AFC, AVC)скористаємося формулами: AFC = FC/Q; AVC = VC/Q; АТС = TC/Q.

Величину граничних витрат (МС) визначаємо так: при збільшенні обсягу випуску від 0 до 1 ® МС = (100 – 60)/(1 – 0) = 40; при збільшенні обсягу випуску від 1 до 2 ® МС = (130 – 100)/(2 – 1) = 30; при збільшенні обсягу випуску від 2 до 3 ® МС = (155 – 130)/(3 – 2) = 25 і т. д. Занесемо розрахунки в таблицю:

Q FC VC АТС AFC AVC МС
51,6 31,6
47,5 32,5
48,3 38,3

 

Приклад 3. Сукупні витрати складають 50 тис. гр. од., а дохід від реалізації – 65 тис. гр. од. Визначте показник рентабельності даного виробництва.

Розв’язок

Рентабельність (рівень прибутку) – це показник ефективності, прибутковості підприємства від одиниці витрат на виробництво. Розраховується за формулою:

Р′= ×100%.

Прибуток (Р) – це різниця між обсягом доходу від реалізації і витратами на створення цього доходу.

Останні мають назву сукупні витрати або повна собівартість товарної продукції.

Р=65 000– 50 000 = 15 000 гр. од.

Р′ = ×100% = 30%.

Відповідь: рентабельність даного виробництва складає 30%.

Приклад 4. На підприємстві вироблено 10 тис. пар взуття. Собівартість однієї пари – 290 грн., ціна реалізації – 348 грн. Визначте: а) обсяг прибутку підприємства і рівень рентабельності виробництва даного товару; б) як зміниться прибуток, якщо собівартість зменшиться на 20 грн., а ціна реалізації – відповідно на 10 грн.; в) якою за нових умов буде норма прибитку?

Розв’язок

Використовуємо такі формули розрахунку основних показників:

Р (ціна товару) = Собівартість виробництва + Прибуток

Прибуток = Ціна – Собівартість

Р¢ = ×100%, де:

 

Р¢ - рівень рентабельності або норма прибутку;

П – прибуток.

 

А. Проведемо розрахунок наведених показників:

1. 348 грн. = 290 + Прибуток;

Прибуток = 348 – грн.. – 290 грн. = 58 грн.

 

2. Знаходимо рівень рентабельності

Р¢1 = ×100% = 20%

Б. 1) Нове значення собівартості:

290 грн. – 20 грн. = 270 грн.

2) Нова ціна реалізації:

348 грн. – 10 грн. = 338 грн.

3) Визначимо новий обсяг прибутку:

П 2 = 338 грн. – 270 грн. = 68 грн.

4) Рівень рентабельності (Р2¢) за нових умов:

 

Р2¢ = ×100% = ×100% = 25%

Відповідь: за незмінних умов: обсяг прибутку – 58 грн.; рівень рентабельності – 20%. За нових умов: рівень рентабельності - 25%, зросте на 5%.

Приклад 5. Підприємство виготовило 10 тис. костюмів з собівартістю кожного 490 гр. од. З них 800 од. було надано працівникам безкоштовно. Решта була продана за ціною 539 гр. од. Визначте :

а)обсяг товарної частки продукції підприємства;

б)обсяг прибутку від реалізації товару;

в)рівень рентабельності даного виробництва.

Розв’язок

А. Ринкова або товарна продукція – це частка загального обсягу виробництва, яка продається на ринку за будь-якою формою оплати.

Товарна продукція = 10 000– 800 = 9200 од.

Товарна продукція за ринковими цінами = 9200 × 529 = 4958800гр. од.

Частка товарної продукції, у % = 92%

Б. Прибуток від реалізації товарної продукції визначаємо за формулою:

П = Т – Собівартість, де :

П – прибуток від реалізації;

Т – товарна продукція за ринковими цінами;

Собівартість – сукупні витрати на виробництво товарної продукції.

Визначаємо: Т = 4958800 гр. од.

Собівартість = 490 × 9200 = 4508000 гр. од.

П = 4958800 – 4508000 = 450800 гр. од.

В. Розрахунок рівня рентабельності даного виробництва

 

Р¢ = ×100% = ×100%= 9,2%

Відповідь: а)обсяг товарної частки продукції: у фізичному обсязі – 9200 од.;

у відносному обсязі – 92%; у грошовому обсязі за ринковими цінами – 4958800 гр. од.

б)обсяг прибутку від реалізації товарної продукції – 450800 гр. од.

в)рівень рентабельності даного виробництва – 9,2%.

Приклад 6. Робітнику і його родині щомісячно потрібно 4000 гр. од.; річна вартість матеріальних витрат і інших коштів підприємства у 25 разів більша ніж річна вартість робочої сили. Річний прибуток складає 200% від річної вартості робочої сили. Визначте сукупний капітал підприємства, обсяг прибутку і рівень рентабельності.

Розв’язок

Для рішення використовуємо такі формули:

1. Сукупний капітал підприємства = Вартість матеріальних витрат + Вартість робочої сили + Обсяг прибутку.

2. Рівень рентабельності = ×100%

Поетапно визначимо сукупний капітал підприємства:

а) річна вартість робочої сили :

Щомісячна вартість ×12 місяців = 4000×12 = 48000 гр. од

б) річна вартість матеріальних витрат і інших коштів підприємства:48000×25 = 1,2 млн. гр. од.

в) річний обсяг прибутку = 48000гр.од. ×2 = 96000гр.од.

Сукупний капітал підприємства = 1,2+ 0,48+0,96 =2,64млн.гр.од

Рівень рентабельності = ×100%=57%

Відповідь:

а) сукупний капітал підприємства – 2,64млн.гр.од.;

б) річний обсяг прибутку – 0,96млн.гр.од.;

в) рівень рентабельності даного підприємства – 57%.

Приклад 7. Серед визначених понять (основний капітал – 100млн.гр.од., оборотний капітал – 70млн.гр.од., фонд оплати праці – 30млн.гр.од., фонд амортизації – 5млн.гр.од., прибуток – 15млн.гр.од.), назвіть 3 складові до доданої вартості і визначте обсяг ПДВ.

Розв’язок

За теорією додана вартість складається з понять – фонд амортизації, фонд оплати праці і прибуток. Визначимо її обсяг:

ДВ = 5 + 20 + 15 = 40 млн. гр. од.

За законодавством України ПДВ дорівнює 20% від 40 млн.гр.од.= 8млн.грош.од.

Відповідь: обсяг ПДВ складає 8млн.гр.од.

Приклад 8. Собівартість виробництва партії одягу становить 300 тис.грн., додана вартість – 200 тис.грн., які включають 5% фонду амортизації, 70% фонду оплати праці, решта – обсяг прибутку. Визначте рівень рентабельності даного виробництва.

Розв’язок

Додана вартість (ДВ) – це сума трьох елементів: фонд амортизації, фонд оплати праці, прибуток.

За наведеним співвідношенням кожного визначимо їх обсяги:

фонд амортизації: 5% від 200тис.грн. = 10тис.грн.

ФОП: 70% від 200тис.грн. = 140тис.грн.;

Прибуток: 25% від 200тис.грн. = 50тис.грн.

Рівень рентабельності – Р′ визначаємо за формулою:

р′ = ×100% = ×100% = 11%.

Відповідь: рівень рентабельності даного виробництва складає 11%

Приклад 9. Два чоловіки на рівних за розміром пайових умовах купили автомобіль ціною 100000 грн. У процесі комерційного використання виник борг розміром 25000грн., який було сплачено третім пайовиком шляхом внесення 900000 грн. до спільного капіталу. Визначте:

1) нову величину капіталу підприємства;

2) розмір грошового паю кожного пайовика до і після змін сукупного капіталу за умов рівних часток паїв.

Розв’язок

1) Обсяг капіталу за новими умовами буде визначатися з урахуванням додаткового внеску і виникнення заборгованості:

100000 + 900000-25000грн. = 165000 грн.

2) До змін сукупного капіталу розмір грошового паю кожного співвласника – 50000 грн. (100000:2).

Після зміни сукупного капіталу пайова частка кожного співвласника дорівнює:

165000:3 = 55000грн.

Відповідь: 1)новий обсяг капіталу підприємства – 165000грн.;

2) пайова частка співвласників до змін сукупного капіталу –500000 грн., після змін – 55000грн.

Приклад 10.Вартість обладнання 2,1 млн. грн, нормативний термін його експлуатації – 7 років. Через три роки ціна аналогічного обладнання скоротилася на 25 %. Визначте тип зношування обладнання та втрати підприємства.

Розв’язок

У задачі наводиться приклад морального зносу першого виду. Оскільки знецінення відбувається після трьох років експлуатації обладнання, втрачається тільки та частина вартості, яка не перенесена на вироблену продукцію. А отже для визначення втрат треба базову вартість (Wбаз.) порівнювати не з новою вартістю (Wн.), а з сумарним амортизаційним фондом (Фам.), що буде створений на підприємстві впродовж всього терміну використання обладнання. Отже:

1) Знаходимо амортизаційний фонд за перші три роки:

2) Обчислюємо нову вартість обладнання, зважаючи на те, що воно знецінилося на 25 %:

Wн. = Wбаз.·(1 – 0,25) = 2,1·0,75 = 1,575 млн. грн.

3) Обчислюємо амортизаційний фонд за останні чотири роки:

4) Знаходимо сумарний фонд амортизації:

Фам. = Фам. 1-3 + Фам. 4-7 = 0,9 + 0,9 = 1,8 млн. грн.

5) Визначаємо загальні втрати підприємства від знецінення обладнання:

.

 

Відповідь. У наведеному прикладі має місце моральне зношування першого виду, втрати від якого становлять 14,3 % початкової вартості обладнання.

ТестиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.014 с.)