ІІІ. Навчально-методичне забезпечення дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення дисципліниМОДУЛЬ 1 (теми 1 – 6)

Тема 1. Економічна теорія: предмет і метод

План семінарського заняття

1. Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.

2. Предмет вивчення економічної теорії. Мета і функції.

3. Економічні закони, закономірності та економічні категорії.

4. Методи пізнання економічних процесів.

5. Економічна теорія та економічна політика, їх взаємозв’язок та взаємодія.

Література до теми: [1, с. 12-25; 6, с. 7-23; 25, с. 18-34, 36-45; 31, с. 6-20; 35, с. 11-34; 41, с. 13-35]

Терміни і поняття.

Економічна теорія; політична економія; нормативна і позитивна економічна теорія; економічні категорії; економічні закони; мікроекономіка; макроекономіка; меркантилізм; фізіократи; маржиналізм; кейнсіанство; економічні відносини; економічна політика; аналіз і синтез; індукція і дедукція; метод наукової абстракції, економічне моделювання.

Теми рефератів.

1. Сучасне економічне мислення: сутність, зміст, проблеми становлення і роль у розвитку суспільства.

2. Розвиток економічної думки в Україні на сучасному етапі розвитку.

3. Взаємозв’язок економічної теорії та економічної політики держави.

 

Питання до теми.

1. Доведіть, що економічна теорія є суспільною наукою. Чи може існувати єдина економічна теорія для всіх часів і країн?

2. Зробіть аналіз спільних рис і відмінностей економічних законів і законів природи. Чи достатньо пізнати економічні закони для успішного їх використання в господарській діяльності? Чи може економічний суб’єкт взагалі не зважати на вимоги економічних законів?

3. В чому полягає відмінність позитивної та нормативної економічної теорії?

4. В чому суть економічної політики та в якому співвідношенні вона знаходиться з економічною теорією?

5. Пригадайте конкретні ситуації та наведіть приклади із власного життя, життя сім’ї, держави, які б вимагали знання економічної теорії.

Завдання до теми.

1.Заповніть схему та проаналізуйте погляди представників різних економічних шкіл.

Економічні школи Представники Джерело багатства Заходи економічної політики
Меркантилізм      
Фізіократизм      
Класична школа політекономії      

 

2. Поясніть, чому закон зростаючих потреб є об’єктивним, якщо людина сама приймає рішення про продаж виробленого товару по тій чи іншій ціні?

 

3. Визначте твердження, що відносяться до мікро- або до макроекономіки:

а) уряд здійснює політику лібералізації цін;

б) відсутність достатньої кількості хлібних виробів викликана зниженням врожайності зернових протягом тривалого періоду в центральних регіонах країни;

в) мінімальний рівень заробітної плати в країні складає 869 грн у 2010 р.;

г) ліквідація бюджетного дефіциту є одним із заходів зниження рівня інфляції;

д) зниження податкових ставок сприяє пожвавленню ділової активності в країні;

ж) розмір витрат студента залежить від середнього доходу його сім`ї або особистого доходу студента.

 

4. Економічна теорія в своїх дослідженнях широко використовує графіки. За якими правилами вони будуються, як їх “читати”? Одержати відповідь на це Вам допоможе вивчення доповнення до глави 1 "Экономикс" Макконнелла К.Р., Брю С.Л.

Тести.

1. Вкажіть характерну ознаку нормативної економіки:

а) виявлення сутності економічних явищ та процесів;

б) дослідження фактичного стану економіки;

в) вивчення економічних закономірностей;

г) обґрунтування певної економічної політики.

2. Визначте, що є предметом дослідження мікроекономіки:

а) вибір фірмою обсягу виробництва, що максимізує прибуток;

б) вибір заходів стримування інфляції;

в) планування обсягу податкових надходжень до державного бюджету;

г) визначення курсу національної грошової одиниці.

3. Вкажіть положення, яке не стосується визначення предмета економічної науки:

а) зростаючі потреби людей і суспільства в цілому;

б) ефективне використання ресурсів;

в) безмежні виробничі ресурси;

г) обмеженість виробничих ресурсів.

4. Визначте правильне твердження:

а) економічна теорія – це природнича наука, яка досліджує розміщення обмежених ресурсів у світі;

б) економічна теорія – це точна наука, яка досліджує раціональне використання ресурсів;

в) економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує еволюцію суспільних формацій;

г) економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує поведінку економічних суб’єктів в умовах обмеженості ресурсів.

5. На відміну від законів природи економічні закони:

а) є об’єктивними;

б) доступні до пізнання;

в) відбивають істотні, внутрішньо необхідні зв’язки;

г) діють протягом певного історичного часу;

д) можуть вводитися (скасовуватися) рішеннями парламенту або уряду.

6. Проблеми пізнання та правильного використання економічних законів не стосуються:

а) розробка і прийняття нових економічних законів;

б) з’ясування механізму дії економічних законів;

в) пошук та впровадження економічних важелів, що найкраще відповідають вимогам економічних законів;

г) чітке формулювання вимог економічних законів;

д) розробка правових актів і господарських рішень, що не суперечать економічним законам.

7. Засновниками класичної школи є:

а) Карл Маркс;

б) Адам Сміт;

в) Дж. М. Кейнс;

г) Давід Рікардо.

8. Засновниками маржиналізма є:

а) К. Менгер;

б) Ф. Візер;

в) Е. Бем-Баверк;

г) В. Петті.

9. Економічні блага – це:

а) будь-які корисні речі, що здатні задовольняти потреби людей;

б) усі вироблені у суспільстві матеріальні речі та послуги;

в) блага, яких достатньо для повного задоволення наявних потреб;

г) блага, які порівняно із потребами, присутні в обмеженій кількості;

д) продукти праці, що здатні задовольняти будь-які потреби людей.

10. Встановіть відповідність між методами економічних досліджень та їхніми визначеннями: (А. економічне моделювання; Б. узагальнення; В. абстракція; Г. класифікація; Д. дедукція):

1) ігнорування певних впливів, акцентування на чомусь одному;

2) висновки щодо сталих, повторюваних зв’язків між достатньою

кількістю фактів та явищ;

3) групування процесів та явищ за певними критеріями (принципами);

4) представлення головних зв’язків між певними явищами за допомогою графічних або математичних.

Тема 2. Економічна система суспільства та відносини власності. Економічні потреби та інтереси.

План семінарського заняття

1.Економічні потреби та економічні інтереси суспільства. Економічний закон зростання потреб. Крива виробничих можливостей.

2.Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем.

3.Перехідні економічні системи. Зміст та основні риси.

4.Власність, її суть, форми і місце в економічній системі.

5.Еволюція відносин власності в Україні

Література до теми: [1, с. 39-86; 4, с. 30-73; 6, с. 24-60; 7, с. 173-187; 16, с. 4; 19, с. 97; 20, с. 119-130; 21, с. 132-135; 25, с. 30-35; 30, с. 26-44; 56]

Терміни і поняття.

Економічна потреба, економічний інтерес, благо, продукт, ресурс, закон зростання потреб, предмети споживання, фактори виробництва, альтернативні витрати; Економічна система, продуктивні сили, виробничі відносини, власність, привласнення, відчуження, право власності, приватна власність, суспільна власність, оренда, роздержавлення, приватизація.

Теми рефератів.

1. Модель ієрархії потреб за А.Маслоу.

2. Економічна система сучасної України.

3. Акціонерна власність в розвинених країнах і проблеми її становлення в Україні.

4. Державна власність в сучасних ринкових системах: сутність, функції, масштаби, тенденції розвитку.

Питання до теми.

1. Як і чому змінюються потреби людей? З’ясуйте економічні наслідки цих змін.

2. В чому сутність економічних інтересів і зв’язок з потребами?

3. За якими критеріями класифікуються економічні системи?

4. Чому саме власність є провідною ланкою системи виробничих відносин. Розкрийте її місце і роль в економічній системі.

5. Чому при трансформуванні власності в Україні найбільш поширеною формою приватизації стало акціонування?

6. Поясніть, чому в усіх розвинутих країнах відбувається поступовий перехід до змішаних форм власності?

7. Чому саме акціонерна власність і корпоративні форми організації бізнесу переважають в усіх розвинутих країнах?

Задачі до теми.

1.Підприємства, що виробляють телевізійну і радіо апаратуру можуть за рахунок наявних в галузі ресурсів комбінувати випуск телевізорів і домашніх кінотеатрів наступним чином:

телевізори, тис шт. 400 350 300 200 100 0

Домашні кінотеатри,

тис шт. 0 20 40 60 50 80

За наведеними даними побудуйте криву виробничих можливостей даної галузі і позначте на ній точки і визначте якими є – ефективними, неефективними або неможливими, – наступні комбінацій виробництва цих двох товарів:

а) 60 тис домашніх кінотеатрів і 200 тис телевізорів;

б) 60 тис телевізорів і 80 тис домашніх кінотеатрів;

в) 300 тис телевізорів і 30 тис домашніх кінотеатрів;

г) 300 тис телевізорів і 40 тис домашніх кінотеатрів;

д) 60 тис телевізорів і 250 тис домашніх кінотеатрів.

Яка альтернативна вартість збільшення виробництва телевізорів з 350 до 400?

2.Визначте альтернативну вартість двадцятого фотоапарату, виражену в відеокамерах, скориставшись графіком кривої виробничих можливостей заводу:

 
 

 

 


3.Розрахуйте в кілограмах максимальну кількість м’яса, яка врівноважує альтернативні витрати споживача на придбання цього продукту в магазині та на базарі. Відомо, що споживач одержує заробітну плату в розмірі 17 грн за одну відпрацьовану годину. У магазині м’ясо коштує 45 грн/кг, але за ним необхідно відстояти в черзі дві години, а на базарі воно продається без черг за ціною 55 грн/кг.

4.Фірма має у своєму розпорядженні три цехи, кожний з яких може виготовляти печиво і цукерки. Перший цех може виготовляти 200 т печива або 100 т цукерок; другий – 450 т печива або 600 т цукерок; третій – 800 т печива або 500 т цукерок. Побудуйте криву виробничих можливостей фірми та визначте спеціалізацію цехів.

5.Споживач має 3 пляшки соку. Корисність кожної пляшки умовно дорівнює: І – 10 од., ІІ – 8 од., ІІІ – 6 од. Визначте граничну корисність товару і побудуйте графічне зображення

6.Вкажіть номер поля, на якому фермеру слід вирощувати тільки помідори, якщо врожайність помідорів та огірків на всіх трьох полях представлена в таблиці:

 

Максимальний обсяг продукції, т Врожайність, т
Поле 1 Поле 2 Поле 3 Поле 4
Помідори
Огірки

7.Олег і Тарас можуть зловити протягом одного дня 10 раків або 20 карасів кожен. Побудуйте криву виробничих можливостей хлопчиків. Зобразіть графічно, як зміниться крива виробничих можливостей, якщо кожен із них зможе ловити по 12 раків у день.

8.Яка альтернативна вартість виробництва однієї пачки масла при збільшенні його виробництва з 50 до 60 пачок? Якщо фірма виготовляє 50 пачок масла і 40 пачок маргарину, які рекомендації з організації виробництва можна запропонувати?

9.На основі даних таблиці:а) визначте, починаючи з якої склянки води почне діяти закон спадної граничної корисності; б) побудуйте графіки, які ілюструють дію цього закону.

Кількість склянок води Загальне споживче благо Граничне споживче благо
 
 
 
 
 
 

Приклади розв’язання задач.

Приклад 1.В економіці острова використовується тільки один економічний ресурс — праця, що є абсолютно придатним для різних видів діяльності. Для побудови кривої виробничих можливостей складемо таблицю виробничих можливостей економіки острова, передбачивши в ній різні комбінації зайнятості.

Таблиця виробничих можливостей економіки острова

Люди
Кокоси
Риба
Люди

Перший стовпчик у таблиці показує, що всі працівники зайняті збором кокосів; другий стовпчик ілюструє нову комбінацію зайнятості: 3 людини збирають кокоси — всього 150 кг — і один ловить рибу — всього 25 штук. По отриманих крапках будуємо задану криву. У даному випадку крива виробничих можливостей економіки острова є прямою лінією, що пояснюється абсолютною заміною ресурсів в острівній економіці. На графіку показуємо і зрушення лінії виробничих можливостей після урагану. Підкреслюємо, що зміна загальної кількості зібраних на острові кокосів не пов'язана зі зміною числа зайнятих цим промислом.

 
 


Крива виробничих можливостей економіки острова

Приклад 2.Фермер вирощує огірки й помідори. Якщо він посадить лише помідори, то збере 20 кг урожаю, а якщо лише огірки – 10 кг. Чому дорівнюватиме альтернативна вартість прийнятого фермером рішення вирощувати додатково 1 кг огірків?

Розв’язок

Альтернативна вартість одного товару виражається в одиницях іншого товару, від якого доводиться відмовитися, тому альтернативна вартість 1 кг огірків визначається так: 20 кг помідорів/10 кг огірків = 2 кг помідорів.

Приклад 3.У таблиці представлено виробничі можливості випуску танків і автомобілів.

 

Можливі комбінації Танки Автомобілі
А
Б
В
Г
Д

Побудуйте криву виробничих можливостей для даної економіки. Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного танку. Визначте загальні витрати на виробництво трьох танків.

Розв’язок

Визначимо альтернативні витрати виробництва одного танку:

Можливі комбінації Танки Авто Альтернативні витрати
А  
Б 10 – 9 = 1 авто
В 9 – 7 = 2 авто
Г 7 – 4 = 3 авто
Д 4 – 0 = 4 авто

 

Загальні витрати на виробництво трьох танків: 1 + 2 + 3 = 6 авто. Побудуємо криву виробничих можливостей:

Приклад 4.Альтернативна вартість виготовлення фотоапарата становить 12 годинників. Підприємство може виробити за місяць 600 годинників. Дирекція вирішує виробити 40 фотоапаратів. Скільки годинників при цьому можна виробити?

Розв’язок

Визначимо альтернативну вартість 600 годинників:

1 фотоапарат=12 годинників, а

х фотоапаратів = 600 годинників,

отже альтернативна вартість 600 годинників становить 50 фотоапаратів, що означає: підприємство може виробити або 600 годинників або 50 фотоапаратів.

Визначимо альтернативні витрати виробництва 40 фотоапаратів:

1 фотоапарат=12 годинників, а

40 фотоапаратів = х годинників,

отже альтернативна вартість виробництва 40 фотоапаратів становить 480 годинників (х = 40•12=480 годинників).

При виробництві 40 фотоапаратів підприємство буде змушене відмовитись від виробництва 120 годинників (600 - 480= 120 годинників).

 

Приклад 6.Номінал акції складає 500 грн., дивіденд – 20%, позичковий відсоток – 10% річних. Обчисліть курс акції. Визначте загальний дохід і засновницький прибуток від продажу 5000 акцій за ринковою вартістю.

Розв’язок

Для визначення курсу акцій скористаємося формулою:

Курс акцій (КА) – ринкова ціна акцій, яка визначається як капіталізований доход на акцію за формулою:

 

Дивіденд становить 20% від номінальної вартості акції (500 грн.), а саме:

100 грн. Отже, ринкова вартість акції складає:

 

Тоді продаючи 5000 акцій сукупний дохід підприємства становить: 5000´1000 = 5000000 грн., а засновницький прибуток становитиме:

5000000 – (500´5000) = 2500000 грн. або засновницький прибуток (ЗП) можна порахувати наступним чином:

ЗП = (ринкова ціна акції - номінальна ціна акції) • кількість проданих акцій

Засновницький прибуток = (1000-500) • 500 = 2500000 грн.

Відповідь: курс акції становить 1000 грн., загальний дохід становить 5млн. грн.., а засновницький прибуток 2,5 млн. грн.

 

Приклад 7. Працівник купив 4 кавуна. Умовно визначимо корисність кожного у балах:

І – 25 б., ІІ – 15 б., ІІІ – 5 б., ІV – 1 б.

Необхідно розрахувати загальну корисність кавунів, граничну корисність і побудувати відповідні графіки.

Розв’язок

а) Загальна корисність будь-якого товару визначається як сума корисності усіх одиниць товару: 25б. + 15б. + 5б. + 1б. = 46б.

б) Рівень граничної корисності визначається показником останньої од. товару: ІV = 1 б.

Її рівень зменшується за збільшенням кількості споживаного товару.

в) Графік граничної корисності має такий вигляд:

 

 
 


MU

 

           
               
           
             
             
             
               
  5            
               
  1            
         
  0           Q
    I II III IV    

 

де:

- MU – marginal utility – рівень граничної корисності;

- Q – кількість одиниць споживаного товару.

г) Графік загальної (сукупної) корисності:

 

 
 


MU

 

           
             
             
             
             
             
               
  25            
               
             
         
  0           Q
    I II III IV    

 

де:

- TU – total utility – рівень загальної корисності;

- Q – кількість одиниць споживаного товару.

Тести.

1. Визначте, яке фундаментальне явище спричиняє необхідність економічного вибору:

а) різноманітність потреб людей і суспільства;

б) наявність багатьох альтернатив використання грошей;

в) постійне зростання потреб;

г) обмеженість ресурсів.

2. Економічні блага це:

а) будь-які корисні речі, що здатні задовольняти потреби людей;

б) усі вироблені у суспільстві матеріальні речі та послуги;

в) блага, яких достатньо для повного задоволення наявних потреб;

г) блага, які порівняно із потребами, присутні в обмеженій кількості;

д) продукти праці, що здатні задовольняти будь-які потреби людей.

3. Визначте, що не є економічним благом:

а) отриманий у спадщину будинок;

б) безкоштовна медична допомога у районній лікарні;

в) свіже повітря на околиці хвойного лісу;

г) подарований батьками комп’ютер.

4. Якщо обсяг виробничих ресурсів збільшився, то:

а) неодмінно зросте обсяг суспільного виробництва;

б) економіка в змозі виробляти більше товарів і послуг;

в) зросте технічний рівень виробництва;

г) підвищиться стандарт життєвого рівня;

д) зросте продуктивність суспільної праці.

5. Визначте, що буде альтернативною вартістю прийнятого вами рішення купити підручник з економічної теорії вартістю 30 грн:

а) сплачені за підручник 30 грн;

б) вартість ресурсів, витрачених на видавництво підручника;

в) інший товар (послуга), від якого Ви відмовилися на користь підручника;

г) вартість інших товарів (послуг), на які Вам не вистачило грошей.

6. Вкажіть, що є альтернативною вартістю виробництва ще одного літака:

а) ціна літака;

б) кількість гелікоптерів, від яких слід відмовитися задля виробництва одного літака;

в) прибуток, який отримує виробник літака після його продажу;

г) граничні витрати останнього літака.

7. Визначте правильне визначення того, що являє собою крива виробничих можливостей певної країни:

а) лінія, що поєднує всі комбінації ресурсів, які потрібні для виробництва двох товарів;

б) лінія, що поєднує всі комбінації обсягів двох товарів, які можуть бути вироблені з наявних ресурсів при повній їх зайнятості й повному обсязі виробництва;

в) лінія, що поєднує всі комбінації обсягів двох товарів, що запланував уряд країни виробити впродовж року з наявних ресурсів;

г) лінія, що поєднує альтернативні вартості виробництва одного з товарів, виражені в кількості іншого товару.

8. Визначте, за якої умови не відбудеться зсуву кривої виробничих можливостей тепличного комбінату, який вирощує перець і помідори:

а) у теплицях висадили нові сорти високоврожайних помідорів;

б) на комбінаті скоротили посаду агронома по захисту рослин від шкідників;

в) зростання доходів населення збільшило попит на овочі;

г) на комбінаті введено в експлуатацію новий тепличний павільйон.

9. Визначте, за яких умов крива виробничих можливостей матиме вигляд прямої:

а) якщо альтернативна вартість виробництва одного з товарів дорівнює нулю;

б) якщо альтернативна вартість виробництва одного з товарів є величиною незмінною;

в) якщо діє закон зростання альтернативної вартості;

г) якщо ресурси, що використовуються для виробництва двох благ, не є взаємозамінними.

10. Власність – це:

а) певні матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються людьми;

б) відносини між людьми з приводу привласнення та відчуження матеріальних благ та послуг;

в) відносини з приводу розпорядження певними речами;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

11. Якщо будь-яке майно взяти в оренду, то орендар:

а) є потенційним власником;

б) розпоряджається споживчою вартістю майна;

в) є повним власником;

г) розпоряджається цінністю даного майна (може продати його або подарувати);

д) всі відповіді вірні;

е) всі відповіді невірні.

12. Приватна власність – це форма юридичного закріплення за громадянам прав:

а) володіння будь-яким майном;

б) користування і розпорядження будь-яким майном;

в) застосування і розпорядження будь-яким майном;

г) володіння, користування і розпорядження будь-яким майном.

13. У повноваження орендаря не входить:

а) володіння орендованим майном;

б) користування орендованим майном;

в) відчуження орендованого майна.

14. Існування державної власності зумовлено:

а) наявністю збиткових галузей виробництва;

б) необхідністю розв’язання загальнонаціональних і соціальних задач підтримки рівня життя населення;

в) прагненням збільшити державні доходи;

г) наявністю галузей, від розвитку яких залежить економічний і технічний рівень всього суспільного виробництва;

д) усі відповіді вірні;

е) усі відповіді невірні.

15. Націоналізація – це:

а) розпродаж і безоплатний розподіл акцій;

б) продаж державного житла квартиронаймачам;

в) передача підприємств, галузей виробництва, земель у власність держави;

г) відмова від державної монополії з метою розвитку конкуренції.

16. До негативних наслідків процесів роздержавлення і приватизації в розвинутих країнах світу відносять:

а) надання населенню можливості купувати товари і послуги з державного сектора економіки за відносно дешевими цінами;

б) зростання армії безробітних;

в) продаж державної власності за штучно заниженими цінами;

г) сприяння проведенню структурної перебудови економіки;

д) вірні всі відповіді;

е) вірні відповіді а) і г);

ж) вірні відповіді б) і в);

з) невірні всі відповіді.

ТЕМА 3.Товарне виробництво як форма організації суспільного виробництва. Гроші і грошова система.

 

План семінарського заняття

 

1.Суть, фактори і структура суспільного виробництва.

2.Форми організації суспільного виробництва: натуральна і товарна.

3.Товарне виробництво. Товар і його властивості.

4.Закон вартості, його сутність та функції.

5.Суть та функції грошей .Закони грошового обігу. Грошова система.

Література до теми: [1, с. 58-85, 199-208; 4, с.79-110; 23, с. 35-51; 31, с. 76-92; 32, с. 79-118; 35, с. 96-124; 41, с. 113-187; 60]

Терміни і поняття.

Суспільне виробництво, робоча сила, засоби праці, предмети праці, натуральне господарство, товарне виробництво, товар, вартість, споживна вартість, продуктивність праці, інтенсивність праці, ціна товару; гроші, кредитна картка, рівняння Фішера, грошова система, золотий стандарт, масштаб цін, валютний курс, конвертованість валюти, девальвація, ревальвація, інфляція.

Теми рефератів.

1. Ресурсний потенціал України та ефективність його використання.

2. Сутність маржиналістської теорії цінності.

3. Протиріччя закону вартості та його роль у виникненні та розвитку капіталізму.

4. Сутність, механізм дії та регулятивні функції закону вартості.

5. Грошова реформа в Україні 1996 року: необхідність, концепція,

наслідки.

Питання до теми.

1. Яка різниця між поняттями “товар” і “продукт”?

2. Чому не виникає товарне виробництво, якщо відсутня економічна відокремленість виробників?

3. Яка роль обмеженості (рідкості) ресурсів у виникненні товарного виробництва?

4. Визначте, які фактори необхідно використати в першу чергу, щоб забезпечити економічне зростання в Україні?

5. Чи існує натуральне виробництво в сучасних умовах? Наведіть приклади. Розкрийте його місце і роль в сучасній економіці України.

6. Якими факторами зумовлене сучасне розмаїття видів грошей?

7. Сьогодні більшість домашніх господарств країн ринкової економіки користується кредитними картками. Чим пояснити відмову від реальних грошей на користь їх замінників?

8. Чи залежить кількість паперових грошей, що перебуває в обігу, від золотого запасу країни? Яку роль відіграє золото в сучасній грошовій системі?

Задачі до теми.

1. Визначте, як впливають зміни у продуктивності та інтенсивності праці на величину вартості товару. Заповнити таблицю.

Зміни у продуктивності та інтенсивності праці Вартість одиниці товару
Зростає Знижується Залишається без змін
1. Продуктивність праці: а) зростає б) знижується     _______________     ________________     ________________
2. Інтенсивність праці а) зростає б) знижується     _______________     ________________     ________________

 

2.Індивідуальні затрати робочого часу на виробництво одиниці товару однакової споживної вартості в першій групі підприємств галузі дорівнюють 4 години, в другій групі – 6, в третій групі – 8, в четвертій групі – 10 годинам. Перша група підприємств виробляє 20 тис. одиниць товарів, друга група – 150 тис., третя група – 80 тис., четверта група – 30 тис. одиниць. Визначте суспільно необхідний робочий час виробництва одиниці товарів в даній галузі.

3.На виробництво одиниці певного товару три групи виробників відповідно витрачають 6; 2 і 3 години робочого часу. Визначте суспільно-необхідний робочий час, якщо перша група підприємств випускає 60, друга - 36 і третя - 24 одиниці продукції.

Як зміниться суспільно-необхідний робочий час, якщо у першої групи виробників удвічі зросте продуктивність праці, а у другої - у 3 рази збільшиться інтенсивність праці. Зробіть аналіз економічного стану цих груп виробників для обох випадків.

4.Певний товар виробляється на 4-х підприємствах галузі. Індивідуальні витрати часу на виробництво одиниці товару становлять на кожному з цих підприємств 3, 4, 5, 6 годин, а їхні обсяги виробництва відповідно дорівнюють 200, 300, 400 і 100 одиниць товару. Визначте суспільно-необхідний час на виробництво товару і економічний стан кожного виробника. Як вони зміняться у разі, якщо на першому і четвертому підприємствах вдвічі зросте інтенсивність праці.

5.Певний товар виробляється на п’яти підприємствах галузі. Індивідуальні витрати на виготовлення одиниці продукту на цих підприємствах становлять відповідно 2, 3, 4, 5 і 6 годин робочого часу. Частка кожного з цих підприємств у загальному обсязі галузевого виробництва дорівнює відповідно 5, 20, 25, 40 і 10 відсотків. Визначте суспільно необхідний робочий час. і проаналізуйте економічний стан підприємств цієї галузі.

Як зміниться суспільно-необхідний робочий час, якщо удвічі зросте продуктивність праці: а) на першому підприємстві? б) на четвертому підприємстві? Поясніть, чому будуть такими різними наслідки підвищення продуктивності праці на цих двох підприємствах.

6.Товар А обмінюється на десять одиниць товару Б. Як зміниться нове співвідношення цих товарів, якщо:

а) продуктивність праці у виробництві товару А зросте удвічі?

б) удвічі зросте продуктивність праці у виробництві товару Б?

в) інтенсивність праці у виробництві товару А зросте удвічі?

г) у виробництві товару А удвічі зросте продуктивність праці, а у виробництві товару Б – у два рази підвищиться інтенсивність праці?

д) в обох виробництвах водночас зростуть в два рази і продуктивність і інтенсивність праці?

7.Одиниця товару А обмінюється на 100 г золота. Як зміниться

мінове співвідношення даного товару і золота, якщо:

а) удвічі зросте продуктивність праці у виробництві золота?

б) удвічі зросте продуктивність праці у виробництві товару А?

в) удвічі зросте інтенсивність праці в обох виробництвах?

г) продуктивність праці у золотовидобувній промисловості зросте в два рази, а у виробництві товару А – в два рази знизиться?

д) в чотири рази зросте попит на товар А?

8.Визначте, яку функцію виконують гроші у кожному із названих випадків (заповніть таблицю):

Економічна ситуація Яку функцію виконують гроші
1. Сім’я щомісяця відкладає на рахунку у банку певну суму грошей  
2. Підприємець розрахувався з працівниками  
3. Після лікування хворий розрахувався за послуги лікаря-дантиста  
4. Підприємець, розробляючи бізнес-план, проектує майбутню ціну товару  
5. Роздрібний торговець отримує гроші за проданий товар  
6. Враховуючи реакцію ринку на свій товар, продавець міняє цінники  
7. Орендар вносить орендну плату  

 

9.Сума цін вироблених товарів - 40 млрд. золотих дол., продано в кредит товарів на 400 млн. дол. золотом, сума платежів - 600 млн. золотих дол., сума взаємно погашених платежів - 280 млн. дол. золотом, середнє число оборотів одного долару за рік – 10 разів. Визначте скільки залишиться в обігу золотих доларів, якщо уряд випустить в обіг 3 мільярди паперових доларів?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.057 с.)